HomeBEYOND TURKEYASIATurkish Shamans

Turkish Shamans

Şaman by Nuray Bilgili

Altai Turk Shaman during a ritual. 1895.

Turkish Altai Shaman Drum. Turkish Altai Shaman drum with the Turkish runic letter “God” on it. 19th century

A house made of clay, wood and reeds belonging to the HUNs on the shores of Lake Baikal. These houses are called Hu Houses. The houses made of clay, straw and wood in Çukurova are also called HUĞ EV.

Crescent and Star Altai Turkish Shaman Drum. The drawings on the shaman drum reflect the mythological world. Shamans draw their cosmological visions on the drum. Shaman, the owner of this drum, drew some celestial and terrestrial iconographies on the drum, which he divided into 4 parts.

Altai Shaman. The shaman’s headdress is called Börk. Börk used by Bektashi dervishes is the continuation of this title. The tambourine in his hand is unique to Turkish Altaic shamans. The human figure inside symbolizes the spirit of the Ancestor Shaman.

Summer Cycle Festival of Yakut Turks. The Feast of Warmth or Butterfly. The White Shaman holds the Turkish Chalice in his hand. In connection with the idea of ​​the Water of Life, the first Mare’s Milk milked on June 21 makes Fire Milk hair. He drives away evil spirits with his whip made of White Horsehair.

Yakut Turk Shaman and wooden geese. Goose are animals that have holiness in shamanic mythology and help shamans. It is the symbol of Beylik and Kut in Turks. Ruby Shamans make divine and spiritual celestial journeys with the help of Geese, just like deer.

Shaman in full dress. Evenki, Siberia, 1914. Birds on the chest “Sky”, the trident on their feet denote beings called Abra and Yutpa, who live in the underground waters. In other words, it symbolizes the Sky and Earth-Water.

Tungus Shaman Talismans and Stones. Amulets used by shamans to cure various diseases. There are also perforated Shaman Stones among them. In his book Dîvân-u Lugâti’t Türk, written in the 11th century, Kaşgarlı Mahmut, who gives information about the Cada stone, says that he saw with his own eyes that it was snowing. “The yacht is a kind of oracle. It is made with special stones. In this way, rain and snow are made and the wind is blown. This method is well-known among the Turks. I’ve seen it in the Land of Plunder. There was a fire; wrote the season.

Shaman Woman buried in a Wood Cistern in the 1700s. Yakutia. In Turkish mythology, the Tree Archetype is associated with “Eternal Life”. The fact that it dies and sheds its leaves in winter and comes back to life in summer symbolizes the cyclicity of time and is associated with the “Tree of Life”.

…………………………………………………………

Bir ayin sırasında Altay Türkü Şaman. 1895.

Türk Altay Şaman Davulu. Üzerinde Tanrı okunan Türk Runik harfi olan Türk Altay Şaman davulu. 19. yy

Baykal gölü kıyısında bulunan HUN’lara ait balçık, ahşap ve sazlardan yapılmış ev. Bu evlere Hu Ev adı veriliyor. Çukurovada balçık, saman ve ahşaptan yapılan evlere de HUĞ EV adı veriliyor.

Ay Yıldızlı Altay Türkü Şaman Davulu. Şaman davulu üzerindeki çizimler mitolojik dünyayı yansıtır. Şamanlar kozmoloji tasavvurlarını davul üzerine çizerler. Bu davulun sahibi olan Şaman, 4 bölüme ayırdığı davulun üzerine, bir takım göksel ve yersel ikonografiler çizmiştir.

Altay Türkü Şaman. Şamanın başlığına Börk adı verilir. Bektaşi dervişlerin kullandığı börkler bu başlığın devamıdır. Elindeki tef Türk Altay şamanlara özgüdür. İçindeki insan figürü Ata Şamanın ruhunu simgeler.

Yakut Türkü Şaman ve tahta kazları. Kaz, Şaman mitolojisinde kutsiyeti olan ve Şamanlara yardım eden hayvanlardır. Türklerde Beylik ve Kut sembolüdür. Yakut Şamanlar tıpkı geyik gibi, Kazlar yardımıyla da Tanrısal ve manevi gök yolculuğu yapar.

Tunguz Şaman Tılsım ve Taşları. Şamanların çeşitli hastalıkları sağaltmak için kullandığı muskalar. Aralarında delikli Şaman Taşları da var. Cada taşıyla ilgili bilgi veren Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda yazdığı Dîvân-u Lugâti’t Türk adlı eserinde, kar yağdırıldığını kendi gözleriyle gördüğünü söyler. “Yat bir nevi kahinliktir. Özel taşlarla yapılır. Bu şekilde yağmur ve kar yağdırılır, rüzgâr estirilir. Bu usul, Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Ben bunu Yağma ülkesinde gördüm. Orada bir yangın çıkmıştı; mevsim yazdı.

Yakut Türklerinin Yaz Döngüsü Bayramı. Isıyah ya da Yayık Bayramı. Ak Şaman, elinde Türk Kadehi tutar. içinde Hayat Suyu düşüncesi ile bağlantılı 21 Haziranda sağılan ilk Kısrak Sütü ile Ateşe Süt saçısı yapar. Beyaz At Kıllarından yapılmış kamçısı ile kötü ruhları kovar.

Tam elbiseli şaman. Evenki, Sibirya, 1914. Göğsünün üstündeki kuşlar “Göğü”, ayaklarının üzerindeki üç çatallı semboller yeraltı sularında yaşayan Abra ve Yutpa adı verilen varlıkları ifade eder. Yani Gök ve Yer-Su’ları simgeler.

1700’lü yıllarda Ağaç Sanduka içinde gömülmüş Şaman Kadın. Yakutistan. Türk mitolojisinde Ağaç Arketipi, “Sonsuz Yaşam” ile bağlantılıdır. Kışın ölüp yapraklarını dökmesi ve yazın tekrar canlanması, zamanın döngüselliğini sembolize eder ve “Hayat Ağacı” ile ilişkilendirilir.

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular