HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 20: İNDEKS ( Nutuk 2 - 1927 )

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 20: İNDEKS ( Nutuk 2 – 1927 )

YİRMİNCİ CİLT

Abaza, 30.
AbbasBey,91.
Abbasiler, 229.
Abdullah Azmi Efendi, 300.
Abdullah Bey, 89.
Abdullah Bey (Dürrizade), 139.
Abdurrahman Lâmi Efendi, 111.
Abdurrahman Şeref Bey (İstanbul
Mebusu), 296, 297, 299. Abdülâziz Hah, 220. Abdülhalik (Renda) Bey (Maliye
Vekili), 346, 347. Abdülhamid, İL, 246-249, 252. Abdülkadir Kemali Bey, 327. Abdülmecit Efendi (Halife), 218-
220.
Abdülmecit Efendi’nin Büyük Millet Meclisi’nce halife seçilmesi, 218.
Abdülmecit Efendi, babasının adı münasebetiyle de olsa “Han” un-vanından vazgeçemiyor, 220.
Abdurrahman Bey (Milli Aşireti Reisi), 33.
Abidin Bey (Saruhan Mebusu), 299..
Âbit Süreyya Bey, 246.
Accord tripartite (Üçlü anlaşma), 128.
Adalar Denizi (Ege Denizi), 261-263.
Adalet, 106, 175, 228, 235, 337, -hissi, 336, -siz, 80.
Adana, 35, 36, 49, 124, 153, 225, 262,327,329, – cephesi, 36, – mın-tıkası, 36.
Adapazarı, 29, 30, 31, 44, 103, 105, 195,’ 198.
Aden, 253.
Adli, – bağımsızlık, 157,172, – kapi-tülasyonlar, 121, 181, 264, – me-seleler, 276.
Adliye, 52-54, 58, 279; 299, 334, 336, 337,346, – Encümeni, 212, -formülü, 275.
Adnan (Adıvar) Bey (Dahiliye Vekili, İkinci Reis, Doktor), 82, 93, 96,242,293,312,314, 326.
Adriyatik Denizi, 253.
Af, 248.
Afgan, 229, – devleti, 321, – halkı,
321. Afganistan, 233. Afrika, 24, 229, 230, 234, 253. Afşar, 102.
Afyonkarahİsar (Karahisarı Sahip), 28, 33, 34, 43, 64, 92, 118, 124, 125, 128, 140, 166, 181, 185, 195, 199, 201, 202, 224, 294, 339, 345.
Afyon Karahisar-Dumlupmar Mey-dan Muharebesi, 202, 246, 254.

Ağva, 261.
Ahabadr deresi, 261.
Ahali, 30, 33-35, 45, 49, 51-53, 55-59, 63,70,75,76,147,148,159, 160, 257, 262, 266, 305, 316, 317,321.
Ahmet, 338.
Ahmet Asım Efendi (Kadı), 88, 89.
Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa (Dahiliye Nazırı, Sadrazam), 71-75. 85, 86, 99, 104, 115, 116, 136-140, 175, 178, 212, 222, 252, 253.
Ahmet İzzet ve Salih Paşalar Anka-ra’da, 86.
Ahmet İzzet ve Salih Paşalar Anka-ra’dan memnun görünmüyor, ille payitahta gitmek istiyorlardı, 102.
Ahmet İzzet ve Salih Paşaların is-tanbul’da siyasi vazife almaya-caklarını taahhüt etmeleri üzerine İstanbul’a dönmelerine müsaade edildi, 136.
Ahmet İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar, 137.
Ahmet İzzet Paşa Türk milletine hizmet etmeyi, Vahdettin’in hizmetkârı olmaya tercih edemedi, 139.
Ahmet Muhtar Bey (Hâriciye Vekili), 96, 335
Ahmet Onbaşı, 78.
Ahmet Rıza Bey, 103, 104.
Ahzı Asker (Askerlik Şubesi), 76.
Ajans, 57, 86, 130, 177, 211, 216, 244.
Ajax (Ajaks) zırhlısı, 172. Akademi, 337. Akarçay, 199. Akdeniz bkz. Bahri Sefit. Akhisar, 34, 42, 43, 260. Akseki, 64.
Aksu, 42.
Akşehir, 64, 199, 200. Alaca, 32, 95. Alâettin Tepesi, 63. Alaşehir, 42,43. Alayunt, 101. Aleviler, 229.
Ali (Çetinkaya) Bey (Kfyonkarahi-sar Mebusu, Miralay), 34, 339, 345. !
Ali (Hz.) devri, 114.
Ali Efendi (Yüzbaşı), 31.
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (Batı Cep-hesi Kumandanı, 2. Ordu Müfet-tişi), 27, 30, 34, 40, 65-67, 69, 70, 75, 87, 91, 99, 198, 206, 207, 287-290,293-295, 312,326, 328, 331, 342, 345.
Ali Fuat Paşa’mn Moskova Büyü-kelçiliğine tayini ve cephenin ikiye ayrılması kararı, 69.
Ali Galip (Harput Valisi), 29.
Ah Hikmet (Ayerdem) Paşa (2. Ko-lordu Kumandanı), 328, 331.
Ali İhsan (Sabis) Paşa, 196-198.
Ali İhsan Paşa’mn meydana getirdiği vaziyetler, 196.
Ali Rıza Paşa (Süleyman Paşazade, Erkânıharbiye Reisi), 248, 250, -Kabinesi, 71.
Ali Saip (Ursavaş) Bey (Kozan Mebusu), 35, 295, 335, 336.
Âlim, 298.
Alışan, 160.
Alişer, 160.
Allah, 99, 115, 120, 198, 229, 243,
256, 301,306, 337, 341. Alman askeri, 118. Almanya, 24, 31. Altıntaş, 124, 125; 140.
Amasya, 32, 129, 158.
Amerika, 261, 304, 341, – cumhuriyetleri, 342, – delegesi, 269, – Rum göçmenleri, 158.
Amerikan, 147, – müesseseleri, 158.
Anadolu, 27-29, 32, 43, 45, 62, 63, 72-74, 103-105, 109, 110, 115, 118-120, 128,158,160, 172,176, 181,198,202,224,238,246,255, 256, 260-262, 289, – delegeleri, 116, – evladan, 230, – halkı, 230, – harekâtı, 90, – mücadelesi,
109 – müdafaası, 120, – şimendifer hattı, 263, – temsilcileri, 117.
110
Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım dahili isyanlar, 160.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk, – Cemiyeti, 61, 131, 133, 165, 224, – Cemiyeti Heyeti Mer-keziyesi, 133,-Grubu, 132, 161, 245′.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu’nıın teşkili, 132.
Anafartalar, 243.
Analar, 258.
Anarşi, 162, 332.
Anavatan, 61, 192, 206.
Ankara, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 45-52, 54-60, 64-66, 68, 69, 71-75, 78-82, 86-88, 91-95, 97, 98, 102-106, 108-110, 113-116, 118, 121, 126, 129, 136-140, 147, 148, 151, 162, 165, 166, 172, 176, 178, 195, 199, 200, 206-208,211,216,220-222,224, -238, 239, 241, 256, 272, 275, 278, 281-284, 287-290, 293-295, 300,-303, 305, 312, 313, 315, 322, 324, 326, 327, 329-331, 334,340,348, – delegeleri, 118, -hükümeti, 107, – istasyonu, 40, 153, – matbuatı, 237.
Ankara Anlaşması, 152, 153, 157, 259, 260.
Ankara İstiklal Mahkemesi, 91.
Anket, 337, – parlamenter, 335,337, 345, 347.
Anlaşma, 152, 153, 157,259,260.
Antalya, 64,120,128,255, – sancağı, 263.
Antep bkz. Ayıntap.
Antlaşma, 42, 60, 61, 105, 109, 111, 114, 115, 121, 138, 139, 152-154, 259, 260, 262, 264, 270, 273, 283, 285, 286, 291, 309, -lar, 265.
Anzavur, 30,39,45,47, – isyanları, 29, -lar, 119.
Anzavur isyanları, Düzce isyanı, 29.
Araba, 148.
Arap, 247, – aşiretleri, 258, – Cum-huriyeti, 229, -lar, 24. Arapça, 219. Ardahan, 60, 297. Arıburnu, 243.
Arif (Ayıcı) Bey (Yarbay), 30. Arif Oruç Bey (Yeni Dünya gazetesi yazan), 91. Arnavut, – asileri, 347, -lar, 346. Arpaçayı, 59. Artvin, 60.
Asayiş, 70, 90, 121, 228, 229, 352, – meselesi, 160.
Asi, 30, 103, 342, -ler, 30-32, 46, 63, 64, 98, 99, 101, 102, 252, 347,351.
Asil bir milleti yüz kızartıcı bir vaziyete düşüren sefil, 217.
Asir, 229.
Asker, 34, 36, 43, 45, 57, 63, 66, 67, 76, 102, 109, 118, 172, 176, 178, 186, 205, 208, 252, 261-263, 266, 267, 346, – firarisi, 63, -ler, 32, 33, 93, 123, -lik, 41, 46, 141, 248, 289, 326, 343, -lik çağı, 95, -lik hayatı, 247, -lik hizmeti, 266, -lik sanatı, 31, -lik sıfatı, 188, -lik şubeleri, 255, -lik vazifesi, 63.
Askeri, – ahval, 57, – bağımsızlık, 157, 172, – disiplin, 96, – efrat, 65, 89, – eğitim, 158, – erkân, 343, – görüş, 114, 344, – harekât, 44,61, 69,76,98,142,205, 207, 261, 276, – hareket, 57, – heyetler, 64, – hizmet, 77, 237, – hükümler, 265, – icaplar, 44, 62, -ilerleme, 343, – inzibat, 93, – kanunlar, 187, – kıta, 29, 35, 96, 247,252, – komisyon, 176,266, -kudret, 104, – kumandanlar, 47, -kuvvetler, 202, 252, – makam, 27, – mektepler, 265, – memur, 57, 217, – meslek, 161, 178, -müşavir, 270, – nakliyat, 148, -reisler, 342, – rical, 134, – rütbe, 152, – siyaset, 161, – şûra, 169, 196, – tedbirler, 81, – teşkilât, 45, – üniforma, 219, – vazife, 47, 50, 63, 96, 126, 141, 206, 328, 331, 332, – vaziyet, 100, 123, 153, 182, 185, 187,200, – zafer, 205.
Askeri Ceza Kanunu, 188.
Askerlik Şubesi bkz. Ahzı Asker.
Aslıhanlar, 201, – Muharebesi, 125.
Asri, – devlet, 354, – hareket, 351, -hukuk,235.
Asuri, 262.
Asya, 177, 233, 234, 309.
Aşar usulü, 237.
Âşir Paşa (Alaşehir Kumandanı, Müsteşar Muavini), 43, 197.
Aşiret, 160, 197, 247, 252, 33, -ler, 258.
Ateşkes, 35, 36, 60.
Atina, 24,117, – Cumhuriyeti, 344,
– demokrasisi, 344. Attilâ, 24,247. Avcı, 197.
Avni (Hüseyin Zaimler) Paşa (Sa-ruhan Mebusu), 63.
Avrupa, 24, 109, 115, 117, 129, 130, 153, 154, 175, 177, 233, 234, 253, – diplomatları, 299, -düşüncesi, 299, – hükümetleri, 109,-siyaseti, 311.
Ayakkabı, 66.
Ayaklanma, 28,29,57,63,158,351.
Ayan, 120, 169, 247.
Ayastefanos (Yeşilköy), 252.
Aydemir, 125, 126.
Aydın, 34, 35, 65, 128, 255, – cephesi, 42, – mıntıkası, 255.
Aydın, 312, -lar, 234, 246, 350, -ordu, 337.
Ayıntap (Antep), 32, 35, 153, 260.
Aynacı Oğulları, 160, – çetesi, 32.
Ayvalık, 34.
Azınlıklar, 178,206,265, -in himayesi, 264. Azrail, 78.
Babaeski, 178, 260. Babalar, 258,353. Babıâli, 212. Bafra, 158, 159. Bağdat, 229, – savunucusu, 246. Bağımsız, 106, 112, 158, 229, 233, 246, 262, – fikir, 340, – heyet,
119, – İslam hükümetleri, 234, -millet, 153.
Bağımsızlık, 25, 40, 107, 112-114, 119, 120, 123, 129, 132, 135, 154, 157, 159, 161, 167, 168, 171, 187, 202, 216, 218, 223, 227, 230, 233, 238, 241, 285, 286, 304-306, 321, 343, 352, 354, – haklan, 276, – mücahedesi, 259, 308, – şartlan, 108.
Bahçe, 260.
Bahri Sefİt (Akdeniz), 202, 253, 263, – filosu, 217.
Bahriye, 71, 86, 285, 343.
Bahur Bey (Milli Aşireti Reisi), 33.
Bakırköy bkz. Maknköyü.
Bakla Bumu hattı, 262.
Balıkesir bkz. Karesi.
Balkan, – muharebeleri, 253, – Mu-harebesi, 167. …
Balkanlar, 166.
Baltalimanı, 104.
Banaz, 125.
Bandırma, 29, 34, 42, 202. Banka, 56, 267, -lar, 237. Barak bkz. Cerabluş. Bardiz, 58, 59.
Barış, 60, 71, 93, 111, 116, 120, 122, 128, 130-132, 157, 169, 171, 177, 181, 205, 208, 224, 238, 269, 272, 273, 275, 276, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 336, – antlaşması, 139, 259, 264, 270, 273, 283, 285, 291, – esasları, 274, – Konferansı, 207, 208, 211,222, – masası, 222, – meselesi, 241, 274, 281, – müzakereleri, 60, 107, 115, 270, 287, – şartları, 259, – teklifi, 176, 178, 181, 259, 270, – teşebbüsleri, 176.
Başkumandan, 23, 27, 63, 126, 152, 162, 169, 177, 187-189, 202, 213, 217, 284-286, -lik, 42, 143, 127, 144, 151, 161, 185, 191, 192, 206, -lık Karargâhı, 147, 162,253.
Başkumandanlığı kabul ediyorum, 142. I
Başkumandanlığıma’, yapılan itiraz-lar, 143. !
Başkumandanlığı fiilen üstlendim, 147.
Başkumandan Muharebesi, 201, 254.
Başkumandan Muharebesi, 201.
Başkumandanlık Kanunu, 182, 186, 187, 191.
Başkumandanlık Kanunu’nun ta-rihçesi, 182.
Batı, 24, 152, 199, 349, – devletleri, 157, 175, – kavimleri, 24, – ordusu, 81.
Batı Anadolu, 29, 224, 238, – Mu-harebesi, 246, – vilayetleri, 45.
Batı Cephesi, 27, 34,40, 62, 64-67, 69, 70, 75, 78-81, 83, 85, 86, 123, 126,200.
Batı Roma, 24.
Batı Trakya, 61, 62.
Batum, 60, 61, 158, 159.
Bayazıt, 50.
Bayrak, 260, 269, 349, 350, -lar,
310. Bayram, 210. Bedeviler, 254.
Bekir Bey (İstanbul Fen Müfettişi), 72.
Bekir Sami (Günsav) Bey (Bursa’da 56. Fırka Kumandanı), 43,45.

CD

Bekir Sami (Kunduk) Bey (Hariciye Vekili, Amasya Mebusu), 41, 120, 127-131, 154, 263,267.
Bekir Sami Bey, ne olursa olsun barış yapmak taraftan idi, 130.
Belediye, 337, – dairesi, 305.
Belgrad, 166.
Benim şahsen Ankara’dan uzaklaş-mam arzu ediliyordu, 162.
Benzin, 148. i
Bergama, 34.
Berlin Sefiri, 254.
Beşinci Mehmet Han, 306.
Beyanname, 77, 80, 133, 216, 217, 219, 220, 275, 351.
Beykoz, 181.
Beyoğlu, 322.
Beypazarı, 29, 30.
Beyrut, 35.
Beyşehir (Beyşehri), 29, 64. Biga, 29, 90.
Bilecik, 28,73,78,82,138, – istasyonu, 85,86, – görüşmesi, 74,85. Bilecik Görüşmesi, 85. Bilecik Görüşmesi kararlaşıyor, 74. 1908 Meşrutiyet inkılabı, 248. 1877 Seferi, 60. Birecik, 28,260.
Birinci Büyük Millet Meclisi, 49,
131, 133. Birinci Dünya Harbi bkz. Harbi
.Umumi. Birinci İnönü Muharebesi, 157,
259.
Birinci İnönü Zaferi, 100. Birinci İnönü Zaferi, 100. Birinci Kuvvei Seyyare, 76, 96. Birleşik Amerika, 341. Birleşik hükümet, 233. Bitlis, 243, 261.
Bizans, 120, – İmparatoru, 247.
Boğaziçi, 171,261,262, 266.
Boğazlar, 117, 178, 205, 206, 266, 269, – bölgesi, 121, -ın serbestisi, 269, – komisyonu, 269, 270, – me-selesi, 206, – mıntıkası, 261, – Mu-kavelesi hükümleri, 270.
Boğazlıyan, 29, – isyanı, 32.
Bolşevik, 57, -lik, 39, 55.
Bolu, 29-32, 39, 92, 296.
Bolvadin, 124.
Bomba topu, 30.
Borçlar, 268, 275.
Bouillon, Franklin (Franklen Buy-yon), 129,153,154,157,158,205.
Bozcaada bkz. Tenedos Adası.
Bozkır, 29, 64.
Bozüyük, 123.
Brest-Litovsk Antlaşması, 60.
Briand (Brian) (Fransa Başvekili), 128, 153.
Britanya hükümeti, 172.
Brock (Akdeniz Filosu Genel Ku-mandanı Amiral Sİr Bruk), 217.
Budapeşte, 166.
Budizm, 234.
Bulgaristan, 62.
Burdur. 128, – sancağı, 263.
Bursa. 39, 41 r 43-45. 65, 66, 73, 98. 122. 140, 192, 205, 207, 208, 224. 246, 261. 326, 353, – cephesi, 78,-felaketi, 43.
Bursalı, 247.
Bükreş, 253.
Bütçe, 78, 87, 108, 121, 267-269,
323. Büyücü, 353.
Büyük Millet Meclisi bkz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi. Büyük Taarruz, 155,173,179,183,
189, 193,202,257, – Harbi, 254.
Büyük Taarruz Harbi’nde Nurettin Paşa muharebe meydanını dür-bünle seyretmeyi tercih ediyordu, 254.
Büyükelçi, 69.
Büyükelçilik, 69.
Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey (7. Kolordu Kumandanı, Edirne Me-busu), 61, 62, 327-331.
Cahil, 237, 349, – softalar, 349.
Canik, 242. ,
Casus, 249, -lar, 79, -luk, 68,76,98.
Cebrail, 228.
Cebranh Kürt Halit Bey, 349.
Cehalet, 29, 229, 324, 351, 352.
Celâl Bey (Çapahoğulları’ndan), 32.
Celâl (Bayar) Bey (İzmir Mebusu), 34, 82, 93, 94, 96, 97, 176, 295.
Celâîettin Arif Bey (Erzurum Me-busu, Adliye Vekili), 49, 50-59, 136,
Celâîettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum’a gidişi ve oradan ortaya attıkları meseleler, 49.
Celâîettin Arif Bey’in geniş çapta Doğu Vilayetleri valiliği teklif ediliyor, 50.
Celâîettin Arif Bey kendi kendine Erzurum vali vekili oluyor, 51.
Celâîettin Arif Bey’in ültimatomu, •53.
Cemal Paşa (Bahriye Nazırı), 248, 250.
Cemal Paşa (Harbiye Nazın), 162.
Cemil Bey (Uybadm) (Dahiliye Vekili, 60. Fırka Kumandanı), 62.
Cemil Bey (Binbaşı), 198.
Cemil Cahit (Toydemir) Bey (5. Kafkas Fırkası Kumandam), 32.
Cemiyet, 33, 46, 49, 61, 131, 133, 136, 158, 165, 224, 248, 250, 251,306,-teşkilatı, 224.
Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti), 121, 178, 206. 260, 261, 269, 270, – Meclisi, 262, 265.
Cemiyeti Hafiyei İslamiye Teşkilatı, 351.
Cenabı Hakk bkz. Allah.
Cenk, 101.
Cephane, 45, 46, 49, 65, 78, 88,
148, 158, 266 Cephe karargâhına hareket, 148. Cerablus (Barak), 28. Cerrah, 31. Cevat Bey (Sefir), 85. Cevat (Çobanlı) Paşa (3. Ordu Mü-fettişi), 326, 328-331. ‘ Ceylanpmar, 33. Cezayir, 229.
Cezireİ İbni Ömer (Cizre), 263. Charpy (Şarpi, Fransız General), 206.
Ciddi askeri teşkilat yapabilmek İçin ve bunda muvaffakiyet imkânı temin edebilmek ■ için, zaman şarttır, 45.
Cihan, 43, 110, 120, 175,201,218, 221, 223, 229, 233, 276, 299, 301, 321, 353, – tarihi, 151, kamuoyu, 181.
Cihan Harbi bkz. Harbi Umumi. , Cihan nazarında vereceğimiz imtihana hazırlanırken, 175.
Cihat, 119.
Cizre bkz. Cezirei İbni Ömer. Cuma alayları, 321. Çûmalı Ordugâhı, 31.^
Cumhuriyet, 26,134,135,159, 206, 238,299-301,303,304,306, 308, 310, 315-317, 321-324, 334-336, 338, 341, 342, 344, 346. 348-350, 352-354, – düşmanları, 351, – hü-kümeti, 288, 311, 322, – idaresi, 236, 312, 316, 317, 345, 351, -in ilanı, 234, 236, 237, 288, 318, 327,302,304,305,307-309,311-314, -in ilanı kanunu, 294, -in ilan tarzı, 315, – karan, 301, -ler, 342, – mahkemeleri, 351, – meselesi, 320.
“Cumhuriyet” sözünü söylemeye Rauf Bey’in ağzı varmıyordu, 335.
Cumhuriyet düşmanlarının son na-mertçe teşebbüsleri, 351.
Cumhuriyetçi, 303, 311, 312, 314, 319, 320, 338, 349, 351.
Cumhuriyetin itanı kararım nerede ve kimlere söyledim, 294.
29 Ekim 1923 günü Halk Fırkası Grubu’nda cereyan eden müzake-reler, 295.
Ben, Umumi Reis sıfatıyla meselenin halline memur edildim, 297.
25/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim, 297.
Teklifim Fırka’ca ve hemen Mec-lis’çe müzakere ve “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında kabul olundu, 300.
Cumhuriyetin ilanından milletin duyduğu genel ve samimi sevince İştirakte tereddüt ve endişe göste-renler, 302.
Cumhuriyetin ilanıyla boşa çıkan ümitler, 307.
Cumhuriyetin ilanı üzerine Halife’ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehinde yapılan neşriyat, 309.
Cumhuriyet Halk Fırkası, 237, 238,291,295,341,344, – Grubu, 295, – Programı, 225.
Cumhuriyet Halk Fırkası’m teşkil teşebbüsü, 237.
Curzon (Lord Gürzon), 176.
Cümbürdü, 77.
Çalköy, 125,126. Çamköy, 77. Çamlıbel, 32.
Çanakkale, 36,205,262, 310, – Bo-ğazı, 261.
Çankaya, 200, 287, 291, 292, 294, 297, 326.
Çapanoğullan, 32.
Çardak, 76.
Çarık, 147.
Çarşamba, 158, 159.
Çatalca, 253, 259.
Çavdarhisar, 66.
Çay, 124, 125.
Çayözü, 160.
Çekil köyü, 64.
Çelebiler, 353.
Çerkez Ethem (Kuvayi Seyyare Ku-mandanı), 30, 47-49, 64, 67, 75, 76,80-82,86-94,98,99,100-102, 103, 324, – müfrezesi, 32, 65.
Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa dikkat çekici görülmeye başlanan bazı tavır ve muameleleri, 47.
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çı-kardığı dedikodular, 67.
Çerkez Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi, 75.
Çerkez Ethem ve Tevfik kardeşler ve kendileriyle hemfikir olan bazı arkadaşlarının milli hükümete isyanı, 81.
Çerkez Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi aldatmaya ça-lışıyorlardı, 87.
Çerkez Ethem, hükümetin kanunlarını tanımıyor, 88. |
Çerkez Ethem’e bin nasihat heyeti gönderiliyor, 94.
Çerkez Ethem ve kardeşleri aleyhine fiili harekâta geçilmesini emrettim, 98.
Çerkez Ethem ve kardeşleri, canlarını Refet Paşa’ya borçludurlar, 101.
Çerkez İbrahim (İzmit Mutasarrıfı), 30.
Çerkez Kara Mustafa, 32.
Çerkezler, 30, 160. ‘
Çerkez Reşit Bey bkz. Reşit Bey.
Çete, -çiler, 159, -cilik, 158, -ler, 32,115, 158,159, 160, 324.
Çiçerin, 57.
Çiftlik, 304.
Çin, 229, 346.
Çivril, 29, 33.
Çopur Musa, 33.
Çopur Yusuf, 32, 160.
Çorum, 29, 36.
Çöğürler, 125.
Çöl, 197, 198, 200,-ler, 253. Çöl Arapları, 254. Çumra, 63.
Dağ topu, 30, 64, – takımı, 90.
Dahili, – cepheler, 168, – düşman, 130, – ihtilaller, 46, – isyan, 70, – is-yanlar, 29,42,44,46,63,71,160, – siyaset, 333, – teşkilat, 25,170.
Dahili isyanlar, 29.
Damat Ferit Paşa bkz. Ferit Paşa (Damat).
Danıştay bkz. Şûrayı Devlet.
Dârülhilafetülâliye, 220.
Dedeler, 353.
Dedikodu, 51, 67, 69, 94.
Delege, 205-207, 268, – Heyeti, 107, 115, 120-122, 127, 129, 153, 154, 207, 208, 211, 222, 231, 238, 241, 273, 277-280, 282, 285-287, -ler, 36, 56, 105, 109,110,114-117,122,154,181, 234, 267, 269-271.
Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu, 122.
Deli Hacı, 32,160.
Deli Hasan, 160.
Deli Ömer çetesi, 32.
Delibaş, 63.
Demirci Mehmet Efe, 35, 87, 91, 345.
Demirci Efe de harekete geçiyor, 91. Demiryolu, 124, 237. Demokrasi, 339, 342, 344, 346. Demokrat, 342, -lık, 341, 344. Deniz, – komisyonu, 266, – kuvvetleri, 266, – yolu, 73. Denizli, 70, 335.
Dersaadet, 98, 105, 106, 108, 109,
117,118, Dersim, 33, 333, 335. Derviş Paşa (Kolordu Kumandanı),
64, 102. Despot, 342.
■ Devlet, 24, 25, 27, 42, 60, 85, 111, 128, 132, 136, 151, 152, 186, 202, 205, 206, 208, 209, 212, 219, 221-223, 230, 233, 235, 236, 286-290, 292, 295, 298,

V

(D

299, 301, 303, 307, 308, 311, 312, 321, 324, 325, 327, 332, 333, 352-354, – adamı, 40, 106, 303, 319, – hizmeti, 138, – idaresi, 112, 302, 317, -İn bağımsızlığı, 233, -ler, 36, 105, 117, 119, 121, 122, 153, 157, 166, 171, 175-177, 181, 187, 218, 229, 234,241,260,262-271,274-276, 279,280, 282, -ler ittifakı, 233, -maliyesi, 343, – menfaatian, 318, – siyaseti, 211, 343, – şekli, 133, 134, 294, 312, 318, – teşkilatı, 134,-teşkili, 98.
Dış borçlar, 275.
Dicle Grubu, 197.
Diktatörlük, 75, 100.
Dil, 235.
Dimboz, 42.
Din, 119, 234-236, 295, 324, – bay-rağı, 350, -dar, 350, -dışı, 349, -düşmanı, 258, – mensubu, 235, -meselesi, 234, – oyunu, 228, -oyunu aktörleri, 229, -sizlik, 236.
Dîn oyunu aktörleri, Halife’yi bütün Islamın hükümdarı yapmak istiyorlardı, 228.
Dinar, 91.
Dini, 323, – fikirler, 349-351, – inanç-lar, 349-351, – menfaat, 324, – me-sele, 230, – taassup, 349, – tahrikler, 350.
Diplomasi, 175, 205.
Diplomat, 110, -lar, 299.
Diplomatik, – meseleler, 206, – mu-afiyet, 270.
Divanıharp, 196,198, 256.
Diyale nehri, 254.
Dİyarbekir, 33, 128, 243, 263, 295, 329-331.
Doğu, 24, 51, 57, 116, 207, 301, -cephemiz, 49,58, – kavimleri, 24,
– – meselesi, 105, 106, – ordusu, 59, – sınırları, 58, – vilayetleri, 50, 51, 53, 55,261,326, 350.
Doğu Cephesi, 50,53, 54, 59, 170.
Doğu Cephesinde Ermenistan’a taarruz kararı verdiğimiz sırada, 53.
Doğu Cephemizde Ermenilerle harp başlıyor, 58.
Doğu Cephesi Kumandanı’nın bir. görüşü, 169.
Doğu Roma, 24.
Doğu Trakya, 61, 159, 205.
Doksan Üç (93), – Harbi, 60 – Seferi, 282. ı
Doktor, 56, 82, 96,242, 296.
Dokunulmazlık, 353.
Dokuz umde, fırkamızın ilk programı, 237.
Dominyon, 205.
Dumlupmar, 42, 66, 98, 100, 101, 122, 124-126, 195, 199, 202, 254, 257, 326.
Dumlupınar Meydan Muharebesi, 125,246, 254.
Duquest (Mösyö Düke) (General),
-35.
Dünya, 24, 25, 123, 130, 135, 136, 154, 157, 185, 187, 192, 195, 215, 222, 223, 228-230, 233, 234, 300, 302, 310, 318, 354, -barışı, 286, – hadiseleri, 107, – tarihi, 123, 233.
Dümzade Esseyit Abdullah bkz. Abdullah Bey.
Düşman, 40,42, 44, 45, 60, 62, 63, 66, 76-78, 88, 89, 93, 98, 102, 114,116,123-126,151,152, 167, 185, 186, 188, 191, 200, 201, 211, 241, 243,253-255, 257, 258, 308, – cephesi, 199, – devletler, 259, – emelleri, 110, 113, – işgali, 53, – kıtaları, 205, – kuvvetleri, 65, 110, -lar, 27, 28, 59, 69, 71, 101, 119, 120, 147, 161, 168, 175,221,243,319,324,351, -hk, 128, 351,352, – müfrezesi, 122, -ordusu, 65, 139, 148, 166, 195, 199,201,202,257, – safları, 100, – süvarisi, 102, – taarruzu, 44, 141, – tayyareleri, 28.
Düşmanla işbirliği yapan Saruhan Mebusu Reşit Bey’in mebusluktan ihracı kararı, 100.
Düyunu Umumiye, 181, 267, 268, 275, 279, – Komisyonu, 268.
Düzce, 29, 31,45, 90,91, – havalisi, 30, – isyanı, 29,47.
Ecevit, 127.
Edip Bey (Çapanoğullan’ndan), 32.
Edip Bey (Sarı Efe), 87, 89-91. Edirne, 61, 62, 178, 205, 260. Efe, 30, 35,78, 87, 89, 91. Efendiköprüsü, 77,79. Efrat, 65, 66, 89, 90, 94, 95, 265, 266.
Eftelidi çetesi, 159.
Ege Denizi bkz. Adalar Denizi.
Eğitici, 246.
Eğitim, 237.
Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi,
323. Ekmek, 209.
Ekrem Bey (Lâzistan Mebusu), 295. . Elazığ bkz. Mamuretülâziz. Elbise, 66, 147.
Elmalı, 261. Emeviler, 229.
Emin (Geveci) Bey (Samsun Mebusu), 165,242.
Emin (Koral) Paşa (Dumlupınar’da Erkânıharbiye Reisi), 257.
Emir (Marşan) Paşa, 93.
Emîrali Adası (İmralı), 262.
Emirfakıh (Emîr fakıhlı), 76.
Emirler, 353.
Emniyet, 95.
Endülüs, 24,229.
Entrika, 196.
Enver Paşa (Başkumandan Vekili, Harbiye Nazın), 312.
Er meydanı, 258.
Erbaa, 29,32, 158, 160.
Erciyaş (Erciyes), 263.
Erdek yanmadası, 262.
Ereğli, 72, – madenleri, 128.
Ergani, 350, – maden imtiyazı, 128.
Erkânıharbiye Vekâleti’nin ilgası, 323.
Erkek elbisesi, 147.
Ermeni, 261, -ler, 57, 60, 127, -mezalimi, 58, – ordusu, 60, – yurdu, 178,261.
Ermenistan, 53, 60, 73, 261-263, 266, 269, – Seferi, 58, – sınırlan, 121.
Ertuğrul, 296.
Erzincan, 50, 261, 290, 298.
Erzurum, 48-51, 54-57, 59, 133, 159, 185, 242, 326, – ahalisi, 52, 55,56, 58, – milli müfrezesi, 32.
Erzurum ahalisinin bana açtığı sa-mimiyet kucağını suiistimal edebi-leceğine asla ihtimal veremedim, 55.
Erzurum Kongresi, 131. Esaret, 63,107,112,120,130,131, 197,221,257.
Esat (İleri) Hoca Efendi (Menteşe
Mebusu), 327, 328. Esat Paşa (Yanyalı), 248, 249. Esir, 30, 32, 62, 63, 102, 110, 120,
147, 168, 197, 201, 202, 218, -ler
127,175. Eski Atina Cumhuriyeti, 344. Eskişehir, 28,32,42,49,65,80-82,
85,86,88,90-92,95,97,98,118, 141, 148, 166, 181, 201, 224, 238, 239, 241, – mıntıkası, 195, – Muharebesi, 140.
124
Esnaf, 148. Eşitlik, 25.
Eşkıya, 32, 159, 160, – çeteleri,
158, -lık, 32, 336. Eşkıyalığı Önleme Kanunu bkz.
Men’i Şekavet Kanunu. Etniki Eterya Cemiyeti, 158. Evkaf Vekâleti’nin ilgası, 322. Eyfel Yunan torpidosu, 159. Eyüp Sabri (Akgöl) Bey (Eskişehir
Mebusu), 82, 93, 94, 96, 97. Eyüp Sabri (Hayırlıoğlu) Efendi
(Konya Mebusu), 296, 299.
Fabrika, 158.
Fahrettin (Altay) Paşa (5. Kolordu Kumandam), 92, 94, 95, 124, 328, 329, 331.
125
Faik (Öztrak) Bey (Tekirdağ Me-busu), 296. Faizler, 275, 279. Falcılar, 353. Fas, 229. Fatımıler, 229.
Fatih Belediyesi Dairesi, 305.
Fatih Sultan Mehmet, 120,219.
Fatin Hoca Efendi, 85.
Fehmi (Gerçeker) Efendi (Şer’iye ‘ *
Vekili), 96.
Fen, 72,188, 229, 343, 354, – erbabı, 237, – akademisi, 337.
Fenni alet, 265.
Ferdi saltanat, 306.
Feridun Fikri (Düşünsel) Bey (Dersim Mebusu), 333-335,337,345, 347.
Ferit (Tek) Bey (Maliye Vekili), 96. Ferit Paşa (Damat), 74, 104, 119,
197,212, – Hükümeti, 29, 36, 71,
– Kabinesi, 28,256. Fes, 352.
Fethi (Okyar) Bey (Dahiliye Vekili, Heyeti Vekile Reisi, Paris Sefiri), 175, 248, 250, 289, 290-296, 302, 323, – Hükümeti, 351.
Fethi Bey’in riyasetindeki Heyeti Vekile istifa ediyor, 292.
Fetva, 25, 28 45, 46, 119,319.
Fevzi (Çakmak) Paşa, 28, 39, 70, 93, 96, 115, 117, 119, 126, 144, 148, 153, 160, 162, 195, 199, 257, 281, 322, 326, 328, 331.
Fırat, 262.
Fırka, 68, 69, 134, 136, 224, 225, 237, 238, 245, 290-293, 295, 297-299, 311, 313, 314, 316, 319, 320, 323, 327, 341, 342, 344, 349-351, – programı, 134, -üyeleri, 315.
Fırka idare Heyeti de kati bir Heyeti Vekile listesi hazırlayamadı, 293.
Fikir, – adamları, 318, – hürriyeti, 235, 236, – kargaşası, 327.
Fikret (Onuralp) Bey (Doktor, Er-tuğrul Mebusu), 296.
Filistin, 229.
Filo, 217.
Firar, 30, 31, 33, 64, 82, 91, 98, 102, 221.
Firari, 63, 79, – asker, 89 – halife, 222, -ler, 94.
218
Fotoğraflar, 292.
Fransa, 118, 127, 128, 205, 264, 322, – delegesi, 206, 269, -hükümeti, 152, 153, 157, 205, -kamuoyu, 154, – sınırları, 24.
266
Fransa hükümeti ile temas ve Ankara Anlaşması, 152.
Fransız, – başvekili, 128, – bayrağı, 310, – cephesi, 35, – delegeler, 36, – Fevkalede Komiseri, 205, -harp gemisi, 205, – heyeti, 35, – İşgali, 263, – işgal mıntakalan, 35, -kamuoyu, 118, – kıtaları, 35, -lar, 33, 35, 36, 128, 153, 171, 259, 260, 322, – mahfilleri, 118, – memurları, 36, – mıntıkası, 263, – nüfuz mıntıkası, 262, 263, – ricali, 118, – subaylar, 128, – telsiz telgrafı, 103, – telsizi, 72, – temsilci, 72.
267
Fransızca, 217.
Fuat Bey (Çorum Mebusu), 36. Fuat (Bulca) Bey (Rize Mebusu), 294.
Futbol müsabakası, 199.
Galip, 247.
Gâvur, 349.
Gayrimüslim, 53, 265.
Gazete, 49, 74, 91,. 159, 197, 200, 211, 272, 294, 302-304, 310, 312, 313,. 340, 341, 347, -ler, 292, 298, 309, 314, 319,
219
320, 321,327,334.
Gazeteci, 134, 235, 304, 305, 347,
-ler, 293, 309. Gazi Ayıntap, 260. -Gazi Osman Paşa, 247. Gazi unvanı, 152.
Gediz Muharebesi, 67, 69.
Gediz, 94, 98-100, 102, – taarruzu, 65, 66.
Gediz Taarruzu, 65.
Gelibolu. 261, – yarımadası, 262.
Gemi, 205,216,217, -ler, 45, 269. -Genç, -ler, 344, -lik, 354İ\/ uGensoru, 43, 328, 333T334, 337, 338, 340, 345, 348, 349, – müzakereleri. 347.
George, Lloyd (Loyt Corç, İngiltere Başvekili), 127, 205.” j
George, V. (Kral V. Jorj), 217.
Gerede, 29.
Geyve, 28, 29, 72, 105, 140, – Boğazı, 30, – istasyonu, 104. Giresun, 261.
Gizli, – cemiyet, 48,248, – teşkilat,
327, – vesikalar, 332,333. Göçmen, 158, -lerin iskânı, 327. Gök Bayrak Taburu, 87, 89. Gönen, 29.
Gördes, 76, – Muharebesi, 88.
Görünüşte bize mülayim zannolu-nan bir politika ile dahilden bizi dağıtmak teşebbüsü, 71.
Gramofon, 119.
Gümrü, 59, – Antlaşması, 60.
Milli hükümetin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması, 60.
Gümrük, – tarifeleri, 269, – vergisi,
.. 269,-ler, 268.
Gümrükçü, 266. •Gümüşhane, 337. , Günanköyü, 77.
Gündüzbey, 122..
Güney Cephesi, 77, 87, 96, 98, 100,102, 123, 124.
Güney Cephesindeki harekât, 123.

CD

Güney Rusya Rumları, 159. Güney sınırlarımız, 33. Güney sınırlarımızda olan hadiseler, 33.
Gürcistan, 60, 73, – Cumhuriyeti,
206. Gürcü Sefiri, 60.
Haber, 118, 340.
Haberleşme, 33, 36, 50, 54-56, 65, 72, 74, 86, 88, 104, 111, 117, 119, 133, 158, 181, 196-198, 284, 322, -ler, 29, 39, 57, 79-81, 85, 89, 90, 99, 115, 122, 172, 228, 271,274, 282, 283, 322.
Hacı Şükrü (Aydındağ) Bey (Bin-başı), 35,82. ı
Hacim Muhittin (Çarıklı) Bey (Bursa Valisi), 43.
Hadimülharemeyn, 219.
Hafik, 29.
Hain, 28, 113, 216, 350, – kuvvet,
30, 101, – teşekküller, 28. Haiti, 342.
Hâkimiyet, 26, 65, 71, 116, 117, 119, 140, 181, 215, 219, 221-224, 233, 236, 237, 260, 268, 293, 299, 304, 307-309, 312, 313,316-318,322,336,345-347, 353, – esası, 335, 339, – hakları, 106,109.
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, 110, 120,237, 300.
Hâkimlik, 336.
Hakk bkz. Allah.
Hakkâri, 327.
Hakkı Behiç (Bayiç) Bey (Kâtibi Umumi), 47, 48, 82.
Hakkı Bey (Fırka Topçu Kumandanı, Binbaşı), 34.
Hakkı Hami (Ulukan) Bey (Sinop
Mebusu), 43. Haklar, 106, 107, 109, 222, 223,
228,241,243,244, 353. Halep, 198,243.
Halife (Halifeyi Müslimîn, Halifeyi Resulullah), 24-26, 28 45, 46, 112-114,120,215,217,218-222, 224, 227-230, 233, 234, 293, 307-312,314,319-322,324,345, -cİ, 339, -ler, 69, 143, 218, – makamı, 321, – mensupları, 322, -nin hakları, 316, – ordusu, 319, -seçimi, 221.
Halife olacak zatın sıfat, ve salahiyeti ne olacaktı, 221.
Halife olan zatı ümide düşürecek sadakatkârane muameleler, 227.
Halil Bey (Milli Aşireti Reisi), 33.
Halil (Türkmen) Bey (Zonguldak Mebusu), 298.
Halil Efe, 78.
Halil Hulki (Aydın) Efendi (Siirt Mebusu), 323.
Halit (Karsıalan) Paşa (9. Fırka Kumandanı, Ardahan Mebusu), 52, 55, 294.
Halit Bey (Cebranlı Kürt) bkz. Ceb-ranlı Kürt Halit Bey. i
Halit Bey (Çapanoğullan’ndan), 32.
Halit (Akmansu) Bey (Kastamonu Mebusu, Yarbay), 196, 323.
Halk, 49-54, 57-60, 80, .110, 111, 134,154,209,219, 221,223-225, 229,230,233,237,244,286,302, 306,308,316,321,323,330,350, 353, – hükümeti, 219,26, – idaresi, 339, – zümresi, 132.
Halk Fırkası bkz. Cumhuriyet Halk Fırkası.
Halk ile yakından temasa gelmek, ruh halini ve fikri eğilimleri bir daha incelemek için, 223.
Halk İştirakİyyun Fırkası, 68.
Halkçılık, 135, – cereyanı, 136, -‘ esası, 237.
Halkçılık Programı, 131. Hamdullah Suphi (Tannöver) Bey
(İstanbul Mebusu), 298. Hârnit (Hasancan) Bey (Hilali Ah-
mer İkinci Reisi), 127, 171, 172,
211. Han, 220.
Hanedan, 108, 311, 312, 317, 322-
324, – mensupları, 324. Hapishane, 30. Harabe, 319. Haralambos, 158, Harbi Umumi (Cihan Harbi), 158,
196,246,265,286,319. Harbiye, 247.
Harekât, 42, 44, 58, 61, 63, 66, 70, 75, 76, 90, 96, 98, 118, 122, 123, 141, 142, 160, 166, 175, 176, 198-202,205, 207,26İ, 276, 344.
Hareket Ordusu, 252.
Harici, – cepheler, 168, – düşman, 59,130, – meseleler, 41, – siyaset, 24, 233, 333, – vaziyet, 200.
Harİngton, Charles (İtilaf Kuvvetleri Başkumandanı, General), 171, 172, 206, 216, 217.
Harp, 34, 58, 59, 66, 90, 116, 117, 130, 145, 147, 149, 151, 152, 162, 176, 197, 205, 247, 268, 269, 276, 286, 327, 336, – cepheleri, 34, – felaketleri, 109, – gemisi, 205, 216, 217;.- harekâtı, 58, 70, – kaideleri, 267, – oyunu, 201, 320,322, – tazminatı, 181, – vasıtaları, 167, – vergileri, 57.
Harp cephelerinin vaziyeti, 34.
Harput, 57.
Harşit vadisi, 60.
Hasan Basri (Çantay) Bey (Karesi
Mebusu), 111. Hasan (Saka) Bey (Ticaret Vekili,
Trabzon Mebusu), 222,285,286,
334, 336, 347. ,; Hasan Fehmi (Ataç) Bey (Maliye
Vekili, Gümüşhane Mebusu), 93,
282, 285. Hasan Lûtfi Efendi (Tabur Kâtibi),
31.
Hassa Ordusu, 247. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, 151. Hava kontrol komisyonu, 266. Havsa, 62.
Hayati Bey (Heyeti Temsiliye Kâtibi), 80.
Haydar Bey (Koçgiri Aşireti Reisi), 160.
Haydar (Vaner) Bey (Konya Valisi, Van Mebusu), 35, 63.
Haydut, – çeteleri, 324, -luk, 98.
Haymana, 87, 91.
Hayrettin Bey (Erkânıharp Kayma-kamı), 31.
Hayrettin Efendi (Üsteğmen), 31.
HayriBey (Binbaşı), 31. .
Hayri Bey (Yeni Dünya gazetesi yazan), 91.
Hazım (Tepeyran) Bey (Niğde Me-busu), 298.
Hazırlığı kâfi derecede olması lazım gelen üç vasıta; dahili ve gö-rünürdeki cephelerimiz, 167.
Hazine, 268, 321, 322.
Hazreti Fahri Kâinat bkz. Muham-med, Hz.
Hendek, 29, 30,44,45.
Henderson, Nevile (İngiltere Fev-kalade Komiser Vekili Sir Nevil Henderson), 217.
Henry (Hanri, Hanry) (Binbaşı), 171,172, 175.
Heyeti Vekile listeleri ve Heyeti Vekile Riyasetine seçilmesi muhtemel görülen simalar, 292.
Hıristiyan, 260, -lar, 118, -hk, 234, – unsurlar, 222, – vali, 121.
Hırvat, 205.
Hıyanet, 29, 76,119,135, 354. Hıyaneti Vataniye Kanunu, 28, 39, 99, 212.
Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri teşkili, 28. Hızır, 284. Hicaz, 229.
Hidayet Bey (Fuat Paşa zade), 91.
Hilafet, 25, 39, 112, 133, 134, 208, 210,215,219,230,233,234,310, 324, 341, 349, -çiler, 234, – fetvası, 319, – hazinesi, 321, 322, -in bağımsızlığı, 113, -in ilgası, 228, 237, 311, 322,323, -in lağvı, 320, 327, – kadrosu, 322, – makamı, 107,108,221,223,224,238,288, 307, 311, 317, 321, 339, – makamının lağvı, 324, – meselesi, 135, 136, 320, – mevkii, 310, – orduları, 319, – ordusu, 30, 31, 45, -oyuncağı, 230.
Hilafet Ordusu, 30.
Hilafet ve saltanat meseleleri hakkında Türkiye Büyük Millet Mecli-si’ne verdiğim izahat, 113.
Hilafet meselesi hakkında halkın tereddüt ve endişesini gidermek için verdiğim izahat, 230.
Hilafeti Islâmiye ve Büyük Millet Meclisi, 242.
Hilafetin lağvı zamanı da gelmişti, 320.
Hilafetin, Şer’İye ve Evkaf Vekâlet-lerinin lağvı ve öğretimin birleş-! tirilmesİ kararı, 322.
Hilafet makamının muhafazasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğu zehabında olanlara verdiğim cevap, 324.
Hilafet Meselesi, 311.
Hilali Ahmer (Kızılay), 127, 324.
Hindistan, – imparatoru, 312, – İslam ahalisi, 321.
Hint, 229.
Hizip, 68, 132-134, 192, 224, 290, 291.
Hoca, 39, 113, 133-135, 215,216, 221,227, 236.
Hoca Şükrü Efendi bkz. Şükrü Hoca Efendi.
Hukuk, 24, 50, 85, 224, 235, 245, 298,-hükümleri, 111,-ilmi, 237.
Hukuki, – ifade, 299, – vaziyet, 106, 135,170.
Hukuku Esasiye Encümeni, 113.
Hulagû, 215.
Hulusi Bey, 143.
Hurafeler, 229, 350.
Hurafeperestler, 349.
Hükümdar, 24, 136, 223, 228, 229, 342.
Hükümet, 25-27, 29, 34-36, 40-42, 44,46, 48, 50, 53; 54, 57, 60, 63, 65, 67, 68,71, 72, 74, 76, 77, 81, 85, 86, 88-90, 94, 96-99, 104112, 114, 115, 119, 120, 127, 129, 130, 135-137, 140, 152, 153, 157, 161, 165, 169, 172, 176, 178, 181, 187, 191, 198, 202, 205, 206, 208, 211, 212, 219, 224, 233, 234, 236, 238, 256, 257, 259, 263r266, 268, 272,273, 277,282-288,290-292, 296, 298, 299, 301, 310, 311, 313, 316, 316, 317, 321, 322, 327, 333-338, 340-345, 349-352, – buhranı, 299, -çi hizip, 340, -çiler, 347,348, -e isyan, 81, – fırkası, 342, – kanunları, 88, -ler, 107, 158, 306, 342, – memurları, 30, 87, – ricali, 318, – şekli, 134,224, 294, 300,305, 307,346. ,
Hükümet teşkili, 25.
Hükümetimizin şekli mutlaka cum-huriyet olacaktır, 299. ” _
Hükümet çarpışmayı açıktan ve cepheden kabul etti, 333.
Hükümranlık haklan, 212.
Hünkâr, 247.
Hür, 286.
Hürrem Bey (Yarbay), 34.
Hürriyet, 120, 172, 202, 217, 218, 235,236,248,252, -in ilanı, 251.
Hürriyetperver, 351.
Hüseyin”*^ -û (Ulaş) Bey (Erzurum Mebusu?, 50,52-58,136,165, 185,186.
Hüseyin Kâzım Bey (Ziraat Nazırı), 85.
Hüsnü Paşa, 252.
Ilgın, 29, 64.
Irak, 166, 196, 229, 230, 254, 255, 262, 310, – Cephesi, 258, – Ku-mandanlığı, 253, – Seferi, 253, -sınırı, 261.
İrak Seferi’nde Nurettin Paşa, 253. Irk, 25, 228. Islahat fırkası, 341. Islahat Grubu, 132. islahiye, 35.
İsparta, 128 – sancağı, 263.
İbrahim (Çolak İbrahim) Bey (Bin-başı), 30, 32.
İbrahim Bey (Kaymakam), 76.
İbrahim Ethem Efendi (Cerrah), 31.
İbrahim Paşa (3. Ordu Kumandam, Müşir), 247-249, 251,252.
İcra Vekilleri Heyeti teşkili, 27.
İdam, 76, 89, 153,215.
İdari, – bağımsızlık, 238, – görüş, 114, – meseleler, 241,276, – teşkilat, 114, 135.
İğdecik köyü, 91.
İhanetler, 76.
İhsan (Eryavuz) Bey (Bahriye Vekili), 93, 285, 336.
İhtilal, 46, 252, 306, 309, 324, – ko-mitesi, 250, -ler, 52, – safhası, 250.
İkinci Büyük Millet Meclisi, 134, 237,258.
İkinci Grup, 165, 195,327.,
İkinci Grup teşekkül ediyor, 165.
İkinci İnönü Muharebesi, 139,140, 157,259.
İkinci İnönü Zaferi, 122, 127, 153.
İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa’nın Metristepe’den gördüğü vaziyet, 122.
İkinci Konya İsyanı, 63.. İkinci Kuvvei Seyyare (İkinci Seyyar Kuvvetler), 32. İklim, 289.

0

İktidar, 130, 187, 234, 282, 354, -mevkii, 28, 71, 72, 74, 110, 341, 342, 344.
İktisadi, – bağımsızlık, 157, 172, 238, – hükümler, 269, – kapitülasyonlar, 181, – menfaatlar, 181, -meseleler, 241, 275, 276, 280, -muamele, 353, – nüfuz mıntıkaları, 262, – teşebbüs, 128, 318.
İktisat, 237, 273, 295.
İlim, 25, 171, 188, 215, 216, 229, 237, 343 354, – erbabı, 237, -ler, 187.
ilk genel Yunan taarruzu, 42. İlkel kavim, 353. İlköğretim, 337. İltica, 62, 221. İlyasbey, 76.
İlyas Sami (Muş) Bey (Muş Mebusu), 296.
İmadiye, 261.
İmam Hüseyin, 258.
İmam Yahya, 252, 253.
İmar, 229, 333, 334.
İmparator, 188,247, 312, -lar, 187, 324, -luk, 24,153, 212, 268,275.
İmralı (Emîrali Adası), 262.
İmranlı bkz. Ümraniye.
imroz adası, 262.
İmtiyaz, 121, 143, 264, -lar, 222,
282, -h, 65. İnançlar, 236, 349, 350, 351. İncili, 72.
İnebolu, 72, 73, 75, 103, 158, 171,
172. İnegöl, 66.
İngiliz, 42, – bayrağı, 310, – esirler, 127, 175, – generali, 198, – harp gemisi, 216,217, – himayesi, 217, – kıtaları, 253, – komiseri, 127, -kuvvetleri, 217, -ler, 36, 39, 42, 60, 89/166, 171, 197, 253, 254, 256, 267, – mandası, 197, – sefiri, 73, – tarihçiler, 233, – torpidosu, 172, – tutukluları, 127, – zırhlısı, 172.
İngiltere, 127, 171, 202, 205, 2İ6, 264, 266, 275, 327, – başvekili, 205, – delegesi, 206, 269, – hükümeti, 172, 205, – Krallığı, 321.
İnkılap, 28, 46, 58, 134, 236, 248, 252, 287, 309, 338, 346, 350, -kuvvetleri, 318, -lar, 23,52, – mef-kuresi, 46, – safhası, 250, – tarihi, 63,98, 100,122, 245.
İnönü, 100, 122-125, 157, 259, -mevzileri, 122.
İnönü Meydan Muharebesi, 125, 157, 259.
İnönü Muharebe Meydanı, 123.
İnönü Zaferi, 100, 122.
İntihabı Mebusan Kanunu (Mebus Seçimi Kanunu), 242, 244.
İran, 198,229, 233.
İrtibat subayları, 94.
İrtica, 308, 351, – hisleri, 353.
İrticai, 350.
îrticakârane, 349, – teşebbüsler, 309. İskOn, 327,333,334, – tarihleri, 243. İskele, 260, 293. İskenderiye, 253.
İslam, 24,.113, 119, 228, 238, 350, – ahali, 57, 76, 159, 321, – âlemi, 24; 133,218,219,220, 221,230, 243, 309-311, 325, 349, – birleşik hükümeti, 234, – birliği, 312, – ca-miası, 229, – cemaatleri, 229, -devleti, 233, 234, – dini (seri mü-bin), 119,235,236, 323, – dünyası, 234, – ehli, 324, – hükümdarı, 228, – hükümetleri. 234, – hükümleri. 229. 236, – işleri, 230, – kamuoyu. 224.236. – köyleri, 159, -kütleleri. 218, 230, -lar, 229, 324, -larm halifesi. 217,218, – memleketleri, 229, – milletleri, 229,310, – nesilleri, 130, – ruhu, 120, – tarihi, 215, – ümmetleri, 325.
İslam ehlini bir halife heyulasıyla hâlâ meşgul etmek ve aldatmak gayretinde bulunanlar, bilhassa Türkiye’nin düşmanlarıdır, 324.
İslami gaye, 130.
İslamiyet, 130, 131, 349, – âlemi,
130. İslamköy, 77.
İsmail Ağa (Kuvayi Seyyare Ku-mandanı), 87.
İsmail Bey (Milli Aşireti Reisi), 33.
İsmail Hakkı Bey (Yarbay), 197.
İsmet (Eker) Bey (Çorum Mebusu Reis Vekili), 300.
İsmet (İnönü) Paşa (Erkânıharbiyei Umumiye Reisi, Batı Cephesi Kumandanı, Hariciye Vekili, Baş-vekil), 27, 28, 39, 40, 67, 65, 69, 70, 75, 77, 79-82, 85, 86, 88, 92, 94-96, 122, 123, 126, 137, 141, 196,199,206-208,222,238,239, 241, 257, 270-275,277-285, 287, 290, 291, 294, 296, 299, 302, 312, 314,315, 318-323, 328, 333, 334, 347, – Hükümeti, 341, 344, -Kabinesi, 347.
İsmet Paşa’mn Hariciye Vekilliğine ve Delege Heyeti Reisliğine seçilmesi, 207.
İsmet Paşa ile Heyeti Vekile Reisi Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık. 270.
İsmet Paşa’da, Heyeti Vekile Reisi Rauf Bey’e karşı güvensizlik hissi başlamıştı, 271.
İsmet Paşa’mn görüşünü destekledim, 274.
İsmet Paşa’ya barışı imzalamasını bildirdim, 284.
İsmet Paşa’mn çektiği ıstırap, 284.
İsmet Paşa ile cumhuriyetin ilam kanununa ait tasarıyı hazırladık, 294.
İsmet Paşa’mn Meclis’te Rauf Bey’e
cevapları, 318. İspanya, 24.
İstanbul, 24, 28-31, 35, 39, 56, 61, 71, 73, 75, 86, 93, 98, 102-107, 114-117,119,120,127,131,133, 136-138,140,153,159,160,171, 172, 175, 176, 178, 192, 201, 205,207,208,211,212,216-218, 220, 221, 227, 235, 243, 247, 249,251-253,255,256,261-263, 270, 275, 276, 283, 289, 290, 292, 293, 298, 302, 304, 309, 313,315,318,320-322,327,337, 348, 351, – ahalisi, 305, – Boğazı, 158, – gazetecileri, 134, – gazeteleri, 219, 314, – halkı, 154, – hükümeti, 36, 55,71, 108-110, 119, 137, 181, – hükümetleri, 44, -matbuatı, 74, – seçmenleri, 305, -temsilcileri, 105, -un işgali, 28, -yarımadası, 261. İstanbul, Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa temine çalışıyor, 36. İstanbul’da iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara, ile temas imkânı arıyor, 72.

O

istanbul halkı temsilcileri cumhuriyetin ilanını nasıl karşılamışlardı, 305.
İstanbul Posta ve Telgraf Müdüriyeti, 72. İstanbulin, 219.
İstasyon, 62, 64,70,82, 85, 86,91, 40,104, 153, 195, 326, – binası, 245.
İstibdat, 306, 346, 352, 353, – devri, 252, – dünyası, 123, – idaresi, 236,249.
İstifa, 73, 162, 289, 292, 325,328-330, 332, 342, -lar, 345, -name, 292, 325, 328, 331.
İstiklal, 354.
İstiklal Grubu, 132.
İstiklal, – Harbi, 336, – Muharebesi, 227.
İstiklal Mahkemeleri, 28, 68, 76, 79, 89, 91, 148, 320, 351-353, -Kanunları, 28.
İstiklal Seferi, 246
İstila, 24,43, 44, 123, 293, -cı, 25.
İsyan, 24, 30, 31, 47, 48, 63, 70, 78, 81, 87,215, 346,350-352, -cı gruplar, 45, -cılar, 350, – dalgaları, 29, – harekâtı, 160, – hareketleri, 64, -kâr, 54, -lar, 28, 29; 32, 33,42, 44, 46, 63,71,115,160,-mmlikası, 64.
İşgal, 28, 32-34, 36, 42, 53, 59-61, 63, 66, 98, 100, 109, 110, 115, 119,122,124,137,153,157,175, 181, 263, 286, 289, 308, 354, -kuvvetleri, 34,35,262,268.
İştip, 31.
İtalya, 121,128,205,264, – delegesi, 206, 269, – devleti, 128, – hü-kümeti, 205, – siyasi ricali, 127.
İtalyan, – delegeler, 267. -lar, 171, -nüfuz mıntıkası, 263, – subayları, 266, – şirketi, 128.
İtilaf, -çılar, 178, – devletleri, 36, 39, 106, 109, 116, 117, 119-122, 129, 138, 153, 166, 175, 176, 178, 181, 202, 205, 206, 208, 238, 241, 260, 262, 264-269, 274-276,279,280,282, – devletleri delegeleri, 121, 271, – hükümetleri, 109, 129, – işgal kuvvetleri, 262, – kuvvetleri, 171, -mahfilleri, 116, – siyaseti, 114, -subayları, 121, – temsilcileri, 118.
İtilaf Devleüeri Hariciye Nazırları Konferansı, 176.
İtilaf devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli mütareke teklifi, 205.
İtimat, -name, 60, – oyu, 341.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 306.
İzmir, 29, 43, 45, 49, 71, 73, 93, 105,121,128,192,201,202,205-207,212,224,246,255,257,260, 261, 263, 276, 295,296, 320-322, 328, 346, – fatihi, 246, -in işgali, 34, – meselesi, 104, – mıntıkası, 260, – Muharebesi, 246, – Rıhtımı, 203, – Rumları, 178, – sancağı, 121, – sının, 90, – Yunan Cephesi, 34.
İzmit, 29-31, 72, 122, 172, 181, 195, 198, 206, 224, 235, 236, 246, – Körfezi, 139, – limanlan, 202, – yarımadası, 261-263.
İznik, 78,100, 261, – Gölü, 195.
İzzet Paşa bkz. Ahmet İzzet Paşa.
İzzettin (Çalışlar) Paşa (İ. Kolordu Kumandanı, Ordu Müfettişi), 100-103. 328. 331.
Jandarma, 63, 76, 121, 159, 250, 260, 261, 265, – kuvvetleri, 32, -lar, 266, – subayları, 265, – teşkilatı, 87.
Japonya, 205, 264, – delegesi, 269. Kabe, 186.
Kabine, 28, 71-74, 103, 108, 114, 137, 138, 256, 302, 340, 347, -buhranı, 316,298, -ler, 109, – lis-teleri, 104, – sistemi, 317.
Kadın, 217, -ların hürriyeti, 353.
Kadınefendi, 217.
Kadınhan, 29, 64.
Kadri, 350.
Kafkas, 32, 125, 159, – Cephesi, 255, – orduları, 158, – sının, 261. Kafkasya, 198,253. Kağnı, 148. Kahire sefiri, 258. Kainat, 197.
Kalamış, – İskelesi, 293, – köşkü, 293.
Kalecik, 87, 88,95.
Kaleler, 354.
Kalikratya, 259.
Kaman köyü, 32.
Kamu haklan, 228.
Kamuoyu, 52, 74, 81, 100, 117-119, 141, 142, 154, 181, 197, 209, 217, 224, 234, 236, 270, 274, 292,293,303-305,308, 309, 311,314, 323, 331,334, 342.
Kandıra, 72.
Kanun, 27, 31, 51, 52, 54, 67, 68, 89, 99, 110, 112, 114, 116, 120, 132, 134-136, 144, 152, 165, 182, 185-187, 192, 208, 212, 216, 219, 234-236, 244, 258, 264, 267, 290, 296-298, 301, 316, 336-338, 342, 343, 351-353, – kuvveti, 333, -lar, 41, 88, 93, 96, 111, 140, 237, 299, 312, 316, 335, 336, 339, 343, 349, -lar, 41, 88, 93,96, 111,140, 237, 299, 312, 316, 335, 336, 339, 343, 349, -laştırma, 306,
307 -suz, 53-55, 337, -suz hare-ketler, 334, – tasanlan, 343, – tasarısı, 112, 242, 294, – teklifi, 242, 244, 245, 297, 300, 323, -un saltanatı, 233, – yapıcı, 185, -yapma, 26, 110, 112, 120.
308
Kanuni, 53, 191, 352, – esaslar, 26, 114, – hükümler, 235, – muamele, 198, 333, – vazife, 332.
Kanunu Esasi, 111, 116, 300, 302, 304.
Kapitülasyonlar, 121, 222, 264, 269, -ın kaldırılması, 154.
Kara Nâzım, 32, 160.
Kara Vâsıf Bey, 161, 162, 165, 187, 188, 191, 195.
Karaağaç, 260, 271-273, 277-279, istasyonu, 62. Karabiga, 261. Karacabey, 29; 42. Karacahisar, 141. Karacaşehir, 75.

Karadeniz, 159,253,-havzası, 158, sahili, 261, – sahilleri, 326.

Karadere ormanlan, 336.
Karahisarı Sahip bkz. Afyonkara-hisar.
Karakeçili, 75. Karakol, 95. Karamağara, 32. Karaman, 29, 64.

CD

Kararname, 275, 279.
Karataş burnu, 260.
Karesi (Balıkesir), 29, 30, 34, 39,
42, 224, 111, 298, 329, 333. Kars, 59, 293. Kars Antlaşması, 60. Kasaba, 28, 172, 201, – ahalisi, 34. Kastamonu, 72, 127, 148, 196,
258, 323. Katliam, 118. Kavim, 353, -ler, 24, 233. Kayıtsız şartsız milli hâkimiyet
esası, 339. Kayser, 120. Kayseri, 262, 263. Kâzım Bey (Dirik) (Erzurum Vali
Vekili, Miralay), 49, 51, 52, 55. Kâzım (İnanç) (Diyarbekirli) Paşa,
39.
Kâzım Karabekir Paşa (Doğu Cephesi Kumandam, 1. Ordu Müfettişi), 50-55, 57 58, 59, 133-136, 170,207,210,289,293,312,325, 326, 328, 330-333, 342, 345,350, 351.
Kâzım Karabekir Pasa, “Devlet §eklinde tarihi değişiklik teşeb-büslerinde askeri ve mülki ricalin lazımı gibi görüşü alınmalıdır” diyor, 134.
Kâzım Karabekir Paşa’yı Meclis’e bir an evvel iltihak ettirmekte acele edenler, yaptığımız muameleyi iptale çalışıyorlardı, 333.
Kâzım Nami (Duru) Bey (Yüzbaşı), 250.
Kâzım (Özalp) Paşa (Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Müdafaai Milliye Vekili), 34, 82, 92, 93, 95, 195, 199, 207, 271, 285, 315, 322, 328, 334, 347.
Kâzım Paşa’ya “Cumhuriyetin ilanına mâni olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun” diyen Rauf Bey asla cumhuriyet taraftarı olamaz, 315.
Keçiören, 209.
Keldani, 262.
Kemal (Yüzbaşı), 72.
Kemalettin Sami (Gökçen) Paşa (Kolordu Kumandanı, Sinop Me-busu, Berlin Sefiri), 254, 255, 294, 297.
Kemalpaşa, 202.
Kemer iskelesi, 260.
Kerbelâ, 258.
Keşan, 61.
Keyare, 197.
Kılıç Ali Bey, 32, 35, 82, 93, 94, 96, 97.
Kırkkilise (Kırklareli), 61,178,260. Kırşehir, 39. Kıtalar, 234.
Kızılay bkz. Hilali Ahmer. Kızılhaç bkz. Salibi Ahmer. Kızıllar, 57. Kİlikya, 118. Kilise, 52,-ler, 159. Kirmasti (Mustafakemalpaşa), 29, 42.
Kitapçık, 242, 246, 252-255, 258. Klematyos (Rahip), 158., Kocaeli, 104, – Grubu, 122. Kocatepe, 193,201,257. Koçhisar, 29, 64. Koçgİri Aşireti, 160. Komisyon, 147,181, 266-269,-lar,
176, – üyeleri, 270. Komitacılar, 158.
Komplo, 325, 326, 328, 331, 348, 351.
Neticesiz bıraktırılan büyük bir
komplo, 325. Komploya karşı hareket şeklimiz,
328.
Komplo tertip edenlerin Meclis’e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf meydana çıkarıldı, 331.
Konferans, 104-107, 109-121, 127, 128, 153, 176, 178, 181, 205-208, 211, 222-224, 231, 238, 239,245,259,270-273,275-277, 279,280,282,283,287.
Kongre, 61, 68,165,234.
Konsolos, -lar, 202, -luk, 264.
Konstantin, (Yunanistan Kralı) 104, 117.
Konya, 29, 40, 64, 70, 87, 95, 124, 128, 148, 198, ..199, 200, 253, 289,293,296,299,326,331, – isyanı, 33, 63, – sancağı, 263.
Konya (Refet Paşa’nm Halife Ab-dülmecit’e armağan ettiği at), 227.
Konya İsyanı, 33.
Konyar Aşireti, 247, 252. .
Koridor Kanunları, 335.
Kozan, 295, 335, 336.
Köhne (Sorgun), 32.
Kölelik, 252.
Köroğlu, 159.
Kötek, 58.
Köy, 32,45,46, 64,76,77, 91,152, 201, – Kanunu, 336, -ler, 43, 158, 159.
Kral, 104, 117, 188, 312, 322, -lar,’
187, 324. Kumbağı, 262. Kundura, 147. Kuponlar, 279, 282.
Kuponlar ve imtiyazlar hakkındaki
haberleşmeler iki tarafı yeniden
asabiyete sevk etti, 282. Kurtuluş, 96,167,197, – çaresi, 53,
74, – emeli, 44, – fidyesi, 98. Kuruköy, 77. Kuşadası, 260. Kutsal emanetler, 216. Kutülamare, 246, 253, 254, 258. Kuvayi Milliye, 64, 65,70,104. Kuvayi Seyyare (Kuvvei Seyyare),
64-66, 69, 75-81, 85, 87-91, 93-
96, 99, -çiler, 67. Kuvvetler birliği, 26. Kuzey Cephesi, 34. Küçük Ağa, 32. Küçük Ağaç, 160. Küçük Asya, 177. Küçük Hasan, 160. Küçükköy, 101. Kültür, 24.
Kültürel bağımsızlık, 157, 172. Kürdistan, 121,262. Kürt, – ahalisi, 262, -ler, 243, 262. Kürt İsmail Ağa (Kuvayi Seyyare
Müfreze Kumandanı), 95. Kütahya, 48, 64,75,76, 80, 85-90,
92, 94-101, 125, 128, 140, 181,
299, – Muharebesi, 140, – sancağı,
263.
Laik hükümet, 236. Lâloğlu, 59. Lâzistan, 50, 295. Lefke (Osmaneli), 28. Leon, 36. Liman, 202.
Londra, 106, 115, 118, 119, 121, 128,131,154,175, – Konferansı, 105, 107,114-116,119-121, 127, 153, 259.

0)

CD

Londra Konferansı’na iştirak edecek delegeler, doğrudan doğruya mitli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmelidir, 114.
Londra Konferansı’na iştirakimiz, 120.
Londra Konferansından dönen Ha-riciye Vekili Bekir Sami Bey’in im-zaladığı mukaveleler, 127.
Lozan, 260, 262-270, 277, 281, 284, 286, – barışı, 287, – barış masası, 222, – barış müzakereleri, 270, 287, – müzakereleri, 271.
Lozan Barış Antlaşması, 139, 259, 264, 270, 273, 283, 285, 286, 289, 291,309.
Lozan Barış Antlaşması, 259.
Lozan Barış Antlaşması’nı hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve tebrik, 285.
Lozan Barış Konferansı, 207, 208, 211, 222, 224, 231, 238, 239, 245,270, 271,275,276, 287.
Lozan Barış Konferansı’na davet, 208.
Lozan Barış Konferansı’na gönde-receğimiz delegeler, 207.
Lozan Barış Konferansı’na Tevfik Paşa ve arkadaşları da İştirak etmek istiyordu, 211.
Lozan Barış Konferansı, 222.
Lozan Konferansı kesintiye uğradı, 238.
Lozan Konferansı müzakereleri üzerinde Meclis’te hararetli mü-nakaşalar, 238.
Lozan Konferansının ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık, 245.
Lûtfi Fikri Bey (Tanin gazetesi ya-zarı), 310.
Maarif, 55-57, 323, 334, 336, 337,
346. Maaş, 30, 108. Maden, 32, 87. Maden imtiyazı, 128. Mağrip (Kuzeybatı Afrika), 229. Mahkeme, 28, 56, 68, 79, 89, 91, –
ler, 76,148,235,237, 351-353. Mahkûm, 107, 120. Mahmut, 249. 1
Mahmut (Hendek) Bey (24. Fır-ka’da Kumandan, Yarbay), 30.
Mahmut Bey (Milli Aşireti Reisi), 33.
Mahmut Esat (Bozkurt) Bey (İzmir
Mebusu), 346. Makedonya, 248-250. Makineli tüfek, 30, 31, 90. Makrıköyü (Bakırköy), 252. Malatya, 48.
Mali, – bağımsızlık, 157, 172, 238, hususlar, 269, – hükümler, 267,
– kanun, 267, – kaynaklar, 187, -komisyon, 181, – kudret, 108, -menfaatlar, 268, – meseleler, 241, 275, 276, 280.

Maliye, 268, 282, 285, 321, 343, 346, 347, – komisyonu, 267, – nazın, 268, – teftiş heyeti, 267.
Malta, 127, 196-198, 217, – tutuk-lulan, 161.
Malta’dan yeni dönen Nafıa Vekili Rauf ve Kara Vasıf Beyler takip olunan askeri siyaseti Öğrenmek istiyorlardı, 161.
Mamuretülâziz (Elazığ), 128, 263.
Manastır, 248, 251.
Manavgat, 64. Manda, 167, 197. Manisa bkz. Sanman. Manyas gölü, 261. Maraş, 35. Mardin, 260.
Marmara, 195, 202, 262, 293, – sa-hilleri, 43.
Marshall (General, Marşal), 197.
Matbaaİ Osmaniye, 246.
Matbuat, 23,74, 86,236,241,244, 289,312,336,337,341, – erbabı, 235.
Mazhar Müfit (Kansu) Bey (Denizli Mebusu), 335.
Mazlum, 120, – milletler, 301.
Mebus, 34-36,43,47-50,54-56,58, 61, 63, 68, 81, 86, 92, 93, 111, 129,133,134,141,165,185,196, 212,216,222,224,244,245,294, 296-300,304,313,323,328,330, 333-335, 337, 339,342, 346,353, -lar, 69, 88, 99, 100, 113, 144, 160,169,170,289,290,305,327, 341, -luk, 100,101,246,325,326, 329, 331, 332, – seçimi, 242/
Mebus Seçimi Kanunu bkz. İntihabı Mebusan Kanunu.
Mecelle, 349.
Mecitözü, 32.
Meclis, 23, 25-28, 30, 31, 34-37, 39,4i, 43,44,46,48-55, 57, 58, 61, 66-68, 72, 78-80, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95-101, 103-107, 110-116,119,120,123,129,131-136,140-144,151,152,160-162, 165-168,170,171,177,182,185, 187, 188, 191, 192, 195, 198, 200, 202, 207, 209, 210, 212, 215, 216, 218-222, 224, 227, 234-238, 241-245, 256, 258, 259, 262, 265, 267, 273, 274, 276, 285,288-292,294-296,298,300-302, 304-309, 311-314, 317-319, 322-324,-326-328, 330-341, 343, 344, 346-348, 351-353, – kamuoyu, 81, – Muhafız Tabura, 125, -riyaseti, 244, – salonu, 336.
Meclis’te görülen aykırı eğilimler ve Nâzım Bey’in Dahiliye Vekilli-ği’ne seçilmesi karşısında aldığım tavır, 68.
Meclis’te belirmeye başlayan siyasi gruplar, 131.
Meclis’teki muhaliflerin muhtelif hücum hareketleri, 242.
Meclis’te Fethi Bey’in riyasetindeki Heyeti Vekile’ye, Fethi Bey’in şahsına tarizler ve eleştiriler başladı, 290.
Meclis’te yapılan müzakerelerin muhalif matbuatta yankılan, 340.
Meclis’te gensorunun son günü, 345.
Meclisi Âliyi Sıhhi (Yüksek Sağlık Kurulu), 269.
Meclisi Mebusan, 50, 131, 133, 136, 169, 185, 267.
Medeni, – âlem, 218, 352, – cesaret, 138, – cihan, 25, 353, – gelişme, 352, – millet, 258,353, – muamele, 25, 353, – toplumlar, 352. ■
Medeni Kanun, 353. -‘-
Medeniyet, 229,349, – cihanı, 301, – dünyası, 154-157, 302, – düş-manlığı, 352.
Medine, 219.
Medreseler, 237, 323, 349. Mehmet (Nuhoğlu) Efendi (Bolu Mebusu), 296.

0

0

Mehmet Hayri Efendi (Makineli Tüfek Subayı), 31.
Mehmet Şefik (Aker) Bey (57. Fırka Kumandanı, Miralay), 34.
Mehmet Şükrü (Koç) Bey (Afyon-karahisar Mebusu), 43, 183, 186.
Mekke, 219.
Mektebi Harbiye, 247.
Mektep, 39, 223, 337, -ler, 265, 327, – tahsili, 247.
Mektup, 48, 57, 68, 72, 92, 103, 129, 160, 172, 197, 216, 217, 285,310, 350,-lar, 311.
128
Memleket, 25, 27-29, 32, 40-42, 45, 46, 52, 54, 55, 61, 65, 67-69, 72, 73, 86, 97, 106, 109, 115, 119-121, 129,130,133-138, 143, 157,158,165,167-170,175,182, 185-187,211,216,223,228,241, 243-246,265,273,274,282,285, 288, 291, 292, 296, 299, 302, 303,309, 312,314,315, 318-320, 324, 327, 332, 334, 341, 344, 348, 350-352, 354, – evladı, 258, – evlatlan, 120, -in bütünlüğü, 25, 131, 132, -in iman, 238, -in mukadderatı, 45, 93, -in rejimi, 345, -in selameti,.95,115, -in tam bağımsızlığı, 135, 182, – menfaati, 53,94,101,103,138,-müdafaası, 151, -ler, 113,229, – vasıtaları, 62.
129
Memleketin yüksek menfaati namına Başkumandanlık vazifesini yapmaya devam kararım yerdim, 182.
Memleket ve millete kimler hizmet ederse “apotr” onlardır, 288.
Memlekette sükûn ve asayişi tesis için tatbik edilen fevkalade tedbirlerin iyi neticeleri, 352.
Memur, 72, 249, -lar, 30, 34, 36, 47,49, 56,57,87, 108,257, 266.
Men’i Şekavet Kanunu (Eşkıyalığı Önleme Kanunu), 336.
Menderes, 122, 140, 195.
Menfaatlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar, 211.
Merdenek, 59. [
Meriç, 62, 205, 206, – hattı, 260.
Merkez ordusunun teşkili ve Nurettin Paşa’nın kumandanlığa tayini, 160.
Mersin, 35, 64, 141,212, 242.
Merzifon, 158.
Meşruiyet, 341.
Meşrutiyet, 346, – inkılabı, 248, 252, -in ilanı, 31, 247, 249, 251, – mücadelesi, 306.
Metristepe, 122, 123.
Metropolit, 158.
Meydan istasyonu, 64.
Meydan Muharebesinin Neticesi, 348.
Mezalim, 57, 58.
Mısır, 24,215,229, 230, 253, 324. Milis, 64.
Millet, 23,25-29,31,33,35-37,39-41, 43-46, 48-50, 52-55, 58, 61, 62, 67-69, 72, 74, 78-80, 83, 85, 86, 92, 93, 95-98, 101, 103-107, 110-116,119,120,123,130,131, 134-137, 139-144, 147,151-153, 157, 166, 168, 170, 171, 175, 181,185-187,192,197,198,202, 209, 211, 212, 215-224,228, 230, 234,235,237,241-247,256,258, 259,265,266,270,273,283-286, 288,289,292,294-296,298-303, 305, 307-309, 311-313, 317-319, 322-325, 327, 329,330,332-334, 336-340,344-349,352-354,- fertleri, 69, 157, – haklan, 136, -in bağımsızlığı, 112, 113, 131, 132, 167,187,305, -in evladı, 62,202, -in hâkimiyet haklan, 109, -in hâkimiyeti, 233, -in iradesi, 346, -in Kâbesi, 186, -in kurtuluş emeli, 44, -in mukadderatı, 348, -in selameti, 115, -in tam bağımsızlığı, 39,129, -in teşkilatı, 132, – kamuoyu, 274,292, -ler, 154,171,229, 233,310, – Meclisi, 51, 170, 227, 306, 311, 350, – meclisleri, 236, -menfaati, 94, 101, 138, 278, 279, 329.
Millet, vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır, 69.
Milletime tavsiyem, 140. . .
Milletin, hakkımda gösterdiği mu-habbet ve itimadın samimi ifadeleri, 244.
Millet ve tarih, unvan vermekte o kadar cömert değildir, 258
Milletler Cemiyeti bkz. Cemiyeti Akvam.
Milletlerarası, 301, – antlaşmalar, 265, – haklar, 223, – sıhhiye, 270.
Milletvekili, 50,222.
Milli, 24, – ahit, 345, – arzu, 168, -bankalar, 237, – birliğimiz, 211, -birlik, 26, – cephe, 34, 35,43,45, – dava, 116, 120,142,168, – devlet, 354, – emeller, 107,157,158, 191, – faaliyet, 68, – fayda, 109, -fırka, 344, – gaye, 130, – hâkimiyet, 26, 215, 223, 224, 236, 237, 293,304,306-309,312,313,316-318,336,339,345-347,353, – hâ-kimiyet esası, 335, – haklar, 106, 107, 136, – halk hükümeti, 219, -hareket, 153, 154, 198, 255, 259, 341, – hayat, 354, – hisler, 335, -hizmet, 140, – hükümet, 60, 71, 86, 99, 112, 114, 128, 129, 140, 153, 157, 176, 205, 283, 288, -hükümete isyan, 81, – idare, 54, -inanç, 44, – irade, 26, 106, 107, 114, 115,188, – kumandanlar, 47, kuvvet, 30, – kuvvetler, 32, 33, 35, 36,42,44, – maksat, 74,187, -Meclis, 99,169, – menfaatlar, 115, 117, – mesaimiz, 137, – mevcudiyet, 140, 175, – mukadderat, 237,
– musibetler, 354, – mücadele, 29, 83, 131, 141, – müdafaa, 119, -müfreze, 32, 46, – müfrezeler, 29, 30, 35, 44, 47, – onur, 44, – ordu, 175, 198,286, – prensipler, 140, -rehber, 304, – saltanat, 208, – sınır, 25, 36, 39, 205, 243, – sınırlar, 129,351, – siyaset, 23,25, – şeref, 198, – şuur, 29, – talepler, 172, – tarih, 256, – teşebbüsler, 29, 48, -teşkilat, 34, 35, 160, – topraklar, 172,-vazife, 140,331.

Milli Aşireti, 33
Milli hâkimiyet esasına dayalı halk hükümeti: Cumhuriyet, 26.
Milli hâkimiyet ve hilafet makamının vaziyetleri ve münasebetleri, 224.
“Milli hâkimiyetimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım” diyen zat, 293.
Milli hükümetin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması, 60.
Milliyet, -çi, 347, – hissi, 311, -ler, 233.
Milliyetperver, 347, -lik, 311.

Milne, George (İngiliz işgal Komu-tanı), 42. Milne Hattı (Milen Hattı), 42. Miras, 322.
Mirsadı İbret (İbret Aynası), 348.
Misakı Milli, 131, 132, 138, 153, 154,192,265.
Mithat Bey (Maarif Müdürü), 55-57.
Mombelli (Monpelli, İtalyan General), 206.
Mondros, – Mütarekenamesi, 286, 287, 308, – Mütarekesi, 58, 259, 286, 293, 309.’
Mondros Mütarekesi’nden sonra Türkiye’ye yapüan dört barış teklifi arasında bir mukayese, 259.
Moskova, 41,42, 61,60, 153, 209, Büyükelçiliği, 69, – Sefareti, 75, 198.

JVloskova Antlaşması, 42, 61, 153 (^Muallim, 250, – ordusu, 33″T) \/
Muaviye devri, 114.
Mudanya, 39,42,45,206, – Konfe-ransı, 206,208, – Konferansı Mü-zakereleri, 207, – Mukavelenamesi, 206, 279.
Mudanya Konferansı, 206.
Muğla, 128, 255, – sancağı, 263.
Muhabereler, 139.
Muhabir, 340.
Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti, 133.
Muhafazakâr, 349.
Muhafız Taburu, 125.
Muhalefet, 68, 75, 115, 161, 165,
191, 195, 244, 290, 291, 341, –
sebebi, 339. Muhalif, 58, 111, 165, 200, 212,
216,267,291,314, 339,346,347, cephe, 340, – cereyanlar, 161, -€)

grup, 192, 198, -ler, 141, 166, 168,169,182, 191. 195,209,210. 241, 242, 334. 349, – zevat, 341. Muhalif grubun Meclis’teki faaliyeti, 192.
Muhammed, Hz. (Resulü Ekrem. Hazreti Fahri Kâinat), 130, 228, 236, 258, – sülalesinden, 247.
Muharebe, 30, 34, 39, 45, 52, 59, 66, 67, 69, 76, 77, 88, 101, 122, 125,140,142,148,151,152,161, 165,166,167,176,187,188,191, 196,199,201,202,207,227,246, 255, 258, 259, 273, 327, -ler, 35, 62,139,252-254, – meydanı, 102, 123, 247, 254, – raporları, 78, 81.
Muharip, 66.
Muharrem Kararnamesi, 275, 279. Muhbir, 92.
Muhittin (Kurtiş) Bey (Mirliva), 61, 62.
Muhittin (Akyüz) Paşa (Kastamonu Havalisi Kumandanı, Vali, Kahire Sefiri), 258.
Muhlis Paşa (Yunanistan Sının Ku-mandanı), 251.
Muhtelif devletlerle yapılan resmi ve gayri resmi birtakım temaslar, 171.
Mukaddes İhtilal, 324.
Musa Bey, 91.
Mustafa Arif Bey, 103.
Mustafa Hoca Efendi (Ankara Me-busu), 216.
Mustafa Necati Bey (İzmir Mebusu, Adliye Vekili), 296,337,346.
Mustafakemalpaşa bkz. Kirmasti.
Musul, 197, 261, – meselesi, 241, 275.
Muş, 243,263,296.

Mutastm (Halife), 215. Mutlak hükümdar, 342. Mutlakıyet, 306, – idaresi, 346. Muzafferiyet, 152, 163. Mübadele, 127,327,333,334. Mücahede, 259, 308. Mücahitler, 87.
Müdafaai Hukuk, – Cemiyeti, 61, 131,165,224,-Grubu, 132, 134, 135,161,165,245,-Heyeti Mer-keziyesi, 58, – Nizamnamesi, 165, – merkezleri, 134, – Zümresi, 132.
Müdafaai Milliye, 162, 197, 198, 200, 336, 344, – Encümeni, 342, 343.
Müfreze729>3a 32, 35,42,44,46, 64, 65, 75, 76?78, 87, 89-91, 94, 95, 122, -ler, 33, 34, 47.
Müfit (Kurutluoğlu) Hoca Efendi (Kırşehir), 39, 215.
Mülki, – hükümet, 76, – İdare, 79, -işler, 75, – memurlar, 57,202, – ri-cal, 134, – teşkilat, 135, – vazife, 50.
Mülteciler, 91. Müminler, 309.
Münir Bey (Hukuk Müşaviri), 85. Müritler, 349.
Mürteci, 224, 316, 348, -ler, 237, 350, 351, 353.
Müslüman, -lar, 228-230, -lık, 234.
Müşterek encümene anlattığım ha-kikat, 215.
Mütareke, 42, 58, 119, 157, 176-178, 181, 197, 201, 202, 205, 293, -name, 206,286,287, 308.
Mütareke teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi, 178.

Mütareke teklifi, 201.
Mütehassıslar Meclisi, 169, 170.
Müttefik, – devletler, 105, 177, 181, 263, 264, 267-269, -ler, 120, 268, 272,273,278,286.
Müzakere, 43, 49, 50, 60, 95, 97, 112, 127, 129, 131, 132, 144, 154, 161| 171, 177, 178, 181, 185, 186i 191, 192, 199, 200, 202, 205, 207, 208, 210, 212, 215, 242, 245, 290, 294, 297, 299, 300, 309, 315, 319, 320, 323, 333, 334, -ler, 60, 100,. 106, 107, 115, 116, 128, 138, 142, 153, 165, 182, 221, 222, 224, 238, 239, 253, 264, 270, 271, 273, 275, 279-283, 287, 295, 314, 328, 346, 347.
Nadir Paşa (İzmir’de 17. Kolordu
Kumandanı), 34. Nafıa, 347,-Şûrası, 169. Naki, 160. Nakşibendi, 351. Nallıhan, 29. Namaz, 350.
Namus, 62, 137, 343, -suz, 80.
Namuskârane harekât, 344.
Nâzım (Akyürek) Bey (Adana Va-.Iisi), 49.
Nâzım Bey (Binbaşı), 30.
Nâzım Bey (Selanik’te Merkez Ku-,„. mandanı, Yarbay), 249.
Nâzım (Resmor) Bey (Tokat Me-• busu), 68.
Nâzım Nazmi Bey (Erzurumlu), 48. .Nazilli, 34, 42.
Nefer, 95, 101, 256.
Nesturiler, 327.
Neşriyat, 337, 340, 342.

(D

0

Nİf, 202. Nifak, 197. Niğde, 298.
Nizamettin (Tepedelenlioğlu) Bey, 91.
Nizamname, 133, 165, 337.
Nota, 116, 177, 178, 205, 206 -lar, 181. |
Nurettin (Sakallı) Paşa (İzmir Valisi, Mirliva,11. Ordu Kumandanı), 36, 39-41, 160, 161,. 199, 246-258, 353.
Nurettin Paşa Ankara’da, 39.
Nurettin Paşa’nın resen mebus olmak teşebbüsü ve yayımladığı yaşamoyküsü, 246.
Nurettin Paşa’nın ve babası Müşir İbrahim Paşa’nın Meşrutiyet in-kılabına temaslarının şekline ve derecesine ait hatıralarım, 248.
Yaşamoyküsü kitapçığına göre Nurettin Paşa’nın Meşrutİyet’in elde edilişinden sonra gördüğü hizmetler, 252.
Irak Seferi’nde Nurettin Paşa, 253.
Nurettin Paşa, Büyük Taarruz Har-binde muharebe meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu, 254.
Yaşamoyküsü kitapçığına göre Nu-. rettin Paşa’nın İstanbul’da ve Anadolu’da gördüğü mühim işler nelerdi, 255. Nurettin Paşa, zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biridir, 256.
Nurettin Paşa’yı ve ordusunu bizzat takip ve sevk ve idareye zaruret gör-düm,251. ;
Nusaybin, 197, 260.
Oltu, 58.
Ordu, 28, 29, 31, 33, 34,43-49, 51-54, 57-60, 62, 63, 65-67, 69-71, 78,79, 81, 85, 87, 91,92,98-100, 101, 115, 122, 124-126, 139-144, 147,148, 151, 152, 160-162, 165, 166,168,169,173,176,179,182, 183,185-189,191,195, 196,198-202,205,247,248,250,251,253, 255-257,276,279,281,286,287, 289, 291, 320, 325, 326, 328-333, 344, 351, -lar, 96, 120, 158, 175, 243, 268, 319, 327, 354, merkezleri, 36, – müfettişleri, 336, 342, 343, – müfettişliği, 332, – müteahhitliği, 246, -nun giyimi, 148, -nun ıslahı, 343, -nun idaresi, 343, – teşkilatı, 65, – teşkili, 64.
Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında malum olan bir hakikat, 59.
“Ordudan fayda yoktur” sözleri ve Batı Cephesi Kumandanı’nın taarruz teklifi, 64.
Süratle muntazam ordu ve büyük süvari kütlesi vücuda getirmek ve gayri muntazam teşkilat fikrini ve siyasetini yıkmak kararı, 79.
Ordunun başına geçmemi isteyenler, 141.
Ordu saflarına kadar yaydırılan bozguncu telkinler, 166.
Ordumuzun kararı taarruzdur, 166.
Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar, 191.
Ordumuzun manevi ve maddi kuvveti milli emelleri tam bir emniyetle elde edecek mertebeye ulaşmıştı, 191.
Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz’e vardılar, 202.
Ordu ve Siyaset, 341.
Orhan Şemsettin (İstanbul Posta ve Telgraf Umum Müdürü), 72.
Orman, -lar, 336, – muhafızı, 266.
Orta Anadolu, 32.
Ortaçağ zihniyeti, 353.
Osman Bey (Yarbay), 64.
Osman (Tufan) Bey (Yüzbaşı), 35.
Osman (Özgen) Efendi (Rize Mebusu), 244.
Osmaneli bkz. Lefke.
Osmaniye, 260.
Osmanlı, – devleti, 24, 60, 152, 209, 212, 222, 223, 286, – devri, 212, 270, – hâkimiyeti, 71, 116, 117, – hanedanı, 311, 317, 323, -heyeti, 212, – hükümdarları, 223, – hükümeti, 73, 105, 212, 264, -idare tarzı, 167, – İmparatorluğu, 24, 153, 268, 212, 275, -lar, 23, 119, 166, – memleketleri, 222, -ordusu, 46, – ricali, 119, – Sadrazamı, 118, – saltanatı, 25, 212, 216,324, – siyaset tarzı, 167, – ta-cidarlan, 24, – tebaası, 222, – yargısı, 56.
Osmanlı Bankası, 267.
Osmanlı ricalinin mümtaz vasfı, 119.
Osmanlı saltanatının lağvı kararının verildiği gün Teşkilatı Esasiye, Şer’iye ve Adliye Encümenlerinin müşterek toplantısı, 212.
Osmanlı saltanatının yıkılış ve bitiş merasiminin son safhası, 216.
Osmanlı devletinin dünya nazarında hiçbir kıymeti kalmamıştı, 223.
Osmanoğuİları, 215.
Otomobil, 73, 148, 197, 200, 254.
31 Mart Vakası, 252.
Oy, 27, 49-51, 68, 101, 131, 144, 165, 182, 191, 192, 216, 269, 270, 297, -birliği, 144, 216, 219, 300, -lar, 132, 333.
Ödemiş, 260. _ Öğretim, 323, -in birleştirilmesi, 1^/
237, 322, 323. _J Önerge, 26,43,112,142,144, 185, 212, 215, 245, 314, 323, 327, \328, 335, 353,-ler, 297. Örfi, 144, – harekât, 75, – tedbirler, 76.
Özerklikler, 262.
Padişah, 25,26,28, 30,45,46, 107, 108,112,113,116,143,175,178, 187, 188, 210, 211, 216, 217, 224, 228, 249, 265, 302, 316, 317, – ekmeği, 209, -lar, 321, -hk, 218.
Pamuk, 147.
Pangaltı, 329.
Panislamizm, 234, – siyaseti, 25. Panturanizm siyaseti, 25. Papa, 118.
Para, 45, 87, 91, 95, 187, 267, 273, 275, 276, -lar, 322, -h, 68, -sız, 148,327.
Paris, 36, 103, 105, 118, 129, 175, 178, 248, 259, – delegemiz, 118.
Parlamento, 268, 335, -lar, 118.
Parti, 63.
Patiska, 147.
Patrikhane, 264.
Patriklik, 159.
Payitaht, 72,102, 103, 289, 290.

Pehlivan Ağa, 78, 94.
Pelte (General, Fransız Fevkalade
Komiseri), 205,272. Peygamber bkz. Muhammed, Hz. Peygamberlik, 228,236. Piyade, 30, 90, 125, 197, – fırkası,
98, 101, 102, 123, 124. Plan, 348.
Podima-Kalikratya hattı, 259. Polatlı, 91, 148. Polis, 56.
Politika, 28, 63, 71, 250, 289, 326, 327,343,351, -cı, 350, -cılar, 228, -cılık, 348, -cıhk ihtirasları, 343.
Pontus, 159, – çetecileri, 159, -çu-lar, 160, – eşkıyası, 160, – hükümeti, 158, 159, – jandarması, 159, – Rum hükümeti, 159, – teşkili, 158,- toplantı merkezi, 158.
Pontus meselesi, 158.
Porsuk suyu, 101.
Posta, 72,-lar, 121.
Postacı Nâzım, 32.
Posta ve Telgraf Müdüriyeti, 72.
Pozantı, 35.
Prensip, 23, 54,268, -ler, 140, 341,
– meselesi, 335. Program, 55, 131, 134, 165, 225,
237, – meselesi, 341. Proje, 178, 181,262,264,267. Propaganda, 27, 64, 66-68, 87, 91,
100,116,166,200,209,246,274,
309,313,320, -cılar, 158, -lar, 61,
118. . Protestoname, 98,99. Put, 302.
Rab bkz. Allah.
Ragıp (Soysal) Bey (Kütahya Me-busu), 299.
Rahip, 158.
Raif (Dinç) Hoca Efendi (Erzurum Mebusu), 133-135.
Raif Efendi “Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti” teşkil ediyor, 133.
Rasih (Kaplan) Efendi (Antalya Mebusu), 324.
Raşit Bey (İaşe Nazırı), 103.
Rattigan, Frank (Rattingan) (İngiliz Maslahatgüzarı), 172.
Rauf (Orbay) Bey (Başvekil, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Nafıa Vekili), 161, 162, 165; 192, 195, 198, 201, 206, 207, 209, 210, 241, 245, 270-272, 274, 275, 277-283, 285-291, 293, 305-309, 312-320, 324, 326, 332, 335, 337-339, 345, 349.
Rauf Bey İcra Vekilleri Heyeti Reisi oldu, 192.
Rauf Bey’in saltanat ve hilafet hak-kındaki fikri, 209.
Rauf Bey’in aradaki görüş ayrılığını kendisi İle İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir, 283.
Rauf Bey, müzakereleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa’mn netice hakkında hükümetin fikrini soran telgrafına cevap vermemişti, 283.
Rauf Bey tebrik etmek istemiyor, 285.
Rauf Bey’in yazdığı veya yazdırdığı telgraf,2S5.
Rauf Bey Lozan Antlaşması’nı yapan İsmet Paşa’yı tebrik vesilesiyle Mondros Mütarekesi’ni yapan kendisini müdafaaya çalışıyor, 286.
Rauf Bey muzaffer ordunun başından Lozan’a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikâyesini anlatıyor, 287.
Rauf Bey “İsmet Paşa ile karşı kargıya gelemem, onun karşılanma-sında\ bulunamam” diyor, 287.
Rauf Bey devlet riyaseti makamının takviyesini söylerken ne düşünü-yordu, 288.
Rauf Bey’in Heyeti Vekile Reisliğinden, Ali Fuat Paşa’mn Büyük Millet Meclisi İkinci Reisliğinden istifaları, 289.
Rauf Bey’in cumhuriyet Hanı dola-yısıyla iki İstanbul gazetesi ile yaptığı görüşme, 304.
Rauf Bey’in Ankara’ya gelerek bir-takım propagandalarla, arkadaş-ları, Ftrka’yı aleyhimize teşvik ve tahrike koyulması, 313.
Rauf Bey’in sahneye koymak istediği oyunu keşfedenler tarafından bir Fırka toplantısında Rauf Bey’in çekildiği imtihan, 314.
Recep (Peker) Bey (Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili), 297,334,337-339.. ■
Recep Zühtü (Soyak) Bey (Sinop Mebusu), 91.
Redingot, 219.
Refahiye, 29.
Refet (Bele) Paşa (Miralay, Dahiliye Vekili, Güney Cephesi Kumandanı, Müdafaai Milliye Vekili), 27,30,35,64,70,75, 91, 92, 94-96, 102, 124, 125, 127, 144, 162,172,199,206-210, 217-220, 227, 289, 293, 312, 326, 342, 345, 346.
Refet Paşa kendisi mağlup olduğu halde düşmanı mağlup kabul edi-yordu, 125.
Refet Paşa Türk ordusuna başku-mandan olmak istiyordu, 126.
Refik Bey (Erkânıharp Miralayı), 31.
Reji.Fabrikası, 158. … Rejim, 345. Resmi dü, 235.
Resulü Ekrem bkz. Muhammed,
Hz. Resülayn, 33.
Reşit Bey (Çerkez, Saruhan Mebusu), 49, 64,81,82, 85,86,89-94, 96-98, 100-102, 324.
Reşit, orduyu yoldan çıkarmaya te-şebbüs ediyor, 92.
Rıhtım, 202, 203.
Rıza Efendi (Bursalı), 247.
Rıza Nur Bey (Sinop Mebusu), 56, 57, 207, 222, 285, 286, 346.
Rıza Nur Bey’in Arnavutları Türklük aleyhine isyana teşvik edenlerden biri olduğu anlaşıldı, 346.
Rifat Bey (Yaver), 227.
Rize, 158, 244,294.
Roma, 24, 120.
Romanya, 205.
Rum, – cumhuriyeti, 159, – çetesi, 159, – göçmenleri, 158, – Kayser, 120, – komitacıları, 158, – köyleri, 158, -lar, 117, 158, 159, 178, 260, – Metropoliti, 158, – Patrikliği, 159.
Rumeli, 61, 131, 132, 161, 165, 166, 205, 224, 245, 248, 252, 261,262,347.
Rus, 171,261.

388

389

Rusya, 42, 75, 153, – Cumhuriyeti, 206, – delegesi, 269, – Rumları, 159.
Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey (Af-yonkarahisar Mebusu), 294.
Sabit (Sağtroğlu) Bey (Erzincan Mebusu), 290, 291,298.
Sadrazam, 104, 117, 118.
Sadrettin Efendi (Mülazım), 95.
Safa Bey, 103.
Sağlık Kurulu, 269.
Sakarya, 139, 141, 176, – muzafte-riyeti, 152, 163, – nehri, 151, -Zaferi, 161,259.
Sakarya Harbi (Sakarya Melhamei Kübrası, Sakarya Meydan Muha-rebesi), 140, 145, 149, 151, 152, 157, 161, 165, 166, 191, 195.
Sakarya Meydan Muharebesi, 140.
Sâlahattin (Köseoğlu) Bey (Miralay, Mersin Mebusu), 141, 143, 187, 212, 242.
Salibi Ahmer (Kızılhaç), 158.
Salih (Omurtak) Bey (Harekât Şubesi Müdürü, Seryaver), 87, 96.
Salih Bey (Çapanoğulları’ndan), 32.
Salih (Yeşiloğlu) Efendi (Erzurum Mebusu), 185.
Salihli, 30, 34,42, 260.
Salih (Kezrak) Paşa (Bahriye Nazırı), 71, 73, 74, 85, 86, 102-104, 136-138, 140.
Salim Bey (Sıhhiye Müdüriyeti Merkez Tabibi, Doktor), 56.
Saltanat, 25, 39, 112, 120, 134, 215, 216, 218, 220, 224, 229, 233, 306, 316, 324, -çılar, 317, -devri, 317, – hanedanı, 108, – ha-nedanı mensupları, 324, – hülyası, 322, -m bağımsızlığı, 113, -ın ilgası, 211, 223, 237, -in lağvı, 208,210,212,222, – idaresi, 316, – makamı, 107, 108, 133, 209, 218, 317, 339, – meselesi, 135, 136, -taraftarları, 316.
Saltanatın lağvı, 208.
Saltanatın lağvı Meclis’te müzakere olunurken Rauf Bey’e verdiğim rol, 210.
Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine intikal devresi ve bu devirde iki fikir ve görüsün devamlı mücadelesi, 316.
Sami Bey (Ankara’da 24. Fırka Er-kânıharp Reisi), 30.
Samsun, 148, 158, 165.
Sana, 252.
Sanatkârlar, 148..
Sancak, 263.
Sansür, 81.
Sapanca, 72,73.
Saray, 71, 216, 222, 282, – hayatı,
321,-lar, 322. Sarı Efe bkz. Edip Bey. San Mehmet, 78. Sarık, 219.
Sarıkamış, 59, 133, 331, 332.
Sarıköy istasyonu, 195.
Saruhan, 100, 101,296,299, 323.
Savaş, 273,’- hali, 336.
Seçim, 27,49,55, 68, 69,111,170, 221, 224, 237, 287, 290, 291,
. 295, 297, 299, 300, 303, 329, 330, – daireleri, 246, – dairesi, 243, 244, – devresi, 111, – kanunu, 242, 264, -ler, 169, 171, 245, 296, 298, 304, 305.
Sefaret, 69,75, 198.
Sefer, 58, 60, 246, 253, 282.
Seferberlik, 45, 57, 58, 140.
Sefir, 60, 73, 248, 254, 258, -ler, 85, 138.
Selanik, 31,247-252.
Selçuk devleti, 24.
Selkisaray, 125, 126.
Selmanpak, 253, 254, – Muharebesi, 246.
Senai Bey (Topçu Kaymakamı), 31. Serbestlik, 234,269, tam -, 157. Serez, 248.
Sermaye, 128,237, 318.
Servet kaynakları, 223.
Sevr, 261-265, 269, – Antlaşması, 114,115,117,121,153,154,259, 270,286, – projesi, 128, 178,181, 260, 262, 264, 267.
Seyahat, 238, 242.
Seydişehir (Seydişehri), 29, 64.
Seyit Abdülkadir, 160.
Seyit Bey (Adliye Vekili), 299,323.
Seyitgazi, 166.
Seyitler, 353.
Seyyar kuvvetler, 32.
Sforza (Kont İsforça) (İtalya Hari-ciye Nazırı), 121, 128.
Sıhhiye, 56, 270.
Sınır, 25, 90, 166, 205, 243, 251, 260-262, -lar, 24, 33, 58, 121, 259,324,351.
Sırp, 205.
Sürt, 33, 323.
Silah, 27,30,45,46,52,53,57,66, 71, 78, 87, 88, 101, 148, 152, 158, 175, 187, 266, 275, -landır-ma, 160, .-lar, 123, -lı, 33,168, -h çeteler, 128, -lı hücumlar, 71, -lı kuvvetler, 159, 178, 265, 266, -lı mücadele, 347.
Silifke, 35.
Simav, 76,77, 79, 80, 86, 87. Sincarçölü, 197. Sinop, 43,222.
Sivas, 32,70,159, 160,263,287. Sivas Kongresi, 68, 131. Siverek, 33. Sivrihisar, 178.
Siyaset, 24, 25, 70, 71, 81, 114, 118, 130, 161, 186, 187, 211, 257, 311, 313, 321, 323, 331, 333,342,343, – adamı, 130, 318, -ler, 117,-tarzı, 167.
Siyasi, 53, 220, 342, – ahval, 57, 139, – bağımsızlık, 157, 172, -beyanat, 319, – çizgi, 312, – emeller, 354, – faaliyetler, 68, – fayda, 36, – fırka,’69, 134, 136, 224, 237, – fikirler, 62, – görüş, 114, -grup, 131, 133, – gruplar, 131, -hayat, 347, – hizip, 68, – işler, 206, 343, – maksat, 229, 230, -menfaat, 229, 324, – meseleler, 129,241, – meslek, 23-25, 161, -münasebetler, 206, – prensip, 23, rical, 117,127, – saha, 327, 344,
– sistem, 340, – tedbirler, 81,195,
– teşekkül, 23, 351, – teşkilat, 113, – vazife, 136, 137, – vaziyet, 73, – zafer, 270.

Siyasi İşler, 342.
Siyasi Mayalanmalar, 341. ,
Siz orada yalnız düşmanı değil, mil-letin makus talihini de yendiniz, 123.
Skandal, 283.
Sloven, 205.
Softalar, 349.
Sohum, 158.
Sokaktaki Adam, 340.
Soma, 34, 42.

(D

(D

Son Telgraf, 327. Sorgun bkz. Köhne. Stenografi, 127. Strateji, 124.
S tur/ton (Şturton) (İngiliz subay), 171.
Subay, 45, 48, 57, 59, 71, 87, 101, 158,159,171,202, 207, 260, -lar, 30,31,35,43, 54, 87, 88,91,92, 94, 121, 123, 128, 254, 256, 265, 266, 321.
Sudan, 229.
Suikast, 243, 270, -çılar, 350, 352, -lar, 351, 352, – tertipleri, 324.
Sultan, 24, 113, 114,139, 228, 345, -cı, 339, -m hükümeti, 120, -lar, 69.
Sultaniye, 64.
Suphi Paşa (Süvari Mirlivası), 31.
Suriye, 24, 35, 153, 229, 230, 243, 248, 253, 262, 310, – sının, 260, 262, – sınırlan, 33.
Susığırhk (Susurluk), 29.
Susurluk bkz. Susığırhk.
Suudi Arabistan, 229.
Süleyman Askeri Bey (Kumandan), 253.
Süleyman Necati (Güneri) Bey (Erzurum Mebusu), 55-57, 242.
Süleyman Paşa, 248.
Süleyman Sırrı (Gedik) Bey (Nafıa Vekili, Trabzon Mebusu), 336, 347.
Süleyman Sun (İçöz) Bey (Yozgat
Mebusu), 48. Süleyman Şefik Paşa, 30, 31. Süngü, 63, 186. Süreyya Paşa (Başkâtip), 246. Sürgün, 248.
Süvari, 30, 31, 71, 90, 98, 102,195, 198, – alayı, 64, – fırkası, 77, 101, 123, 124, -ler, 42, 91, 166, – müf-rezeleri, 30, – teşkilatı, 70.
Şahsi dokunulmazlık, 353.
Şapka, 349, 352,353, – giydirilmesi, 237. I
Şark İsyanı, 350,351.
Şarkat, 197. [
Şehir, 29, 35, 108, 121, 205, 260, 289, – ahalisi, 34, -ler, 43, 159, 178.
Şehit, 30, 45,258. Şehzade, 314,318, – mektupları, 311. Sekip Hakkı Bey (Seryaver), 227, 228.
Şer’i hükümler, 235.
Şer’iye Encümeni, 212.
Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin ilgası,
237, 322, 323. Şerafettin Efendi (Üsteğmen), 31. Şeref, 241, 256. Şeyh Eyüp, 350. Şeyhler, 349, 351, 353. Şeyh Saffet Efendi, 323. Şeyh Said, 350. Şeyhelvan dağı, 197. Şeyhti 1 vükela, 247. Şile, 261. Şili, 342.
Şimendifer, 73, 223, – hattı, 263. Şirketler, 279. Şuhut, 201.
Şûra, 169, 196, 343, 344, -lar, 170. Şûrayı Devlet (Danıştay), 336. Şûrayı Saltanat, 120. Şükrü Bey, 91.
Şükrü (Çelikalay) Hoca Efendi (Afyonkarahisar Mebusu), 224, 227, 229, 230, 236.
Şükrü Kaya Bey (Ziraat Vekili), 347.
Şükrü Naili (Gökberk) Paşa (3. Ko-lordu Kumandanı, İstanbul Ku-mandanı), 62,305, 328,329,331.
Taarruz, 24, 30, 40, 42-45, 53, 58, 61, 62, 64-67, 77, 98, 99-101, 102,104,117-119,122,124,125, 139-141, 148, 153, 155, 160, 165-167,173,176,179,183,186, 189,193,195,199-201,257,310, – hareketi, 105, -lar, 59, 241.
Taarruz kararı, 195.
Taarruz planımızın esası, 199.
Taarruza hazırlık emri, 200.
Taassup, 29.
Tacidar, 24.
Tahliye, 275.
Tahsil, 247.
Tahsin (Yüzbaşı), 78.
Taht, 211.
Takriri Sükûn Kanunu, 351-353. Talât (Sönmez) Bey (Ardahan Me-busu), 297. Talebe, 265, 327.
Tanin, 310, 311, 319, 327, 341, 342, 344, 348.
Tarih, 23,25,28,45, 62,63,69, 98, 100, 102, 107, 122, 123, 130, 151, 154, 167, 197, 202, 215, 218, 233, 245, 256, 258, 259, 283,317,319, 321,349, 350.
Tarihçiler, 233.
Tarihi, – hata, 353, – mesuliyet, 284. Tarsus, 35.
Tasarı Encümeni, 242.
Taşköprü, 41, 258.
Tatbiki için münasip zaman bekle-diğim bir fikrin tatbiki anı gelmişti, 291.
Tayyare, 28, 266, -ler, 254. Tecavüz, 76,99,337, -ler, 93, – po7 litikası,28,71. / Tecavüzkâr, 340. Tehcir, 89.
Tekâlifi Milliye emirleri, 147. Tekâlifi Milliye Komisyonu, 147. Tekelci, 340.
Tekirdağ, 61, 62, 178,260, 296. Tekkeler, 349, 353, -in kaldırılması, 237.
Telefon, 328, – hatları, 29, – hattı, 81, 105, – makinesi, 148.
Telgraf, 36, 39, 49-52, 58, 59, 72, 75, 77-81, 86, 89-91, 94, 96, 98, 99, 103-105, 108, 115, 116, 125, 126, 134, 135, 137, 171, 172, 178,198,200-202, 205,210, 211, 251,252, 272, 274,277-281,283, 284, 310, 321, 328,329, – hatları, 29, 33, – hattı, 81, -lar, 46, 88, 122, 177, 219, 273, -name, 36, 39,49, 50, 52, 54-56, 67, 72, 73, 75,79,80, 86,90,94-97, 99,103, 108-110, 112, 114, 130,138,139, 171, 177, 208, 211, 212, 216, 218, 220, 227, 272, 274, 276, 277,282-285,287,293,321, -nameler, 117, 244.
Telsiz, 72, – telgrafı, 103.
Temel haklar, 353.
Temyiz Mahkemesi, 56.
Tenedos adası (Bozcaada), 261, 262.
Terakkiperver, 348-351. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 348-350.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain zihinlerin mahsulü olan programı, 348.

©

Tercümanı Hakikat, 74.
Tersaneler, 354.
Tesanüd Grubu, 132.
Teşkilat, 23-25, 34, 35, 45, 47, 48, 64, 65, 70, 71, 76, 87, 114, 120, 127,132-135, 158-160, 170,195, 199, 224, 250, 251, 327, 336, 337, 348, 350, 351.
Teşkilatı Esasiye, 215, 345, – Kanunu, 110-112, 114, 120, 132, 134-136,165,192,212,219,234-236, 294,296T300,307,316,336,339.
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun esas maddelerini Tevfik Paşa’ya bildir-dim, U0.
Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun ta-rihçesi, 112.
Teşkilatı Esasiye Kanunu’nda ukde teşkil eden noktalar, 234.
Tevfik Bey (Erzurum Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye Reisi), 56, 58.’
Tevfik Bey (Umum Kuvayi Seyyare Kumandan Vekili), 47^19, 64, 65, 75-81,85-89,92,94,101,102.
Tevfik, Cephe Kumandanını tanımıyor, 78.
Tevfik Paşa (Sadrazam), 40, 104-106,108-110,114,116,117,118, 119,120, 178,210-212 – Kabinesi, 71,72,74, 103.
Tevfik Paşa benimle temas arıyor, 104.
Tevfik Paşa’ya verdiğim resmi ve Özel cevaplar, 105.
Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Ka-nunu Esasi’ye sadakatten ayrılamı-yor, 116.
Tevfik Paşa’nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi’nin kararı, 119.
Tevhidi Efkâr, 197, 319, 327, 341,
348. Tevhit, 304.
Theodosius II (Teodos) (Bizans
İmparatoru), 247. Ticaret, 273, 334,.336, 347. Timurlenk, 348. Tokat, 32, 68.
Tokomanidis (Reji Fabrikası Di-rektörü), 158. Toksöz, 327. Top, 102, 257. Topal İsmail, 78.
Topçu, 31, 34,201, – cephanesi, 88. Toplum, 186, 234, 309, 353, -lar,
352, -sal gelişme, 352, -sal görüş,
114, -sal muamele, 353. Toprak, 347, – bütünlüğü, 39, -lar,
172, 186, 286. Torpido, 159, 172,266. Townshend (General, Tavshend,
Tavzend), 197, 199. Trablus, 229.
Trabzon, 49,50, 159, 222, 334!
Trabzon Antlaşması, 60.
Trakya, 61, 62, 105, 121, 128, 159, 192, 202, 205, 206, 227, 266, -sının, 259.
Trakya’daki vaziyet, 61.
Trakya’daki kolordumuzun askeri icapları ve vatanperverlik namusunu yapamamasının yegâne mesulü Cafer Tayyar Paşa’dır, 62.
Trakya-Paşaeli Heyeti Merkeziye-si, 61. ,
Tren, 41, 82, 85, 86, 91, 198,-200, 250.
Trikopis (General), 201, 257. Triyeste, 253.
Tufan Bey bkz. Osman (Tufan)
Bey. Tunus, 229. Tutuklama, 98.
Tutuklanma, 33, 72, 93-95, 248. Tutuklular, 127,161. Tuz Çölü, 200. Tüccar, 147.
Tüfek, 30, 31,45,49, 90,102,257. Türbedarlık, 353. Türbeler, 353.
Türk, 243,247, 310,311, – ahali, 76, 159, – aşireti, 247, – bayrağı, 260, birlikleri, 42, – Cumhuriyeti, 350,353,354, – delege, 121,268, 270, – Delege Heyeti, 231, – devleti, 222, – devletinin tarihi, 151, -dili, 235, – Ermeni sının, 261, -gemileri, 269, – gençliği, 354, -hâkimiyeti, 181, 260, 268, – hakları, 222, – halkı, 228, – hazinesi, 268, – hükümeti, 263, 264, 268, -İdaresi, 58, – inkılabı, 346, – İnkılap tarihi, 63, – istiklali, 354, – jandarması, 261, – Kafkas ordulan, 158, – komiseri, 267, – kumandanı, 63, -ler, 24, 58, 116, 154, 178, 218,267,269, -lük, 130,346,347,
– maliye nazın, 268, – maliye teftiş heyeti, 267, – maliyesi, 268, -Meclisi Mebusanı, 267, – milleti, 23, 98, 113, 130, 139, 140, 152, 154,175,202,211,215,218,221, 223,270,301,303,309,310,312, ■ 319, 325, 349, 352, – milli hükü- , meti, 157, – neferi, 101, – ordusu, 48, 62,126,202,256, – Parlamentosu, 268, – Reisicumhuru, 342, -Rus cephesi, 261, – Rus münasebetleri, 171, – sermayesi, 128, – si-lahlı kuvvetleri, 178, – subayı, 101, 202, – şirketi, 128, – tarihi, 215, – tebaası, 127, 263, – topraklan, 286, – tutukluları, 127, – unsuru, 24, 117, – ülkeleri, 60, – vatanı, 98, 100, 221. Türk milletinin takip etmesi lazım gelen siyasi prensip: Milli siyaset, 23.

Türk milletini, cephede bulunan ordu kadar, fikren, hissen ve fiilen muharebe ile alakadar etmeli idim, 152.
Türk gençliğine bıraktığım emanet, 354.
Türkçe, 217, 219, 235. Türkistan, 312.
Türkiye, 23, 26, 31, 36, 44, 50-52, 60, 72,75, 80, 85, 86, 95, 97, 98, 104,105-107,110, 113,114, 116-118,121,123,127,140,142-144, 154, 158, 159, 167, 171, 178, 217-220, 230,234,237,243,256, 259,260,262-269,272,275,284, 286, 288, 295, 298, 305, 312, 319,321-323,338,342,345, – delege heyeti, 115, – delegesi, 269, -devleti, 111, 153, 212, 219, 222, 230, 235, 236, 259, 290, 292, 294, 301, 307, 311, 353, – düşmanları, 324, – halkı, 219, 221, 229, 230, 233, – hükümeti, 135, 169, 176,316, – menfaatları, 115, – milli halk hükümeti, 219.
Türkiye halkı kayıtsız şartsız hâki-miyetine sahiptir, 221.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23, 25-28, 30, 31, 34-37, 39, 43, 44, 46, 48, 49-55, 58, 61, 66-68, 72, 78-80, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93,

CD

95-101, 103-107, 110, 112-116, 119, 120, 123, 131, 133, 134, 136, 140-144,151, 152,160-162, 165-168, 170, 171, 175, 182, 385-187,191,192,195,198,200, 202, 207, 209, 210, 212, 215, 216,218-222 224,227,234,235, 237,238,241-245,256,258,259, 267, 273, 274, 276, 284, 285, 288-292, 294-296, 298, 300-302, 304-309, 311-314, 317-319, 322-324, 326-328, 330-338, 340, 341, 343-348, 351-353, – Genel Kurulu, 295, – Hükümeti, 40, 41, 104, 106-108, 111 115, 129, 177, 256, 286,316,317,339.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Şekil ve Maiyetine Dair Kanun Maddeleri, 112.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Reis-liğine beni seçti, 26.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-kümeti’nin harici meseleler hak-kında ilk verdiği karar: Moskova’ya bir heyet gönderilmesi, 41.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bana Müşir rütbesiyle Gazi unvanı verilmesi, 152.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İsmet Paşa Kabinesine itimat etmesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı, 347.
Türkiye Cumhuriyeti, 300, 301, 303,321,322, 324, 334.
Türkiye Cumhuriyeti Riyasetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi oy-birliğiyle beni seçti,. 300.
Türkiye-Gürcistan Antlaşması, 60.
Uhudu Atika, 222.
Ukrayna Cumhuriyeti, 206.
Ulema, 28, 324.
Ulubat (Uluabat), 42.
Ulviye Sultan, 217.
Umde, 245, 246.
Ümraniye (İmranh), 29.
Umum Kuvayi Seyyare, 76.
Umurbey, 76.
Urban, 254.
Urfa, 28, 33, 35, 260.
Uşak, 42,65,66,98,100,122,124,
257, – grubu, 125. Uzunköprü, 61.
Üçlü anlaşma bkz. Accord tripartite. Üfürükçüler, 353. Ülke, 60.
Ültimatom, 53, 54, 58, 60, 327,
332. Üniforma, 219 Üsküp, 251
Üye, 41, 42, 101, 131, 133, 134, 162,168,196,207,247,250,264, 314, 333, 336, 343, -ler, 56, 67, 68, 96, 97, 111, 113, 132, 142, 159,165,169,224,267,270,285, 292,293,295,298,313,315,320, 324, 327, 351,-lik, 51,161.
Vahdettin (Sultan), 211, 216, 218, 219,220,259,306, -in hâkimiyeti, 140.
Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul’dan kaçıyor, 216.
Van, 35, 50, – mültecileri, 91.
Van Gölü, 261.
Vapur, 217,293,310.
Vasıf (Çınar) Bey (Maarif Vekili, Sanman Mebusu), 296, 323, 337, 346.
Vatan, 29, 41, 59, 62, 69, 98, 100, 103, 120,123, 147, 151, 157, 205, 221, 227, 243, 256, 285, 296, 298, 308, 337, 338, 354, -a bağlılık, 44, -a ihanet, 319, – düşüncesi, 341, – evladı, 77, -m bağımsızlığı, 112, 113,
166 343, -m bütünlüğü, 305, 306, -m işgali, 119, -m kurtuluşu,
167 -ın menfaati, 36, 115, 283, 329,1-m mukadderatı, 26, 54, -ın müdafaası, 333, -m namusu, 343, -m saadeti, 97, -m selameti, 96,
96 139, -m yüksek menfaati, -müdafaası, 111, 152, -sızlar, 69, 244, – vazifesi 329.
97,
Vatan, 304, 309, 310, 312, 313, 327, 340, 347,348.
Vatandaş, 151, -lar, 340, -lık hakları, 243,244, 104.
“Beni vatandaşlık haklarından mah-rum etmek” teklifi üzerine Meclis’te vuku bulan beyanatım, 242.
Teklif edilen maddedeki şartlara neden sahip değildim, 243.
Vatani – fikir, 40, – hisler, 335, -hizmetler, 256, – menfaatlar, 117, – vazife, 28, 63, 106, 243, 252, -yardım, 88.
Vatanperver, 54, 59, -ane harekât, 344, -ler, 88, 119, 237, -lik, 62, 109, 115.
Vazife ve Mesuliyet Kanunu, 297.
Vehbi (Mehmet Bolak) Bey (Karesi Mebusu), 93, 94, 96, 97, 298, 333, 337.
Vehip Paşa, 324.
Vekâletpenahi, 228.
Venedik, 181,205.
Venizelos (Yunan Başvekili), 159,
271,259. Vergi, 222, 260, 269, 269, -ler, 53,
57.
Vicdan, – hürriyeti, 235, 236, -per-
verane harekât, 344. Vilayet memurları, 56 Vilayet, 50, 52, 53, 54, 57, 121,
133, 159, 197, 252, 261, 262, –
ler, 45, 51, 55, 111, 153, 263,
326,350. Viranşehir, 29, 33. Viyana, 166.
Washington, George (Vaşington), 304.
Wells (İngiliz tarihçi), 233. Wilson, Woodrow (Amerika Reisicumhuru, Vilson), 261.
Yabancı, 69, 167, 177, 264, – devlet, 218, 229, 327, – düşmanlar, 243, – himayesi, 218, – hükümet, 127, 158, – idaresi, 61, – işgali, 153, 289, – kıtalar, 28, -lar, 61, 107, 221, 222, 223, 235, 286, 310, – mahfiller, 68, – memleketler, 53, – memurlar, 257, -postaları, 121, 269, – sefaret, 264, – subaylar, 265, 266, – tebaa, 269, -temsilciler, 158, 321.
Yahya Galip (Kargı) Bey (Ankara Valisi), 48.
Yakındoğu barışı, 177, – meselesi, 176. ,
Yakup Şevki (Subaşı) Paşa (2. Ordu Kumandanı, Yüksek Askeri Şûra Üyesi), 196.
Yalvaç, 64
Yanyalı Esat Paşa bkz. Esat Paşa.

©

©

Yanyalılar, 346.
Yargı, 56, – hakkı, 222.
Yavuz Sultan Selim, 215.
Yazar, 250, 340, 341- 344, 348.
Yellice dağı, 101.
Yemen, 229, 252, 253, – çölleri,
230, – Muharebesi, 246. Yeni Dünya, 49, 91. Yeni Türkiye, 230, 289, – devleti,
289.
Yeni Türkiye devletinin idare merkezi: Ankara, 289.
Yeniden seçim yapüması kararı, 244.
Yenihan, 29,44, r isyanı, 32. Yenİhan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları, 32. Yenileşme, 353. Yenişehir, 66. Yerküre, 113.
Yermanos (Rum Metropoliti), 158, 159.
Yeşilköy bkz. Ayastefanos. Yeşilordu, 46, – teşkilatı, 47,48, 64. Yeşilordu, 46. Yetimhane, 264. Yezitler, 236. Yıldız, 217.
22 Mart 1922 tarihli mütareke tek-lifi,176. .
26 Ağustos 1922, taarruz emri, 200.
Yozgat, 29, 47, 160, – isyanı, 32, 48.
Yörük Ali Efe, 35.
Yunan, 260, – alayı, 125, – askeri, 109, – Başvekili, 259, – cephesi, 34, 40, 71, – delege, 121, – kuvvetleri, 125, – fırkası, 42,62, 65, -gemileri, 45, – gizli zabıtası, 159, grubu, 124, – Harbi, 247, – heyeti, 272, – hükümeti, 105,176,202,
– idaresi, 121, – iddiaları, 109, – işgali, 175, – işgal kuvvetleri, 34, -kıtaları, 34, 206, – kumandanlığı, 99, – kuvveti, 34,44, 62, 98,260, -Ular, 34, 42, 45, 62, 71, 99, 103-105, 109,118, 122,166, 176, 178, 272, 273-276, 279, 280, -lılık, 158, – milleti, 141, – ordusu, 28, 29, 33,34,43,45, 62, 63, 65, 66, 71, 100, 101, 122, 124,125, 139, 140, 151, 160, 166, 176, 195, 202,205,255,276,279,282, – taarruzu, 40, 42- 45, 71, 122, 141, 153, – torpidosu, 159

Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis’te şiddetli tariz ve eleştiri-İerA3.
Yunan ordusunun genel taarruz pla-nında nazarı dikkati çok çeken bir hata, 124.
Yunan tamiratı, 272, 273, 275, 281, meselesi, 271, 273, 274, 276-280.

Yunan tamiratı meselesinden dolayı ismet Paşa ile Heyeti Vekile arasında hasıl olan görüş farkı ve gerginlik, 271.
Meseleyi hal için bir tarafa hak ve-rerek diğer tarafı susturmak sis-temini tatbik etmedim, 274.
Yunanistan, 117, 138, 159, 178, 202, 205, 251, 260, 263, ;265, 267, 269, 271.
Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey (Ga-zeteci), 298, 335, 336, 346.
Yurt, 178,261.
Yusuf İzzet (Met) Paşa (Bolu Me-busu), 92, 93.
Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey (Hariciye Vekili, İktisat Vekili), 42, 153, 175,176,206-208,293,300.
Yüksek Askeri Şûra, 343, 344.
Yüksek Sağlık Kurulu bkz. Meclisi Âliyi Sıhhi.
Yüzellilikler, 324.
Zabıta, 159. Zabıtname, 23.
Zafer, 100, 122, 127, 134, 161, 181, 198, 202, 205-207, 211, 256, 257, 259, 274, 286, 287, 301, 348.
Zaho, 198.
Zara, 29.
Zatı Şahane bkz. Padişah. Zaviyeler, 353.
Zeki (Kadirbeyoğlu) Bey (Gümüş-hane Mebusu), 337.
Zenciler, 341.
Zeynelâbidin Partisi, 63.
Zıllullah bkz. Halife.
Zırhlı, 172.
Zile, 29, 32,44, 160.
Zimbrakakİs, Aleksandros (Miralay), 159.
Ziraat, 85, 347, – mektebi, 39.
Ziraat Bankası, 56.
Ziya Hurşit (Lazistan Mebusu), 212.
Ziya Paşa, 103, 104. Zonguldak, 36, 72, 73, 103, 138, , 172.
Zulüm, 76, 123, 127. Zülfü (Tiğrel) Bey (Diyarbakır Mebusu), 295.


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular