HomeBEYOND TURKEYASIAHuns (XiongNu) by Nuray Bilgili

Huns (XiongNu) by Nuray Bilgili

Silver plate belonging to the White Huns found in Samarkand. 4-5. YY. Winged sky horse. White Hun Tamga on the rump of the Horse.

Turkish Boots. It is a boot with an upward curved toe and a sandal shape. It has been designed in accordance with the Central Asian climate and geographical conditions. Long boots were worn for the first time by the Hun soldiers in the BC era.

Turkish Seljuk Tile Plate. 11th century. Eared and Crested Eagle. The legendary bird Tuğrul in Hun and Turkish myths.

ATILAY, SALDIRAY, YILDIRAY, BATIRAY. They are the names of the first submarines of our republic. Of course, our ancestors gave these meaningful names. All are names associated with war and therefore Mars. And of course the AY. The Huns and the Göktürks determined the times of war according to the position and cycle of the Moon.

A plate belonging to the Xiungnu-Huns. B.C. 2-1st century. His long braided hair and ola mustache are Turkish characteristics.

Mamluk Cavalry Engraving. Wolf-Dragon Mouth Batrak in His Hand. Mustaches Turkish mustache, like their Göktürk ancestors. His horse’s tail is knotted in accordance with the Turkish Alpine tradition and a Beçkem is hanging around his neck. The Alps, whose horses died during the Hun and Göktürk period, cut off the tail of their horse and put it around the neck of their new horses.

A house made of clay, wood and reeds belonging to the HUNs on the shores of Lake Baikal. These houses are called Hu Houses. The houses made of clay, straw and wood in Çukurova are also called HUĞ EV.

 

HUN SIGN. Hand of Goddess Umay Ana. Mongolian Stain. The hand symbol is one of the “Universal” symbols of all humanity. The historical adventure of the “Hand Iconography” begins with the hand of the Phoenician Goddess Tanit. Christians call it “Hand of the Virgin Mary”, Muslims call it “Hand of Fatima”.

 

HUN PALACE. Tasebinsky Palace. B.C. 1st century Palace of the Huns. Yenisei. At that time, the central Yenisei lands were conquered by the Huns and they began to control these lands. The palace was a thousand square meter mudbrick building consisting of several rooms and a central hall.

GIVING A NAME AND HORSE IN TURKISH CULTURE. Initiation Rituals have been of great importance in Turkish military culture since the Huns and Gokturks. The age of maturity in Göktürks is 14. Teenagers who have reached the age of 14 can be Private. But before they join the wars, they are subjected to a number of tests.

A copy of the Xiongnu Hun alphabet and Hun characters compiled by modern scholars.

WHAT IS ÇAMÇAK? Çamçak “Wooden-Carved vessel from Pine Wood.” Wine glass used by the Turks since the Hun and Göktürk period. It is also called DISH.

An entwined double dragon, which is thought to have evolved the Universe since the Huns and the Göktürks and is called the “Time Tengri”. 12th century Turkish Seljuk plate.

The small bags that the Hun Beys used to hang on their belts. That’s how it contained the materials necessary to make a Fire. Similar small bags that the Göktürk beys hung on their belts would have the same materials.

The great Xiongnu-Hun Empire is considered to have been founded by Teoman in 220 BC. In the 2220th anniversary of the establishment of the Hun Empire, Mongolian Artists celebrated the anniversary by wearing the HUN EMPEROR COSTUME. The theater show was staged with the name “Son of Heaven”.

Reconstruction of a 1700 year old Hun settlement. The Ivolga archaeological site is the site of a fortified city of the Xiongnu, founded in the 3rd century BC and destroyed in the 1st century BC. It is located on the Selenga Plateau, near Ulan-Ude, the capital of the Republic of Buryatia.

Hunting scene depicting a horse rider of possible Xiongnu Hun origin: the rider wears an eastern steppe hairbun, and his horse typically has Xiongnu horse artifacts. 2nd-1st century BC. Saksanokhur (near Farkhor), Tajikistan.

Sheep. Gokturk Khan Ilteriş (Kutluk) Tombstones in the Shape of Sheep and Ram Sculptures in Kagan Kurgan.
The livelihood of the nomadic and animal husbandry Huns and other Turkish tribes is based on rams and sheep. Aries is a symbol of principality, presidency and dominance.

Horse Rider Figure made in the Caspian Turkish Period, Hun Alpine Typology. Cranial Deformation, or Head Extension, was applied to ALp’s head. This ritual is an initiation and differentiation process applied to the Hun Nobles. When the child is young, the skull is extended by tying the head tightly to the boards.

Boots belonging to a Turkish woman buried with her horse 1500 years ago. It has been designed in accordance with the Central Asian climate and geographical conditions. Long boots were worn for the first time by the Hun soldiers in the BC era.

Horse and Rider figure IX-XI centuries. It was found in the area where the Nenet Turks lived. The head structure of the rider is very similar to the Hun Khagans. Cranial Deformation is a ritual unique to HUNs.

 

…………………………………………………………………………………….

 

Semerkant’ta bulunmuş Ak Hunlar’a ait gümüş tabak. 4-5. yy. Kanatlı gök at. At’ın sağrısında Ak Hun Tamgası.

Türk Çizmesi. Burun kısmı yukarı doğru kıvrık, çarık biçimi olan çizmedir. Orta Asya iklimi ve coğrafi şartlarına uygun biçiminde dizayn edilmiştir. Uzun çizmeler ilk defa milattan önceki dönemlerde, Hun askerleri tarafından giyilmiştir.

Türk Selçuklu Çini Tabak. 11. yüzyıl. Kulaklı ve İbikli Kartal. Hun ve Türk mitlerindeki efsane kuş Tuğrul.

ATILAY, SALDIRAY, YILDIRAY, BATIRAY. Cumhuriyetimizin ilk denizaltılarının isimleridir. Bu anlamlı isimleri elbette Atamız vermiş. Hepsi savaş ve dolayısıyla Mars ile alakalı isimler. Ve elbette AY. Hun ve Göktürkler savaş zamanlarını Ay’ın konumuna ve döngüsüne göre belirlerdi.

Xiungnu -Hun’lara ait bir plaka. M.Ö. 2-1.yy. Uzun örgülü saçları ve ola bıyıkları Türk özelliğidir.

Memluklu Süvari Gravürü. Elinde Kurt-Ejder Ağızılı Batrak. Bıyıklar Göktürk ataları gibi, Türk bıyığı. Atının kuyruğu Türk Alp geleneğine uygun düğümlü ve boynunda Beçkem asılı. Hun ve Göktürkler döneminde Atı ölen Alplar, atlarının kuyruğunu kesip yeni atlarının boynuna takar.

Baykal gölü kıyısında bulunan HUN’lara ait balçık, ahşap ve sazlardan yapılmış ev. Bu evlere Hu Ev adı veriliyor. Çukurovada balçık, saman ve ahşaptan yapılan evlere de HUĞ EV adı veriliyor.

HUN NİŞANI. Tanrıça Umay Ana’nın Eli. Moğol Lekesi. El simgesi tüm insanlığa ait “Evrensel” sembollerdendir. “El İkonografisinin” tarihteki serüveni, Fenike Tanrıçası Tanit’in eli ile başlar. Hırıstiyanlar ona “Hz. Meryem’in Eli”, Müslümanlar “Hz. Fatıma’nın Eli” der.

HUN SARAYI. Taşebinsky Sarayı. M.Ö. 1. yy. Hunlara ait Saray. Yenisey. O zamanlar, orta Yenisey toprakları Hunlar tarafından fethedildi ve bu toprakları kontrol altında tutmaya başladılar. Saray birkaç oda ve bir merkez salondan oluşan bin metrekarelik bir kerpiç binaydı.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AD ve AT VERMEK. Hun ve Göktürklerden bu yana Erginlenme Ritüelleri, Türk askeri kültüründe çok büyük önem taşımıştır. Göktürklerde Erginlenme yaşı 14’tür. 14 yaşına gelmiş gençler Er olabilir. Fakat savaşlara katılmadan önce bir takım sınavlara tabi tutulurlar.

Modern bilim adamları tarafından derlenen Xiongnu Hun alfabesinin ve Hun karakterlerinin bir kopyası.

ÇAMÇAK NEDİR? Çamçak “Ağaçtan-Çam Ağacından oyularak yapılmış kap.” Türklerin Hun ve Göktürkler döneminden beri kullandığı Şarap kadehi. ÇANAK adı da verilir.

Hun ve Göktürklerden bu yana Evreni Evirdiği düşünülen ve “Zaman Tengrisi” olarak nitelenen birbirine dolanmış çift ejder. 12. yüzyıl Türk Selçuklu tabak.

Hun Beylerinin kemerlerine asıp kullandığı küçük çantaları. İşte bu şekilde içinde Ateş yakmak için gerekli malzemeler bulunurdu. Göktürk beylerinin kemerlerine astıkları benzer küçük çantaların içinde de aynı malzemeler olurdu.

Büyük Xiongnu-Hun İmparatorluğunun, MÖ 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilir. Hun İmparatorluğunun kuruluşunun 2220. yılında, Moğol Sanatçılar HUN İMPARATORU KOSTÜMÜ giyerek kuruluş yıldönümünü kutlamışlar. Tiyatro gösterisi “Cennetin Oğlu” adı ile sahneye konmuş.

1700 yıllık bir Hun yerleşimin yeniden inşası. Ivolga arkeolojik alanı, MÖ 3. yüzyılda kurulan ve MÖ 1. yüzyılda yıkılan Xiongnu’nun müstahkem bir kentinin yeridir. Buryatia Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan-Ude yakınlarındaki Selenga Yaylası’nda yer almaktadır.

Muhtemel Xiongnu Hun kökenli bir at binicisini betimleyen av sahnesi: binici, doğu bozkırlarına özgü bir saç topuzu kullanıyor, ve atında tipik olarak Xiongnu at ziynetleri var . MÖ 2.-1.yy. Saksanokhur (Farkhor yakınında), Tacikistan .

KOYUNLULAR. Göktürk Kağanı İlteriş (Kutluk) Kağan Kurganındaki, Koyun ve Koç Heykeli Şeklinde Mezar Taşları. Göçebe ve hayvancılık yapan Hun ve diğer Türk boylarının geçimleri, koç ve koyun üzerine kuruludur. Koç, beylik, başkanlık ve hakimiyet sembolüdür.

Hazar Türk dönemi, Hun Alp Tipolojisinde yapılmış Atlı Binici Figürü. ALp’ın başına, Cranial Deformasyon yani Kafa Uzatma yapılmış. Bu ritüel Hun Asillerine uygulanan bir inisiyasyon ve farklılaştırma işlemidir. Çocuk küçükken başı tahtalarla sıkıca bağlanarak kafatası uzatılır

1500 yıl önce atıyla birlikte gömülmüş Türk kadına ait Çizmeler. Orta Asya iklimi ve coğrafi şartlarına uygun biçimde dizayn edilmiştir. Uzun çizmeler ilk defa milattan önceki dönemlerde, Hun askerleri tarafından giyilmiştir.

At ve Binici figürü IX-XI yüzyıllar. Nenet Türklerinin yaşadığı bölgede bulunmuş. Binicinin kafa yapısı Hun Kağanlara çok benzer. Cranial Deformasyon HUN’lara özgü bir ritüeldir.

https://twitter.com/search?q=%40NurayBLGL1%20hun&src=typed_query&f=top

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular