Turks and Knowledge

This is the cover of the first book written by Turks in 1070 in Kasghar city in poetic form as 6645 verses.

Kutadgu Bilig means The Glory of Knowledge and Wisdom.

Bilig means knowledge and wisdom.

 

Ancient Turks valued reason (ög), insight (ukuş) and knowledge (bilig). For this reason, Köktürk, Uygur, Karahanlı khans and viziers took titles such as “Wise”, “Bögü” (sovereign). The Turkish mind prioritized the “science” of the real world, not the “magic” of the metaphysical world. (Prof Dr Ali Akar)

Turkish thought has evolved in nature and in the steppe. The law of nature is based on reality. For this reason, Turks have taken reason as basis in obtaining information and aimed to reach information sources with it.
Ali Akar
@ali_akar

Kutadgu Bilig is 950 years old…
In this book, which is one of the most important texts of Turkish, the ideal state and social order, as well as the old Turkish customs, language and value system are explained. Most people don’t know; Kutadgu Bilig was written ten years before Nizamülmülk’s famous Political Name.
Ali Akar
@ali_akar
·
Jun 12, 2019
Many meetings will be held on the 950th anniversary of the writing of Kutadgu Bilig.
I hope we will not spend these meetings with statements such as the functions of inflectional suffixes in the book, verbs starting with vowels, names of flowers.
Philosophers, sociologists, historians, management scientists… let them talk.
Ali Akar
@ali_akar
·
May 31, 2020
Western historians attribute the Turks’ domination of the steppe to their ability to ride horses, draw bows, and shoot arrows. However, behind this domination, there were thousands of years of knowledge (mind), ukuş (understanding), bilig (knowledge).
The power of the bow, arrow and spear came from these…
Ali Akar
@ali_akar
·
Dec 1, 2020
Ancient Turks valued reason (ög), insight (ukuş) and knowledge (bilig). For this reason, Köktürk, Uygur, Karahanlı khans and viziers took titles such as “Wise”, “Bögü” (sovereign). The Turkish mind prioritized the “science” of the objective world, not the “magic” of the metaphysical world.
Ali Akar
@ali_akar
·
Nov 17, 2019
Kutadgu Bilig never gets old… This time I came across an old Turkish proverb with thousands of years of experience in language…

red til black, another young oil,
this lad yagig wait, release your inch
(=Red tongue is the ruthless enemy of the black head; this is bad
hold the enemy tight and live in peace)
Ali Akar
@ali_akar
·
Apr 16
Kutadgu Bilig is not only a political book, but a book of deep wisdom of the Turkish language and culture.
In the book, a symbolic Ötüken lord is made to speak with the expression “negü ter Ötüken begi”, and thus a reference is made to the Turkish steppe culture of the Hun and Köktürk period.
Ali Akar
@ali_akar
·
May 5, 2021
In Turkish culture, it is necessary to look for the source of knowledge not in the accumulation of thought, but in the way of reaching knowledge.
Turks reach knowledge by logos, not mythos.
Kutadgu Bilig, considered the masterpiece of Turkish on this subject, proposes reason and logic as the only source of information for people and society.
Ali Akar
@ali_akar
·
Dec 14, 2019
East Turkistan is not just a piece of land, it is the geography where Turkish culture and civilization were born. Many masterpieces of Turkish such as Kutadgu Bilig and DLT were fermented there. Today, those destroyed by the Chinese oppression are innocent people and the cultural memory of Turkishness.
#DoguTurkistanaNefesOl
Ali Akar
@ali_akar
·
Aug 5, 2019
Kutadgu Bilig’s information sources date back to the Hun and Köktürk periods; In the work, important references are made to the advice of Ötüken lords:

Negü ter equalgil Ötüken begi,
Examined the word of the test (KB/1962)

“Experienced Ötüken Bey, who spoke his word thoughtfully.
what does he say, listen”
Ali Akar
@ali_akar
·
Feb 5, 2020
When Kutadgu Bilig publication is mentioned, R. Rahmeti Arat comes to mind. But Arat’s work was published separately and at different times as text, quotation and index.
@otukennesriyat
On the other hand, in Y. Çağbayır’s Kutadgu Bilig publication, the text and the quotation are together. It is more useful in this aspect…
Ali Akar
@ali_akar
·
Apr 22, 2018
Ozuñ mengü does not erm, throw it and become a mengu
If you have plenty of horse mengu, be your own mengu

(Your essence cannot have eternity, but your name can be literary. If your name is eternal, your essence will also reach eternity.)
Yusuf Has Hacib-Kutadgu Bilig (11th Century)
Word Origin
@WordKoken
·
Sep 6, 2020
Some words and their equivalents found in Uyghur texts:

nom bitig: book of law
emgek: suffering
Kirtunc: faith
disobedience: contemplation, restlessness.
wise knowledge
free: fanciful
kirtu self: the real essence
bilig kongul: consciousness

Source: Turkish Language in the Mirror of History /
@ali_akar

Levent Agaoglu
@agaoglulevent
HOLY KNOWLEDGE is the name of a Church in Istanbul in the Eastern Roman world (Hagia Sophia-Hagia Sophia); It is the Art of State Administration in Turks (Kutadgu Bilig).

The naming is the same, but the contents are disjointed by the metaphysics/objectivity contrast you mentioned.

Mar 11, 2019
Contrary to popular belief, wisdom (ög/ukuş) and knowledge (bilig) were highly valued in the old Turkish society. Köktürk and Uyghur khans and viziers were given titles such as “wise”, “bögü” (judge). The Turkish khan trusted the wise vizier, not the shaman, the magician representative of the metaphysical world.
Ali Akar
@ali_akar

Western historians attribute the Turks’ domination of the steppe to their ability to ride horses, use swords, and shoot arrows. However, behind this domination, there were thousands of years of knowledge (mind), ukuş (understanding), bilig (knowledge).
Behind the horse, sword and arrow was the mind power of the steppe…
Levent Agaoglu
@agaoglulevent

Kutadgu Bilig; our first work. A thick veil has been drawn over our power of reason and knowledge. We need to lift that cursed curtain and understand and explain “Kutadgu Bilig”.
Levent Agaoglu
@agaoglulevent

Türk düşüncesi, doğada, bozkırda evrilmiştir. Doğanın yasası gerçeklik üzerine oturmuştur. Bu yüzden Türkler bilgi edinmede aklı esas almışlar, bilgi kaynaklarına onunla ulaşmayı hedeflemişlerdir.
Ali Akar
@ali_akar

Kutadgu Bilig 950 yaşında…
Türkçenin en önemli metinlerinden biri olan bu kitapta, ideal devlet ve toplum düzeni yanında eski Türk töresi, dili ve değerler sistemi anlatılır. Çoğu kimse bilmez; Kutadgu Bilig, Nizamülmülk’ün meşhur Siyasetnâme’sinden on yıl önce yazılmıştır.
Ali Akar
@ali_akar
·
Jun 12, 2019
Kutadgu Bilig’in yazılışının 950. yılında birçok toplantı yapılacak.
Bu toplantıları, kitaptaki çekim eklerinin işlevleri, ünlüyle başlayan fiiller, çiçek isimleri… gibi bildirilerle geçirmeyiz inşallah.
Felsefeciler, sosyologlar, tarihçiler, yönetim bilimciler… konuşsun.
Ali Akar
@ali_akar
·
May 31, 2020
Batılı tarihçiler, Türklerin bozkıra hakimiyetini at binme, yay çekme, ok atma yeteneklerine bağlarlar. Oysa bu hakimiyetin arkasında binlerce yıllık ög (akıl), ukuş (kavrayış), bilig (bilgi) birikimi vardı.
Yayın, okun ve mızrağın gücü bunlardan geliyordu…
Ali Akar
@ali_akar
·
Dec 1, 2020
Eski Türkler akla (ög), kavrayışa (ukuş) ve bilgiye (bilig) çok değer vermiştir. Bu yüzden Köktürk, Uygur, Karahanlı kağanları, vezirleri “Bilge”, “Bögü” (hakîm) gibi unvanlar almışlardır. Türk aklı, metafizik dünyanın “büyü”sünü değil, nesnel dünyanın “bilig”ini öncelemiştir.
Ali Akar
@ali_akar
·
Nov 17, 2019
Kutadgu Bilig, hiç eskimiyor… Dille ilgili bin yılların tecrübesi olan eski bir Türk atasözü karşıma çıktı bu kez…

kızıl til kara başka yavlak yagı,
bu yavlak yagıg bekle inçin salın
(=Kızıl dil kara başın amansız düşmanıdır; bu kötü
düşmanı sıkı tut ve huzur içinde yaşa)
Ali Akar
@ali_akar
·
Apr 16
Kutadgu Bilig, yalnızca bir siyasetnâme değil Türk dilinin ve kültürünün derin bir bilgelik kitabıdır…
Kitapta sık sık “negü ter Ötüken begi” ifadesiyle sembolik bir Ötüken beyi konuşturulmakta ve böylelikle Hun, Köktürk dönemi Türk bozkır kültürüne atıfta bulunulmaktadır.
Ali Akar
@ali_akar
·
May 5, 2021
Türk kültüründe bilginin kaynağını düşünce birikiminde değil bilgiye ulaşma tarzında aramak gerek.
Türkler bilgiye mitosla değil logosla ulaşırlar.
Bu konuda Türkçenin başyapıtı sayılan Kutadgu Bilig, insan ve toplum için yegane bilgi kaynağı olarak akıl ve mantıkı önerir.
Ali Akar
@ali_akar
·
Dec 14, 2019
Doğu Türkistan yalnızca bir toprak parçası değil, Türk kültürünün, uygarlığının doğduğu coğrafyadır. Kutadgu Bilig, DLT gibi Türkçenin birçok baş yapıtı orada mayalandı. Bugün, Çin zulmüyle yok edilenler, masum insanlar ve Türklüğün kültürel hafızasıdır.
#DoğuTürkistanaNefesOl
Ali Akar
@ali_akar
·
Aug 5, 2019
Kutadgu Bilig’in bilgi kaynakları Hun ve Köktürk dönemine kadar dayanır; eserde Ötüken beylerinin öğütlerine önemli atıflar yapılır:

Negü ter eşitgil Ötüken begi,
Sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi (KB/1962)

“Tecrübeli, sözünü düşünerek söylemiş olan Ötüken beyi
ne der, dinle”
Ali Akar
@ali_akar
·
Feb 5, 2020
Kutadgu Bilig yayını denince akla R. Rahmeti Arat gelir. Ama Arat’ın eseri, metin, aktarma ve dizin olarak ayrı ayrı ve farklı zamanlarda yayımlandı.
@otukennesriyat
’tan çıkan Y. Çağbayır’ın Kutadgu Bilig neşrinde ise metin ve aktarma bir arada. Bu yönüyle daha kullanışlı…
Ali Akar
@ali_akar
·
Apr 22, 2018
Özüñ mengü ermez atın mengü ol
Atıñ mengü bolsa özüñ mengü ol

(Özün ebediyete sahip olamaz, ancak adın edebi olabilir. Adın, ebedi olursa özün de ebediyete kavuşur.)
Yusuf Has Hacib-Kutadgu Bilig (11. Yüzyıl)
Kelime Köken
@KelimeKoken
·
Sep 6, 2020
Uygur metinlerinde rastlanan bazı sözler ve karşılıkları:

nom bitig: kanun kitabı
emgek: ıstırap
kirtünç: iman
sakınç: düşünceye dalma, istiğrak.
bilge bilig: hikmet
ürlüksüz: fani
kirtü öz: hakiki esas
bilig köngül: şuur

Kaynak: Tarihin Aynasında Türk Dili /
@ali_akar

Levent Ağaoğlu
@agaoglulevent
KUTSAL BİLGİ, Doğu Roma dünyasında İstanbul’da bir Kilise’nin adı iken (Hagia Sophia-Aya Sofya); Türklerde Devlet Yönetme Sanatı’dır (Kutadgu Bilig).

Adlandırma aynı ama içerikler değindiğiniz metafizik/nesnellik zıtlığınca ayrışık.

Mar 11, 2019
Eski Türk toplumunda sanılanın aksine akla (ög/ukuş) ve bilgiye (bilig) çok değer verilmiştir. Köktürk ve Uygur kağanları, vezirleri “Bilge”, “Bögü” (hakîm) gibi unvanlar almışlardır. Türk kağanı, metafizik dünyanın büyücü temsilcisi şamana değil, bilge vezirine güvenmiştir.
Ali Akar
@ali_akar

Batılı tarihçiler, Türklerin bozkıra hakimiyetini at binme, kılıç kullanma, ok atma yeteneklerine bağlarlar. Oysa bu hakimiyetin arkasında binlerce yıllık ög (akıl), ukuş (kavrayış), bilig (bilgi) birikimi vardı.
Atın, kılıcın ve okun arkasında bozkırın akıl gücü vardı…

Kutadgu Bilig; ilk eserimiz. Akıl ve bilgi gücümüzün üzerine kalın bir perde çekilmiş. o melun perdeyi kaldırıp, “Kutadgu Bilig”i anlayıp anlatmamız lazım.
Levent Ağaoğlu
@agaoglulevent

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular