HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 25 (1931-1932) : İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 25 (1931-1932) : İNDEKS

YİRMİBEŞİNCİ CİLT

Abdül Aziz Bin Abdui Rahman Ali Su-ud (Hicaz, Necİt ve Mülhakatı Meli-ki), 353, 354.
Abdülhak (Fırat) Bey (Erzincan Me-busu). 122,217.
Abdülhak Hâmİt (Tarhan) Bey (İstan-bul Mebusu) 122,211,385.
Abdülhalim Bey (Üssübahri ve Müs-tahkem Mevki Kumandanı), 217.
Abdülkadir (Emirmahmutoğlu) Bey (Maraş Mebusu), 123.
Abdülkadir Bey (Türkiyat Enstitü-sü’nden), 386.
Abdülkadir Kemali Bey, 63.
Abdülmuttalip (Öker) Bey (Malatya Mebusu), 123.
Abdürrezzak (Satana) Bey (Mardin Mebusu), 123.
Abide, 107, 211,332, 375, 376.
Abidin Bey (Berlin Türk Kulübü Baş-kanı), 260.
Ada, 30, 40, 58.
Adalar Denizi bkz. Ege Denizi.
Adana, 23, 26, 37-39, 45, 47, 62, 63, 97, 107, 121, 131,216,-Türk Ocağı, 94, – Valisi, 63.
Adapazan, 56.
Adli, – bağımsızlık, 32, – siyaset, 142, 158,-teşkilat, 32, 119, 158.
Adliye, 31, 32, 34-36, 59, 62,63, 123, 131, 142, 152, 158.
Adnan (Menderes) Bey (Aydın Cum-huriyet Halk Fırkası Reisi), 121.
Adriyatik Denizi, 237, 376.
Afet İnan, 223, 225, 307, 379, 387.
Afgan, 102, 210, 254, – devleti, 143, -hükümdarı, 252, – hükümeti, 328, -milleti, 110,210,244, 254,328,397, – ulusu, 210.
Afganistan, 310, 210, 244, 328, 397, -Ankara Sefareti, 115, – Bağımsızlık Bayramı, 210.
Afrika, 394.
Afrodit,4I3.
Afyon Karahisar, 63, 121, 216-218. Afyon üreticileri, 80. Ahali, 91, 103, 185,376. Ahali Fırkası, 63.
Ahmet (özdemir) Bey (Eskişehir Şi-mendifer Fabrikası Makine Montörü Ali oğlu), 122.
Ahmet Bey (Kaymakam, Köyceğiz), 217.
Ahmet Cevat (Emre) Bey (Muhit Baş-yazarı, İstanbul), 217, 383.
Ahmet Cevdet (Taflıoğlu) Bey (Yozgat Mebusu), 124.
Ahmet Emin (Arkayın) Bey (Aydın Cumhuriyet Halk Fırkası İdare Heyeti Başkanı), 59.
Ahmet Fikri (Tüzer) Bey (Erzurum Mebusu, Doktor), 122.

Ahmet Hamdİ (Dikmen) Bey (Konya Mebusu), 123.
Ahmet Hamdİ (Yalman) Bey (Ordu Mebusu), 123.
Ahmet Hilmi (Kalaç) Bey (Kayseri Mebusu), 123.
Ahmet İhsan (Tokgöz) Bey (Ordu Me-busu, Uyanış Gazetesi Sahibi, Mat-baacı), 123.
Ahmet Rasim Bey (İstanbul Mebusu), 122, 385,417.
Ahmet Remzi (Giires) Bey (Gaziantep Mebusu), 122.
Ahmet Saffet (Ohtay) Bey (Elâziz Me-busu), 122.
Ahmet Vefık (Uluçay) Bey (Niğde Mebusu, Kimyager, Muallim), 123.
Ajan, 124.
Ajans, 62,127, 149,324,340,382,383. Akademi, 218, 306, 308. Akai, 248. Akalar, 366, 367.
Akdeniz, 43, 87, 238, – âlemi, 375, –
memleketleri, 373, – sahilleri, 367. Akdeniz’in Menşei, 375. Akın Piyesi, 304, 308, 309. Akınlar, 393.
Akif (Akyüz) Bey (Rize Mebusu),
123. . Akif Bey, 59. Akif Paşa (14. Fırka Kumandanı, Ur-. fa), 218. Aksaray, 121, 216. Akşam, 201. Akurgal, Ekrem, 207. Alâeddin Camii, 107. Alatı Ziraiye ve Makine İmalathanesi,
122.
Albert (Belçika Kralı), 78.
Alexandre, II. (Yugoslavya Kralı), 250. Ali (Çetinkaya) Bey (Afyon Karahisar
Mebusu, CHF Grup Reis Vekili),
121,216.
Ali Beledi Bey (İskenderiye Türk Yar-dım Birliği Reisi), 260.
Ali Canip (Yöntem) Bey, 383.
Ali Cenani Bey (Gaziantep Mebusu), 216.
Ali Ekrem Bey, 385.
Ali Haydar (Çerçel) Bey (Afyon Kara-hisar Mebusu), 121.
Ali Hikmet Paşa (2. Ordu Kumandanı), 326.
Alî Necip Paşa (12. Fırka Kumandanı), 219.
Ali Rana (Tarhan) Bey (Samsun Mebu-su, İstanbul Mebusu), 122,286, 287.
Ali Rasih Bey (Türk Cemiyeti Hayri-yesi Reisi, Doktor), 260.
Ali Rıza (Erten) Bey (Mardin Mebusu), 123.
A1İ Rıza (Zırh) Bey (Rize Mebusu), 123.
Ali Rıza Bey (Antalya Maarif Emini), 59.
Ali Rıza (Direkoğlu) Bey (Kastamonu Mebusu), 122.
Ali Saip (Ursavaş) Bey (Urfa Mebusu), 124, 236.
Ali Sait Paşa, 297.
Ali Şuuri Bey (Balıkesir Mebusu), 121. Âlim, 247, 298, 364, 369-372, 377-379.
Allah, 295,299, 307, 309, 376.
Alman, – âlimleri, 372, – düşünürler, 367, – mütehassısları, 307, – profesör, 77.
Almanca, 294, 361, 396,413.
Almanya, 57, 143,364,413. Alpin Türkler, 375. Alsancak, 70. Altay yaylası, 367, 393. Altay-Ural, 374.
Amanullah Han (Afganistan Kralı), 210.
Amasya, 121,216, 387. Amasya Tarihi, 387. Amele, 26, 39, 53,119, 124, 150, 154, 155, 157.
Amerika (Birleşik Devletler, Müttehi-dei Amerika, Cemahiri Müttehide), 42, 143, 184, 185, 195, 199, 252, 253, 311, 337, 338, 364, 373, 393, -inkılap tarihi, 337, – milleti, 196, 337, 338, – tayyareciliği, 196, -lı, 196, 279, -h tayyareciler, 195, 197, 199,201, -lı Türk Dostları Cemiyeti, 279.
Amerikan, 279, 393, – Bağımsızlık
Günü, 184. Anadolu, 29, 40, 77, 208, 209, 221,
249, 307, 341, 363, 365, 366, 375,
376, 377, 394, 400, – çocuğu, 208, –
kabileleri, 374. Anadolu Ajansı, 62, 127, 149, 324,
340, 382, 383. Anane, 374.
Anayasa, 313, – tarihi, 372.
Anayurt, 366, 373, 377.
Ankara, 26, 44, 59, 62, 78, 85, 86, 89, 90, 102, 106-112, 115, 116, 121, 124-127, 129-132, 134-136, 143, 147, 149, 159, 160, 178, 180-185, 187, 188, 191, 194, 197, 209, 210, 214, 216-218, 222, 224, 227, 231, 234, 237, 244, 245, 247, 249-251, 263-269, 271-273, 276, 278, 279, 281, 283, 284, 287-290, 292, 293, 295, 297, 298, 300, 303, 305, 307-313, 315-318, 322-325, 327-334, 336, 337, 339, 342, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 353-360, 364, 378, 380, 384, 393, 399, 419, – Halkevi, 207, 319, 320, – Hukuk Mektebi, 124, – Kalesi, 245, – Türk Ocağı, 308.
Ankara Palas, 187, 188, 245.
Anlaşma, 178, 188.
Ansiklopedik malumat, 362.
Antalya, 35, 59, 107, 121, 183,217.
Antep bkz. Gaziantep.
Antlaşma, 39, 143, 193, 307.
Antoine (Romanya, Arşidük), 277,
Antropoloji, 365, – araştırmaları, 375.
Apohansen (Danimarka Başkonsolosu), 261.
Araba, 376.
Arap, – gençleri, 208,209, – ırkı, 209, –
kavmi, 209, -lar, 208, – tarihi, 207. Arapça, 298, 396. Arapören, 386.
Arazi, 40, 44, 53, 94, 116, 119, 154, 155.
Arazi Vergisi, 24. Argassia, 178. Aristo, 369. Arkeolog, 375. Arkeoloji, 107, 365, 368. Armada, 307.
Arnavut, 61, -lar, 208, – milli teşekkülü, 25Q. ■ Arnavutluk, 245, 250. Artti (Finlandiya Ortaelçisi), 272. Artvin, 121.
Asaf (Doras) Bey (Bursa Mebusu), 121. Asarı Atika Müzesi (Eski Eserler Mü-zesi), 77, 98, 99. Asayiş, 32, 33.
Asfa Wessen (Habeşistan Prensi), 329.
Asım (Sirel) Bey (Samsun Mebusu, Doktor) 123.
Asım (Us) Bey (Artvin Mebusu), 121.
Asım (Vasfı, Mühürdaroğiu) Bey (Er-zurum Mebusu), 122, 217.
Asistan, 361.
Asker, 27,35, 100,209,267, 269, 307, – İşgali, 107, -ler, 392, -lik, 75, 95, 116, 158,297.
376
Askeri, 23, 394, – İdadi, 208, – kariyer, 402, – kıta, 27, – Lise, 218, – mahfil, 100, – maksat, J5, – masraflar, 54, -vasıta, 113.
Askerlik, 225.
Asya, 114, 238, 239, 246, 367, 367, 368, 370, 371, 373-376, 383, 384, 393, 394, 396, -i Doğu medeniyeti, – kültürü, 372, – medeniyeti, 376, – tarihi, 371, – Türk Hun İmparatorluğu, 113.
377
Aşar Vergisi, 43.
Atıf (Tüzün) Bey (Rize Mebusu), 123. Atilla, 114.
Atina, 178, 231-233, 235, 239, 240,
262, 365. Atletizm müsabakası, 410. Attilâ, 238, 393. Attis, 376.
Avnİ (Doğan) Bey (Yozgat Mebusu), 124, 138.
Avni (Sungur) Bey (Belediye ve Umumi Meclis Üyesi, Erzurumluoğlu), 124.
Avnİ Bey (15. Fırka Kumandan Vekili), 218.
Avrupa, 114, 143, 208, 238, 239, 279, 322, 363, 368, 369, 372, 373, 377, 383, 384, 393, 394, 396, – emperya-lizmi, 307, -i yazı tarzları, 370, – kül-türü, 373, – memleketleri, 383, – mil-letleri, 370.
Avukat, 26, 121, 123, 124.
Ayan Meclisi, 313.
Ayasofya Camii, 296, 298.
Aydm, 23,40,42,47,50,59, 121,303, – demiryolu, 39, – İncir Üreticileri Kooperatifi, 49, 51, 52, – Türk Ocağı, 60, 80.
Aydın, 67, 68, 71, 83, 100, 101, 209, 298, 363,413, -lanma hareketi, 370, 372,-lar, 81,94, 209,211.
Ayet, 297, 363.
Azınlık meselesi, 247.
Aziz (Akyürek) Bey (Erzurum Mebusu), 122.
Aziz Samİh (İlter) Bey (Erzincan Me-busu), 122.
Babil, 368, 376.
Babjerande Zellake Ajoudou (Habeşistan Elçisi), 317.
Bağdat, 176, 188,262.
Bağımsız, 245, 373, -hk, 32, 38, 63, 92,110,184,337,339, -lık Bayramı, 210, 397, -hk hareketleri, 268, -lık mücadelesi, 272, -lık zaferi, 214, -millet, 307.
Bağış, 357.
Bağhkh, 124.
Bağhsamancık, 122.
Baha Tali (Öngören) Bey (Kars Mebu-su), 122.
Bahçıvanlık ve Tavukçuluk Sergisi, 177.
Bakır madeni, 56.
Bakırçieff (Doktor, Türk-Bulgar Kar-deşlik Cemiyeti Reisi), 333.
Bakırköy, 230.
Bakteriyolog, 121.
Balıkçı, – kredisi, 48, -lık, 155.
Balıkesir, 23, 34, 57, 59, 61, 62, 83, 84, 121, 145,218, 325,326,392.
Balkan, 239, – Birliği Cemiyeti, 343, -Birliği Kongresi, 148, – delegeleri, 245, – devletleri, 237, 250, – Haftası, 178, – Konferansı, 245 , 247, 250, 300,302, -lar, 238,249,268,394, -h-lar, 246, – milleti, 237, 245-248,268, – Ticaret ve Sanayi Odası, 343, – Turizm Federasyonu Kongresi, 148.
Balo, 172.
Baltrusaitis, Jurgis (Litvanya Elçisi),
339. Bandırma, 121.
Banka, 26, 43-52, 60, 64, 67, 68, 71, 79, 94, 95, 145, 155, 172, 217, 225, 274, 279.
Barış, 119, 143, 158, 187, 193, 247, 249, 267, 268, 270, 339, 379, -çı, 267, – prensibi, 269.
Baro, 123.
Basmahane (Basımhane), 70, 217. Basri Bey (Saray Belediye Reisi), 216. Basri Paşa (61. Fırka Kumandanı), 218.
Başmüezzin, 295.
Batı, 387,416, – bayrağı, 394, – bilginleri, 365, – bilimi, 379, – devletleri, 394, – dilleri, 386, 396, -hlaştırma, 384, – medeniyeti, 394, 396, – yazarları, 366, 375.
Batı Anadolu, 29, 366.
Batıl hüküm, 371.
Baudouin-Aîbert-Charles-Axel-Ma-
rie-Gustave (Belçika Prensi), 78. Bayazıt, 121,219. Bayındırlık, 118, 154, – işleri, 120.
Bayrak, 394.
Bayram, 127, 149, 210, 241, 252-265, 269, 324,335,397, 398,401.
Behçet Kemal (Çağlar) Bey, 308, 319.
Behçet Salih Bey (İzmir Belediye Reisi, Doktor), 389, 398.
Behiç Bey (Budapeşte Ortaelçisi), 262.
Bekir (Karamehmet, Kayalı) Bey (Çorum Mebusu, Sungurlu’nun Hacılar Hanı köyünden Kara Mehmetoğulla-n’ndan Çiftçi Hasan oğlu), 122.
Bekir diyarı, 405.
Bekir Lütfi (Çiftçi) Bey (Tokat Mebusu), 124.
Bekir Sıtkı Bey (Ahali Fırkası İdare Heyeti Üyesi), 63.
Belçika, 78, 318, -lüar, 78, 318.
Belediye, 70,80, 82, 83, 104,124, 202, 216, 225, 241, 341, 389, 398, – seçi-mi, 59, 61, 62, 153, – Kanunu, 37.
Belgrad, 262.
Beotya, 190.
Bergama, 65.
Bergamos, 374.
Berlin, 260, 262.
Bern, 301.
Besim Ataîay Bey (Aksaray Mebusu), 121.
Beste, 296, 299. Bestekâr, 299.
Beşeriyet^Jarihinin Felsefesine Dair Fikirler, 367.
Beşiktaş, 218, -h, 295,297.
Beyaz ırklar dilleri, 384.
Beyaz Ruslar, 410.
Beyazıt Camii, 298.
Beynelmilel Mason İttihadı (Uluslararası Mason Birliği), 407.
Beyoğlu, 216, 381,407. Bılgarska Kilka (Bulgar Halk Oyunları Ekibi), 357. Bilecik, 121, 138. Bilgin, 387, -ler, 365, 386. Bilim, 379, – komisyonu, 379. Bina Vergisi Kanunu, 24. 1925 kıyamı, 139 Birinci Kordon, 70. Birinci Türk Tarih Kongresi, 236. Bizans İmparatorluğu, 298, 394. Boardman, 197. Boğaziçi, 208, 388. Boğazköy, 377. Boğazlar, 239, 394. Boğazlayan, 124.
Boheman, Eric Carlsson (İsveç Elçisi), 279.
Bolu, 121,216, 295, 304. Bono, 47.
Borç, 39, 44-49, 54, 58, 64, -lar, 46, 60, 79.
Boris Tsonev (Plevne’de öğretmen), 357.
Boris, III. (Bulgar Kralı), 134, 135,
234,250,255. Borsa, 52. Bozok, 138. Bozöyük, 377. Brabant Düşesi, 78. Brakisefal, 375.
Brandao, Mario de Pimental (Brezilya
Elçisi), 185. Brat, Adolf (Goteburg), 261. Brezilya, 185. Britanya, 358, 359. Brüksel, 262. Budapeşte, 262. Buhara, 386, -h, 395, 396.
Bulanık, 217.
Bulaşıcı hastalık, 157.
Bulgar, 134, 135, 234, 247, 250, 255, 333, – delegeler, 247, – gazeteciler, 245, 247, – Halk Oyunları Ekibi, 357, – hükümdarı, 252, – talebeler, 261, – Türkleri, 238, – türküsü, 357.
Bulgaristan, 51, 134, 143, 234, 245, 357, – Krallığı, 135.
Burdur, 121,131.
Burhanettin Paşa (Harp Akademisi
Kumandan Vekili), 218. Bursa, 107, 121, 131, 203, 218, 249. Bükreş, 262. Bürokrasi sistemi, 34. Bütçe, 23, 24, 29, 31, 34, 37, 44, 54,
55,58, 85,86,88, 89, 164,166,168,
171, 172, 305,379,382. Büyük Menderes, 66. Büyük Zafer bkz. 30 Ağustos. Büyükada, 383.
Büyükelçi, 328, 337, 338, 342, 344, 345,350, 351,356.
Cafer (Sayılır) Bey (Eskişehir Mebusu, Eskişehir’in Türkmen Tokat köyü, Cumhuriyet Halk Fırkası, Ocak Reisi, Çiftçi), 122.
Cahil, 72, 83, 156, 306, 363.
Cahit Sıtkı (Tarancı), 405.
Cami, 295-298.
Camii Ezheri, 205.
Capfa-Torxum, 375.
Carol, II. (Romanya Kralı), 180, 181, 277.
Cavit Paşa (16. Fırka Kumandanı), 218.
Cebelibereket, 121, 123,216. Cebelitarık, 373.
Cehalet karanlıkları, 238.
Celâl Bey (Başyaver), 381.
Celal (Güzelses) Bey (Diyarbekir Hal-kevi Musiki Şefi), 405.
Celâl Nuri (İleri) Bey (Tekirdağ Mebu-su), 124.
Celâl Sahİr (Erozan) Bey (Zonguldak
Mebusu), 124,306, 380, 383. Cellat Gölü, 40. Cemaat, 154.
Cemahiri Müttehide bkz. Amerika. Cemal (Gültekin) Bey (Maarif Müdürü), 294.
Cemal (Tunca) Bey (Antalya Mebusu
Doktor), 121. Cemal Bey (Ezine Belediye Reisi),
216.
Cemal Bey (pehlivan), 274. Cemal Granda, 308, 309. Cemal Hüsnü Bey (Bern Elçisi), 301, 405.
Cemil (Hasan, Çambel) Bey (Bolu Mebusu), 295.
Cemil (Uybadın) Bey (Tekirdağ Mebusu ve CHF Grup Reis Vekili), 124.
Cemil (Bilsel) Bey (Hukuk Mektebi Reis Vekili, Profesör), 216.
Cemil Bey (Makineli Tüfek Müfettişi), 218.
Cemil Bey (Miralay, Harbiye Mektebi Kumandan Vekili), 332.
Cemil Cahit Paşa (11. Fırka Kumandanı), 218.
Cemiyet, 39, 127, 145, 150, 160, 179, 205, 207, 211, 213, 217, 236, 243, 264, 273, 279, 283, 333, 335, 343, 378-381, 383-385, 395,414, 415.
Cemiyetler Kanunu, 160.
Cenap Şehabettin Bey, 385. Cenevre, 260, 301,415, – Üniversitesi,
361. Cennet, 67.
Cevat Abbas (Gürer) Bey (Bolu Mebu-su), 121,208,223,304,319.
Cevat Bey (Japon Büyükelçisi, Lehistan Büyükelçisi), 251, 271, 342.
Cevdet Bey (Erzurum Etibba Odası Reisi), 217.
Cevdet Fuat Bey (Doktor), 217.
Cevdet İzrap (Mehmet Ali, Barlas) Bey (Kütahya Mebusu), 217.
Cevdet Kerim Bey (Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul İdare Heyeti Reisi, Şehitlikler Cemiyeti Reisi), 136, 138,213,414.
Ceyhan Cumhuriyet Halk Fırkası, 121.
Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu, 34, 36,59.
Cihan imparatorluğu, 238.
Cilahtaş devri, 376, 377.
Cinsiyet farkı, 153.
Clarck, Georges (İngiltere Büyükelçisi), 345.
Coğrafi, – etken, 187, – vaziyet, 31. Coğrafya, 363.
Cumhuriyet, 35, 39, 54, 85, 86, 88, 89, 93, 102, 119, 128-132, 143, 145, 159, 183, 187, 194, 207, 214, 215, 220, 222, 225, 231-233, 245, 254, 256^57, 261-265, 275, 284, 287-
” 290, 293, 300, 301, 310, 312, 322, 323, 334, 344, 345, 351, 353, 354, 356, 359, 363, 364, 391, 392, 404, 409-411, 415, 416, 418, – abidesi, 332, – devri, 58,209, – hazinesi, 146, – Hükümeti, 55, 65, 67, 72, 92, 95, 96, 109, 110, 115, 133, 181, 186, 187, 203, 251, 272, 315, 317, 318, 325, 338, 339, 346, -i koruma kanunu, 35, -İn müdafaası, 138, – kanunları, 266, – ordusu, 119, 158, – prensipleri, 142, – tarihi, 236.
Cumhuriyet, 114, 390.
Cumhuriyet Bayramı, 160, 252-265, 269.
Cumhuriyet Halk Fırkası, 20, 34, 38, 39, 53, 59, 61, 62, 65-69, 80-83, 91, 96, 104-106, 108, 116-119, 121-124, 126, 136-139, 141, 144, 146, 151, 153-157, 161, 162, 164-166, 169-İ74, 213, 267, 34’I, 378, 385, 392, 414, -Nizamnamesi, 160, – Programı, 150, 152.
Cumhuriyet Merkez Bankası, 145.
Cumhuriyetçi, 108, 117, 118, 138, 139, 141, 142, 146, 153, 156, 337, – fikir-ler, 140.
Cübbe, 298.
Çağatay Lügati, 386, 395. Çağatayi Türki, 396. Çağatayca, 386, 396. Çamlıca, 216, 381. Çamlık, 82.
Çanakkale, 121, 213, 307, – Harbi,
345,-Şehitlikleri, 414. Çankaya, 109, 110, 133, 185,209, 245,
272, 273, 278, 305, 307, 308, 315,
318, 378. Çankaya Köşkü, 305, 307, 353, 355. Çankın, 122, 131, – istasyonu, 145. Çaputçu, 121. Çarşamba, 123. Çatalca, 220, 228. Çekirge, 217.
Çekoslovakya, 143, 182, – Cumhuriyeti, 183. Çınarcık, 274.
Çiftçi, 24, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53,62,64, 68,81,94,116, 119, 121-123, 154,155.
Çiftçi Birliği Kooperatifi, 64.
Çiftiik, 44, 45, 48, 53, 94, 119, 237, 357, 393, – sahibi, 155.
Çin, 113, 114,268, – Cumhuriyeti Ulusal Hükümeti, 288, – halkı, 288, -İmparatoru, 113, -Japon Harbi, 297, -iiler, 113, 373, 393, – Şeddi, 393, -sının, 373.
Çoban, 274, 308, 319.
Çoban Mehmet, 274
Çocuk, 38, 54, 59, 75, 100, 112-114, 120, 156, 192, 206, 208, 211, 321, 362, 366, 390, 405, -lar, 157, 201, 207, 209, 225,417, – yuvalan, 39.
Çocuk Esirgeme Kurumu bkz. Hima-yei Etfal Cemiyeti.
Çorlu, 218.
Çorum, 122,217.
Çömlekler, 376.
d’Aoste, 189. Daday, 122.
Dahili, – borç, 54, – düşman, 136, – po-litika, 56, – siyaset, 33, 138, 141, 158, 187,249,266, – sulh, 187, – teşkilat, 158.
Damar (Arıkoğlu) Bey bkz. Zamir Bey.
Damga Kanunu, 31. Danimarka, 133.
Daniş (Eyüboğlu) Bey (Trabzon Me-busu), 124.
Darülbedayi (Konservatuvar), 308.
Darülfünun (Üniversite), 122, 157, 179, 242, 261, 307, 361-364, 371, 375,408.
Darülfünun Diş Fakültesi, 261.
Darüttalim-i Musiki, 295
Define, 107.
Değirmendere, 401.
Delege, 66, 83, 133-136, 148, 180-183, 185, 231, 251, 271, 272, 278, 300, 317-319, 337, 339, 343, 350, 351, 356, 358, 359, 407, – heyeti, 415,-ler, 65, 245-247, 302.
Delta, 367.
Demagojik sloganlar, 23. Demir ocakları, 367. Demircilik, 92.
Demiryolu, 39, 55-57, 90-92, 120,
300, 325, 326. Demokrasi, 75, 153, 207, – hükümleri,
141. Demokrat, 150. Demokratik, 67. Den Haag, 262.
Deniz İşletmeleri bkz. Seyri Sefain. Deniz Mektel, Zo ı. Dcinz, – nakliyeciliği, 155, – protokolü, 142, – ticareti, 42, – üretimi, 56. Denizaltı, 222.”
Denizli, 23,35,36,59,60, 80,82,122, 217, – Belediye Reisi, 202, – Spor Mıntıkası Kongresi, 202.
Denkformen (Düşünme Şekilleri), 371.
Derince, 381.
Ders programı, 225.
Dertli (Saz Şairi), 192.
Derviş Paşa (Mİ11İ Müdafaa Müsteşarı), 297.
Descartes, 370.
Destan, 221
Destanlaştırma, 308.
Devlet, 25, 26, 30, 31, 38, 42, 43, 54-58, 95, 96, 118, 119, 121, 128, 138-140, 142-146, 153, 154, 156, 158, 169, 171, 184, 208, 236, 237, 245, 246, 250, 267, 283, 305, 328, 337, 353, 368, 376, 394, – adamı, 269, -bankası, 47, – borcu, 39, – işleri, 56, 120, – otoritesi, 34, 35, 314, – prensi-bi, 38, – reisleri, 247, 370, – teşekkülü, 153,-teşkilatı, 32,225.
Devlet Demiryolları, 39.
Devlet Tiyatrosu, 308.
Devletçi, 67, 118, 146, 150, 153, – sek-tör, 23.
Devrim, 308, 393.
Devrimci, – edebiyatçılar, 308, – yazar, 308.
Dış politika, 268. . Diktatör, 307.
Dil, 53, 97, 144, 157, 366, 378, 381, 384,386,387,392,396,400, – bilginleri, 386, – Encümeni, 227, 379, -in kökenleri, 384, – işleri, 227, 379, -ler, 379, – öğretimi, 379, – tetkiki, 381.
Dil Kurultayı bkz. Türk Dili Kurultayı.
Dil Cemiyeti bkz. Türk Dili Tetkik Ce-miyeti.
Dilaçar, Agop (Martayan), 386, 387, 416.
Dİlthey (Tarihçi Filozof), 369-371.
Din, 95,238, 376, – âlimleri, 298, – an-layışı, 154, 208, – bilginleri, 416, -fikirleri, 154, – münakaşası, 299, -tarihi, 372, 376, – uleması, 298.
Dini, – ayrılık, 246, – fırkalar, 68, -inanç, 394, – merasim, 296, – saha, 376.
Dinsiz, 298.
Diplomatik, 413.
Diş Fakültesi, 261.
Diş Mektebi, 362, 386.
Divan edebiyatı, 384.
Divanıharp, 61.
Divanı Lügati Türk, 386.
Diyarbekir, 55, 120, 122, 131, 216,
218,-Halkevi, 405. Dobruca, 386.
Doğu, 62, 139, 207, 249, 269, 367, 371, 372, 394, – Asya, 368, 370, -Avrupa, 143, 363, -culuk ilmi, 372, -kültürü, 372, – medeniyeti, 377, -Roma, 114, – Salonu, 206, – tütünleri, 51, – vilayetleri, 57 61, 63.
Doğumevleri, 39, 157.
Doktor, 26,39,121,122,124,131,133, 216, 217, 232, 233, 303, 306, 307, 323,375,382,383,385,387, 398.
Dokumacı, 122, -hk, 57.
9 Eylül Bayramı, 398.
Dolikosefaller, 375.
Dolmabahçe, 214, 220, 290, 293, 300, 301, 303, 310, 404, 409-411, 415, 417,418.
Dolmabahçe Sarayı, 197, 206, 207, 228, 230, 295-299, 302, 303, 305, 307, 381, 382, 384, 387, 388,405.
Donanma, 143, 145, 218.
Dorinler, 248.
Doumer, Paul (Fransa Cumhurbaşka-
m),.313,330, 331. Dönme, 63/
Dörpfeld (Arkeolog), 375. Dört Halife Devri, 205, 206. Dörtyol, 63, 92.
Duaların Türkçeleştirilmesi, 299. Duce (Mussolini), 348. Dumlupmar denizaltısı, 222. Dumlupınar Meydan Muharebesi, 307. Duvar nakışlan, 374. Düğün, 357.
Dünya, 19, 51, 57, 92, 154, 158, 196, 207, 239, 266, 364, 366, 368, 369, 371-373, 379, 388, 395, 405, 409, -anlayışı, 370, – banşı, 247, – buhranı, 192, 337, – güzellik kraliçesi, 403, -kültürü, 372, – milletleri, 390, – tarihi, 238, 298, 370, 372.
Düşman, 136, 140,297,319, 345, 394, 401.
Düzce, 56.

Ebniye Kanunu, 25. Eczacı Mektebi, 362. Edebi kabiliyet, 384. Edebiyat, 211, 221, 366, 384, – tarihi, 372.
Edebiyatçı, 308,412. Edebiyat Fakültesi, 362 Edip Servet (Tör) Bey (İstanbul Mebusu), 122. Edirne, 122,216. Edremit, 83, 121, 190. Eflatun, 369.
Efsane, 113, 238, 367, 368, 376, -ler devri, 221.
Ege, 30, 31, – âlemi, 375, – Denizi, 58, 71, 87, 372, 374, – dini, 376, – hav-zası, 366, 367,375,.- iktisat mıntıkası, 41,49, 50,72, -leşme, 372, – me-deniyeti, 365-367,. 372, 373, 376, 377, – mıntıkası, 51, 71, – sahili, 77, tarihi, 367, – Vapuru, 87, 235, 237,
– yazılan, 221. Eğitici,-ler, 101,-lik, 80.

Eğitim, 91, 120, 144, 152, 156, 208,
209, 379,- müessesesi, 306. Ekin Biçme, 357.
Ekonomik, – ilişkiler, 23, 268, – prog-ram, 23. Elam yazısı, 376. Elâziz (Elazığ), 122, 219, 387.
Elbise, 98, 297.
Elefteron Vima, 235.
El-Ehram, 269, 270.
Emanuel, Victor III. (İtalya Kralı),
147, 189, 258, 276, 344,347, 348. Emek, 155. Emekçi, 23. Emevi Saltanatı, 206. Emin (Geveci) Bey (Samsun Mebusu,
Samsun CHF Vilayet Reisi), 123. Emin (İnankur) Bey (İçel Mebusu),
122.
Emin (Rektör), 242, 362. Emin (Sazak) Bey (Eskişehir Mebusu), 122.
Emin Arslan (Tokat) Bey (Denizli Me-busu), 122.
Emin Bey (Edirne Valisi), 216.
Emin Cemal (Suda) Bey (Bolu Mebusu, Dr.), 121.
Emin Fikri (Eralp) Bey (Aydın Mebusu), 121.
Emine Hanım (Mısır Prensesi), 224. Emir Zeyd (Irak Ortaelçisi), 315. Emlak Vergisi Kanunu, 24. Emperyalizm, 307. Endülüs tarihi, 211. Endülüs Tarihi, 211. Enerji kaynağı, 28: Engelli, 157.
Enhan Sagire Kanunu (Küçük Nehirler Kanunu), 40, 55; Enis Bey (Atina Ortaelçisi), 262. Enstitü, 308, 364.
Entelektüel hürriyet akademisi, 306. Entrika, 394.
Ercüment Ekrem Bey (Varşova Bü-yükelçilik Müsteşarı), 262. Ereğli limanı, 56, 120.
Erenköy, 217, 307.
Ergani, 55, 120, – bakır madeni, 56.
Erkek, 74, 75, 94, 141, 144, 357, 376,
– Lisesi, 74. Ermeni, 416. Ermenice, 386, 416. Ertuğrul Yatı, 381. Erzincan, 122,217,219. Erzurum, 27, 55, 120, 122, 217-219,
-lu, 405. Esaret, 96, – antlaşması, 307.’ Esat (Çakmakkaya) Bey (Zonguldak
Mebusu, Kozlu Şirketi’nde Amele
Başçavuşu), 124. Esat (Mehmet, Sagay) Bey (Maarif
Vekili, Bursa Mebusu), 121, 131,
194, 206, 304-307, 378. Esat (Özoğuz) Bey (Rize Mebusu),
123.
Esat (Ahmet, Uras) Bey (Amasya Me-busu), 121.
Esat Bey (Torbalı Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi), 217.
Eser, 77, 98, 99, 107, 212, 308, 371, 375, 379.
Esir halk, 307.
Eski Dünya, 196.
Eski Eserler Müzesi bkz. Asan Atika Müzesi.
Eski harf propagandalan, 38.
Eskişehir, 122, 192, 218, 385, 386, -Cumhuriyet Halk Fırkası, 122, -liler, 192, ‘-“Şimendifer Fabrikası, 122, -Türk Ocağı, 122.
Esnaf, 47, 52, 53, 119, 150, 154, 155.
Eşitlik, 153, 154, 247, -çilik, 75.
Eşref Bey (İmalatı Harbiye Fişek Fab-rikası Ustabaşısı), 121.
Eşref Mirza Mehmet Ali Han Furugi, 109.
Eteokretler, 374.
Ethem (Tuncel, Tuncay) Bey (Samsun Mebusu), 123.
Ethem Lütfü Bey (Cenevre İnşaat Ko-misyonu Başkam), 260.
Eti, -ler, 374, 376, medeniyeti, 66, -yazısı, 375.
Etibba Odası, 217.
Etimoloji, 380.
Etiyopya, 289.
Etnik birlik, 375.
Etnografik, 376, – haritalar, 393.
Etrurya, 376.
Etrüskler, 374, 375.
Evci Yeni, 122.
Evens, 372.
Evienme Memuru, 121.
Evrim, 372, – sistemi, 370.
Eyüp, 228, 298.
Ezanın Türkçeleştirilmesi, 299.
Ezine, 216, 218.
Fabrika, 39, 42, 45, 53, 57, 64, 119, 122, -lar, 28, -sanatları, 120.
Fahrettin Paşa (2. Ordu Müfettişi, Ferik), 218, 297.
Fahri Bey (Beylerbeyh), 295.
Fahri Bey (Yavuz Kumandanı), 218 .
Faik (Bermek) Bey (Kars Mebusu), 122.
Faik (Öztrak) Bey (Tekirdağ Mebusu), 124.
Faik (Soylu) Bey (Niğde Mebusu), 123.
Faik Âli (Ozansoy) Bey, 385.
Faik (Kaltakkıran) Bey (Edirne Mebusu), 122.
Faik Bey (pehlivan), 274.
Faik Reşit (Unat) Bey (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyat Şubesi Müdürü), 207.
Faiz, 44,48, 67, 95, 145, -çiler, 71, -ler, 68.
Fakülte, 343, 362.
Falih Rıfkı (Atay) Bey (Bolu Mebusu), 121.
Faruk Nafiz (Çamhbel) Bey, 308, 309.
Fatiha Suresi, 295.
Fatih Sultan Mehmet, 298.
Fayestos Sarayı, 374.
Faysal I. (Irak Kralı, Hicaz ve Necit Veliahtı), 176, 187, 188, 256, 267, 315,336, 354.
Fazıl Ahmet (Aykaç) Bey (Elâziz Me-busu), 122,387.
Felemenk milleti, 278.
Felsefe, 367-371.
Fen, 40, 154,200, 364, 383, 396, – me-muru, 30.
Fen Fakültesi, 362.
Fenike, 368, – yazısı, 370.
Fenni, 55, – gübre, 30.
Ferdi, – haklar, 75, – hürriyet, 96, – me-sai, 118, – teşebbüs, 150.
Ferenç, Zayti (Türk-Macar Derneği Başkanı, Profesör), 378, 379.
Ferit Bey (İngiltere Büyükelçisi, Lehistan Büyükelçisi), 262, 356, 358.
Ferit Celâl (Güven) Bey (Urfa Mebusu), 123.
Fethi (Okyar) Bey, 223.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbiyei Umumiye Reisi, Müşir), 214, 241, 242.
Feyzi (Pirinççioğlu) Bey (Nafıa Vekili), 405. Fındıklı, 218.
Fırka, 25,34, 39, 53, 59, 61, 63, 65-69, 80-83, 91, 96, 104-106, 108, 116-121, 123, 124, 126, 136-139, 141, 144, 146, 150-157, 160-162, 164166, 168-170, 172-174, 213, 239, 264, 267, 341, 378, 385, 392, 412, 414, – mebusları, 167, 171, – teşkilatı, 140, – vazifesi, 38.
Fikir cereyanı, 370, 371. .
Fikri Bey (3. Ordu Erkânı Reisi), 218.
Fikri, 362, – hürriyet, 95, – mektep, 364.
Filip, 113.
Filolog, 372.
Filoloji, 362,365, 380, 381. Filozof, 369-372. Fİmmen, Dietrich, 377. Finikyalılar, 77. Finlandiya, 261, 272. Fino-ugrien, 375. Firikya, 377. Foks, 230. Fonetik, 384. Fougere, 372, 374. Frak, 116.
Fransa, 143, 313, 330, 331, 334, 350,
351,393,411. Fransız, 249, – Devrimi, 393, – yazar,
249.
Fransızca, 245,267,298,361,396,407. Frengi, 39, 157. Frenk, 396.
Fuat (Bulca) Bey (Rize Mebusu), 123.
Fuat (Umay) Bey (Kırklareli Mebusu, Doktor), 123.
Fuat (Köprülü) Bey (Profesör, İstanbul Muallimler Birliği Kongresi Reisi), 236, 291.
Fuat Bey (Şahinzade), 59.
Fuat Bey (Zübeyiroğlu), 294.
Fuat Paşa (Müstahkem Mevki Kuman-danı, Kars), 218.
Fuat, I. (Mısır Kralı), Ul, 224, 259, 269, 270, 391.
Fuhuş evleri, 39.
Galatasaray Lisesi, 411. Galibe Hanım, 223. Galiie, 370.
Galip (Kahraman) Bey (Antalya Belediye Reisi, Dr.), 121.
Galip Paşa (Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanı), 220.
Gaydacı, 357.
Gazete, 28,61,62, 123, 194,228,235, 247, 249, 269, 270, 296,.298, 381-383, 385, 390,412, 413.
Gazeteci, 243,245, 247, 381,412.
Gazeteciler Birliği Kongresi, 281.
Gazık Dağı, 401.
Gaziantep (Gazi Ayıntap, Antep), İ22,
216,217, 236, 305, 306. Gazi Bulvarı, 70. Gazi Eğitim Enstitüsü, 308. Gece İmecesi, 357. Gelenek, 357. Gelibolu, 216. Gemi, 145,222,231,381. Gemlik, 203, 216.
Genç, 150,216, 228, 357, 382,-Ier, 59, 77,97, 101, 104, 105, 160, 197,201, 209, 390, 400, -lik, 196, 208, 304, 319, 320,332, -lik heyecanı, 306, -lik teşkilatı, 383, – yeniler, 307, – zihinler, 38.
Genetik, 370, 372, – metot, 370. Gensoru, 169.
George V. (Bjiyük Britanya, Kuzey İr-landa ve Denizaşırı Britanya Arazisi Kralı, Hindistan İmparatoru), 352, 358, 359.
Gerici eğilimler, 393.
Gıda maddeleri, 144.
Giresun, 121, 122.
Giriş vergisi, 37.
Girit, 374-376, – abideleri, 376, – adası, 376, – ahalisi, 376, -li, 63, 375, -lisanı, 375, ■ medeniyeti, 248, – saray devri, 374.
Girh-Miken Kültürü, 377.
Gizli tarikat mensupları, 83.
Goteburg, 261.
Göç, 370, 375.
Göçmen iskânı, 49.
Gölcük, 218.
Götz, Walter (Profesör), 372,373.
Gramer, 380, 384.
Gramofon plakları, 63.
Grek,’- âlimleri, 369, – dehası, 372, -kavmi, 372, -ler, 368, 369, 372, -medeniyeti, 365-367, – mucizesi, 372.
Grekçe, 374.
Grev, 34.
Grew, Joseph C. (Amerika Sefiri), 195,
197,337. Grundey, George, 376. Güfte, 296.
Gülcemal Vapuru, 213,414. Gümrük, 28-30, 41, 42, – tarifeleri,
145, 156. Gümrük ve İnhisarlar, 286, 287. Gümüşhane, 122, 124. Güner (Özalp), 112. Güney Amerika, 185. Güreş, 273.
Güzel sanatlar, 80, 157. Güzellik, – kraliçesi, 403, – müsabakaları, 390.
Haberleşme, 162, 167. Habeş, -liler, 317, milleti, 317. Habeşistan, 317. Hacılar Hanı köyü, 122.
Hacim Muhittin (Çarıklı) Bey (Giresun Mebusu), 61, 62,121.
Haçlılar, 113, 394.
Hafız Burhan Bey, 295, 297.
Hafız Emin Bey, 61.
Hafız Fahri Bey, 297.
Hafız İdris Bey, 298.
Hafız Kemal Bey (Süleymaniye Camii Başmüezzini), 295,297.
Hafız Nuri Bey (Eyüp Hatibi), 297, 298.
Hafız Rıza Bey (Beşiktaşlı), 295, 297. Hafız Rıza Bey (Sultan Selimli), 298. Hafız Yaşar (Okuyan) Bey, 295-297. Hafız Zeki Bey, 297. Hafız, 296, -lar, 297. Hafik, 123. Hakan, 112, 309. Hâkim, 96.
Hâkimiyet, 95, 96, 118, 153, 154, –
esasları, 128. Hakkâri, 122.
Hakkı (Saydam) Bey (İçel Mebusu), 122.
Hakkı (Sofu) Bey (Trabzon Mebusu,
Sofuzade Marangoz), 124. Hakkı (Ungan) Bey (Van Mebusu),
124.
Hakkı (İsmail, Kılıçoğlu) Bey (Kocaeli Mebusu), 123.
Hakkı Şinasi (Erel) Paşa (İstanbul Me-busu), 122.
Hakkı Tank (Us) Bey (Giresun Mebusu), 60, 122.
Halay, 357.
Hali Vedat (Fıratlı) Bey, 308. Haliç İdman Yurdu, 274. Halife, 205, 206.
Halil (Etem, Eldem) Bey (Müzeler Müdürü), 122.
Halil (Nifli, Yaralı) Bey (Manisa Me-busu, Manisa’nın Sanhanlı köyünden Nifiizade, çiftçi), 123.
Halil (Tekşen) Bey (Kastamonu Mebusu, Daday kazası Bağlısamancık köyünden çiftçi), 122.
Halil (Türkmen) Bey (Zonguldak Me-busu), 124.
Halil Hulki (Aydın) Bey (Siirt Mebusu), 123.
Halil Mithat Bey (Mihmandar), 248.
Halil Nihat (Boztepe) Bey (Gümüşhane Mebusu), 124.
Halit (Bayrak) Bey (Bayezit Mebusu), 121.
Halit (Mengİ) Bey (Niğde Mebusu), 123.
Halit Ferit Bey (Ankara Mebusu), 121. Halitli, 121.
Halit Ziya (Uşakhgil) Bey (Uşşakîza-de), 385.
Halk, 24, 31-35, 37,42, 50, 54,57,58, 60-62, 65-70, 79-84, 90-92, 94-96, 103, 104, 106, 108, 116-121, 124, 126, 127, 136, 137, 139, 150-154, 158-161, 169, 171, 192, 208, 230, 241, 252, 265, 274, 283, 288, 294-297, 299, 307-309, 341, 353, 355, 379,385, 392,412,414, – dili, 384, -edebiyatı, 384, – geleneği, 357, – ha-tipleri, 387, – oyunları, 357, – tabaka-ları, 26, – temsilcileri, 40, – türküleri, 405.
Halkalı, 228.
Halkçı, 67, 118, 138-140, 142, 146,
153, 154, .lik,’£08. • Halkevi, 168, 207, 283, 304,306, 314,
319, 320,385, 405.
Hamburg, 42.
Hamdi (Aksoy) Bey (İzmir Mebusu, Osmanzade), 122.
Hamdi (Denİzmen) Bey (İstanbul Me-busu), 122.
Hamdi (Ahmet, Ongun) Bey (Mersin Mebusu, Mersin Vilayet Encümeni Daimi Üyesi), 123.
Hamdi (Üîkümen) Bey (Trabzon Me-busu, Nebizade), 124.
Hamdi Bey (Gaziantep Belediye Reisi), 217.
Hamdi Bey (Liman Şirketi Genel Mü-dürü ve Liman Kooperatifi Reisi), 349.
Hamdi Bey (Avusturya Ortaelçisi), 262.
Hamdi (Ahmet Mustafa, Gürsoy) Bey (İstanbul Mebusu, Yedikule Tabak Fabrikası Ustabaşı Muavini), 122.
Hamdİ Bey (Yozgat Mebusu), 124.
Hamdullah Suphi (Tannöver) Bey (İs-tanbul Mebusu, Romanya Ortaelçisi), 108, 181,262.
Hamit Zübeyr Bey, 379.
Hanedan, 143,391.
Hanya, 374.
Hapis, 160.
Hapishane, 36, 158.
Harbiye Mektebi, 332.
Harekât, 268.
Harf, 38, 116,144, 230, – inkılabı, 379.
Harici, – borç, 54, – düşman, 136, – si-yaset, T42, 158, 187, 249, 267, -sulh, 187, – vaziyet, 143.
Harimköy, 220.
Harita, 77, 114, 208, 393.
Harp, 69,207,297,345,376,394,401, – meydanları, 249, – mükâfatı, 394, -sanatı, 376, – serpuşu, 374.
Harp Akademisi, 218.
Harp Malulleri Cemiyeti İdare Heyeti, 217.
Hasan (Hüsnü, Saka) Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis Vekili, Trabzon Mebusu), 124, 266.
Hasan (Karabacak) Bey (Zonguldak Mebusu, Zonguldak Maden Kömürü İşleri Şirketi’nden Taşhancı Ocağından Amele Başçavuşu, Bağhklı), 124.
Hasan Âli Bey, 383.
Hasan Basri (Demir) Bey (Cebelibereket Mebusu, Cebelibereket Mamure Yol Dairesi İkinci Şube Ustabaşısı), 121.
Hasan (Denek) Bey (Ankara Mebusu, Keskin’in Halitli köyünden Yakubo-ğulları’ndan Ahmetoğlu), 121.
Hasan Cavit (Belül) Bey (Rize Mebusu), 123.
Hasan Cemil (Çambel) Bey (Bolu Me-busu), 121, 208, 297, 304, 365, 382, 383.
Hasan Efendi (Tüccar), 192.
Hasan Fehmi (Ataç) Bey (Gümüşhane Mebusu), 122.
Hasan Fehmi (Tümerkan) Bey (Kasta-monu Mebusu), 122.
Hasan Hayri Bey (Edime Mebusu), 122.
Hasan Hulusi Bey (Tıp Talebe Cemiyeti Reisi), 335.
Hasan Reşit (Tankut) Bey (Türk Ocakları Müfettişi), 123.
Hasan Rıza (Soyak) Bey (Riyaseti Cumhur Kalemi Mahsus Müdürü), 382.
Hasan Vasfı (Dokuman) Bey (Doku-macı, Mühendis), 122.
Hasan Tahsin Bey (Elâziz Mebusu), 122.
Hastane, 39, 82.
Haşim Bey (Afyon Belediye Reisi),
217. Hatip, 298, 387. Hava nakliyeciliği, 155. Havza, 56, 120.
Haydar Rüştü (Öktem) Bey (Denizli Mebusu), 122.
Haydar (Ali, Uçgun) Bey (Antalya Me-busu, Antalya CHF Vilayet Heyeti Üyesi, Avukat), 121.
Hayfa, 208.
Hayıroğlu, 123.
Hayrettin (Karan) Bey (Balıkesir Me-busu), 121.
Hayri Bey (Mebus), 62.
Hayrullah (Engin) Bey (Beyazıt Okçular Kunduracı), 122.
Hayvanat ıslahı, 145.
Hayvancılık, 62.
Hazar Denizi,’113, 238.
Hazım (Börekçi) Bey (Kırşehir Mebusu), 133.
Hazine hukuku, 26.
Helsinki, 261.
Herder, 367,368,370,371.
Herodot, 368, 374.
Heybeliada.381,417.
Heykel, 237, 294, 307, 379, 389, -cik, 376.
Hıfzısıhha Kanunu (Sağlığı Koruma), 39.
Hıristiyan dünyası, 379. Hicaz, 353-355.
Hikmet Bey (Afganistan Büyükelçisi), 262,328.
Hikmet Bey (Riyaseti Cumhur Umumi Kâtibi), 379, 404, 407,408,413.
Hilali Ahmer (Kızılay), 173.
Hilmi (Mustafa, Uran) Bey (Nafıa Vekili, Adana Mebusu), 121, 131,216.
Hilmi (Oytaç) Bey (Malatya Mebusu,
Doktor), 123. Hilmi Bey (CHF Bilecik Delegesi),
138.
Himalaya etekleri, 113.
Himayei Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 39, 173, 273, 321.
Hindistan, 199, 358, 359.
Hint-Avrupa (İndo-Europeen, îndo-Öropeen) dilleri, 375, 383,384.
Hintliler, 373.
Hİrohito (Japon İmparatoru), 271. Hitit, 375, 394. Hiyerarşi, 394. Hollanda, 278.
Homer, 221, 372, – devri, 367, 372.
Hommel (Profesör), 375.
Hoover, Herbert (Amerika Birleşik
Devletleri Reisi), 184, 197, 252,
253,311. Hoplit, 376. Horsunlu, 40.
Horthy (Amiral, Macaristan Kral Naibi), 360.
Hukuk, 26, – eşitliği, 257, – mektebi,
124,216,-tarihi, 372. Hukuk Fakültesi, 343, 362. Hun, – İmparatorluğu, 113, – Türkleri,
238.
Hurafe, 156, 211,238.
Hutbe, 297, 298.
Hükümdar, 252, 328, 376.
Hükümet, 23, 24, 27, 31-37, 39, 42, 44, 54, 55, 58, 59, 63-65, 67, 70, 72, 73, 91, 92, 95, 96, 106, 109, 110, 115, 133, 151, 152, 158, 167-169, 171, 172, 180-182, 185-187, 203, 225, 226, 235, 239, 251, 267, 271, 272, 280, 288, 299, 311, 315, 317, 318, 325, 328, 338, 339, 344-346, 350, 353, 354, 358, 359, 361, 364, 380, 415, – idareleri, 39, – merkezi, 199, – otoritesi, 35, 119.
Hümanist, 372.
Hür, 307.
Hürriyet, 95, 96, 153, 361, – akademisi, 306.
Hüsamettin Efendi (Amasyalı), 387.
Hüseyin Avni (Ercan) Bey (Muğla CHF Reisi, Doktor), 123.
Hüseyin Bey (Elâziz Mebusu), 122.
Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey, 385.
Hüseyin Hüsnü (özdamar) Bey (İsparta Mebusu), 122.
Hüseyin Hüsnü Bey (1. Ordu Müfettiş-liği Erkânıharbiye Reisi), 218.
Hüseyin Kâzım Bey, 387.
Hüseyin Namık Bey, 379.
Hüseyin Rahmi (Gürpınar) Bey, 385.
Hüsnü (Konay) Bey (Konya Mebusu), 124.
Hüsnü Emir Paşa (Müstahkem Mevki Kumandanı), 219.
Husrev (Gerede) Bey (Bulgaristan Or-taelçisi), 134.

Irak, 111, 143, 176, 187, 188, 256, 336, – hükümdarı, 252, -lıiar, 187, 188,315,-milleti, 256.
Irk, 207, 209, 238, 373, 384, 390, 405, -taş, 208.
Irki 6ağlai7238.
Islahhane, 36.
İsparta, 122,216,218.
Itrî, 299.

İbadet, 299, 376.
İbrahim (Arvas) Bey (Hakkâri Mebusu), 122.
İbrahim (Çolak) Bey (Bilecik Mebusu), 121.
İbrahim (Dalkılıç) Bey (Kütahya Me-busu), 123.
İbrahim (Demiralay) Bey (İsparta Me-busu), 122.
İbrahim (Mete) Bey (Ceyhan Cumhuriyet Halk Fırkası Heyeti Reisi), 121.
İbrahim Alâettin (Gövsa) Bey (Sivas
Mebusu), 123. İbrahim Bey (Balıkesir Mebusu), 121,
262.
İbrahim Necmi (Dilmen) Bey, 308, 309.
İbrahim Süreyya (Yiğit) Bey (Kocaeli
Mebusu), 123. İçel, 23, 61, 122. . İda, 374. İdam, 136. İdari faaliyet, 106. İdealist, 319. İdeoloji, 319. İdman Yurdu, 274. İftar sofrası, 296. İhanet, 95.
İhracat, 29, 30, 41, 43, 51, 52, 56, 71, 83, 91, 144, 154, -çı, 57, – maddeleri, 80.
İhsan (Sökmen) Paşa (İstanbul Mebusu), 122.
İhsan (Tav) Bey (Bayezit Mebusu), 121.
İhsan Bey (Maarif Vekâleti Talim ve
Terbiye Dairesi Reisi), 379, 383. İhtilal, 140, 275, 306, 328. İhtisas Mahkemeleri, 293. İhtiyar, 157.
İkamet, Ticaret ve Seyri Sefain Muka-velesi, 231.
İkinci Balkan Konferansı, 245, 250.
İkinci Kordon, 70.
İkinci seçmen, 116, 117
İktidar, 120, – mevkii, 312.
İktisadi, 67, 337, – buhran, 166,’279, -bünye, 45, – coğrafya, 363, – daya-nışma, 49, – durum, 94, – etken, 187, faaliyet, 54, 91, – fikir, 23, – hayat, 72, 83, – kudret, 30, – maksat, 55, 120, – menfaat, 145,’ 156, – nokta, 56,
– saha, 72, 119, 133, 246, – şartlar, -46, – teşekküller, 119, 155, – vaziyet, 31,33,62, 91.

İktisadi Buhran Vergisi, 411.
İktisadiyat, 65, 145, 280, 310.
İktisat, 30,31,40,42,71,80,144, 145, 152, 154, 155,272,409,418,-hayatı, 57, 92, – Kongresi, 69, – mıntıkası, 41, 49, 50,72, – tarihi, 372.
İîeana (Romanya Prensesi), 277.
İlim, 80,101, 205, 206, 211, 368, 372, 372, – esasları, 383, – hürriyeti, 361, -ler, 370, 377, 396, – müessesesi, 282, 363, – ordusu, 378, – sahnesi, 378.
İlkmektep, 156, 364. İlköğretim, 32.
İllirya, 374, -Pelaj tabakası, 374.
İlmi, 362, 371, – çalışma, 207, – hü-kümler, 365, – intizam, 99, – itina, 120, – mektep, 364, – saha, 108.
İlter bkz. Teoman (Özalp).
îman, 136.
İmar, 67, – planı, 70.
İmparator, 271, 289, 298, 352, -luk, 37, 113, 114, 208, 238, 246, 298, 394, 395.
împaratoriçe, 298.
İmtiyaz, 154.
İnanç, 238,394.
İnce Minareli Cami, 107.
İncil, 372.
İncir Kooperatifi, 52.
İncir Üreticileri Kooperatifi, 49, 80.
İndo-Europeen bkz. Hint-Avrupa.
İngiliz, – armadası, 307, – donanması, 143, – hanedanı, 143.
İngilizce, 197,361,396.
İngiltere, 143, 35.2, 364, – Kraliyet Hü-kümeti, 345.
İnkılap, 54, 104, 108, 118, 119, 136, 138-140, 142, 143, 152, 154, 157, 158, 238, 297, 298, 307, 319, 363, 379,413,-çı, 118, 139, 141,146, 153, 306, 363, – eserleri, 34, – kanunları, 35, – meselesi, 38, – Tarihi, 75, 337.
İnsani eğitim müessesesi, 306.
İnsanlık tarihi, 370, 371.
İntihap, 225.
İpekçilik, 144.
îpek kumaşları, 144.
İpotek, 44, -li kredi, 50.
İrade, 118.
İran, 143, 257, – hükümdarı, 252, -milleti, 109, 125, 175, 257, 316.
İrfan Ferit (Alpaya) Bey (Mardin Me-busu), 123.
İrfan ordusu, 378.
İrlanda, 358, 359.
İrtica, 141.
İrticai hadise, 38.
İskandinavya, 393.
İskender, Büyük, 113.
İskenderiye, 43, 260.
İskit medeniyeti, 367.
İslam tarihi, 206, 207,211.
İslamiyet, 394.
İsmail (Çamaş) Bey (Ordu Mebusu), 123.
İsmail (Sabuncu) Bey (Şebin Karahi-
sar Mebusu), 124. İsmail (Mehmet, Uğur) Bey (Sivas
Mebusu, Hafik kazasının Öğnevit
köyünden Zor Abbasoğullan’ndan
Çiftçi Mehmet oğlu), 123. İsmail Bey (Silivri Belediye Reisi),
216.
İsmail Hakkı (Uzunçarşıh) Bey (Balı-kesir Mebusu), 121, 392.
İsmail Hakkı Bey (Amasya Mebusu), 121.
İsmail Kemal (Alpsan) Bey (Çorum
Mebusu), 122. İsmet (Eker) Bey (Çorum Mebusu),
122.
İsmet (İnönü) Paşa (Malatya Mebusu, Başvekil), 23, 35, 59, 61, 62, 63, 64, 79, 90, 91, 129-132, 138, 191, 193, 194, 215, 225, 227, 235, 237, 242, 245, 267, 268, 275, 285, 306, 307, 123, 314, 327, 340, 344, 347, 348, 357, 381,401,402,419.
İsmet Paşa Kız Enstitüsü, 308.
İspanya, 284, 312.
İspİropulos (Yunan Delege), 302.
İstanbul, 26, 27, 39, 42, 47, 78, 107, 122, 131, 135, 136, 177, 179, 181, 191, 192, 195, 197, 199, 204, 206, 207, 213, 216-218, 230, 241, 249, 261, 286, 287, 297, 298, 305, 309, 327, 340, 343, 357, 361, 381, 384, 385, 394, 395, 401, 403-405, 407, 410, 413, 414, 417, – balıkçılan, 48, -Haliç İdman Yurdu, 274, – limanı, 30, 43, – Muallimler Birliği Kongresi, 291, – Posta Telefon Telgraf Müdürlüğü, 384, -‘un Kurtuluş Bayramı, 241, 242.
İstanbul Darülfünunu (İstanbul Üni-versitesi), 242, 361-364, 411.
İstasyon, 39, 42, 145, 191, 192, 228, 230,245.
İstemi, 308, 309.
İstifa, 61,305,307,418.
İstiklal Harbi, 207.
İstiklal Mahkemeleri, 138.
İstila, 221,297, 366,375.
İsveç, 278, – hükümeti, 280, – milleti, 279.
İsviçre, 143.
İsyan, 208, 309.
İş Bankası, 64, 71, 274, 279.
İş kanunu, 53.
İşçi, 23, 39, 53, 119, 154, 155, 157.
İşgal, 49, 107, 374, 401.
İtalya, 114, 142, 147, 189, 258, 276,
344, 348, 376, – hükümdarı, 242. İtalyanca, 361.
İtalyan milleti, 147, 344, 348.
İthalat, 42, 144, 154.
İyeler, 366, 367.
İyon medeniyeti, 365, 366.
İzlanda, – Kralı, 133, – milleti, 133.
İzmir, 23, 26,29, 34, 39,43,49,51,59-61,63,65,72,79,107,122,131,216, 219, 249, 283, 389, 390, 398, 418, -balıkçıları, 48, – borsası, 52, – Erkek Lisesi, 74, – halkı, 70, – İktisat Kong-resi, 69, – Kestane Pazan, 122, – Kız Lisesi, 74, – Kız Muallim Mektebi, 74-76, – köşkü, 237, -Iiler, 389, – li-manı, 42, – rıhtımı, 30, – Savcılığı, 34, – Savcısı, 35, – tarihi, 77, – Ticaret Odası, 29, – Ticaret ve Sanayi Odası, 71, – tüccan, 69, – Vilayet Kongresi, 40, – Ziraat Bankası, 60, 79, – Ziraat Bankası Müdürü, 60.
İzmir Asan Atİka Müzesi, 77.
İzmit, 217,-Körfezi, 401.
İzzet (Akosman) Bey (Afyon Karahi-sar Mebusu), 121.
İzzet Paşa (Süvari 1. Fırka Kumandanı), 219.
İzzet Ulvi (Akyurt) Bey (Afyon Kara-
hisar Mebusu), 121. İzzettin Paşa (3. Ordu Müfettişi), 219,
297.

Jaket, 116.
Japon, 297, – harekâtı, 268, – Hükümeti, 271, -lar, 268.
Japonya hanedanı, 143.
Jennings, Asa K. (Amerikalı Türk Dostlan Cemiyeti İkinci Reisi), 279.
Jeoloji, 363.
Jerde, 372.
Kabartmalar, 221. Kabataş, 43. Kabil, 262, 328.
Kabile, 366,367,374, – kardeşleri, 375. Kaçakçılık, 93.
Kadın, 70, 75, 94, 141, 144, 153, 306, 376, 403, – heykelcik, 376, – işçiler, 157, -lar, 39,216.
Kadınlar Birliği, 216.
Kadırgan Dağlan, 113.
Kadir Gecesi, 296.
Kadri Bey (Vali, Amasya), 216.
Kafkasya, 376.
Kaftan, 298.
Kahire, 1)1, 224, 260, 269, 391. Kahraman, 308. Kainat, 369.
Kalinin, Mihail İvanoviç (Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Merkez Ko-mitesi Reisi), 159, 252, 275.
Kâmil (Mustafa, Dursun) Bey (İzmir
Mebusu), 122,216. Kâmil Bey (Belçika Maslahatgüzan),
262.
Kâmil Bey (Manisa), 60. Kamu haklan, 153. Kamuoyu, 61,62, 67,68,72, 126, 139, 266.
Kânı (Karaosman) Bey (Manisa Me-busu), 123.
Kanun, 24, 25, 27-31, 33, 35-37, 39-41,49,51,53,54, 59,69,72,85,86, 88, 89, 94, 129-132, 138, 139, 142, 156, 158, 160, 172, 286, 287, 308, 310, 368, -lar, 119, 120, 128,
153 155, 171.
154
Kanuni, – denetim, 155, – tedbir, 34. Kanuni Sultan Süleyman, 394. Kapadokyalılar, 375. Kapitülasyon, 225. Kaptorimİer, 375. Kara nakliyeciliği, 155. Karadeniz, 55,87,238,246, 370, 374. Karadere ormanı, 56. Karahan, 275. Karaköse,2l6,2l8. Karaorman, 238. Karatay Medresesi, 107. Karpantiye (Beynelmilel Mason İttihadı İcrai Heyeti Reisi), 407. Karpatlar, 238. Kars, 122,218. Karst (Profesör), 374, 375. Karşıyaka, 74, 76,216. Kartaca, 368.
Karya, 375, – ilahı, Î76, -lılar, 374, 375. Kasaba, 66, 216. Kasket, 116. Kastamonu, 122.
Kavalcı, 357.
Kavim, 208, 209, 221, 372, 373, 375, -ler, 246, 374, 376.
Kayseri, 123, 219, 377, – Barosu, 123.
Kazanç Vergisi, 26, 411.
Kâzım (Gürel) Bey (Aksaray Mebusu), 123.
Kâzım (Musa, Onar) Bey {Konya Me-busu, Afyon), 217.
Kâzım (Okay) Bey (Giresun Mebusu), 122.
Kâzım (Özalp) Paşa (Balıkesir Mebusu, Türkiye Büyük Millet Meciisİ Reisi), 112, 114, 121, 191, 245, 285, 325, 387, 392.
Kâzım (Samanlı) Bey (Denizli Mebusu, Doktor), 122.
Kâzım Hüsnü Bey (Konya Mebusu), 123.
Kâzım (Sevüktekin) Paşa (Diyarbekir
Mebusu), 122. Kâzım Paşa (İzmir Valisi), 60, 70, 79. Keçiören, 305. Kefeli Emin Bey, 294. Kellog Sözleşmesi, 143. Kemal Bey (Başvekâlet Müsteşarı),
216.
Kemal Bey (Operatör), 382. Kemal Cenap Bey (Profesör Doktor), 387.
Kemal Paşa Çiftliği, 357.
Kemal Zaim (Suna!) Bey (Konya Me-busu), 123.
Kemalettin (Mısır Prensi), 391.
Kemalettin (Olpak) Bey (Kocaeli Me-busu), 133.
Kemalettin Kâmi Bey (Türk Gazeteciler Birliği Heyeti Umumiye Reisi), 281.
Kemalpaşa, 65. Kemeraltı, 70.
Kenan Paşa (7. Kolordu Kumandanı),
218. Kepler, 370.
Keramettin Paşa (Müstahkem Mevkiler Müfettişi), 218. Keriman Halis Hanım, 390, 403. Keskin, 121. Kestane Pazarı, 122. Keşiş, 369. Kıbns, 375,376.
Kılıç Ali Bey (Gaziantep Mebusu),
122, 223, 236, 260,296,305, 306. Kırklareli, 123,218. Kırşehir, 121, 133,209. Kısıklı, 381. Kıyafet, 297. Kıyam, 139.
Kız, 357, 390, 403, – Enstitüsü, 308, -lisesi, 74, 306, – Muallim Mektebi, 74-76.
Kızılay bkz. Hilali Ahmer.
Kidonlar, 374.
Kilikya, 375, -lılar, 376.
Kimya müderrisi, 408.
Kimyager, 123.
Kitabe, 372, 375, 376.
Kitap, 28, 38, 54, 112, 157, 207, 225,
226, 247. 345, 369, 378, 379, 381,
382, 385, 386, 393,395. Klasik, – Grek medeniyeti, 366, 367, –
Yunan devri, 368, – Yunan dünyası,
369.
Knossos Sarayı, 366, 374. Kocaeli, 123.
Kolomb, Kristof, 199, 200. Komisyoncu, 23.
Konferans, 84, 164, 168, 178, 245, 247,250, 268, 300, 301,371.
Kongre, 40, 65, 69, 118,136-138, 143, 146, 148, 151, 152, 160, 163-166, 168, 172, 174, 202, 236, 243, 281, 285, 291, 292, 321, 364, 365, 378, 380, 381, 393,-müzakeresi, 167.
Konser, 172, 302.
Konservatuvar bkz. Darülbedayi.
Konya, 23, 26, 47, 62, 102-104, 107, 116, 123, 216-218, – Askeri Mahfili, 100, – Belediye Reisi, 104, – Eski Eserler Müzesi, 98, 99, – Sulama İdaresi, 40, – Türk Ocağı, 105.
Kooperatif, 23, 42, 47, 49-52, 60, 64, 67, 79, 83, 91, 94, 119, 145, 155, 349,-çilik, 72,-ler, 48, 56, 71.
Kooperatifçilik Cemiyeti, 179.
Kopenhag, 261.
Kozan, 236.
Kozlu Şirketi, 124.
Kök, 377,380, 383,384, 386.
Köken, 373,374, 379.
Köln (Kolonya) Darülfünunu (Köln Üniversitesi), 371.
Kömür, 56, 124.
Köpek, 230.
Köprü, 155.
Körfez tekeli, 30.
Köşk, 237, 307, 315, 353, 355, 378, 382.
Köy, 37, 39, 66, 121-123, 164-166, 229, 386, – heyeti, 401, -ler, 49, 60, 62, 64, 79, 116, 161, – mektepleri, 156, – Muallim Mektebi,. 82, – sanayii, 45.
Köyceğiz, 217
Köylü, 23, 45, 46, 48-50, 56, 71, 150, 192,228-230,249, – kadını, 75, -ler, 25,60, 79, 94, 95.
Krak Kabilesi, 366.
Kral, 78, 111, 133-135, 147, 1761,180, 187, 188, 210, 224, 234, 244, 250, 254-256, 258, 259, 267, 269, 270, 276, 277, 309, 352, 391, 397, -hk, 181,284.
Kraliçe, 390, 403.
Kraliyet, 345, – hükümeti, 346.
Kredi, 43, 45-50, 52, 53, 56, 64, 120, 154, 155, – kooperatifi, 51, 80, – ko-operatifleri, 79, 145, – müesseseleri, 119, 145, 155.
Kreş, 39.
Kret, 374.
Kripel, 294.
Kriz, 64.
Krom madeni, 57. Kronik, 369.
Kubilay, 84, – hadisesi, 63. Kudüs, 113. Kulüp kongreleri, 151. Kumaş, 144.
Kur’an, 295-297, 363, – tercümesi, 297.
Kurban Bayramı, 149. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 273, 274.
Kurtuluş, 84, 241,242.
Kurultay, 309,378, 381-385,387,388,
404, 416. Kuşadası, 40. Kuvvetler birliği, 153. Kuzey Afrika, 394. Küçük Asya, 238, 367, 374-376, 394. Küçük Menderes Çayı, 66. Küçük Nehirler Kanunu bkz. Enhan
Sagire Kanunu. Küçük, – sanat erbabı, 119, – sanatlar,
155.
Küçükasya tarihi, 221.
Kültür, 38, 80, 97, 153,160, 172, 246, 272, 363, 365, 369, 372, 373, 377, 385, 388, 390, 395, 396, – dünyası, 372, – halkası, 367, – kalıntıları, 376, -ler, 370, 379, – milletleri, 306, -programı, 363, 364, – sahnesi, 378, -sistemi, 368, – tarihi, 371.
Kültürel, – mesai, 63, – saha, 133.
Kürdistan, 38.
Kürsü, 363.
Kürt, 61, – bağımsızlığı, 63, – muallim,
38. Kürtçe, 63.
Kütahya, 57, 123, 217, 286, 287, -Ba-lıkesir Demiryolu, 325, 326.
Kütüphane, 77,99, 157, 170,207,211, 296, 298, 305, 362, 393.
La Vue, 249.
Laik, 117, 118, 139, 141, 146, 150, 153, – vatandaş, 156.
Latife Bekir Hanım (Kadınlar Birliği Reisi), 216.
Lazkiye, 38, 63, – sahili, 37.
Lebrun, Albert (Fransa Cumhurbaşkanı), 334, 350, 351.
Leh milleti, 251.
Lehçe, 375, 384, – araştırması, 372. Lehistan, 251,342, 356. Leibniz, 370.
Leisegang (Köln Üniversitesi Profesörü), 371.
Lengüistik, 380, 381.
Leopold de Belgique (Brabant Düşesi), 78.
Leros Adası, 58.
Libya, 375.
Lido-Türhenler, 375.
Lidyahlar, 77.
Ligür-Ural, 374. Likyaiılar, 374.
Uman, 29, 30, 42, 43, 55, 56, 72, 37, 120, 155, – işleri, 71, – kooperatifi, 349, – Şirketi, 349.
Lin Sen (Çİn Cumhuriyeti Ulusal Hü-kümeti Başkanı), 288.
Lisan, 361, 375, – araştırması, 372.
Lisanİyatçı, 416.
Lise, 74,218,236,306, 364,411. Litvanya milleti, 339. Litvinov (Sovyet Hariciye Komiseri), 267.
Litvinov Paktı, 143. Londra, 262, 352, 356. Lozan, 307.
Lozan Antlaşması, 39, 93. Lügat, 77, 366, 380, 384, 386, 395. Lüleburgaz, 217. LütfiBey,416.
Lütfı Müfit (Özdeş) Bey (Kırşehir Me-busu), 123, 209.

Maarif, 32, 38, 54, 60, 65, 91, 107, 131, 226, 294, 298, 304, 305, 307, 378, 379.
Maaş, 145, 164, 172.
Mabet, 298, 370.
Macar, 379, – âlimi, 378,379, -lar, 379,
– milleti, 267. . Macaristan, 143,267, 360, – Başvekili,
143, – Hariciye Nazın, 143. Maccas, Leon (Yunan Mebus), 178. Maçka Mezarlığı, 297. Maden Kömürü İşleri Şirketi, 124. Maden, 56,57, 155, – kömürü, 124, -ler,
154.
Madrid, 262, 284. Mahalli bütçeler, 31.
Mahkeme, 32-36,59,63,124,138,293. Mahkûm, 36.
Mahmut (Soydan) Bey (Siirt Mebusu), 123.
Mahmut Bey (Urfa Mebusu), 124.
Mahmut Celal (Bayar) Bey (İzmir Me-busu, İktisat Vekili), 122, 409,418.
Mahmut Ebul Feth {Bl-Ehram Gazetesi Yazan), 269.
Mahmut Esat (Bozkurt) Bey (İzmir Mebusu), 122.
Mahmut Nedim (Zabçı) Bey (Malatya Mebusu), 123.
Makbule Hanım, 223.
Makedonya, 374, -h, 113, 209, 405, -Türkleri, 208.
Makine, – imalathanesi, 122, – Montö-rü, 122.
Makineli tüfek, 218.
Malatya, 23, 90, 123, 129, 130, 145, 217,-Türk Ocağı, 91.
Malche, Albert (Prof., Cenevre Üni-versitesi Öğretim Üyesi), 361-363.
Mali, – buhran, 266, – ıslahat, 146, -kanunlar, 31, – kudret, 30, – mesele, 24, 31, – müessese, 71.
Maliye, 152, 156, – memurları, 94, 95.
Manastır Askeri İdadisi, 208.
Mançurya sorunu, 268.
Manisa, 60, 61, 63, 121, 123, 218.
Marangoz, 124.
Maraş, 123, 236.
Mardin, 123.
Marmara, 87, 238.
Marmara Köşkü, 237, 378.
Marsilya, 42.
Martayan, Agop bkz. Dilaçar, Agop. Masaryk, T.G. (Çekoslovakya Reisi-cumhuru), 182, 183.
Mason, 407, 408. Masuniyet, 153. Matbaa, 387.
Matbuat Cemiyeti Kongresi, 243. Matbuat, 34, 139, 140, 144, 247, 302, 382.
Mazhar (Germen) Bey (Aydın Mebusu, Doktor), 121.
Mazhar Müfit (Kansu) Bey (Denizli Mebusu), 122,217.
Mebus, 65, 70, 106, 116, 117, 121-124, 126, 127, 129-131, 133, 135, 141, 151, 153, [62, 164, 169, 370, 178, 181, 183, 216, 217, 263,’266, 283, 286, 287, 295, 303, 304, 378, 381,417,418, -lar, 104, 167, 171.
Mebusan Meclisi, 313.
Mecdi Bey, 386.
Meclis, 23, 31, 32, 42, 44, 54-58, 85, 86, 88, 89, 106, 112, 116, 121, 124, 126, 128, 130-132, 135, 336, 140, 141, 150, 152, 153, 156, 162, 169-171, 173, 181, 183, 225, 239, 245, 266, 268, 287, 314, 325, 344, 380, 387, 392,418.
Mecmua, 178.
Medeni, 201, 225, – âlem, 364, – devlet, 142, – gaye, 144, – hayat, 36, 221, – ihtiyaçlar, 384, – insan, 247, -insanlık, 246, – vasıta, 91.
Medeni Kanun, 36.
Medeniyet, 77, 92, 110, 154, 196,206, 211, 221, 246, 248, 364-369, 376, 377, 393-396, – beşiği, 373, – cere-yanları, 367, – eserleri, 107, – kaynağı, 374, -ler, 363, 372.
Mefkure birliği, 153.
Mehmet (Erten) Bey (Maraş Mebusu), 123.
Mehmet (Güneşdoğdu) Bey (Çarşam-balı Hacı Yunuszade Çiftçi), 123.
Mehmet Ali (Ökar) Bey (Artvin Me-busu), 121.
Mehmet Cavit Bey (Balıkesir Mebusu), 121.
Mehmet Emin (Yurdakul) Bey (Şair), 208.
Mehmet Enis Bey (Atina Elçisi), 231.
Mehmet Münir Bey (Paris Büyükelçisi), 350, 359.
Mehmet Nadir Han (Muhammed Na-hir Şah, Afganistan Kralı), 102, 110, 115,210, 244, 254, 328,397.
Mehmet Nahit (Kerven) Bey (Kırklareli Mebusu), 123.
Mehmet Pehlivan bkz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan.
Mehmet Sadettin (Epikmen) Bey (İzmir Kestane Pazarı’nda Alatı Ziraiye ve Makine İmalathanesi Sahibi, Demirci), 122.
Mehmet, IV, 394.
Mektep, 25, 27, 38, 75, 76, 124, 136, 144, 156, 157, 206, 207, 211, 216, 225, 282, 305, 332, 362, 364, 369, 381,386, -ler, 91.
Mektup, 109, 110, 133, 149, 185,206, 207, 236, 251, 273, 274, 294, 303, 307, 312, 313, 315, 317, 318, 328, 337, 344, 345, 354, 382, 385, 387.
Memduh Şevket (Esendal) Bey (Tahran Büyükelçisi), 122.
Memleket, 18, 26-33, 36, 41-47, 49-51, 53-57, 60,65-69,72,73, 75, 79, 81, 91, 92, 94, 96, 100, 104, 107-110, 115, 116, 119, 120, 137-144, 154, 157, 158, 160, 166, 184, 185, 198, 208, 226, 239, 247, 259, 266, 267, 269, 278, 279, 302, 312, 313, 317, 320, 327, 332, 337, 340, 346348, 351, 353-356, 359, 363, 364, 368, 375,385,387,390,403, 409,-Hastanesi, 82, – idaresi, 117, – İktisadiyatı, 145,310, -ler, 373,383, – müdafaası, 145.
Memur, 26, 28, 30-34, 37-39, 49, 52, 96, 99, 119, 158, 172,279, 362, 382, -lar, 41, 94, 95, 119.
Memurin Muhakernat (Memur Yargı-lamaları) Usulü, 36.
Menderes, 39, 40, – vadisi, 39, 40, 42.
Menderes kanalları, 81.
Menemen, 84, – hadisesi, 141.
Mersin, 23, 26, 29, 35, 37, 39, 42, 43, 61,62, 87, 123,-limanı, 55, 120.
Mersiye, 296, 297.
Meslek mektepleri, 157.
Mesleki malumat, 157.
Mete, 112-114.
Mevlana, 98.
Mevlevilik, 99.
Meydan muharebeleri, 113, 114. Meyer, Eduard, 375, 376. Mezarlık, 297. Mezopotamya, 367. Mısır, 30.
Mısır, 41, 57, 111, 224, 259, 371-373, 377, 391, – duvar nakışlan, 374, -hükümdan, 252, -h, 269, – medeni-yeti, 367,368.
Mihalakopulos (Yunanistan Hariciye Nazın), 143, 419.
Miken, 377, – medeniyeti, 366.
Milano, 262.
Millet, 23,32,54,57,58,67,68,75,80, 83-85, 88, 89, 92, 95-97, 100, 101, 106, 108-110, 112, 113, 117-121, 124-126, 128, 131-133, 135-138, 140, 141, 144, 145, 147, 152-154, 156, 158, 162, 170, 171, 173, 175, 178, 181, 183, 185, 187, 192, 195, 196, 198, 199, 201, 210, 225, 238, 239, 244-249, 251, 253, 254, 256, 257, 266-269, 272, 273, 275, 278-280, 283, 284, 287, 296, 297, 306, 307, 309, 312, 315-318, 325, 328, 337-339, 344, 345, 348, 352, 364, 368, 369, 371, 375, 378-380, 382, 385, 387, 390, 392, 393, 395, 397, 406,413,419, – aydınlan, 211, – Çift-liği, 393, -in iktisadi menfaati, 145, -ler, 237, 370, 372, – mektepleri, 38, 91, – sevgisi, 207, – sofrası, 304.
Milletler Cemiyeti, 415.
Milletlerarası cereyan, 116.
Mİ11İ, 205,283, 363, – ahlak, 83, – ban-ka, 52, 145, – bayram, 252,255,258-260, 262-264, 268, – devlet, 146, -duygu, 83, – eğitim, 156, – eğitim müessesesi, 306, – emek, 154, – esas-lar, 57, – gaye, 339,379, – hâkimiyet, – hâkimiyet esaslan, 128, – hayat, 139, 144, 272, 339, – idare, 58,
153 – ideal, 100, 319, – ihracat, 52, -iktisat, 56, 120, 155, 409, – inkılap heyeti, 104, – inzibat, 119, – itimat, 126, – kahramanlık, 101, – karakter, 120, – mahsul, 120, – mamuller, 120, -mefkure, 106, 118,136, 137, 158, -muallim heyeti, 104, – mücadele, 5
154
Milli Eğitim Bakanlığı, 206, 357, 361.
Müli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 145, 283.
Milli Kütüphane, 77.
Milli Müdafaa Vekâleti, 218.
Milli Temsil Akademisi Kanunu, 308.
Milli Türk Talebe Birliği, 400.
Milliyet, 97, – fikirleri, 96.
Milliyetçi, 108, 117-119, 139, 141,
146,153, 155,209. Milliyetçilik, 108. Milliyetperver, 116, -lik, 53. Mimari, – kıymet, 298, – şaheserler,
107. Minber, 298.
Minos, – devri, 375, – medeniyeti, 366,
374, – Sarayı, 375. Mirza Sadık Han Sadıkî (İran Elçisi),
109.
Misakı Milli, 23. Mitaniler, 376.
Mithat (Şayiam) Bey (Maraş Mebusu),
123. Moğol, 206. Mofotof, 275. Mora, 238. Morfoloji, 384.
Moscicki, Ignace (Lehistan Reisicum-huru), 251, 342, 356, 399.
Moskopulos (Yunan Âlimi), 247, 248.
Moskova, 267,275, 327, 344.
Motor, 195, 208, 388.
Muallim, 38, 63, 74-76, 84, 96, 101, 123, 150, 225, 295, 361, 378, 381, 386, 387, -ler, 81, 83, 104, 411, -mektepleri, 38.
Muallimler Birliği, 62, – Kongresi, 291.
Muallim Mektebi, 82.
Muamele Vergisi, 27, – Kanunu, 28.
Muammer Raşit Bey (Türk Koopera-tifçilik Cemiyeti Reisi, Darülfünun Emini), 179, 242.
Muasır, – devlet, 138, 142, – medeniyet, 154, – milletler, 153.
Muğla, 123, 131.
Muhabir, 247, 249, 294.
Muhacir, 229.
Muhalif, 56, 116, – fırka, 140, 141, -matbuat, 139,140.
Muhammed, Hz., 206,208, 209, – devri, 206.
Muharebe, 39, 49, 75, 114, 221, 297,
307, 381. Muhit, 217.
Muhittin (Akyüz) Paşa (Kahire Sefiri), 122.
Muhittin (Üstündağ) Bey (İstanbul Valisi ve Belediye Reisi), 195,241,381.
Muhittin Nami Bey (Muş Mebusu), 123.
Muhlis (Erkmen) Bey (Bursa Mebusu), 123.
Muhlis Bey (Kütahya Mebusu), 286, 287.
Muhsin Ertuğrut Bey, 308, 309.
Muhtar Bey (Vali ve Belediye Reisi, Karaköse),.216.
Muhtar Bey (ABD Büyükelçisi), 262.
Mukaddes Kitap, 375.
Mukaddes kitaplar, 369.
Musiki, 157, 192,405.
Muslİhittİn Bey (Ankara’nın Tatlar kö-yünden Kasaboğullan’ndan Abdullah oğlu), 121.
Mussolini (İtalya Başvekili), 347, 348.
Mustafa (Cantekin) Bey (Çorum Me-busu, Dr.), 122.
Mustafa (Ulusan) Bey (Konya Mebusu), 123.
Mustafa Abdülhalik (Renda) Bey (Ma-liye Vekili, Çankın Mebusu), 122, 131.
Mustafa Fehmi (Gerçeker) Bey (Bursa
Mebusu), 121. Mustafa Fevzi Bey (Manisa Mebusu),
123.
Mustafa Hakki Bey (Darülfünun Kimya Müderrisi, Türkiye Büyük Maşn-kı Üstadı Azamı), 407,408.
Mustafa Lütfi (Eken) Bey (Hayıroğlu köyünden NuruİIahzade çiftçi), 123.
Mustafa Rahmi (Köken) Bey (İzmir Mebusu), 122.
Mustafa Şeref (Özkan) Bey (İktisat Vekili, Burdur Mebusu), 121, 131, 418.
Mustafa Uluğ (İğdemir) Bey, 206. Mustafa Vasfİ (Süsoy) Bey (Tokat Me-busu), 124. Musul, 63, – Anlaşması, 188. Muş, 123.
Muvazene Vergisi, 411. Muzaffer Bey (Edremit’te Eczacı), 121. Muzaffer Paşa (4. Fırka Kumandanı), 218.
Müderris (Profesör), 122, 307, 361,
378,408,411. Müezzin, 297.
Mühendis Talebe Cemiyeti Kongresi, 285.
Mühendis, 38, 40, 122.
Mükellef, 25-27,31.
Mükerrem (Ahmet, Karaaağaç) Bey
(İsparta Mebusu), 122, 216. Mülkiye Mektebi, 282, 362. Mülkiyet haklan, 153.
Münich Darülfünunu (Müntch Üniver-sitesi), 375.
Münip (Boya) Bey (Van Mebusu), 124.
Münir (Akkaya) Bey (İzmir Mebusu), 70, 122.
Münir (Çağıl) Bey (Çorum Mebusu), 122.
Münir Hayri (Egeli) Bey, 308, 319. Münür Bey (Fransa Büyükelçisi), 262. Mürit, 80, 83.
Mürsel Paşa (Süvari Müfettişi), 218. Mürteci fikirler, 140. Müsakkafat Vergisi, 24, 25, 27, 28. Müslümanlık, 299. Mütegallibe, 116.
Müttehidei Amerika bkz. Amerika Bir-leşik Devletleri.
Müzakere, 42, 56, 137, 162, 163, 165-167, 169, 170, 207.
Müze, 77, 98, 99, 122, -ler, 107, 157.
Nabi (Yıldınm) Bey (Evci Yeni kö-yünden Zülfıkaroğullan’ndan Çiftçi Rıza oğlu), 122.
Naci (Eldeniz) Paşa (Cebelibereket Mebusu), 121.
Naci Paşa (4. Kolordu Kumandanı), 218.
Nafî Atuf (Kansu) Bey (Erzurum Me-busu), 122,217,
Nafiz (Dumlu) Bey (Erzurum Mebusu), 122.
Nafiz (Mehmet, Aktİn) Bey (Amasya
Mebusu), 121. Nafiz Paşa (6. Kolordu Kumandanı),
219.
Naim Hazım (Onat) Bey (Konya Me-busu), 123.
Naşit Hakkı (Uluğ) Bey (Kütahya Me-busu, Kütahya CHF Reisi, Avukat), 123.
Nâzım (Poroy) Bey (Muhtelit Mahkeme Türk Ajanı), 124.
Nazif (Sirel) Bey (Zonguldak Mebusu), 122.
Nazifı Şerif (Nabel) Bey (Bursa Belediye Reisi, Dr.), 121.
Nazilli, 39, 40, 80, -liler, 81.
Nazmi Bey (Gaziantep Valisi), 217.
Nazmi Paşa (5. Kolordu Kumandam, Ferik), 218.
Necd bkz. Necit.
Necdet Bey (Doktor, Çekirge), 217.
Necdettin Bey (Türkistan Gençler Bir-liği), 216.
Necip Ali (Küçüka) Bey (Denizli Me-busu), 122.
Necip Asım (Yazıksız) Bey (Erzurum Mebusu), 122.
Necit, 353-355.
Necmeddin Sadık.(Sadak) Bey (Sivas Mebusu, Akşam Gazetesi Başyaza-n), 123, 195,201.
Necmettin (Nurettin) Eyyubi, 113.
Nefer, 215.
Nehir, 66.
New York, 195.
Nice, 260.
Niceto Alcala Zamora Y Torres (İspanya Cumhurbaşkanı), 312.
Nidai Bey- (Süvari Birinci Fırka Ku-mandanı), 218.
Niğde, 123.
Nihat Bey (Zonguldak Belediye Reisi,
Doktor), 216. Nil, 367.
Niyazi Bey (Aydın Vilayeti Maarif Müdürü), 60.
Niyazi Tayyib Bey (Kaymakam, Lüle-burgaz), 217.
Nizamname, 152.
Noter, 216.
Numan Efendi, 386.
Nurettin Ferruh Bey (Berlin Türk Bü-yükelçiliği’nden), 262.
Nuri (Tuna) Bey (Muğla Mebusu), 123.
Nuri (Ural) Bey (Mardin Mebusu), 123.
Nuri Bey (Muallim), 295.
Nuri Bey (Hollanda Maslahatgüzan), 262.
Nuri Bey, 405.
Nusayri, 37, 38, 62, 63.
Nusrat Bey (Kütahya Valisi), 217.
Nüfus politikası, 141.
Nüzhet Bey (Diyarbekir Belediye Reisi, Doktor), 216.
Odise, 374. Oğuz efsanesi, 113. Oğuz Türk, 405. Oktay Bey, 382. Okuryazar, 116. Olemp ilahlan, 376. 19 Mayıs, 341. Ordu, 123,218.
Ordu, 58,100, 101,113, 119, 123, 151, 208, 209, 214, 296, 297, 332,401, -vaziyeti,. 151.
Orhan Bey (Doktor, Gemlik), 216.
Orhan Şemsi_Bey (Vekâlet Ticaret Mü-dürü), 194.
Orkestra, 357.
Orlean, 114.
Orman, 155,-lar, 154.
Orta Anadolu, 394.
Orta Asya, 246, 365, 372, 373, 377, 393, -h, 385.

Orta Avrupa, 393. Orta Mektep, 82. Orta Minos devri 375. Ortaçağ, 141, – tarihi, 371. Ortadoğu, 365,394. Ortaöğretim, 32.
Osman (Ercin) Bey (Manisa Mebusu), 123.
Osman Bey (İstanbul Mebusu Ahmet Rasim Bey’in oğlu), 417.
Osman Niyazi Bey (Balıkesir Mebusu), 121.
Osman Nuri Bey (17. Fırka Kumanda-nı)^^.
Osman Nuri Bey (Mühendis, Talebe
Cemiyeti Kongre Reisi), 285. Osman Tugan Bey, 236. Osmaniye, 216.
Osmanlı, – devleti, 305, – devri, 58,238, – İmparatorluğu, 37, 246, 394, -lar, 236, -Iık, 209,238, – Türkleri, 238.
Otel, 381,407.
Otobüs, 203.
Otomobil, 70, 80, 82, 91, 195, 228,
229,237,296. Otorite, 314.
30 Ağustos, 217, 378, – Başkumandan Muharebesi, 381, – Zafer Bayramı, 401, – Zaferi, 214-216, 218-220.
Oy, 37, 61, 75, 83, 96, 117, 138, 166-173, -lar, 62, 163.
Oyuncu, 319.
Ödemiş, 66. Öğnevit, 123. Öğrenci, 308. Öğrenim hayatı, 208. Öğretim, 38, 156, 379. Öğretmen, 306, 357.
Ömer (Biçer) Bey (Adana Mebusu,
Adana’nın Çaputçu köyünden Çiftçi
Resul oğlu), 121. Ömer (Dinç) Bey (Kütahya Mebusu,
Uluköy’den Davutoğlu), 123. Ömer Kâmil (Lütfı, Küntay) Bey
(Kars Mebusu, Avukat), 122. Ömer Kâzım Bey (Roma Türk Deniz
Ataşesi), 260. Önasya, 221, 368, 372, – kavimleri,
373. Öncü, 100. Öndoğu, 373. Önerge, 169. Örfi idare, 61.
Padişah, 110, 115.
Paloheimo (Finlandiya Başkonsolosu), 261.
Pamuk, 27, 51, 62, – ıslah istasyonu,
81, – üreticileri, 80 – ziraatı, 81. Pankart, 23. Papaz, 298.
Para, 44-46,48,50,55-58,68,79, 142, 145, 161, 170-172, 230, 266, 304, 305, 307, 361.
Paris, 249, 260, 262, 331, 359, 404, -kumandanı, 143.
Parti, 23.
Pavlov (Bulgaristan Başkonsolosu),
357. Pedam,410. Pelajlar, 374. Pelech Şatosu, 277. Peloponez, 366.
Pertev (Etçİoğlu) Bey (Balıkesir Me-busu), 121. Peşte, 232, 233. Petrol, 57, 64.
Peygamber bkz. Muhammed, Hz.
Pınarbaşı, 377.
Pilot, 197.
Pire, 43.
Pireneler, 374.
Pisidya, 377.
Piyasa, 45,48, 50.
Piyes, 304, 308, 309,319.
Plevne, 357.
Polando, 197.
Polis, 34, 36,230, 381.
Politik, 26.
Politika, 48, 56, 69, 141, 268,401. Politikacı, 139. Polonya, 342, 399.
Posta Telefon Telgraf Müdürlüğü, 384.
Potur, 116.
Prehistorik, 375.
Prens, 78, 329,391.
Prenses, 78, 224, 277, 329.
Prensip, 38, 67, 83, 96, 116, 119, 136, 137, 139-142, 154, 158, 160, 269, 270, 371,376.
Program, 23,32,33,45, 54,55,57,58, 66, 67, 80, 96, 104, 106, 117, 118, 120, 141, 144, 145, 150, 152, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 168, 169, 225, 361, 363, 364, 381, 383, 385, 387, 409.
^0^,412,413.
Proje, 383.
Propaganda, 38.
Protokapadokyalılar, 375.

Radyo, 296, 385, 387, – sarîtrah, 384. Ragıp (Akça) Bey (Kocaeli Mebusu), 123.
Ragıp (Özdemiroğlu) Bey (Zonguldak
Mebusu), 124. Ragıp Hulûsî (Özdem) Bey, 383.
Rahmi (Katoğlu) Bey (Sivas Mebusu), 123.
Rahmi (Mustafa, Köken) Bey (İzmir Mebusu, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umumi Kâtibi), 283.
Rahmi Bey (Birinci Noter, Adana), 216.
Raif (Karadeniz) Bey (Trabzon Mebu-su, Vakfıkebirli Avukat), 124.
Ramazan ayı, 295, 297,298.
Rasih (Kaplan) Bey (Antalya Mebusu), 121.
Rasim (Basara) Bey (Sivas Mebusu), 123.
Rasim Ferit (Tala) Bey (Doktor), 121.
Rasime Hanım (İstanbul Mebusu Ah-met Rasim Bey’İn kızı), 417.
Raymond, Georges (Belçika Sefiri), 318.
Real-Leksikon, 375. Recai (Baykal) Bey (Ordu Mebusu), 123.
Recep (Peker) Bey (Kütahya Mebusu ve CHF Umumi Kâtibi), 116, 123, 225,314, 378.
Recep (Serfiçeli muhacir köylü), 228, 229.
Recep Zühtü (Soyak) Bey (Sinop Me-busu), 123, 138,405. Redingot, 116.
Refet (Ülgen) Bey (Urfa Mebusu,
Doktor) 124,216. Refet (Canıtez) Bey (Bursa Mebusu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis
Vekili), 121,418. Refik (Bekir, Koraltan) Bey (Konya
Mebusu), 123, 217. Refik (Güran) Bey (Bursa Mebusu,
Bakteriyolog), 121.
Refik (İlgaz) Bey (Kastamonu Mebu-su), 122.
Refik (İbrahim, Saydam) Bey (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, İstanbul Mebusu, Doktor), 122, 131, 216, 232, 323.
Refik Amir Bey (Milano Konsolosu), 262.
Refik Şevket (İnce) Bey (Manisa Me-busu, Adliye Vekili, Avukat), 123. Reform, 23, 361.
Rejim, 34, 95, -i koruma kanunu, 35. Rektör bkz. Emin.
Remzi (Çiner) Bey (Sivas Mebusu), 123.
Resim (Vergi), 37. Ressam, 26. Resul, 121.
Reşat Nuri (Güntekin) Bey, 383. Reşit (Ağar) Bey (Gaziantep Mebusu), 122.
Reşit (Özsoy) Bey (Kayseri Mebusu), 123.
Reşit Galip Bey (Maarif Vekili, Aydın Mebusu, Tarih Cemiyeti Umumi Kâ-tibi, Doktor), 121, 208, 236, 296, 298, 303-307, 375, 385, 386.
Reşit Saffet (Atabinen) Bey (Kocaeli Mebusu), 123.
Rıhtım, 30.
Rıza Bey (Zülfikaroğullan’ndan, Çiftçi), 122.
Rıza Bey (Aksaray Mebusu), 216. Rıza Şah Pehlevi (İran Şahı), 125, 175,
257,316. Riçenitsa, 357.
Rifat (Ünür) Bey (Çankırı Mebusu), 122.
Rifat (Vardar) Bey (Zonguldak Mebu-su), 124.
Rifat (Araz) Bey (Ankara Mebusu),
121. Riga, 262. Rize, 123.
Roma, 114, 189, 222, 250, 262, 340,
344, 347, 348,351. Romalaşma, 372. Romalılar, 373.
Romanya, 180,181,245, 277,-Krallığı, 181. Romen milleti, 181. Rönesans, 373. Ruh, 366. Rumca, 29.
Rus, 41, 267,-lar, 57,410.
Rusya, 51,57,142,238,267,297,323.
Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey (Afyon Karahisar Mebusu, Balkan Konfe-ransı Umumi Kâtibi), 121, 108, 136, 138, 302, 388,416.
Rüsuhi (Başyaver), 70, 203, 223, 296, 303, 304.
Rüşem (Barkın) Bey, 383.
Rüştü Bey (6. Fırka Kumandan Vekili), 218.
Rüşvet, 36, 94.
Saadettin (Kaynak) Bey (Hafız), 295, 297.
Sabiha (Gökçen) Hanım, 208.
Sabit Bey (Ziraat Bankası İdare Meclisi Reisi), 217.
Sabri (Toprak) Bey (Cebelibereket Mebusu), 123.
Sabri Bey (Romanya Ortaelçisi), 180.
Sabri Bey (İzmir Sanayi Birliği Reisi), 216.
Sabri Paşa (Müstahkem Mevki Kuman-danı), 219. Sadık Bey (Paşazade), 61.
Sadİye Hanım (İstanbul Mebusu Ahmet Rasİm Bey’in kızı), 417.
Sadri Maksudi (Arsal) Bey (Ankara Hukuk Mektebi Profesörü), 124, 379.
Saduliah Bey (Seyri Sefain Umum Müdürü), 87.
Saffet (Ankan) Bey (Erzincan Mebusu), 122.
Sağlığı Koruma bkz. Hıfzıssıhha.
Sahip Ata, – Camii, 107, – Medresesi, 107, – Türbesi, 107.
Sahne, 319, – eseri, 308.
Saim Ali Bey (Doktor), 383.
Sait Azmi (Feyzioğîu) Bey (Kayseri Baro Reisi), 123.
Sait Bey, 61.
Sait Paşa (1. Ordu Müfettişi), 218. Sakarya motoru, 195, 208,388. Salâh Cİmcoz Bey (İstanbul Mebusu,
CHF İstanbul Vilayet Heyeti Üyesi),
122.
Salâhattin (Yargı) Bey (Kocaeli Mebu-su), 123. Salgın, 144.
Salih (Bozok) Bey (Yozgat Mebusu,
Bilecik Mebusu), 121. Salih Paşa (9. Kolordu Kumandanı),
218, 381. Salih (pehlivan), 274. Saltanat, 206,317.
Sami (Mehmet, Çölgeçen) Bey (Ankara Mebusu), 217.
Sami Bey (Samsun Belediye Reisi), 341.
Sami Paşazade Sezai Bey, 385.
Samİh Rifat Bey (Çanakkale Mebusu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti Reisi), 121, 212, 221, 379-382, 385, 387.
Samih Sabit Paşa (Süvari İkinci Fırka Kumandanı), 218.
Samsun, 26, 39, 42, 122, 123, 218, -Cumhuriyet Halk Fırkası, 341, – hal-kı, 294, – limanı, 55, 120.
Sanat, 65, 69, 80, 92, 120, 155, 156, 363,366, 369-371, 376, – erbabı, 47, 119, – eserleri, 107, – hayatı, 373, -kaynağı, 306, – mektepleri, 157.
Sanatkâr, 53, 92, 306, 308, 405.
Sanayi, 28-30, 41, 42, 45, 56, 57, 71, 144, 155, 171,343,363,-erbabı, 72, “119, 150, 154, – kredileri, 56, – kre-disi, 47, 120, – teşviki, 25.
Sanayi Birliği, 216.
Sanayi ve Maadin Bankası, 47, 64, 155.
Sanayici, 41, -ler, 204.
Sansa, de Nadya (La Vue Gazetesi Mu-habiri, Fransız yazar), 249.
Saray, 197, 206-208, 228, 230, 295-298, 302, 303, 305, 307, 366, 374, 384, 388, 405, – entrikaları, 394.
382
Saray, 216. Sanhanh, 123. Sarık, 297.
Satış kooperatifi, 49-52, 80. Savaş, 221,394. Sayım Vergisi, 29.
Scherrİl, Charles (Amerikan Elçisi),
337,393. Schiller, Friedrich, 413. Schliman^372.
Schnabel, Franz (Profesör), 371.
Schon (Danimarka Elçisi), 133.
Seçim, 34,59,61,62,96, 106,117, 118, 126, 129, 130, 137, 138, 140, 141, 151-153, 166, 167, 171-174, 225, 387, -ler, 83, 104, 116,163-165, 168,239, 266, – encümeni, 37.
383
Seçmen, 117, 141, -ler, 116.
Sedat Paşa (8. Kolordu Kumandanı), 218.
Sedat Paşa (Miili Müdafaa Vekâleti
Müsteşarı), 290. Seferberlik, 138.
Sefir, 102, 133,278,318, 339, 393. Selahaddin Eyyubi, 113. Selahattin Bey, 60. Selanik, 302.
Sellaise, Haile, I. (Habeşistan İmpara-toru), 289, 317, 329, Senirce, 377. Sentaks, 380, 384. Seramik, 377.
Serbest Cumhuriyet Fırkası, 59, 61, 63, 83, 140.
Serbest meslek, – erbabı, 119, 158, • sahibi, 150, 154.
Serdar (Tanrısever) Bey (Kırşehir Me-busu, Kırşehir’de Çiftçi Ahmet oğlu), 123.
Serfiçe, 229.
Sergi, 177, 204.
Sermaye, 43-47, 49, 53, 56, 57, 68, 145, 154, 155, 171, – sahipleri, 119. Serpuş, 98, 374.
Servet, 94, – kaynaklan, 66,120.
Severus, Sulpicius, 369.
Sevr Antlaşması, 307.
Seyahat, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 40,47,53,58, 87, 91, 232,233, 267, 300, 323, 327,340, 353,357, 400.
Seyri Sefaİn (Deniz İşletmeleri), 43, 87, 122,231.
Sezai Bey (İzmir Belediye Reisi), 70.
Shaw (ABD Elçilik Kâtibi), 197.
Sıhhat, 131, 157.
Sıhhi, – siyaset, 144, – zararlar, 39. Sıhhiye, 38, 40, 122.
Sıkıyönetim, 138.
Sınıf, 26,53, 54, 69, 71, 119,154, -lar,
52, – mücadelesi, 119, 154. Smır, 33, 37, 143, 144, 153, 239, 373,
376, 386, -lar, 416. Srrçalı Mescit, 107. Sim (Önver) Bey (Konya Mebusu,
Konya Türk Ocağı Reisi, Avukat),
123.
Sıtma, 39, 157, – mücadelesi, 38.
Sibirya, 113.
Sigorta, 43, 154.
Siirt, 123.
Silah, 92,215,394.
Silahsızlanma, 268, – Konferansı, 301.
Silifke, 35, 61.
Silivri, 216.
Sinop, 123, 131, 138.
Sirkeci istasyonu, 228.
Site devletleri, 376.
Sivas, 55, 120,123,136,145,219,400.
Sivas Genel Kongresi, 136, 137.
Siyaset, 57, 58, 67, 72, 80, 96, 106, 119, 120, 138, 141-144, 154, 156, 158, 187, 249, 266, 267, 269, 270, 338, 376.
Siyasi, 97, 246, 394, – cemiyet, 160, -cereyan, 38, – durum, 94, – düşünce, 158, – faaliyet, 106, – fırka, 140,412, – fırkalar, 69, 225, 368, – haklar, 75, 153, – hayat, 83, – heyet, 153, – iliş-ki, 23, – meslek, 150, 151, – meşgu-liyet, 160, – mevcudiyet, 161, 245, -sınırlar, 153, – sistem, 376, – temsil-ci, 185, – vazife, 104, – vaziyet, 31, 33, – zemin, 113, – zümre, 75.
Sloganlar, 23.
Smetona, Antanas (Litvanya Reisi-cumhuru), 339.
Sofya, 239, 247, 387,416. Sokrat, 375.
Sosyai, – reform, 23, – yardım, 54, -yardım teşkilatı, 39.
Sosyoloji tarihi, 372.
Sovyet, – İhtilali, 275, – Rusya, 142, 267, – uzmanı, 379.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 159,252,267,275,383.
Soy, 209, 246.
Soygun, 203.
Spanudi, Sofya (Yunan Gazeteci), 412.
Spor, 172, – cemiyeti, 150, – cular, 273, – Mıntıkası Kongresi, 202, – teşek-külleri, 157.
Stockholm (İstokoholm), 194.
Suat Bey (Riyaseti Cumhur Kalemi Mahsusu’ndan), 382.
Suat Bey (Roma Elçisi), 222,262, 351.
Subay, 52, 87, 100, 101, 214, 215.
Suikast, 330, 331.
Sulama İdaresi, 40.
Sulh, 187.
Sultan, 102.
Sultan Ahmet Camii, 296.
Sultan Ahmet Han (Afgan Elçisi), 102,
110,115. Sultan Selim, 298. Sultan Selimli Rıza, 295. Sümer, 394, – medeniyeti, 367. Sungurlu, 122. Sure, 295,296. Suriye, 38, 41.
Süleyman Efendi (Buharah, Şeyh), 395, 396.
Süleyman Fikri (Mutlu) Bey (Mersin Mebusu, CHF Mersin Merkez Kaza Reisi), 123.
Süleyman Memduh Bey (Kaymakam,
Silivri), 216. Süleyman Sim (Gedik) Bey (Trabzon
Mebusu), 124. Süleyman Sim (İçöz) Pey (Yozgat
Mebusu), 124. Süleyman Şevket (Demirman) Bey
(Antalya Mebusu, Çekoslovakya
Ortaelçisi), 183. Süleymanİye Camii, 295, 297. Süngercilik, 56, 155. Süngü, 136.
Süreyya (Örgeevren) Bey (Karesi Me-busu), 121.
Süreyya Tevfik (Gençağa) Bey (Tokat Mebusu), 124.
Süvari, 87,208,218.
Şah Gazi Mehmet Nadir (Afgan Kralı) bkz. Mehmet Nadir Han.
Şahin (Mehmet, Şahin) Bey (Gaziantep Mebusu), [22.
Şair, 192,208, 319, 387,405, -ler, 381, 385.
Şakir (Kınacı) Bey (Ankara Mebusu), 121.
Şakİr (Kesebir) Bey (Edirne Mebusu),
122. Şakir Bey, 64. Salon, 114. Şapka, 70. Şato; 277!^ Şebin Karahisar, 124. Şefkati Nuri Bey (Belgrad Ortaelçisi),
262.
Şehir, 37, 62, 70, 80, 81, 91, 190, 241, 249, 273, 279, 294, 309, 381, 389, 412, -ler, 372, 384, – İdareleri, 39.
Şehir Tiyatrosu, 309.
Şehitler, 214, 297.
Şehitlikleri İmar Cemiyeti, 213, 414. Şeker Fabrikası, 64. Şemsettin (Günahay) Bey (Sivas Mebusu), 123, 206. Şemsi Tebrizi, 98.
Şerafettin Bey (Cumhuriyet Halk Fırka-sı Samsun İdare Heyeti Reisi), 341.
Şeref (Aykut) Bey (Edime Mebusu), 122.
Şeriat, 95, – Mahkemesi, 36. Şevket (Akyazı) Bey {Ordu Mebusu), 123.
Şevket (Erdoğan) Bey (Gümüşhane Mebusu), 122.
Şevket (Ödül) Bey (Kırklareli Mebusu), 123.
Şevket Aziz Bey, 375.
Şevket (Çolak) Bey (Giresun Mebusu), 122.
Şevki Bey (Cumhuriyet Halk Fırkası Konya İdare Heyeti Reisi), 217.
Şeyda Bey (İstanbul Mebusu Ahmet Rasim Bey’İn oğlu), 417.
Şeyh, 80.
Şiir, 38, 370.
Şilep, 43.
Şimendifer, 122, 145.
Şimşek Allahı, 376.
Şinasi (Özdemir) Bey, 279.
Şirket, 26, 30, 39, 47, 51, 124, 225,
349. Şive, 384, 386.
Şükrü (Saraçoğlu) Bey (İzmir Mebusu), 122,260.
Şükrü (Yaşın) Bey (Çanakkale Mebu-su), 121.
Şükrü (GÜlez) Bey (Bolu Mebusu), 121.
Şükrü Bey (Donanma Kumandan Ve-kili), 218.
Şükrü Bey (Mülkiye Mektebi Müdürü), 282.
Şükrü Bey (Türk Tayyare Cemiyeti, Ankara), 217.
Şükrü Kaya Bey (Dahiliye Vekili, Muğla Mebusu), 123,131, 233,243, 245, 322, 345,346, 405,416, 419.
Şükrü Naili Paşa (Kolordu Kumanda-nı), 297, 381.
Tabak Fabrikası, 122.
Tabiat, – ilimleri, 370, – ilahesi, 376.
Tabii coğrafya, 363.
Tacir, 26, 47, 52.
Taç, 125.
Tahir Bey (Profesör, Balkan Birliği Cemiyeti İstanbul Temsilcisi ve Hu-kuk Fakültesi Reisi), 343.
Tahir Lütfü Bey (Bağdat Ortaelçisi), 262.
Tahsil programlan, 225. Tahsin (Coşkan) Bey (Yozgat Mebusu), 122.
Tahsin (Tan) Bey (Aydın Mebusu), 121.
Tahsin Bey (Emekli Binbaşı), 216. Taht, 210, 244.
Takriri Sükûn Kanunu, 138,139.. Talât Bey (A., Haşim Beyzade, çiftçi), 123.
Talât (Onay) Bey (Çankın Mebusu), 122.
Talebe, 38,74, 82, 107, 156, 157,225, 261, 335, 361, 362, 364, 381, 400-
Tali Bey (Birinci Umum Müfettiş), 217.
Tamim, 46.
Tannhâuser, 413.
Tann bkz. Allah.
Tanzimat, 384.
Tarancı, Cahit Sıtkı bkz. Cahit Sıtkı.
7^,211,212.
Tarih, 99.
Tarih, 69, 70, 75, 77, 100, 108, 112, 113, 120, 137, 144, 153, 156, 190, 205, 207, 209, 211, 221, 236, 238, 308, 337, 363, 365, 367, 368, 370-372, 375, 376, 378-381, 388, 395, -devri, 371, 376, – felsefesi, 368, 370, 371, – meselesi, 304, – muallimi, 381, – müderrisi, 122, – tezi, 383, -yazma, sanatı, 370.
Tarih Cemiyeti, 379, 381-383, 385, 387.
Tarih Kongresi. 236, 364, 365, 378, 380, 393.
Tarihçi, 369, 372, 374, -ler, 371, 381.
Tarihi, – araştırmalar, 393, – bağlar, 239, – gelişme, 371, 371, – gramer 384, – hadise, 299, – hadiseler, 246, -hakikat, 366, – hayat, 221, – incele-me, 247,371, – kıymet, 28, – mevzu-lar, 378.
Tarikat, 83.
Tarku, 376.
Tasarruf, 154,283.
Taşhancı Ocağı, 124.
Taşucu, 59.
Tatlar, 121.
Tayyare, 145, 191.
Tayyareci, 195, -ler, 196, 197, 199-
201. Teb, 190. Tecavüz, 34, 35.
Tecemmu Kanunu (Toplantı Kanunu), 35.
Tefeci, 45, 46, 47, 60, 95, -ler, 23, 49, 79.
Tekbir, 295.
Tekel, 35, 64,-idareleri, 171. Tekirdağ, 124. Tekkeler, 83.
Telefon, 136, 188, 191, 204, 227, 245, 305,310, 378, 381,387.
Telgraf, 85, 86, 88, 90, 116, 148, 149, 177, 179, 193, 197, 202, 204, 213, 224, 235, 237, 241, 242, 250, 252, 267, 275, 276, 282-284, 288, 289, 291, 292, 294, 311, 316, 321, 325-327, 331-333, 335, 340, 341, 347-349, 352, 387, 389, 392, 398, 401, 407, 408,414, 417-419, -name, 147, 189,237.258, 293, 300,324,343.
Telsiz, 235.
Temsil, 357.
Teoman (İlter, Özalp), II2-II4, Tepe, 190.
Teşkilat, 30-34, 39, 43, 47-49, 51, 54, 79,84, 104, 119, 140-142, 144, 150, 153, 157, 158, 160-168, 172-174, 225,383.385,394.
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 32, 129, 130-132, 153.
Teşub, 376.
Teşviki Sanayi Kanunu, 28-30, 41.
Tevfİk (Bıyıklıoğlu) Bey (Riyaseti Cumhur Umumi Kâtibi, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisi), 70, 205, 206, 208, 211, 236, 304, 305, 307.
Tevfik Bey (Malatya Valisi), 217.
Tevfık Fikret (Sılay) Bey (Konya Me-busu), 123.
Tevfik Kâmil (Koperler) Bey (İstanbul Mebusu, Bulgaristan Ortaelçisi), 135.
Tevfik Rüştü (Araş) Bey (Hariciye Ve-kili. İzmir Mebusu, Doktor), 122, 131, 197, 245, 247, 275, 233, 267, 26S, 322, 347, 348.
Tewere vapuru, 340.
Thebe, 190.
Thebes, 190.
Thukidides, 368.
Tıbbiyeliler Bayramı, 335.
Tıp Fakültesi, 362.
Tıp Talebe Cemiyeti, 335.
Ticaret Kanunu, 5 1.
Ticaret, 29, 30, 43, 47, 53, 57, 63, 65, 119, 120, 154, 171, 192, 194, 231, 343, 362, – antlaşması, 143, – erbabı, 71, 72, 73, -hane, 26, – mukavelesi, 42, – odalan, 42, 173, – Odası, 29, -ve Sanayi Odası, 71.
Ticari, 94, – anlaşma, 23, – bonolar, 47, ikrazat, 46, – istikrar, 26, – kredi, 47, – menfaatlar, 394, – muamele, 46,
– müessese, 71, – münasebet, 377. Tire, 65.

Tiyatro, 306, 308, 309, 319, 320, 357. Tokat, 122, 124,218. Tokathyan Oteli, 407. Tokyo, 251. Top, 92.
Toplantı Kanunu bkz. Tecemmu Ka-nunu.
Toplum, 95, 153, 238, 409. Toplumsal, 246, – dayanışma, 49, 154, hayat, 119, 153, 154, 157, – heyet, 153, – intizam, 154, – siyaset, 144, -teşekkül, 97, 145, – yardım, 120.

Toprak, 235. Torbalı, 217. Torlar, 366.
Trabzon, 124, 266, -lu, 405. Trahom, 157. Traktör, 23.
Trakya, 47, 374, -lı, 405. Tren, 90, 92, 191, 228, 230, 245, 307, 380.
Trieste, 42.
Truva (Turova, Troie) Savaşı, 221. Tuloz, 391.
Tuna, 367, 376, – havzası, 374, – vadi-leri, 238. Turan, 375.
Turan-Hitit kabilesi, 375. Turani, 238,375.
Turgut (Türkoğlu) Bey (Manisa Mebu7 su, İzmir Ticaret Odası Kâtibi Umu-misi), 71, 72, 123.
Turizm, 148.
Turkuvaz Lokantası, 303, 304.
Turne, 357.
Turova II., 374, 377.
Turxne, 375.
Tuncum, 375.
Tutuklu, 158.
Tuzla, 218.
Tüccar, 29, 46, 50, 52, 69, 71, 72, 81, 119, 150, 154, 192.
Tüfek, 92,218.
Tüketim Kooperatifleri, 52.
Türbe, 98, 99.
Türhenler, 375.
Türhenli Pelajlar, 375.
Türk, 43, 62, 92, 98, 124, 269, 283, 295, 298, 357, – ailesi, 367, 374, -âlemi, 212,-amelesi, 53, 119, 155,-anayurdu, 377, – askeri, 208, 209, -ataları, 394, – aydını, 363, – aydınla-rı, 209, 209, – balıkçıları, 48, – bestekârı, 299, -Bulgar dostluğu, 333, -camiası, 119, 120, 154; – çocuğu, 390, 206, – çocukları, 201, 211, – delege, 302, – devleti, 128, – devletleri, 236, – dili, 144, 157, 379, 381, 383, 384, 387, 395, 400, 416, – dini, 298, – diyan, 405, – edebiyatı, 211, – eli, 405, – gençleri, 101,160,390,400, -gençüği, 201, 332, – hakanı, 12, -halkı, 299, – harfleri, 144, – hükümeti, 23, 185, – ırkı, 374, 390, – ihracatçıları, 57, – ilmi, 211, – İmparatorluğu, 113, 394, – imparatorlukları, 114, – inkılabı, 363, – kabiliyeti, 319, – kadını, 75, – kadınlığı, 403, – kafası, 319, – kahramanları, 113, -kamuoyu, 68, – kızı, 390, – köylüsü, 192, 249, -köyü, 37, – kültürü, 97,160,388, -ler, 77, 196, 197, 209, 238, 246, 315, 337, 367, 373, 375, 377, 379, 393, -lük, 209,238,363,365,393, -lük bilinci, 208, – mebusları, 178, – medeniyeti, 107, 377, – mektepleri, 38, -mevcudiyeti, 53, 119, 158, – milleti, 68, 69, 92, 97, 100, 101, 109, 110, 128, 133, 136, 153, 156, 181, 185, 192, 195, 199, 201, 249, 250, 251, 253, 266, 268, 272, 273, 296, 297, 315, 317, 318, 328, 337, 339, 345, 353, 390, 393, 395, 406, – milli bayramı, 255, 258, – milliyetçisi, 209, -Moğol somnu, 206, – nesilleri, 211, -ordusu, 100, 158, 214, 296, 297, -politikası, 268, – ruhu, 249, -Rus dostluğu, 267, – sanatı tarihi, 363, -silahlan, 394, – siyaseti, 270, – spor-culan, 273, – şilepçiliği, 43, – tanmı, 23, – tarihi, 70, 75, 100, 112, 308, 381, 393, 395, – tayyarecileri, 196, -teşekkülleri, 97, – toplumu, 153, -ulusu, 197, – unsuru, 394, – vatandaş, 97, 157,160, 211, – vatanı 139, – yazısı, 144, -Yunan dostluğu, 235, 237, 412,-zihniyeti, 139. Türk Dili Kurultayı, 378, 381, 387, 388,404,416.
Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 378-380,
382-385, 395. Türk Dostlan Cemiyeti, 279. Türk Gazeteciler Birliği Kongresi,
281.
Türk Hun İmparatorluğu, 113.
Türk Kooperatifçilik Cemiyeti, 179.
Türk Ocağı, 60-62, 65, 77, 80, 83, 84, 91, 94, 96, 97, 104, 105, 108, 122, 123, 150, 206, 247, 308.
Türk Tarih Kongresi, 236.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, 205-207, 211,236, 378-380.
Türk Tarihinin Ana Hatları, 236.
TürkTayyare Cemiyeti, 217.
Türk-Bulgar Kardeşlik Cemiyeti, 333.
Türk-Macar Derneği, 378.
Türkçe, 77, 97, 160, 195, 208, 247, 296, 315,381, 386, 395, 396, 400, -hutbe, 297, – Kur’an, 295, 297, 298, -leştirmek, 299, – tefsirler, 98.
Türkistan Gençler Birliği, 216.
Türkiyat Enstitüsü, 386.
Türkiye, 29, 38, 70, 72, 78, 92, 109, 110, 112, 121, 126, 128, 134, 142-145, 178, 180, 182, 185, 195, 196, 199, 210, 234, 244, 247, 250, 260, 261, 266-269, 271, 272, 277, 278, 284, 288, 289, 308, 311, 313, 316, 317, 329, 330, 334, 336, 339, 342, 344, 350, 357, 360, 364, 387, 392, 397,399,407,408,412,413, – Cum-huriyetçileri, 337, – Cumhuriyeti, 85, 86, 88, 89, 93, 102, 115, 119, 129-133, 135, 154, 159, 181, 183, 187, 194, 214, 215, 220, 222, 225, 231-233, 245, 260, 261-265, 287, 290, 293, 300, 301, 310, 312, 322, 323, 351, 353, 354, 356, 359, 363, 391, 404, 409-411, 416, 418, – Cumhuri-

Yolsuzluk, 33.
Yozgat, 124,216.
Yugoslavya, 245, 250.
Yunan, 143, 235, 237, 250, – adaları, 40, – ananesi, 374, – delegeler, 302, -dostluğu, 178, – dünyası, 369, – ede-biyatçıları, 412, – gazeteci, 412, – ga-zeteciler, 245, 247, – halkı, 412, -Hoplitleri, 376, – hükümeti, 235, – is-tilacıları, 221, -îaşma, 372, -hlar, 306, 307, 365, 367, 368, 371-373, -matbuatı, 247, – medeniyeti, 372, -milleti, 178, 419, – mucizesi, 365, -tarih devri, 376, – tarihçi, 369, – tarihi, 190,-toprağı, 235.
Yunanistan, 51, 143, 245 , 248, 267, 365, 367, 368, 372, 374-376, 412, -Cumhuriyeti, 231, – milleti, 419.
Yunus Nadi (Abahoğlu) Bey (Muğla Mebusu, Cumhuriyet Başyazarı), E12, 114, 123, 237, 239, 240, 382, 383, 390, 396.
Yurtta barış dünyada barış, 119, 158.
Yurttaş, 226, -lar, 382.
Yusuf (Akçura) Bey (İstanbul Mebusu, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisi), 122, 382, 383, 379.
Yusuf (Başkaya) Bey (Denizli Mebusu), 122.
Yusuf Bey (Yozgat Belediye Reisi), 216.
Yusuf Bey (Konya Eski Eserler Müzesi Müdürü), 99.
Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey (Adliye Vekili, Sinop Mebusu), 123, 131.
Yusuf Ziya (Özer) Bey (Darülfünun Tarih Müderrisi), 122, 379.
Yüksek İktisat Meclisi, 42.
Yüksek Ticaret Mektebi, 362.
Zabıta, 34.
Zafer, 69, 197,214-220,269,378,394.
Zaİmis (Yunanistan Reisicumhuru), 250, 419.
Zakir Kadiri (Ugan) Bey, 206.
Zamir (Damar, Ankoğlu) Bey (Adana Mebusu), 121.
Zamora, Alcala (İspanya Cumhurbaş-kanı), 284.
Zefir, 197.
Zehra Hanım, 223.
Zekâi (Apaydın) Bey (Milli Müdafaa Vekili, Diyarbekir Mebusu), 116, 122, 131,218,405.
Zeki (Büyük) Bey (Darüttalim-İ Musiki Üyesi), 295.
Zeki Mesut Bey (Edirne Mebusu), 122.
Zeki Velidi (Togan) Bey, 364.
Zelzele, 419.
Zeus, 376.
Zeynelabidin Bey (Antalya Valisi),
217. Zeytinyağı, 83.
Ziraat, 65, 69, 81, 154, 156, 171, 286, 287, – maddeleri, 145, – mühendisi, 40.
Ziraat Bankası, 43-47, 49-51, 60, 64,
67, 68,71,79, 155,217. Ziraat Mezunları Kongresi, 292. Ziraat Odası, 177.
Zirai, 94, – ikrazat, 44,. – itibar koope-ratifi, 60, – kooperatifler, 71, – kredi kooperatifleri, 47, 49, 52, 64, 79, -kredi, 43, 46, 50, 51, – krediler, 155, – üretim, 24, 56.
Ziya (Esen) Bey (Çankırı Mebusu), 122.
Ziya Bey (Bursa Askeri Lisesi Müdürü, Kaymakam), 218. Ziya Bey (Cebelibereket Valisi), 216.
Ziya Bey (Cumhuriyet Halk Fırkası
Başkâtibi), 136. Ziya Bey, 260.
Ziya Gevher (Etili) Bey (Çanakkale
Mebusu), 121. Ziya Paşa, 211.
Zİya Yahya Bey (Kaymakam, Jandarma Mıntıka Kumandanı). 218..
Ziyaettİn (Basara) Bey (Stvas Mebusu), 123.
Zogu (Zogo) (Arnavutluk Kralı), 250. Zonguldak, 39, 120, 124, 216, 383. Zora, 247.
Zühtü Bey (Riyaseti Cumhur Kalemi
Mahsusu’ndan), 382. Zülfü Bey (Diyarbekir Mebusu), 122.

yeti Hükümeti, 251,344, 364,415, -devleti, 156, – Güreş Şampiyonluğu, 273, – hükümeti, 91, – şehirleri, 384.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23, 31, 32, 44, 54-58, 85, 86, 88, 89, 106, 116, 121, 124, 126, 128, 130-132, 135, 136, 140, 141, [50-153, 156, 162, 169-171, 173, 181, 183, 225 239, 245, 266, 268, 287, 314, 325, 344, 380, 387, 392,418.
Türkmen, 122.
Türkoloji, 379.
Türkü, 357,405.
Tütün, 27, 51,-cüler, 57.
Tüy taç, 374.

Ubeydullah Efendi (Bayazıt Mebusu,
Evlenme Memuru), 121. Ulema, 298, – fırkaları, 368. Uluçayır, 192.
Uluğ (M., İğdemir) Bey (Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti Kâtibi), 382. Uiuköy, 123.
Ulus, 197, 208-210, 392, -lar, 308.
Ulusal, – eser, 308, – hükümet, 288, -onur, 208.
Uluslararası Mason Birliği bkz. Bey-nelmilel Mason İttihadı.
Ural, 374.
Urfa, 123, 124,216,218, 236. Uşak Şeker Fabrikası, 64. Uşak ve Köyleri Çiftçi Birliği Kooperatifi, 64. Uyanıp, 123.
Uyuşturucu, 120, – madde kaçakçılığı, 93.

Ülke, 23, 376.
Üniversite bkz. Darülfünun.
Üretici, 42,46, 49, 51,71,73,155, -ler, 91.
Üretim, 45, 48, 50, 51, 56, 70, 83, 91, 192, – kooperatifi, 80, – kooperatifleri, 64,79, 119, 155.
Üsküdar, 382.
Üye, 44, 63, 69, 123, 124, 128, 137, 165, 166, 169, 171-174, 179, 211, 227,295, 357, 385, 387, -ler, 62, 65, 66, 68,71,80,83,91, 104, 105, 108, 138, 141, 143, 146, 152, 161, 163, 164, 167, 168, 206, 207, 250, 266, 378, 382-384, -lik, 380.
Vaaz. 298. Vakfıkebir, 124. Van, 124,-h, 405.
Vapur, 30, 42, 43, 87, 213, 235, 237,
340, 414. Varna, 333. Varşova, 262, 342.
Vasfı (Ahmet, ŞensÖzen) Bey (Bandır-malı, Avukat), 121.
Vasfı Raşit (Sevi) Bey (Muhtelit Mah-keme Türk Ajanı), 124.
Vâsıf (Çınar) Bey (İzmir Mebusu, Tür-kiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Çekoslovakya Ortaelçisi, İtalya Elçisi), 65, 70, 122, 182, 344.
Vâsıf (Çınay) Bey (Malatya Mebusu), 123.
Vasilef (Bulgar Nazın), 247.
Vatan, 51,52,56, 75,91,92, 120, 137, 139-141, 144, 145, 152, 153, 283, 332, – borcu, 75, – çocuklan, 157, 225, -ın servet kaynaklan, 155, -müdafaası, 158.
Vatandaş, 23, 26, 29, 37, 48, 52, 53, 67, 71, 75, 80, 83, 94-97, 104, 118, 120, 126, 139-141, 144, 145, 153, 154, 156-158, 160, 161, 185, 239, 266, 363, 364, – hürriyeti, 96.
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, 225.
Vatani, – vazife, 95, – vazifeler, 75.
Vatanperver, 117,306.
Vecİhi Bey (Tayyareci), 191.
Vedat Hilmi Bey, 62.
Velet (İzbudak) Bey (Kastamonu Me-busu), 122.
Veli Bey (İkinci Noter, Ankara), 216.
Veliaht, 353.
Venİzelos (Yunanistan Başvekili), 143,
419. Vera, 304. Verem, 157.
Vergi, 23-27,29, 37,40,43,66,71,72,
94,95, 146, 156,249,266,411. Vergi kanunlan, 54, 120. Vergiler, 225.
Verschuur, van Ketwich (Hollanda Se-firi), 278.
Veysel Bey (66. Dağ Liva Kumandanı,
Miralay), 218. Vicdani hürriyet, 95. Vilayetlerin Umumi İdaresi Kanunu,
36. Vişi, 383. Viyana, 262, 394. Vurguncu, 23.
Wagner, Richard, 413. Washington, 184, 260, 262. Washington, George, 311. Wechsler, Edward (Profesör), 371. Weiete Esrael (Prenses), 329.
Yabancı, 364, – adalar, 30, – alıcı şir-ketler, 51, – bankalar, 47, 68, – devlet, 96, – düşünce, 368, – kamus, 381, -lar, 394, – limanlar, 43, – lisan, 361, – muallimler, 411, – mütehassıslar, 107, – tesir, 384, – unsurlar, 221, -üniversite, 362, – vapur kumpanyata-n,42.
Yafa, 209.
Yağmacı, 23.
Yahya Galip (Kargı) Bey (Kırşehir
Mebusu), 121. Yahya Kemal (Beyatlt) Bey (Türkiye
Madrid Büyükelçisi), 262, 284, 404. Yakındoğu, 393.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey (Manisa Mebusu), 123, 380, 383.
Yalova, 116, 194, 195, 200, 203, 205, 206, 215, 274, 380-382, 395, 397, 400.
Yargı hakkı, 32.
Yargılama, 36.
Yasa, 80.
Yasin Sûresi, 296.
Yaşar (Yazıcı) Bey (Seyri Sefain Fab-
rikası’nda tesviyeci), 122. Yaşar Bey (Aksaray Mebusu), 216. Yaşar Bey (Manisa Mebusu), 121. Yatı ilkmektepleri, 156. Yazı dili, 384. Yazılı tarih devri, 371. Yedikule Tabak Fabrikası, 122. Yemin, 128.
Yeni, – Dünya, 196, – dünya anlayışı, 370, – harfler, 116, – Minos devri, 375. Yenikale, 43. Yere Batan Camii, 296. Yerel yönetimler, 37. Yerli Mallar Sergisi, 204. Yerli, – mahsul, 145, – sanayi, 144. Yeşilköy, 228, 230. 23 Nisan Bayramı, 127, 324. Yobaz, 299, 319.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular