HomeREADERSPHILOSOPHY & WISDOMWisdom by Turkish Philosopher Ihsan Fazlioglu....

Wisdom by Turkish Philosopher Ihsan Fazlioglu….

“No civilization collapses without decaying” Ibn Khaldun
“In the classical tradition, travel is an integral part of knowledge. It thickens knowledge.”
“It is the dead, not the living, that make a country a homeland, gravestones are title deeds”
“Today, the studies of wisdom are largely limited to understanding the books written by the predecessors” Ibn Nafis
“The construction of mathematical sciences in Anatolia is thanks to Merağa.”
“The seniority of the ancient in the classical traditions, the promise of the cedi in the modern traditions is in the center”
“The idea that does not turn into feelings cannot make social transformations”
“If knowledge is subject to power, order will emerge; if power is subject to knowledge, order will arise.” Taskopruluzade
“It all started in Merv…”
“Meaning emerges in the whole, if the holistic perspective of culture disappears, its parts become meaningless.”
“Marv can be summed up in three words: Investigation, Composition, Training.”
“The evil eye creates the scenery…”
“Wars are not between materials, but between embodiments of meaning-value worlds”
“The most important principle of the Meraga school is the idea of ​​a model compatible with observation”
“Orientalism, the expedition of colonialism” (Edward Said)
“Egypt has also been the encyclopedic center of Islam.”
“Islamic Civilization begins with Baghdad”
“Mathematical, Logical and Medical Philosophy Resurrected in Baghdad”
“Similarities refute people, differences resurrect them – Nizamülmülk”
“Baghdad is also the Islamic city where the first ‘Public Library’ was established”
“There is no meaning without matter!”
“The mentality in Basra and Kufa has the characteristics of ‘algorithmic thinking'”
“If you don’t have a strong spirit, the spirit of the city will invade your body”
“Basra, Kufe and Fustat were the first cities to be established in the early periods of Islam”
Umar b. Abdulaziz ensured that “knowledge is opened to society” by “ordering the publication of books among people”.
“Islamic Civilization’s idea of ​​progress is not linear but spiral…”
On the basis of the Medina Document, it is very important to offer a predictable life together to the different groups living in Medina and to unite the local cultural basins of Islam in the Medina period.
“Medina is both an ideal and the practice of that ideal”
“Understanding is to discover the invisible side of the visible”
“Knowledge is like blood, scholars are like hearts – Katip Çelebi”
“Turning an idea into a feeling requires a process”
“We cannot comprehend a knowledge that is beyond human”
“Every culture, every civilization occurs in a metaphysical bowl”

……………………………………………………………………………………………………….

“Hiç bir medeniyet, çürümeden çökmez” İbn Haldun
“Klasik gelenekte, seyahat ilmin mütemmim bir cüz’üdür. İlmi kıvama getirir.”
“Bir ülkeyi vatan yapan dirileri değil ölüleridir, mezartaşları tapu senedidir”
“Günümüzde hikmet araştırmaları büyük oranda öncekilerin yazdığı kitapları anlamakla sınırlandırılıyor” İbn Nefis
“Anadolu’daki matematik ilimlerin inşaası, Merağa sayesindedir.”
“Klasik geleneklerde kadîmin kıdemi, modern geleneklerde ise cedîdin vaadi merkezdedir”
“Hissiyata dönüşmeyen fikriyat, toplumsal dönüşümler yapamaz”
“Bilgi güce tabi olursa niza ortaya çıkar, güç bilgiye tabi olursa nizam ortaya çıkar.” #Taşköprülüzade
“Her şey Merv’de başladı…”
“Anlam, bütünde ortaya çıkar, kültürün holistik perspektifi ortadan kalkarsa, parçaları anlamsızlaşır.”
“Merv, üç kelimeyle özetlenebilir: Tahkik, Tahrir, Ta’lim…”
“Nazar, manzarayı yaratır…”
“Savaşlar aslında malzemeler arasında değil anlam-değer dünyalarının mücessem halleri arasındadır”
“Merağa okulunun en önemli ilkesi, gözlemle uyumlu model düşüncesidir”
“Oryantalizm, sömürgeciliğin keşif kolu” (Edward Said)
“Mısır aynı zamanda İslam’ın da ansiklopedik merkezi olmuştur.”
“İslâm Medeniyeti Bağdatla başlar”
“Matematiksel, Mantıksal ve Tıbbî Felsefe Bağdat’ta dirilmiştir”
“Benzerlikler insanları çürütür farklılıklar diriltir – Nizamülmülk”
“Bağdat aynı zamanda ilk ‘Halk Kütüphanesi’nin kurulduğu İslam şehridir”
“Madde olmadan mânâ olmaz!”
“Basra ve Kûfe’deki zihniyet ‘algoritmik düşünce’ karakterleri taşır”
“Eğer güçlü bir ruhunuz yoksa, şehrin ruhu bedeninizi işgal eder”
“İslamiyet’in ilk dönemlerinde Basra, Kûfe ve Fustat ilk kurulan şehirlerdir”
Ömer b. Abdülaziz, ‘kitapların insanlar arasında neşrini emrederek’ “bilginin topluma açılmasını” sağlama aldı..
“İslam Medeniyeti’nin ilerleme fikri, lineer değil spiraldir…”
Medîne Vesikası esasında Medîne’de yaşayan farklı gruplara birlikte öngörülebilir bir hayat sunma ve  “İslâm’ın, Medîne döneminde lokal kültür havzalarını birleştirmesi çok önemlidir”
“Medîne, hem bir ideal hem de o idealin pratiğidir”
“Understanding is to discover the invisible side of the visible”
“Bilgi kan gibidir, bilginler de kalp gibidir – Kâtip Çelebi”
“Fikriyatın hissiyata dönüşmesi süreç ister”
“İnsanı aşan bir bilgiyi idrak edemeyiz”
“Her kültür, her medeniyet bir metafizik çanakta meydana gelir”

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular