HomeMAINİstanbul'un 100 İlim ve Fikir Adamı

İstanbul’un 100 İlim ve Fikir Adamı

 1. Abbas Vesim Efendi
 2. Abdülbaki Gölpınarlı
 3. Abdülhak Adnan Adıvar
 4. Ahî Çelebi
 5. Ahmed Cevdet Paşa
 6. Ahmed Vefik Paşa
 7. Âkil Muhtar (Özden)
 8. Akşemseddin
 9. Ali Emirî Efendi
 10. Ali Fuad Başgil
 11. Ali Kerim Erim
 12. Ali Kuşçu
 13. Ali Münşî
 14. Âşık Çelebi
 15. Ayaşlı Şifaî Şaban
 16. Aydın Sayılı
 17. Ayvansarâyî Hüseyin Efendi
 18. Babanzâde Ahmed Naim
 19. Bursalı Mehmed Tahir
 20. Cahit Arf
 21. Celalzâde Salih Çelebi
 22. Cemil Meriç
 23. Ebül’ulâ Mardin
 24. Ekrem Hakkı Ayverdi
 25. Elmalılı Muhammed Hamdi
 26. Evliyâ Çelebi
 27. Fatih Sultan Mehmed
 28. Fatin Gökmen
 29. Feza Gürsey
 30. Fuat Sezgin
 31. Gelenbevî İsmail Efendi
 32. Halil Edhem (Eldem)
 33. Halil İnalcık
 34. Hızır Bey
 35. Hilmi Ziya Ülken
 36. Hoca Sâdeddin Efendi
 37. Hoca Tahsin
 38. Hulusi Behçet
 39. İbn Kemal
 40. İbnülemin Mahmud Kemal
 41. İbrahim Hakkı Konyalı
 42. İbrahim Müteferrika
 43. İonna Kuçuradi
 44. İshak Efendi (Başhoca)
 45. İsmail Hakkı İzmirli
 46. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 47. İsmail Hâmi Danişmend
 48. Kaisareiali Prokopios
 49. Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir)
 50. Kâtip Çelebi
 51. Kaysûnîzâde
 52. Kınalızâde Ali Efendi
 53. Koçi Bey
 54. Lagari Hasan Çelebi
 55. Mahir İz
 56. Matrakçı Nasuh
 57. Mazhar Osman Usman
 58. Mehmed Fuad Köprülü
 59. Mehmet Necati Lugal
 60. Miletoslu Isidoros
 61. Mimar Sinan
 62. Mîrim Çelebi
 63. Molla Gürânî
 64. Molla Hüsrev
 65. Molla Lütfi (idam)
 66. Muallim Naci
 67. Mustafa İnan
 68. Mübahat Kütükoğlu
 69. Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi
 70. Mükrimin Halil Yinanç
 71. Mümtaz Turhan
 72. Naîmâ
 73. Neşrî
 74. Nev’î Efendi
 75. Nureddin Topçu
 76. Oktay Sinanoğlu
 77. Ömer Ferid Kam
 78. Ömer Lütfi Barkan
 79. Peçevî İbrahim Efendi
 80. Pîrî Reis (idam)
 81. Sabahattin Zaim
 82. Sabri Fehmi Ülgener
 83. Sabuncuoğlu Şerefeddin
 84. Salih Zeki
 85. Seydi Ali Reis
 86. Sinan Paşa
 87. Solakzâde
 88. Süheyl Ünver
 89. Şânîzâde Atâullah Mehmed Efendi
 90. Şemseddin Sami
 91. Şeyhülislam Ebussud Efendi
 92. Şeyhülislam Yahya
 93. Takiyyûddin
 94. Trallesli Anthemius
 95. Turgut Cansever
 96. Tursun Bey
 97. Yanyalı Esad Efendi
 98. Yeorgios Francis
 99. Zeki Velidî Togan
 100. Zembilli Ali Efendi
 101. Ziya Gökalp

İstanbul’un 100 İlim ve Fikir Adamı

 


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular