HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMAphorisms on Thoughts and Ideas by Turkish Scholar Ismail Hakki Aydin

Aphorisms on Thoughts and Ideas by Turkish Scholar Ismail Hakki Aydin

I think best asleep.

Ben, en iyi uykuda düşünüyorum.

Thought is the child of neuronal connectivity.

Düşünce, nöronal bağlantısallığın çocuğudur.

The power of creativity and thought can also change matter, consciousness, biology and DNA.

Yaratıcılık ve düşüncenin gücü, maddeyi, bilinci, biyoloji ve DNA’yı da değiştirebilir.

THOUGHTS

If you think you love someone, know that they love you too!

Idea; is to be able to think on one’s own thought.

“Artificial intelligence” hears, understands, thinks, speaks and works with numbers instead of classical logic!

“Normal” gets used to it, “genius” does not get used to it, thinks differently, perceives differently, sees differently, looks for a different way out!

The best thought is not the result of a single thought, but the work of many thoughts!
He who cannot think is the enemy of those who can think!

Creative thinking arises with your objection to mathematical rules!

For a good thought, it is necessary to think independently from mathematics first, and then to put the thought on a mathematical basis and make it understandable with words.

Thinking without rules is incompatible with logic and there is no “thought”!

Synchronized morning exercises that accelerate the heartbeat increase the secretion of Brain Induced Neurotrophic Factor (BDNF), which strengthens thinking, learning, planning, decision-making, reasoning and memory, clears harmful substances from the brain and body, reduces obesity and stress, regulates blood pressure and organic hierarchy.

“Digital Thinking” is a new dimension in the Quantic and Holistic Age! If we don’t have to…

Physical and mental meditation is essential for mental health too!

We need attention to our words and thoughts!

Artificial intelligence can read our thoughts by analyzing the frequencies of our brains and take action accordingly.

Let the wise owners think about the fate!
The quantum field is affected by the atmosphere of thought, intention and desire!

Nothing can be changed without changing the public opinion.

The concept of the fractal brain; stemmed from the idea that the singularity and very tight integration of the brain and the mind as a whole are hierarchically structured.

Doubt is the mother of thinking!
From the computer controlled by the brain, the human (!) controlled by thought has emerged!

Mathematics is the “Divine Thought System”!

Universe; focuses on graviton, photon and gluon bosons and experiment-based considerations.

The proof of existence is thinking. Thinking is the proof of existence.

Philosophy for thinking, thinking for philosophy!

Idea; It is the result of synchronization of the neuronal electromagnetic field.

Where there is thought, there is electricity, where there is electricity, there is an electromagnetic field, and they can transform into each other.

The soul, which moves faster than thought, is clothed with the body and equipped with mind, conscience, intelligence and soul.

I was born as I read, I believed as I understood, I grew as I learned, I lived as I taught, I exist as I think and I am immortal with my books…

Whatever job you do, do it by thinking that it is a test and the most important and last job of your life!

Every thought reconstructs its own world in its own brain every day.

He is the prisoner of human thought!

It is the unshakable rule of science to approach every learned with a rational critical thought and criticism.

Freedom of thought begins with getting rid of prejudices.

Thinking and contemplation is a duty to be human!

The most powerful torch of life is thought!

Thinking is obligatory for every believer!

We are also responsible for what we think! All registered…

Thought experiment does not always give the same result!

IDEAS

Cihanşümul düşünce, Vatandaşlık değil, Yaşamdaşlık olmalıdır!

Düşüncelerimiz, maddeyi de değiştirebilmektedir!

Düşünce, beynin elektromanyetik frekansının mahsülüdür.

Düşünce ustalık, sükunet, melanet, huzur, sabır gerektirir.

 

Universal thought should be Fellowship, not Citizenship!

Our thoughts can also change matter!

Thought is the product of the electromagnetic frequency of the brain.

Thought requires mastery, calmness, malice, peace, patience.

 

Idea starts with amazement!

Armed with the armor of hatred and humiliation of the fight, while those who took to the streets in favor, hand, language and discourse for the purpose of malayani and profit, their brains, ideas, minds, souls, consciences and minds were imprisoned with the iron helmet of mediocrity, they seized all offices, positions, titles and power centers and took over corners. What is the need of “human” in this world while holding their heads?

Ideas are irrefutable to the extent that they cannot be understood!

Geniuses are involved in the ideas of geniuses!

Some ideas are more interesting and valuable than people.

I didn’t write my ideas in my books. As I wrote my books, my ideas developed…

If creating can be enjoyed, ideas turn into money!

Scientists may agree. The fact that philosophers agree is that they are not philosophers!

…………………………………………..

DÜŞÜNCE

Birisini sevdiğinizi düşünüyorsanız, biliniz ki, o da sizi seviyordur!

Düşünce; kendi düşüncesi üzerinde de düşünebilmektir.

“Yapay zekâ” klasik mantık yerine, sayılarla işitir, anlar, düşünür, konuşur ve çalışır!

“Normal” alışır, “dâhi” alışmaz, farklı düşünür, farklı algılar, farklı görür, farklı bir çıkış yolu arar!

En iyi düşünce, tek bir düşüncenin sonucu değil, birçok düşüncenin eseridir!

Düşünemeyen, düşünebilene düşmandır!

Yaratıcı düşünce, matematiksel kaidelere itirazınla ortaya çıkar!

İyi bir düşünce için, önce matematikten bağımsız olarak düşünmek, sonra da düşünceyi matematiksel zemine oturtmak ve kelimelerle anlaşılabilir hale getirmek gerekir.

Kuralsız düşünme, mantıkla bağdaşmaz ve “düşünce” olmaz!

Kalp atışlarını hızlandıran senkronize sabah egzersizleri, düşünmeyi, öğrenmeyi, planlamayı, karar vermeyi, muhakemeyi ve hafızayı güçlendiren, beyinden ve vücuttan zararlı maddeleri temizleyen, obezite ve stresi azaltan, kan basıncını ve organsal hiyerarşiyi düzenleyen, Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) salgılanımını artırır.

“Dijital Düşünce”, Kuantik ve  Holistik Çağ’da yeni bir boyut! Olmazsa olmazımız…

Düşünce sağlığı için de, bedensel ve zihinsel meditasyon şarttır!

Söz ve düşüncelerimize dikkat gerek!

Yapay zekâlar, beynimizin frekanslarını analiz ederek düşüncelerimizi okuyabilir ve buna göre tavır alabilirler.

Akıbeti, artık varsın aklıselim sahipleri düşünsün!

Düşünce, niyet ve arzu atmosferinden kuantum alanı etkilenir!

Toplum düşüncesini değiştirmeden, hiçbir şey değiştirilemez.

Fraktal beyin kavramı; beynin ve zihnin bir bütün halinde tekillik ve çok sıkı entegrasyonunun hiyerarşik olarak yapılanmış olduğu düşüncesinden kaynaklanmıştır.

Şüphe, düşünmenin anasıdır!

Beyin ile kontrol edilen bilgisayardan, düşünce ile kontrol edilen insan (!) türedi!

Matematik, “Tanrısal Düşünce Sistemi”dir!

Kâinat; graviton, foton ve gluon bozonlarının ve deney bazlı düşüncelerin üzerinde durmaktadır.

Var olmanın delili, düşünmektir. Düşünmek, varlığın ispatıdır.

Düşünmek için felsefe, felsefe için düşünmek gerek!

Düşünce; nöronal elektromanyetik alanın  senkronizasyonu sonucudur.

Düşüncenin olduğu yerde elektrik, elektriğin olduğu yerde elektromanyetik alan vardır ve birbirlerine dönüşebilirler.

Düşünceden de daha hızlı hareket eden ruh, bedenle giydirilmiş, akıl, vicdan, zekâ ve nefis ile mücehhez kılınmıştır.

Okudukça doğdum, anladıkça inandım, öğrendikçe büyüdüm, öğrettikçe yaşadım, düşündükçe var ve kitaplarımla ölümsüz…

Yaptığınız hangi iş olursa olsun, o işin bir imtihan ve hayatınızın en önemli ve en son işi olduğunu düşünerek yapın!

Her düşünce her gün, kendi beyninde  kendi dünyasını yeniden kurar.

İnsan düşüncesinin, mahkûmudur!

Her öğrenilene akılcı eleştirel düşünce ve tenkit gözü ile yaklaşmak, bilimin sarsılmaz kaidesidir.

Düşünce hürriyeti, ön yargılardan kurtulmakla başlar.

Düşünmek ve tefekkür etmek, insan olmak için bir görevdir!

Hayatın en güçlü meşalesi, düşüncedir!

Düşünmek, her inanan için farzdır!

Düşündüklerimizden de mesulüz! Hepsi kayıt altında…

Düşünce deneyi, her zaman aynı neticeyi vermez!

 

FİKİR 

Fikir, hayretle başlar!

Kavganın nefret ve zillet zırhıyla kuşanmışları, malayani ve menfaat gayesiyle gözde, elde, dilde ve söylemde sokaklara dökülmüşken, beyinleri, fikirleri, zihinleri, ruhları, vicdanları ve akılları sıradanlığın demirden miğferiyle hapsedilmişler, bütün makam, mevki, unvan ve güç merkezlerini ele geçirmiş ve köşe başlarını tutmuşken, bu âlemde “insan”a ne gerek!

Fikirler, anlaşılamadığı oranda reddedilemezdir!

Dâhiler, dâhilerin fikirlerine müdahildir!

Bazı fikirler, insanlardan daha ilginç ve kıymetlidir.

Fikirlerimi kitaplarıma yazmadım. Yazdıkça kitaplarımı, fikirlerim gelişti…

Üretmekten zevk alınabilirse, fikirler paraya dönüşür!

Bilim insanları hemfikir olabilirler. Filozofların hemfikir olması, filozof olmadıklarını gösterir!

 

 

 

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular