HomeBEYOND TURKEYGöktürks by Nuray Bilgili

Göktürks by Nuray Bilgili

The dress styles worn by Göktürk Hatuns while riding horses. We can also see the felt cap shape, called 3-slice börk, on Göktürk coins. It is seen that they wear a large collared men’s caftan and a baggy-like trousers inside, which facilitates riding.

A Göktürk Hatun on a Horse. 6th-7th century.

The Göktürk Khans would greet the sun rising in the morning and the moon in the evening. Newly married couples used to greet the sun and wish for a child when they got up in the morning. The ancient Turks used to take an oath by keeping the sun as a witness. When the khans ascended the throne, he received Kut from the Sun and the Moon.

Göktürk Women’s Clothing on Göktürk coins and small statues.

BALBAL-SIN STONE. The Turks called their anthropomorphic tombstones SIN. 7-8. YY. Statue of Alp or Bey from the Göktürk Khaganate period. An inscription written in Turkish Runic Letters above his head. Probably a tomb statue.

Gokturk Women’s Clothing.

A battle scene drawn on a bone, found in a Kurgan in Kyrgyzstan. It reminded me of the Iran-Turanian wars. On the right, charismatic Göktürk gentlemen with their long braided hair and caftans, Iranian types on the left. M.S. 6th-7th century

This painting shows the Tsu-k’u Huns, the captive smiths of the Juan Juans (Dwarves). The Köktürks, the children of the Tsü-k’ü Huns, lived as the “Captive Blacksmith” of the Juan Juans, and defeated them and other Central Asian states and established the Göktürk Empire.

Turkish Khan Crown; Double Wreath. Golden diadems used by the Hun-Göktürk Khans. Turkish KÜN-AY Iconography and Double Wing Symbol. When the Göktürk Khans ascend to the throne, they receive “Kut” from the Sun and Moon. In Turkish cosmological thought, the Sun and Moon are symbols of the highest degree of luminosity.

Gokturk Khanate Period Khagan statue. Mustaches Turkish Mustache. Hair is long Wavy. Around her head is the name of the diadem, the Double Wreath Crown.

Deer Dads. In Hun and Gokturk myths, female deer is one of the appearances of the Mother Goddess Archetype. Turkish Shamans make their Celestial and Divine journeys with Deer. Erens can change into deer by changing their pants. Therefore, deer is sacred in Turks and deer hunting is not considered good.

THE ASHINA-ASINA LENGTH OF THE JAPANESE. A branch of the Göktürk Ashina tribe is said to have come to Japan around the 6th century, during the Kofun Period. The Ashina are mentioned in the semi-mythical genealogical manuscripts of Japanese royal chronicles as the Elder Ancestor Ashina-Zuchi.

DEER Goddess-SEA Goddess. The first “Written” record about the Deer in Turkish Mythology is from Chinese sources. But, of course, it is recorded in the memory in Turkish “Oral” culture. The Deer Goddess is told in Hun and Göktürk myths.

……………………………………………………………………….

Göktürk Hatunlarının Ata binerken giydikleri kıyafet biçimleri. Başlarında 3 dilimli börk adı verilen keçe başlık şeklini Göktürk paralarının üzerinde de görebiliriz. Ata binmeyi kolaylaştıran büyük yakalı erkek kaftanı ve içine şalvar benzeri bir pantolon giydikleri görülür.

Bir Göktürk Hatun At Üstünde.6-7.yy.

Göktürk Kağanları sabah doğan güneşe, akşam Ay’a selam verirdi. Yeni evlenen çiftler sabah kalktıklarında Güneşi selamlar ve çocuk isterlerdi. Eski Türkler Güneşi şahit tutarak Ant İçer, yemin ederlerdi. Kağanlar tahta çıktıklarında Güneş ve Ay’dan Kut alırdı.

Göktürk paraları üzerindeki ve küçük heykellerdeki Göktürk Kadın Giyimi.

BALBAL-SİN TAŞI. Türkler insan biçimli mezar taşlarına SİN adını verirdi. 7-8. yy. Göktürk Kağanlığı dönemi Alp ya da Bey heykeli. Başının üzerinde Türk Runik Harfleri ile yazılmış bir yazı. Muhtemelen mezar heykeli.

Göktürk Kadın Giyimi.

Kırgızistanda bir Kurganda bulunmuş, kemik üzerine çizilmiş bir savaş sahnesi. Bana İran-Turan savaşlarını anımsattı. Sağda, uzun örgülü saçları ve kaftanlarıyla karizmatik Göktürk Beyleri, Solda İrani tipler. M.S. 6-7.yy

Bu resim Juan Juan’ların (Cücenlerin) esir demircisi olan Tsü-k’ü Hunlarını gösterir. Tsü-k’ü Hunlarının çocukları olan Köktürkler, Juan Juan’ların “Esir Demircisi” olarak yaşadıktan sonra, onları ve diğer Orta Asya devletlerini yenerek, Göktürk İmparatorluğunu kurmuşlardır.

Türk Kağan Tacı; Çift Çelenk. Hun-Göktürk Kağan’larının kullandığı Altın diademler. Türklerin KÜN-AY İkonografisi ve Çift Kanat Sembolü. Göktürk Kağanları tahta çıktıklarında Güneş ve Ay’dan “Kut” alır. Türk kozmoloji düşüncesinde, Güneş ve Ay en yüksek derece parlaklık sembolüdür.

Göktürk Kağanlığı Dönemi Kağan heykeli. Bıyıklar Türk Bıyığı. Saçlar uzun Belikli. Başının etrafında diademin adı, Çift Çelenk Tacı.

Geyikli Babalar. Hun ve Göktürk mitlerinde dişi geyik, Ana Tanrıça Arketipinin görünümlerindendir.Türk Şamanlar Göksel ve Tanrısal yolculuklarını Geyik ile yaparlar.Erenler don değiştirerek Geyik kılığına girebilirler. Bu yüzden Türklerde Geyik kutsaldır ve geyik avı iyi sayılmaz.

JAPONLARIN ASHİNA-AŞİNA BOYU. Göktürk Ashina boyunun bir kolunun, 6. yüzyıl civarında Kofun Dönemi’nde Japonya’ya geldiği söyleniyor. Aşinalardan, Japon kraliyet kroniklerinin yarı-mitsel soykütük yazmalarında, Yaşlı Ata Ashina-Zuchi olarak bahsedilmektedir.

GEYİK TANRIÇA-DENİZ TANRIÇASI. Türk Mitolojisinde Geyik ile alakalı ilk “Yazılı” kayıt Çin kaynaklarındandır. Fakat elbette Türk “Sözlü” kültüründe bellekte kayıtlıdır. Geyik Tanrıça Hun ve Göktürk mitlerinde anlatılır.

https://twitter.com/search?q=%40NurayBLGL1%20g%C3%B6kt%C3%BCrk&src=typed_query&f=top

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular