HomeMAINKayıp Türk Topluluklarının Bulundukları Ülkeler Hangileridir?

Kayıp Türk Topluluklarının Bulundukları Ülkeler Hangileridir?

Türk kimliği Afrika, Asya katlarında saygıdeğer bir algıya sahip olmakla birlikte Amerika ve Avrupa kıtalarında çarpıtılan kimlik algıları çalışmaları neticesinde son sıralarda yer almaktadır.

Kıtalara ve çok geniş coğrafyalara binlerce yılda yayılmış bulunan Türkler geldikleri coğrafyalarda kimliklerini kaybetmişler ve kayıplar ordusu ile bizler karşı karşıya kalmışızdır. Ayrıca Türklerin kayıp dilleri de söz konusudur.

Burada Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarından örneklerle kayıp Türklerin bir kısmını başlıklar halinde vermekteyiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başlığı altında devlet düzeyinde bir kurumsal yapı söz konusudur, fakat bu yapı içerisinde kayıp Türklerin kapsamına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Bu açmazın aşılması açısından devletin ilgili birimlerinin Kayıplar başlığı altında bir proje başlatarak konunun adım adım ilerletilmesi sağlanmalıdır. Aksi taktirde kimlikleri kayıp olan söz konusu Türkler, tamamen kayıplara karışmış olacaktır.

Netice olarak Türklük, dil üzerinden bir ortaklaşalık olarak olan bir milliyet duygusu, din ve mezhepler üzerinden parçalanmış durumdadır,  o açıdan sentezin içerisinde dini yanyana getirip Türklükle milliyetle bir sentez oluşturmamaktadır, tam tersine bir ayrılık oluşturmaktadır. Bu ayrılığın giderilmesi ve Türk milliyeti üzerinden bir kimliğin dil bazlı olarak tüm dünyada bir birliktelik unsuru meydana getirmesi önem taşımaktadır. Bu şekilde 58 ülkede konuşulan Türk dili üzerinden çok daha geniş topluluklara ve nüfuslara ulaşılabilecektir.

Türkiye’de 38 etnik grubun varlığından bahsederek Türkleri de etnik bir gruba indirgeyen  zihniyet ise dünyadaki 40 Türk topluluğunun mevcudiyetini böylelikle perdelemiş olmaktadır.

Tarihte Türklerin çoğu asimile olmuştur. Çünkü Türkler sadece yönetici sınıftı. Bir müddet sonra çoğunluğun unsuru oldular. Örnek, birbirleri ile akraba Avrupa Kraliyet ailesi Kuman soyludur.. Maalesef..(Danyal Hergünsel

Kayıp edilmişliğin altında yatan temel gerçek Türklere başkaları tarafından empoze edilen ideolojilerdir. Bu ideolojilerin en başta gelen de Türk İslam sentezi ideolojisidir. Bu şekilde İslam dışındaki dinlerde olan Türkler yok sayılmıştır, kaybedilmiştir.

TÜRK YURTLARI

Türkiyeler Tezi

Türkiye’ler Kronolojisi

 

Türkoloji Yayınları

 

 

 

 

 

Eski/Erken Türkler 

 

 

 

 

 

 

Bunu söyleyen suikaste kurban gidiyor: Sümerlerin atası Türkler… Atatürk’ü depresyona sokan çalışması | Kaan Arslanoğlu | Odatv

Bağımsız Türkolojiye ilgi büyüyor: ‘Anadolu’ya 1071’de geldik’ resmi tezi çürüyor…Kaan Arslanoğlu yazdı…

Taşların Yolculuğu 

Avrupa ve Amerika’da Erken Türkler 

Erken Türkler, Eski Türkler tabirleri Ön Türkler tabirinden daha uygun ve yerinde. Türk’ün önü arkası olmaz. Mesela literatürde Eski Yunan kalıp olarak oturmuş bir tabirdir.

Eski Türkler

Ön Türkler

AVRUPA

 1. Peçenek kökenli Ortodoks Karamanlılar (Yunanistan)
 2. Ongurlar-Hunlar (Macaristan)
 3. Bulgarlar (İdi boyları-Tuna boyları)
 4. Sekeller (Romanya)
 5. Doğu Avrupa. Balkanlar.
 6. Kumanlar
 7. Kıpçaklar
 8. Karaylar Yahudi (Ukrayna Polonya Litvanya İsrail)

Avrupa kimliksiz olduğu için hep ötekileştirerek varolmuş. 

Peçenek soylu Karamanlılar Kurtuluş Savaşı neticesinde Ortodoks oldukları için Yunanistan’a gönderilmiştir. Demirel’in 1990lı yılların ortalarında ziyaret ettiği Gagavuzlar Moldova’da kendi idari birimlerine sahiptirler. Ortodoks oldukları için Türk-İslam Sentezi ideolog ve siyasetçileri tarafından yok sayılmışlardır.

Balkanlar’daki Türkler Bizans tarafından Ortodokslaştırılmışlardır ve Bulgarlar Bulgar Türkleri de aynı şekilde Bizans tarafından Ortodoks yapılmıştır. Bugün eski Yugoslavya Cumhuriyeti içerisinde Hunlar, Avarlar, Romanya’da Sekeller daha nice gruplar Ortodoks Türk soylarıdır.

Kayıp Türklerin, Museviliklerinden kayıp olanları ise Hazar İmparatorluğundan artakalan Ukrayna’daki ve yine Polonya ve Litvanya‘daki Karaylar aklımıza gelmektedir, yine Türkiye’den İsrail’e giden Museviler de bu kapsam içerisindedirler.

Bize ideoloji dayatan Anglosaksonlar ve Ruslar ise kendileri birlik içerisindedirler. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Sovyetler birliği hep aynı birlik anlayışıdır.

Bu anlayış çerçevesinde Amerika’da Yahudiler bütün ekonomiyi ellerinde tutmaktadırlar. İsrail’deki Yahudiliğin üçte biri Rusya’dan gitme Yahudilerdir ve Rusya devleti ile yakın temastadırlar.

Gagavuzlar

Macarlar

Macarlar katolikleşmiş Türklerdir, Turancılığın ilk savunucularındandır Macar düşünürler, daha yeni yeni bir birlik birliktelik oluşmaya başlamıştır.

“Macarların kendilerine verdiği isim Türk idi” Prof Dr Osman Karatay

 

Hırvatlar

Kosova Türkleri

 

Etrüskler

Etrüskler (Tursakalar) Türk İdiler
https://www.boyutstore.com/etruskler-tursakalar-turk-idiler

Albanlar

 

 

 

Sekeller

Laponlar (Samiler)

Katalanlar

Traklar

Truvalılar, Traklar, Frigler ve İskitlerin Türk olduğuna dair kanıtlar.

TRAK-TEREK-ETREK TÜRK KÜLTÜRLERİ

Basklar

Migmaglar

Finoğurlar

Eskimolar 

Bretonlar (Kelt)

Tripoliçe

Pelasglar

Karamaniler (Yunanistan)

http://www.balkanpazar.org/Karamanlis_resim.asp

Yunan Adalarındaki Türkler (Yunanistan)

Romanya (Kumanya) Türkleri

Ukrayna

İskandinavya-Baltık Türkleri

Prof. Sven LAGERBRİNG – ”İsveçliler Türk kökenlidir. Tanrımız ODİN de Türktür.”

 

 

İsveç, Norveç, Finlandiya, Litvanya, Estonya, Latviya
İskandinavya=İskit Ülkesi..
Kral OD-İN…Türkçe Ateşten gelen, Ateş tanrısı..

Finlandiya

 

Estonya

 

KÜÇÜK ASYA (ANADOLU)

 

 

Hititler

 

Frigler

 

 

 

 

Kıbrıs

Kalaşma Ülkesi

ASYA

 1. Azeriler Türkmenler Kaşkaylar (İran)
 2. Memluklar Koptikler Kıpçaklar (Mısır)
 3. Sarı Uygurlar (Çin)
 4. Salarlar (Çin)
 5. Sakalar Altaylılar Başkurtlar Hakaslar Çuvaşlar Tatarlar (Rusya)
 6. Dravitler Tamiller (Hindistan)

Asya’daki kayıtlara baktığımızda ilk aklımıza gelen 16. yüzyılda Osmanlı Safevi Savaşları da Anadolu’dan İran’a göç eden Alevilerdi ve Safevi devleti 16 Türk devleti arasında sayılmamaktadır. Ardından da yine Turgut Özal tarafından İran’daki Alevi Türkleri Azerbaycan’daki Alevi Türkleri için “onlar bizden değil” şeklinde bir dışlanma söz konusu olmuştu. Bu bakış açısı dünyadaki Türklük olgusunu dar bir çerçeveye hapsetmektedir. Sadece İslam içerisine değil, İslam içerisinde bir mezhebin içerisine hapsetmektedir. Aynı şekilde Irak’taki Şii Türkmenlere karşı da böyle bir bakış açısı söz konusudur.

Asya kıtasında ise Çin içerisinde Uygurların yanı sıra Türkmen Salarlar, akraba topluluk olarak Tunguzlar ve Mançular, Budist Türkler olarak Sarı Uygurlar da yine Kayıp Türklerdir.

Rusya içlerine baktığımızda ise karşımıza inanç çeşitliliği içerisinde Türk toplulukları çıkmaktadır.

Hindistan’ın içlerine gittiğimizde özellikle akımların bakiyesi olan kuzeydeki Türkler ve Pakistan’da yine ve Hindistan’da Dravitler, güneydeki Tamiller, Babür ve Timur İmparatorluklarından kalan Türklerdir, dilleri Urduca ile Türklüğü yaşatmaktadırlar.

Sakalar (İskitler)

 

 

 

 

 

 

 

Sümerler

Bunu söyleyen suikaste kurban gidiyor: Sümerlerin atası Türkler… Atatürk’ü depresyona sokan çalışması | Kaan Arslanoğlu | Odatv

Sümer ve Sümerler

 

 

 

 

 

 

Medler

 

 

 

 

Sibirya

 

 

Dukhalar

Azerbaycan

Ermeni Türkleri

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=385476604492115&id=100090893341778&mibextid=oEMz7o&rdid=joXknFhJTpgUqIX8

Türkmenistan

 

Tatarlar

 

İran

 

Irak Türkmenleri

 

 

Hazar Türkleri. Karay ve Kırımtay’lar

 

DNA’dan iz sürüldü: Yahudiler Türk çıktı

“ONÜÇÜNCÜ KABİLE” KARAİM TÜRKLERİ MUSEVİ TÜRKLER CUMHURBAŞKANLIĞI ARMASINDAKİ YEDİNCİ YILDIZ Tarih: 22.10.2019  Yaşar KARADUMAN CANİK DERGİSİ

Türklerin Ortaasyada iken dinleri Samanizm’di. Türk boylari yüzyillar içinde anayurtlarini terk edip baska baska yerlere göç ettiler. Dinsel inançlarinda da degisikler oldu, içinde bizim de bulundugumuz bir kisim Türk devletleri Müslümanligi, bir kismi Hiristiyanligi seçtiler, bir kismi da eski dinleri olan “Gök Tanri” dininde kaldilar, bir kismi Budizm’i, bir kismi da Museviligi seçti. Burada bugün sizlere Museviligi din olarak seçen Türk boylarindan Kipçak Türklerinin olusturdugu Hazar Kaganligini ve onlarin günümüzde torunlari kabul edilen “Karaim Türklerini anlatmaya çalisacagiz.

Göktürk Imparatorlugu’nun yikilmasindan sonra Kafkasya üçgeninde 650 yilinda Hazar Devleti kuruldu baskentleri, Itil, Etel veya Belencer’di. Hazar kelimesi Türk kökenli bir kelimedir, Hazarlar kendilerine Sabar Türkleri de derlerdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanligi Forsu’ndaki yedinci yildiz ve yedinci bayrak Hazar Kaganliginin bayragidir. Bizanslilar, Hazarlarin yasadiklari bölgeye Sabariya demislerdir. Bu bölge bugünkü Sibirya’dir.

Hazarlar, bizim de içinden çiktigimiz Oguz boyundandirlar, dört yüz sene Hazar denizi ile Karadeniz arasinda devlet olarak varliklarini sürdürdüler. Alfabe olarak Orhun yazitlarinin alfabesi olan Göktürk alfabesini kullandilar, Türk dilinin Kipçakça lehçesini konusurlardi. Bu lehçe Türk dili içinde Oguz lehçeleri gurubunda en çok konusulan gurubu olusturur. Hakanlarina, Büyük Kagan, Kagan Beg, Hakan Beg, Sad Tarkan, Yabgu diye hitap ederlerdi. Sehirlerinin adlari Saksin, Sakarkent, Yüzkent, Begkent, (Beykent), Ikiev (Kiev) Hakanlarinin adlari da, Bulan, Ubaca, Bünyamin, Yusuf ve Sabutay’dir.

“On üçüncü Kabile” Karaim Türkleri

Türk Hazar devleti çaginin ve dogu Avrupa’nin en önemli ve en modern devletlerinden biri idi. Tarihte kurulan on alti Türk devletinden biridir. Önceleri Gök Tengri ve Saman inancina sahip olan Hazarlar 780 yilinda, diger Türk devletlerinin Müslümanlikla yavas yavas tanistigi yillarda, bir taraftan Müslüman Araplarin, diger tarafta Hiristiyan Bizansin baskilarindan kurtulmak için Museviligin on iki mezhebinden biri olan Karaim mezhebini kabul ederek Museviligi seçtiler.

Karaim mezhebi Hazarlarin daha önceki dinleri Samanizm’le benzerlikler göstermekte idi. Tarihte Museviligi kabul etmis tek Türk toplulugudur.

Macar yazar Arthur Kösler ‘On üçüncü Kabile’ adli kitabinda ‘ Hazarlar sekizinci yüzyilda en parlak dönemini yasamislardir’ demistir. Çevredeki bazi komsu devlet ve kralliklar Hazar Kaganligina ‘Yahudi Kralligi’ da demislerdir.

Zamanla zayiflayan ve eski ekonomik ve askeri gücünü kaybeden Hazarlar komsu devletlerin ve Ruslarin saldirilari ile 980 yillarinda dagilmistir., 1100 yillarinda da tarih sahnesinden tamamen silinmislerdir. Hazar Kaganliginin yikilmasindan sonra dagalan Hazarlarin bir kismi, diger Türk boylarina karismis bir kismi da Ukrayna, Litvanya, Macaristan Kirim ve Polonya’ya ve Romanya’ya dagilmislardir.

Genis topraklarini isletecek nüfustan yoksun Litvanya Prensligi 1370 yilinda Türkçe konusan Hazar Yahudilerini zorla Polonya ve Litvanya’ya yerlestirir ve genis ayricaliklar tanir.

Hitler Yahudi diye Türkleri mi yakti?

Dagilan Hazarlar artik gittikleri yerlerde Hazar Türkü degillerdir. Bagli olduklari mezhepten dolayi onlara Karay Türkleri, konustuklari Türkçeye de “Karaim Türkçesi” denildi, bu mezhebin tamami zaman içinde Türklerden olustugu için ‘Karaim’ sözü bir mezhebi ifade etmekten çok, Musevi Türkleri anlatan bir terim oldu.

Cumhuriyet devri yazarlarimizdan Refik Halit Karay’da bunlardan biridir. Israil Yahudileri ise onlara ‘Kuzeri’ dedi.

Musevi

http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0481-kafkasotesi.htm

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin’de asimile Türkler. Prof Dr Kürşat Yıldırım’a sordum.

ŞANGAY’DA FUDAN ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEST SONUÇLARINA GÖRE KARAÇAY-BALKARLAR İLE GÖKTÜRK HANEDAN KLANI AŞİNA BOYUNUN y-DNA’SI AYNI: R1a Z94-Z2123

(Гаплогруппы представителей тюркских кланов Ашина.

В 2015 – 2016 гг. Фуданьским университетом (г.Шанхай), во главе с этногеномистом Шао – Кинг Вэнем в Китае было проведено тестирование на определение Y-DNA гаплогруппы аристократических кланов Ашина. Субклад клана Ашина: R1a-Z93, Z94+, Z2123)

Anahtar kelimeler:

y-DNA: Ata soy (baba soyu). Oğul doğduğu sürece değişmez. Oğul doğduğu sürece, yabancı kadınlarla evliliklerden doğan oğullarda dahi babasının dedesinin y-DNA sı olur. Sonuç değişmez. O yüzden antropolojik olarak tip değişse de y-DNA değişmez.

Main cluster (Asıl Klaster): Halkın genelinde yüzdelik olarak en çok rastlanan y-DNA, yani baskın ve dominant olan y-DNA, halkın asıl klasterini oluşturur. Asıl yığın, asıl küme.
Aşina Boyu: Aşina, (ayrıca Asena, Asen veya Açina şekillerinde de yazılır) bir Göktürk soyu, Göktürk Kağanlığı’nın ve eski Türk halklarının kurucu boyudur.

*Çin’in Şangay Fudan üniversitesinin etno-genetik bölümünün 2015-2016 tarihinde aristokrat Aşina boyuna yaptığı tüm y-DNA test sonuçları aynı çıktı: R1a Z94-Z2123. Göktürk İmparatorluğunun Hanedanı olan Bumin, Bilge, İstemi, Kültigin, Mukan, İlteriş Kağan gibi Kağanların tamamı Aşina boyundandır. (KAYNAK: http://suyun.info/?p=3_17032016_2_3 )

*Karaçay-Balkarlar, günümüzde main cluster (asıl klasteri) y-DNA’sı R1a Z2123 haplogrubundan olan tek Türk boyudur. Bu durum, Karaçay-Balkarları, Göktürk Kağanlığı Hanedanı Aşina Boyunun doğrudan soyundan gelen en yakın akrabaları yapar. y-DNA açısından ise, aynı soydan gelen tek akraba yapar.

*Ayrıca, Göktürklerin de ataları sayılan İskitler (Sakalar)’ın da iskeletlerden alınan örneklere yapılan test sonuçlarına göre main cluster (asıl klaster) y-DNA sonuçları R1a Z2123’tür. Aynı şekilde Alan kurganlarından çıkan test sonuçları da yine main cluster (asıl klaster) y-DNA ları R1a Z2123’tür.

Bu sonuçlar, Karaçay-Balkarların atalarının İskitler (Sakalar), Alanlar, Bulgarlar ve Göktürkler’in Aşina boyundan olduğunun kesinliğini gösterir. y-DNA testleri %100 e yakın kesin sonuçlar vermektedir.

Aşina:

Aşina, (ayrıca Asena, Asen veya Açina şekillerinde de yazılır) bir Göktürk soyu, Göktürk Kağanlığı’nın ve eski Türk halklarının kurucu boyudur. Efsaneye göre Aşina soyu dişi bir kurttan türemiştir.

Liderleri Bumin Kağan, Cücenler’e karşı ayaklanarak 6. yüzyıl ortalarında yükselip ünlenmeye başladı. Ailenin iki ana dalı, sırasıyla biri Bumin Kağan soyundan diğeri de kardeşi İstemi Yabgu soyundan, Göktürk İmparatorluğu’nun doğu ve batı kesimleri üzerinde karar kılmıştır. Hunlar, Çinlilere yenildikten sonra han, 500 Aşina ailesi Cücenlerin bölgesine gelmiş ve onların vasalı olmuştur. Bu Türkler Orta Asya’da yaşayıp demircilikte ileri gitmişlerdi.

Sembolleri bozkurt idi. Tamgaları ise Koçkar idi.

Kelimenin Kökeni

Araştırmacılar H.W. Haussig, S.G. Kljyashtorny, A.N. Bernstamm, C. V. Findley, B.A. Muratov, R.R. Suyunov, D.G. Savinov, S.P. Guschin, A. Róna-Tas, Saka-Usun dillerinden gelen Aşina kelimesi kökenine işaret etmektedirler.
Kalıtım (Y-DNA verisi)

2015-2016 yıllarında Çin’de ethnogenomist Shao-Qing Wen (文少卿) başkanlığında Fudan Üniversitesi’nde, VI-VII yüzyıllarda Türk Hanlığı’nın yaratıcıları ve yöneticileri Y-DNA’sı soylu Türk kabilesi Aşina ve Aşide (Türk Kağanlığı’nın egemen general ve imparatoriçe kabilelerinden biri) temsilcilerinin haplogrupunu belirlemek için sınandı.

R1a-Z93, Z94 +, Z2123-, Aşina boyunun altkladı (Genetikte, bir altklad (subclade) bir haplogrupun bir alt grubudur).

Kökenbilim:

Findley, “Aşina” adının muhtemelen Orta Asya Saka (İskit) dillerinden birinden ve “mavi” anlamına geldiğini varsayar, “Göktürk”, Türk İmparatorluğu için başka bir ad “Doğu Türkleri” demek ki Türkçede gök rengi doğu ile özdeşleşmiştir. Bu “biz Saka kökenli bir kraliyet ailesi ve kabile ile ilgileniyoruz” diyen Macar araştırmacı András RónaTas tarafından olası bulunmaktadır.

“Aşina” Türk dillerinde ya “asil kurt” anlamına gelir ya da kurt veya Kaskır (İri çoban köpeği ya da Kurt anlamında) olmaktadır.

KAYNAKLAR:

1 – http://suyun.info/?p=3_17032016_2_3

2 – https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

3 – https://tr.wikipedia.org/wiki/Aşina

4 – https://www.familytreedna.com/public/kbalkardna/default.aspx?section=yresults

5 – http://suyun.info/userfiles/bulletin/2016-2/Ashina&Ashide_3_20160317_2_[1_2]_3_BEHPS_2016_2.pd

Tabgaçlar asimile olup Çin’de kaybolmuşlar.

Kırgızlar ve Kafkas halkları ağırlıklı olarak Y kromozom R1b ve R1a dır…İskit soyludurlar.. Epigenetik olarak ( Çevre-beslenme-iklim vb.kosullar ile fiziksel görünümleri değişmiştir..

Çin’de Şincan eyaleti dışında R1b ve R1a geni mevcut mu?

Çinliler O haplogrup genelde

https://www.indyturk.com/node/200361

Kapalı toplum rahat örnekleme yapılamaz.

 

Salarlar, Çin

Uygur Türkleri

 

 

 

 

 

 

 

R U S Y A 

İdil-Ural

Kırım Türkleri

Yakut ve Sahalar

Çuvaşlar

 

Kaşkay’lar

H İ N T  Alt  Kıtası  (Hindistan. Pakistan. Afganistan. Nepal) Türkleri

Dravitler

 

 

 

 

Yemen Türkleri

Japonların bir bölümü

Kore’liler

 

Bulgarlar

AFRİKA

Asya ve Afrika’nın kesişme noktasında Avrasya’daki Mısır Memlukleri ve Kıpçaklar da kaybolmuş unutulmuş Türklerdir. Koptikler, Ortodoks hristiyanlar Mısır’da 10 milyon civarında bir nüfusa sahiptirler ve Türk kökenlidirler, Mısır’da dışlanmış Türk topluluklarıdır.

Mısır’ın devamında Kuzey Afrika’da Türk soylu topluluklar, Anadolu’dan kuzey Afrika’ya gönderilen Leventlerin, denizci Türklerin, orayı idare etmekle görevlendirilen Türklerin soyundan gelenler de kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Burada da yine çok ciddi bir nüfus çoğunluğu Cezayir, Tunus, Libya’da, Türk Soylular bulunmaktadır ama dillerini unutmuşlardır, Arapça dili onların dilinin üzerine hakim kılınmıştır.

Tuaregler

https://www.dikgazete.com/yazi/cihansumul-kadim-turk-devleti-nin-afrikali-askerleri-tuaregler-makale,3287.html-3287.html

Berberler

 

AMERİKA

Amerika kıtasına baktığımızda ise Güney Amerika’da Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan ve Türk olarak adlandırılan topluluklar yani Osmanlı vatandaşları Brezilya’da Arjantin’de yaşamaktadırlar.

Güney Amerika ve Büyük Asya Bağları

Kızılderililer

 

 

 

 

Aztekler

Orta Amerika Kültürleri 

İnkalar

 

Mayalar

Maya Kültürü

El Turcolar

Görüşmeden Notlar:
İskender Kazaz
Abdullah Uluyurt
Arabistan Dolu Aşireti
Samarra

 

 

 

Albanlar
Çerkesler
Karaçaylar
R1A
turkasya.com1 milyar genetik akraba (National Geography)

R1B: İngilizler

Arabistan Şammar, Dolu

 

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular