HomeBEYOND TURKEYWise Man and Turkish Wisdom by Nuray Bilgili

Wise Man and Turkish Wisdom by Nuray Bilgili

https://twitter.com/search?q=%40NurayBLGL1%20bilge&src=typed_query&f=top

TURKISH HEALING KNOT AND TURKISH MEDICINE SYMBOL. Snake; It is an iconography associated with Healing and Rebirth, with the cosmic-celestial archetype “The Ophiuchus Constellation”. The Ophiuchus Constellation is in the form of the “Old Sage” holding a huge snake.

Kneeling and Kneeling is the Iconographic Posture of the Turkish Soldier. The term “collapse” is found in Kök Turk Inscriptions. The statue, which is thought to belong to Kül Tegin, the brother of Turkish Bilge Kagan, is in a Collapsed state.

Kneeling is a gesture of respect for someone superior in rank.

My ancestor and ancestor Bilge Kagan. He sat cross-legged in Turkish style. It is an iconographic stance peculiar to Turkish Khagans.

Turkish Uyghur Coin. Bögü Kağan A.D. 762. On it: “Tengride Kut Bolmış, I am Alp Külüg Bilge, Tengri Bögü Kağan. The title of Tengri was given to me from the supreme being”. Although the Turks adopted many religions apart from the Gök Tengri religion, they never forgot the name “TENGRİ”.

Hz. KHIDR, KIDIR, HIDIR. In the pre-Islamic Turkish mythology, the White Bearded-Sky Bearded Elders, who descended from the beech tree and gave names and horses to children, are the appearances of the “Old Man” or “Old Wise” Archetype. After this archetype Islam, Hz. He continued under the name of Khidr.

The Silver Deer in the Tomb of Bilge Kagan. Turkish Shamanism, Turkish Buddhism, and White Deer. Deer are the embodiment of the sacred in all mythological and religious narratives. It also has an important role in Turkish Shamanism and Turkish Buddhism. Sacred deer narratives continued in Turkish-Islamic Sufism.

Erlik Khan, God of the Underworld. Door knocker in the form of the Erlik Khan Mask in Siberian Abaka, attributed to the Oghuz Turks. B.C. 1st century Mural painting of Erlik Han at the entrance of Göktürk Kagan tomb in Ötüken, Mongolia. Erlik Khan brick mask on the Bilge Kagan tomb wall. (AD 5-6th century.

WINTER GOD, WINTER KAGAN, frosty Kağan. The Elder Wise archetype is reflected in myths in the form of Ayaz Kagan. In Göktürk mythology, the God of Summer and the God of Winter are mentioned. The Winter God was Taurus, located at the center of the Pars constellation, which began to rise in the night sky at the winter solstice.

21 December is the Feast of Saturn. The celestial symbol of the Elder Sage archetype is the planet Saturn. Saturn is the greatest time manager and owner of time. He is known as Kronos in Roman myths. It gave its name to the most accurate timers such as the Stopwatch and the Chronograph.

Hidrellez. In Turkish-Islamic tales and myths, “Old Man” or “Old Wise Archetype” is the character of Hızır. Called by names such as Hıdır, Kıdır, Hz. Khidr, in pre-Islamic religious and mythological legends; He is known as Gök Bearded Husband, White Bearded Husband, Golden Bearded Moon Husband.

Statue thought to belong to the Bilge (Wise) Khan. He sat cross-legged in Turkish style. He holds a glass with his right hand in the iconographic stance of the Turkish Kagan and Alps. His head and the other half of his body are now missing, broken into three parts. The Kagan Statue, which is thought to belong to Bilge Kagan and located in the Orhun Valley, and his Kurgan behind it. He sits in a Turkish-style cross-ties and holds the Ant Goblet in his hand. #bilgekagan #nuraybilgili

Bust of İlteriş Kagan. Turkish Flower of Life Motif on the title. İlteriş Kağan is the founder of the Second Eastern Göktürk Khanate. Father of Bilge Kagan and Kul Tigin. M.S. He was khan between 681-693.

According to dear Emel Esin, Bilge Kagan and his Alps. They hold Turkish Oath Glass in their hands. In the early Alps, there are pointed felt cone caps that have been used since the Xioungnu-Hun warriors. Kagan Bagdas sits down and holds the Beylik belt with his other hand.

Sculptures found in the Bilge Kagan Tomb Kurgan. 7th century #bilgekagan #nuraybilgili

Uyghur Khagan Bugu Khan 759–779. The period of “Alp Küllük Bilge Kağan Blessed by the Moon Tengri”. It is also called Bügü Kağan, Bögü Kağan or Buğu Kağan. Turkish Alps, who shoot arrows forward and backward on a galloping Horse, wear “Hawk Wing” to the left and right of their Tulga. This is their “Rank” symbol.

 

………………………………………………….

 

TÜRK ŞİFA DÜĞÜMÜ VE TÜRK TIP SEMBOLÜ. Yılan; Şifa ve Yeniden Doğuş ile ilişkilendirilen ve kozmik-göksel arketipi “Yılancı Takımyıldızı” olan bir ikonografidir. Yılancı Takımyıldızı, elinde kocaman bir yılan tutan “Yaşlı Bilge” şeklindedir.

Çökmek ve Diz Vurmak, Türk Askerine ait İkonografik duruş şeklidir. “Çökmek” tabiri Kök Türk Yazıtlarında vardır. Türk Bilge Kağan’ın kardeşi Kül Tegin’e ait olduğu sanılan heykel, Bir Dizi Üzerine Çökmüş vaziyettedir.

Diz Vurmak, rütbece üstün birine yapılan saygı hareketidir.

Atam ve Atası Bilge Kağan. Türk usulü bağdaş kurup oturmuş. Türk Kağanlarına özgü ikonografik duruş şeklidir.

Türk Uygur Parası. Bögü Kağan MS 762 Üzerinde “Tengride Kut Bolmış, İl tutmuş, Alp Külüg Bilge, Tengri Bögü Kağan’ım ben. Tengri unvanı, yüce oluşumdan verildi bana” yazar. Türkler, Gök Tengri dinininin dışında, bir çok dini benimsemiş olsalar da, “TENGRİ” adını hiç unutmadılar.

Hz. HIZIR, KIDIR, HIDIR. İslamiyetten önceki Türk mitolojisinde Kayın ağacından inerek çocuklara Ad ve At veren, Ak Sakallı-Gök Sakallı İhtiyarlar, “Yaşlı adam” ya da “Yaşlı Bilge” Arketipinin görünümleridir. Bu arketip İslamdan sonra Hz. Hızır adı ile devam etmiştir.

Bilge Kağan Mezarındaki Gümüş Geyik. Türk Şamanizmi, Türk Budizmi, ve Ak Geyik. Geyikler tüm mitolojik ve dini anlatılarda, kutsalın vücut bulmasıdır. Türk Şamanizmi ve Türk Budizminde de önemli bir role sahiptir. Kutsal geyik anlatıları, Türk İslam Tasavvufunda da devam etmiştir.

Türk Uygur Parası. Bögü Kağan MS 762
Üzerinde “Tengride Kut Bolmış, İl tutmuş, Alp Külüg Bilge, Tengri Bögü Kağan’ım ben. Tengri unvanı, yüce oluşumdan verildi bana” yazar.
Türkler, Gök Tengri dinininin dışında, bir çok dini benimsemiş olsalar da, “TENGRİ” adını hiç unutmadılar.

Bilge Kağanın Tacı. Bilge Kağanın Budist olduğunu ve Budist Tapınaklar yaptırarak halkını yerleşik hayata alıştırmaya çalıştığını biliyoruz. Fakat Tonyukuk, bunun Türk halkı için tehlikeli olacağını, belli bir yerde yerleşik yaşamanın diğer göçebe toplulukların akınıları ile yok

Yeraltı Tanrısı Erlik Han.Oğuz Türklerine atfedilen, Sibirya Abakandaki Erlik Han Maskesi şeklinde kapı tokmağı. MÖ. 1.yy. Moğolistan Ötükende bulunan Göktürk Kağan mezarı girişindeki Erlik Han’a ait duvar resmi. Bilge Kağan mezar duvarındaki Erlik Han tuğla maske. (MS. 5-6.yy.

KIŞ TANRISI, KIŞ KAĞAN, AYAZ KAĞAN. Yaşlı Bilge arketipi Ayaz Kağan şeklinde mitlere yansır. Göktürk mitolojisinde Yaz Tanrısı ve Kış Tanrısından bahsedilir. Kış Tanrısı kış gündönümünde, gece göğünde yükselmeye başlayan Pars Takımyıldızının merkezinde yer alan Boğa Burcuydu.

21 Aralık Satürn Bayramı. Yaşlı Bilge arketipinin gökyüzündeki sembolü Satürn gezegenidir. Satürn en büyük zaman yöneticisi ve zamanın sahibidir. Roma mitlerinde Kronos olarak bilinir. Kronometre ve Kronograf gibi en hassas zaman sayaçlarına adını vermiştir.

Hıdrellez. Türk-İslam masal ve mitlerinde “Yaşlı Adam” ya da “Yaşlı Bilge Arketipi”, Hızır karakteridir. Hıdır, Kıdır gibi isimler ile de çağrılan Hz. Hızır, İslamiyet öncesi dini ve mitolojik söylencelerde; Gök Sakallı Koca, Ak Sakallı Koca, Altın Sakallı Ay Koca adıyla bilinir.

Bilge Kağana ait olduğu düşünülen Heykel. Türk usulü bağdaş kurup oturmuş. Sağ eli ile Türk Kağan ve Alp’larına ait ikonografik duruş biçimi ile kadeh tutar. Şimdi üç parçaya arılmış biçimde başı ve gövdesinin diğer yarısı kayıp.

Orhun Vadisinde bulunan ve Bilge Kağan’a ait olduğu düşünülen Kağan Heykeli ve arkasında Kurganı. Türk usulü Bağdaş kurup oturmuş ve elinde Ant Kadehi tutar. #bilgekağan #nuraybilgili

İlteriş Kağan’a ait büst. Başlığının üzerinde Türk hayat Çiçeği Motifi. İlteriş Kağan, İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nın kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin’in babaları. M.S. 681-693 yılları arasında hakanlık yapmıştır.

Sevgili Emel Esin’e göre Bilge Kağan ve Alp’ları. Ellerinde Türk Ant Kadehi tutarlar. Alp’ların başlarında, Xioungnu-Hun savaşçılardan bu yana kullanılan, sivri keçe külah başlıkları vardır. Kağan Bağdaş kurup oturmuştur ve diğer eliyle Beylik kemerini tutar.

Bilge Kağan Mezar Kurganında bulunan heykeller. 7.yy. #bilgekağan #nuraybilgili

Uygur Kağanı Bügü Kağan 759–779. “Ay Tengride Kut Bulmuş Alp Külük Bilge Kağan” dönemi. Bügü Kağan, Bögü Kağan ya da Buğu Kağan da denir.Dört nala giden At üstünde, öne ve arkaya ok atan Türk Alplar,Tulgalarının sağına ve soluna “Şahin Kanadı” takar.Bu onların “Rütbe” sembolüdür.

Göktürkler dönemi, TONYUKUK’a ait olduğu düşünülen büst. 6-7.yy. Bilge Tonyukuk, Bilgehan Kağanın Ak Sakallı Hocası idi.

https://twitter.com/search?q=%40NurayBLGL1%20bilge&src=typed_query&f=top


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular