HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 19 ( Nutuk 1 - 1927 ): İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 19 ( Nutuk 1 – 1927 ): İNDEKS

 

ONDOKUZUNCU CİLT

Ahmet izzet Paşa’nın nasihatname-si, 177.
Ahmet Kemal (İlyaszade), 190-192.
Ahmet Necati (Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliye Reisi, Binbaşı), 234-239.
Ahmet Nuri Bey (Sivas Kongresi Bursa Delegesi), 97.
Ahmet Rıza Bey, 44, 91, 223, 225, 226.
Ahzı asker (askerlik şubesi), 207, 261.
Ajans, 39, 40, 212, 216, -lar, 61, 65, 144.
Akbaş, 294, – cephaneliği, 289,293. Akbaş Cephaneliği ve Köprülülü
Hamdi Bey, 293. Akdağ Madeni, 254. Akdeniz bkz. Bahrisefit. Akhisar, 43. Akşam, 174. Akyazı, 194. Alaşehir, 272. Albayrak, 63.
Aldatıcı vaatler, ağır İftiralar, 282. Alemdağı, 237.
Ali Efendi (Harbiye telgrafhanesi memuru), 307.
Ali Aguş Efendi (Yüzbaşı), 237.
Ali (Çetinkaya) Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 172.
Ali: Bey, Hacı (Gebze Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi), 243.
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (20. Kolordu Kumandanı, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Kumandanı), 40, 43, 44, 53, 78, 91-93, 101, 134, 137, 138, 140-142, 149, 156,157, 172,183,184,194,198,206,208, 214,245,260-262,326.
Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuvayi Milliye Kumandam, 137.
Aü Galip Bey (Elazığ Vaüsi, Erkâ-nıharp Miralayı), 46^9, 77, 101, 103, 105, 107-112, 115, 116, 133, l[43, 155, 227.
Ali. Galip Bey Sivas’ta, 46.
Ali Galip Hadisesi, 102.
Ali Kaptan, 238.
Ali Kemal Bey (Dahiliye Nazırı, Gazeteci), 27, 45-47, 156, 161, 184, 198, 195, 199, 217, 222-224, 226, 287, 299.
Ali Kemal Bey’in tamimi, 45.
Ali Kemal Bey ve Padişah, 45.
AH Rıza Bey (Mevki Kumandam, Trabzon Mevki Kumandanı), 126, 129.
Ali Rıza Bey (Urfa Mutasarrıfı), 139.
Ali Rıza Bey (Bahriye Miralayı), 189.
Ali Rıza Bey (Kastamonu Valisi), 101, 135, 143, 155.
Ali Rıza Paşa (Sadrazam, Batı Or-duları Başkumandanı, Birinci Fe-rik), 153,161,179,200,225,273, 275, 282, 286.
Ali Rıza Paşa Hükümeti, 163, 253.
Ali Rıza Paşa Kabinesi, 53, 154, 155, 157, 162, 169, 173, 182, 195, 197, 199, 211, 214, .215, 217, 219, 226, 228, 247, 263, 265,268,271,280,281,294-296.
Ali Rıza Paşa Kabinesi, 154.
Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde sezilen tereddüt, 155.
Ali Rıza Paşa Kabinesi milli teşkilat ve maksatları soruyor, 157.
Ali Rıza Paşa cumhuriyet yapılacağını keşfediyor, 179.
Ali Rıza Paşa Kabinesi’nİ tutmak kararı, 199.
Ali Rıza Paşa Kabinesi fikrinde ısrarlı, 211.
Ali Rıza Paşa Kabinesi milli teşkilatı düşman teşkilatla, bizi Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor, 217.
Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve yanıltmacalarına hakikat diye inanıyor, 228.
Ali Rıza Paşa ve Kabinesinin mahiyeti, 281.
Ali Rıza Paşa Kabinesi’nin istifası, 294.
Ali Ulvi Bey (Kayseri Mutasarrıfı), 216.
Allah, 55, 70, 96, 111, 141, 142, 146-149, 158, 218, 251, 259, 302, 307,311,313, 324, 325.
Alman, – barışı, 61, – lar, 100, 187, – telkinleri, 309.
Almanya, 29, 100.
Amasya, 28, 34, 36, 42, 43, 45-48, 51, 54-56,58, 59, 61,67,71, 76, 83-86180, 191-193, 195-199, 208, 217, 247, 323, – görüşmesi, 185, 189, – mülakatı, 185, 199, -Telgrafhanesi, 190.
Amasya Mülakatı, 185.
Amele ordusu, 94.
Amerika, 39,87-91,94,98, 99,223, 226, 311, – devleti, 99, – heyeti, 90, – himayesi, 100, – hükümeti, 83, 85, 86, 139, – kamuoyu, 85, 88, 129, 176, – komisyonları, 88, 9, 92, – mandası, 27, 30, 80, 84, 87, 92, 93, 96, – mandaterliği, 83, 84,86, – mektepleri, 84,85, – milleti, 88, – misyonerleri, 85, – müzahereti, 93, – siyasi temsilcisi, 311.
Amerika Kongresi, 83, 92,100.
Amerika Senatosu, 86, 127.
Amerika Tahkikat Heyeti, 97.
Amerikalı, 56, 80, – gazeteci, 89, -lar, 84, 86, 88, 91, 92, 98, 128, 218,286.
Amerika mandası isteyenler, 27.
Amerika mandası için propagandalar, 80.
Anadolu, 19,27, 28,41,42,44,52, 54, 57, 61, 63-65, 74, 76, 80, 88, 92, 97, 118, 120, 123-126, 137, 138, 141, 144, 147, 157-159, 168, 184, 186, 187, 197, 200, 205, 221, 224, 228, 229, 231, 245, 247, 252, 260, 261, 275, 277, 278, 280, 287, 294, 306, 307,314,323, – ahalisi, 35, – halkı, 84, – matbuatı, 289, – merkezleri, 114, – milli teşkilatı, 35, – şehirleri, 99, – taksimi, 87, – teşkilatı, 300, – toprakları, 30.
Anadolu’da bulunan yabancı subay-ların tutuklanması kararı, 278.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 80, 125, 180, 187, 191,209,234,251,257,274,275, 282,290,292,297,298,304,310, 313, – Heyeti Temsiliyesi, 125, 145, 155, 156, 159, 162, 169, 311.
Ananevi, 58, – alışkanlıklar, 32, –
bağlar, 29. Anarşi, 262. Anavatan, 186. Anayasa, 318.
Ankara, 27, 28, 33, 36, 40, 43, 53, 78, 91, 99, 101, 118, 120, 127, 131, 133, 134, 139-141, 143, 151, 155, 196-198, 206, 211, 212, 214, 216, 220-223, 225, 241,242,246-249,251-256,258, 260, 261, 264, 268, 270-273, 276, 278, 280, 283, 287, 292, 294, 296, 297, 299, 304-306, 308, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 324, – ahalisi, 267, – halkı, 267, -hlar, 197,267, – telgrafçıları, 153,-Valisi, 325.
Ankara’ya Geliş, 248.
Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans, 267.
Ankara’ya gelen mebuslarla yaptığım temaslar, 268.
Ankara’da toplanmak, 270.
Anlaşma, 211,225.
Antalya, 23, 211, 216, 311, 312, -limanı, 100.
Antep bkz. Ayıntap.
Antlaşma, 83, 201, 303. N/ Anzavur, 210, 262, 293,294, – hadisesi, 217, 272. -/ Antavur’un milli cephelerimizi arkadan vurmak teşebbüsü, 293.
Araba, 43, 98, 106,286.
Arabistan, 84, 186.
Arap, 270.
Arapça, 270.
Ardase (Aradase, Ardasa), 149. Arga, 103.
Arif Bey (Trakyalı), 302.
Arif Bey (5. Fırka Kafkas Kuman-dan Vekili, Erkânıharbiye Kay-makamı), 54,56, 83, 85, 86.
Arnavut Küçük Aslan çetesi, 236.
Asayiş, 34, 56, 60, 83, 85, 91, 121, 151, 161, 193, 221, 228, 239, 247, 272, 287, 308, 310, -sizlik, 28,33, 38, 232,237,
Asım Bey (1. Fırka Kumandanı, Miralay), 152, 153, 232.
Asi, 66, 175, -1er, 139, 259. VAsker, 23,45,48, 49, 96, 103, 105, 108, 109, 111, 113, 175, 193, 232, 242, 247, 302, -ce, 115, -kardeşliği, 177, -1er, 38, 74, -lik, 50, 52, 63, 133, 139, 196, 261, 309, – maaşları, 122. \J Askeri, -delege, 188, – faaliyet, 51, fedakârlık, 87, – görüş, 214, -harekât, 67, – hususlar, 104, 132,
işgal, 139, – kıta, 28, 49, 54, 239, – kıtalar, 325, – kıyafet, 133,
konum, 301, 303, – kumandan, 38, 119, – kuvvet, 92, 114, 135, 309, 311, – makam, 42, 44, 161, 326, – memur,. 65, 110, 115, -müfreze, 194, – reisler, 183, – ted-birler, 58,72, – tertibat, 53,183, -teşebbüs, 231, – teşkilat, 54, 192,
üstünlük, 226, – vaziyet, 80. Askerî Nigehban Cemiyeti, 180,

195.
Askerî Nigehban Cemiyeti, 180. •y Askeriye, 192, 210, 234, 293, 306, 307.
Askerlik Şubesi bkz. Ahzı Asker.
Aşiret, 66, 68, 106, 112, 114, -1er, 102,108,110,113, 115,116,-reisi, 75, 76.
At, 101, 107. Ata yurdu, 30. Ateşkes, 267.
Atıf Bey (Eskişehir Mıntıkası Ku-vayi Milliye Kumandanı, Süvari Kaymakamı), 137.
Atina, 208.
Avşar(Avçar) köyü, 194.
Avrupa, 25, 37, 60, 70, 88, 92,109, 129,311, – devleti, 87,97, – kamuoyu, 129,176, – milletleri, 277.
Avusturya, 29.
Ayaklanma, 116, 138, 192,211. Ayan, 153,209,299, – üyeleri, 231. Aydın, 92.
Aydın, 120, 186, 254, 255, 286, -cephesi, 183, 215, 215, 230,247, 260, 262, 272, 282, 291, 296, -havalisi, 45, -m işgali, 35, 36, -Kuvayi Milliyesi,~l88.
Aydınlı köyü, 238.
Aydıntepe, 259.
Ayıntap (Antep), 23,114,210,211,
225,232, – cephesi, 282. Ayn-üs-sevr (boğa gözü), 142. Azerbaycan, 100.
Azınlık, 171, 280, -1ar, 40, 87, 89, 124,202,238,281, -lann haklan, 201, 266.
Aziziye, 38, 43,105.
Babıâli, 36, 37, 68, 108, 110, 130, 160, 215,221,274, 309, – Müdüriyeti, 160.
Bağımsız, 30, 35, 67, 87, 90, 98, 121, 155, 246, 317, 326, – devlet, 176, – hükümet, 186, – livalar, 162, 165.
Bağımsızlık, 30, 34, 35, 39-42, 54, 61, 65, 70, 74, 83-85, 87, 89, 92-96, 99, 140, 144, 153, 158, 186, 208-210,216,239,248,265-267, 273, 274, 277, 278, 286, 297, 311-314, 318, 324, 325, -ın temini, 268, – mücahedesi, 313.
Bahri (Tatlıoğlu) Bey (Akdağ Madeni Mebusu), 254.
Bahrisefit (Akdeniz), 293.
Balıkesir bkz. Karesi.
Baltalimanı, 299.
Bandırma, 28, 43, 120, 180, 210, 215,247,272,276,293, 308.
Bandırma Vapuru, 240. Y^Barış, 51, 61, 91, 92, 99, 100, 129, 165, 176, 187, 201, 208, 228, 231, 259, 261, 280-282, 287, 294, 309, 310, – şartları, 285, 289, – teklifi, 279.’
Barış Hazırlıkları Komisyonu bkz. İstihzaratı Sulhiye Komisyonu.
Barış yapılana kadar İstanbul’a ayak basmamakhğımız ve mebus olmamaklığımız tavsiyesi, 201. ^Başkumandan, 70, 117, 179, 264, 265.
Batı, 118, 125, 157, 179, 292, – vi-layetleri, 252.
Batı Anadolu, 118; 157, – delegeleri, 125.
v Batı Anadolu Kuvayi Milliye
Kumandanı, 137. ‘ ^ Batı Orduları Başkumandanı, 179.
Batı Trakya, 24, 188, 301-303.
Batum, 74.
Bayazıt, 28, 75.
Bayburt, 28, 51, 259.
Bayburt’ta Bir Yalancı Peygamber,
259. Bayrak, 113. Baytar, 113, 302.
Bedir (Fırat) Ağa (Kâhta’da Aşiret Reisi), 113, 114,-aşireti, 106.
Bedirhani, – ailesi, 103, -ler, 101, 105.
Bedirhani Halil Bey bkz. Halil Rami Bey.
Bekir Bey, 194, 195.
Bekir, Çerkez, 198.
Bekir Sami (Günsav) Bey (56. Fırka Kumandanı, Miralay), 35,43,326.
Bekir Sami (Kunduk) Bey (Beyrut Valisi, Heyeti Temsiliye üyesi), 66, 76, 78, 83, 85, 86, 94-96, 124, 180, 183, 184, 206, 208, 277, 278.
Belçika, – devleti, 99, – grubu, 99.
Belde, – ahalisi, 129, -ler, 325.
Belediye, 39, 41, 120, 121, 126, 196, 312, 324, – dairesi, 138, -ler, 120,-meclisleri, 314.
Beni muamelelere ve icraata mü-dahaleden men etmek isteyenler benden tesirli tedbirler bekliyor, 296.
Benim kararım, 30. Berlin Sefiri, 276. Beslân, 194. Beşiktaş, 241,242. Beyanat, 231.
Beyanname, 25, 61, 64, 65, 68, 74, 79, 98, 102, 123, 130, 131, 140, 143, 145, 146, 152, 154, 161, 164-166,168, 169,173,175-178, 185, 186, 211, 212, 217, 264, 266, 280-282, 287, 312, 313, 318, 321, -ler, 63, 129, 259, 310.
Beyoğlu telgrafhanesi, 306, 307.
Beypazarı, 324.
Beyrut, 66.
Biga, 233, 2983.
Bilecik, 138’, 177, 178, 183.
1919 Sonbaharında karşılaştığımız
diğer bazı vakalar, 246. Birinci Dünya Savaşı bkz. Harbi
Umumi. Birlik muharebesi, 89. Bitlis, 26,49, 66,75, 155, 196. Bizans, 57.
Block, Adam (Adam Blok), 222,
223. Boğa, 142. Boğazlar, 286.
Boizeau (Buvazo) (Yüzbaşı, Fransa Temsilcisi), 305.
Bolşevik, – harekâtı, 144, – ler, 144, -lik, 294.
Bolşevizm, 302.
Bolu, 136,137,139, 151,195, 232, 233, 321, 323, 324, – Mutasarrıfı, 135.
Borç, 96, -lanma, 87. Bordeaux (Bordo), 187. Bosphore (Bosfor), 231. Boşamak, 222. Bozdağ, 295.
Bozkır, 211, 221, 225, – hadisesi, 151,211,212,217.
Bozkır hadisesi ve İzmit Mutasarrıfının muhalefeti, 151.
Bölgesel kongreler, 19.
Britanya, 263.
Browne, Louis Edgar (Bravn) (Amerikalı gazeteci), 80, 89, 93, 94.
Brunot (Brüno) (Fransız Binbaşı, Jandarma Müfettişi), 72, 74, 75.
Buharii Şerif, 325.
Bulgar, – askeri, 302, -lar, 303.
Bulgarya (Bulgaristan), 302, 303.
Burç, 142.
Burdur, 216,254.
Burhanettin Bey (Nahiye Müdürü), 238.
Bursa, 28, 35, 36, 120, 138, 183, 198, 206, 210, 215, 272, 276, 287,326, – delegeleri, 97, – hava-
! lisi, 183, 184.
Büyük Aslan çetesi, 238, 239.
Büyük Britanya, 263.
Büyük Harp bkz. Harbi Umumi. , Büyük Millet Meclisi, 200,313-315, 319, 322, -nin açılış günü, 324.
V^Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey (Edir-ne’de 1. Kolordu Kumandanı), 34, 184, 206, 301-303.
Cafer Tayyar Bey’in Trakya’da ta-kip ettiği yanlış bir görüş, 301.
Cahil, 269.
Cami, 325.
Cami (Baykurt) Bey (Mebus), 44,
88,91,277. Canik bkz. Samsun. Caniler, 262. ^Casus, 66,225, -luk, 220, – şebekesi, 116.
Cavit Bey (Niğde Mutasarrıfı, Aydın Mutasarrıfı), 216. Cebelibereket, 232. Cehalet, 87.
Celâdet Bey (Bedirhani), 101-103, 105.
Celâl (Bayar) Bey (İktisat Vekili), 172.
Celâl (Zarahzade), 190-192.
Celâl Bey (Adliye1 Nazırı), 300.
Celâîettin Arif Bey (Meclisi Mebu-san Reisi), 258, 299, 300, 317, 318, 321, 322.
Celâîettin Arif Bey ile görüş ayrılığı, 318.
Celâîettin Arif Bey Meclisi Mebu-san Reisliğini bırakamıyor, 321.
Cemal Bey (Konya Valisi), 52, 53, 101, 138, 143, 151, 155,216.
Cemal Bey (Konya Valisi) İstan-bul’a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul’u tanımıyor, 138.
Cemal Bey (Malatya’da 12. Süvari Alayı Kumandanı. Binbaşı), 105, 107, 112.
Cemalettin Efendi, Çelebi, 248.
Cemal (Mersinli) Paşa, Mersinli (Harbiye Nazırı, Yıldırım Kıtaları Müfettişi), 40, 53, 155-157, 162-167, 173-175, 177-184, 194-197, 199-202, 205, 210-217, 220, 228, 229,232,236,240, 241, 247,248, 255,256, 258,260-266, 271,272, 274-277,294,295,302.,
Cemal Paşa’nın (Mersinli) İstan-bul’a gitmesi, 53.
Cemal Paşa, kabine namına milli iradeye aykırı hareketlerden ka-çınılacağını taahhüt ediyor, 166. VCemal Paşa işbaşından genç ku-manda unsurlarını uzaklaştırmak – istiyor, 260.
Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa istifa ederim ve Meclisi Mebu-san’ın açılması imkânsız bir ha-yal olur, diyor, 261.
Cemal Paşa’nın işten uzaklaştırıl-ması teklifi karşısında Alİ Rıza Paşa kabinesi, 271.

Cemil Bey (Bedirhani), 101. Cemil Cahit (Toydemir) Bey (5.
Kafkas Fırkası Kumandanı), 193. Cemil Paşazade Ekrem bkz. Ekrem
Bey.
Cemiyet, 24-27, 35, 39,41,45,49, 51, 54, 63, 69, 70, 76, 80, 122, 125, 127, 155-157, 159, 161, 162, 169, 174, 175, 180, 184, 187, 188, 191, 195, 197, 198, 200,206,208-211,229-222,225, 234-236, 238, 247, 248, 251, 257, 264, 266, 269, 273-275, 282, 290, 292, 294, 297, 298, 302, 304, 309, 310, 312, 313, 317, 324, -1er, 91, 96,120, 121, -teşkilatı, 207.
Cemiyeti Akvam (Milletler Cemi-yeti), 90, – Nizamnamesi, 98.
Cemiyetler Kanunu, 65.
Cemşit mevkii, 137.
Cenabı Hak, Mevla bkz. Allah.
Cengiz (Kara Vâsıfın takma adı), 91.
S Cephane, 23, 27, 151, 247, 289, 294, – deposu, 293, -lik, 293.
Cevat Abbas (Gürer) Bey (Serya-ver), 42, 47, 132, 240, 241, 243.
Cevat (Dursunoğlu) Bey (Dursun Bey zade) (Kâtip, Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi), 63.
Cevat (Çobanlı) Paşa (Erkânıharbi-yei Umumiye Reisi), 33, 34, 41, 51, 56, 60, 91, 156, 180, 214, 271,274,277,278.
Cevat Rifat (Atilhan) Bey (Cemal Paşa’mn Yaveri), 163.
O
Cevdet Bey (13. Kolordu Kuman-dam), 40, 105, 122.
Ceza Kanunu, 161.
Cihan, 35,42, 65, 68,74, 128, 142, 144, 165, 201, 212, 231, 232, 258, 278, 280, 281, 289, 294, 297, 308, 313, – kamuoyu, 26, 209, 273.
Cinayet, – failleri, 245, -1er, 25, 232,238.
Cinayetkârane, 164.
Cins, 121, 309.
Cizvit papazları, 72.
Clemenceau, Georges (Klemanso) (Fransa Başbakanı), 70, 226.
Coğrafi haklar, 158.
Cuma namazı, 152, 153.
Cumhuriyet, 20, 179, – kanunları, 32.
Cumhuriyet Halk Fırkası, – Büyük Kongresi, 19, – Genel Kongresi, 20, – İkinci Büyük Kongresi, 21.
Çanakkale, 184, 242, 243, 304. Çankaya, 172. Çatalköprü, 323.
Çelebi Cemalettin Efendi bkz.
Cemalettin Efendi, Çelebi. Çerkez Bekir bkz. Bekir, Çerkez. Çerkez vatandaşlar, 232. y Çete, 23, 33, 195, 236-239, 243, -ler, 225, 233, 234, 237, 240, / 246.
•S Çetecilik harekâtı, 251. Çiftçi, 270. Çiftlik, 48. Çine, 36, 120. ,
Çolak Hüseyin Sâlahattin bkz.
Sâlahattin, Hüseyin. Çorbacı, 238.

Çorlu, 302.
Çorum, 133, 134, – hainane tertibi,
143. Çukurova, 270.
Çürüksulu Mahmut Paşa, 91, 213, 222.
Çürüksulu Mahmut Paşa’mn Beya-natı, 231.
Dahili, – bağımsızlık, 94, – düşman, 195, 197, 214,-işler, 219.
Damat Ferit Paşa bkz. Ferit Paşa (Damat).
Damat Şerif Paşa bkz. Şerif Paşa (Damat).
Danca Rum bekçileri, 236, 239.
Darıca Rumları, 238.
Darülhilafe (Hilafet merkezi), 254, 256,292.
Dava, 89, 286. ^ –
Dedikodu, 152, 165.
Defrance (Döfrans) (Fransa siyasi temsilcisi), 40.
Defterdar, 135.
Değirmendere, 195.
Delege, 35, 42, 51, 61, 66, 71, 76, 100, 150, 157, 164, 165, 167, 168, 174, 177, 181, 184, 185, 188, 192, 212, 214, 231,- 239, 255-257, 273, -ler, 24, 63,75,77, 78, 92, 97, 125, 154, 158, 187, 228, 266.
Demange (Dömanj) (Miralay), 38. ^/Demirci MehmetEfe, 214.
Deniz kuvvetleri, 208.
Denizli, 27.
Deniz yolu, 179.
Deraliye, 109, 111, 159, 160, 281.

Derince, 307.
Dersaadet, 53, 57, 68, 70, 71, 84, 89-92, 102, 118, 126, 137, 150, 184, 188, 191, 197, 233, 239, 241, 242, 254, 255, 267, 282, 298, 304,310, 323.
Dersim, 105, 133, 230, 322, – aşi-retleri, 113, – Kürtleri, 76,77, -li-ler, 113.
d’Esperey, Franchet (General Fran-şe Despere),72, 220, 221.
Devlet, 23-25, 27, 29-31, 34, 40, 41, 54, 68, 74, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 99, 129, 144, 146, 158, 167, 173, 176, 178, 179, 181, 183, 186, 203, 208, 219, 229, 261, 265, 273, 281, 282, 285, 286, 289, 294, 297, 300, 309, 310, 313, 325, – adamı, 231, -adamları, 143, – bağımsızlığı, 31, – baskısı, 281, – gelirleri, 95, – haini, 191, – hizmeti, 161, – idaresi, 281, -in bağımsızlığı, 210, 216, 248, 274, 277, -in kurtarılması, 314, -in menfaati, 174, -in mukadderatı, 54, -in tam bağımsızlığı, 40, – işleri, 121, 147, 171, 266, – kuvvetleri, 318, -ler, 36, 39, 72, 80, 92, 97, 98, 138, 141, 171, 195, 208, 209, 220, 230, 247, 263, 264, 266-268, 273, 276, 280, 282, 293, 295-298, 305, 310-312, – merkezi, 314, -temsilcileri, 274, 277.
Dİn, 83, 84, 85, 121, 308, 325, -adamları sınıfı, 87, – haini, 191, -kardeşlerimiz, 227, – ve mezhep hürriyeti, 83-85, -siz, 29,88, -sizler, 259.
Dini, – bağlar, 29, – eğilim, 88, -haklar, 25, 158, – hükümler, 85, -merasim, 325, – mücahede, 274, -teşkilat, 25, – vazife, 146.
Diplomatlar, 88. N/ Divanı Harp, 118, 155, 188.
Divanıâli, 156, 161.
Diyanet İşleri, 197.
Diyarbekir (Diyarbakır), 26, 28, 34, 36, 40, 75, 99, 102, 104, 114, 115, 118, 120, 122, İ35, 206, 211,227,276, 308, 322, -li, 103.
Doğu, 61,88, – ahvali, 60, – hadiseleri, 62, – meselesi, 88, – sının, 89, – vilayetleri, 25, 26, 40, 42, 51,67,75, 80, 89, 90, 251-253.
Doğu Anadolu, 76, 80, 157, 231, -vilayetleri, 123, 125.
Doğu Trakya, 186, 302, 303.
Doktor, 50.
Donanma, 23, 203, 293. Donanma Cemiyeti, 188, 247. Dört aykırı görüş ve aldığımız karar, 206. Dörtler Meclisi, 85. Dörtyol, 232. Dretnot, 98. Dua, 89, 325, -1ar, 148. Dursun Bey, 63.
Dünya, 65, 74, 88, 139, 152, 227, 257, 267, – devletleri, 99. \f Düşman, 26, 31, 32, 34,96, 98,104, 137, 193, 195, 197,209,211,217, 228,230,257,264,292,297,306, – baskısı, 202, – casusu, 66, – çeteleri, 233, – devletler, 29, 230, -emelleri, 174, – istilası, 267, – işgali, 144,252,267, – kuvvetleri, 226, 290, -Iar, 37, 45, 112, 152, 169, 179, 184, 190-192, 194, 195, 198, 199,214,232,240,251,253,267, 286,289,297,298, -lık, 89,205, -pençesi, 176, – teşebbüsleri, 233. Düzce, 194, 240, 318, 323, 324, -Abazaları, 323.
Ecnebi zabit, 103.
Edirne, 24, 34, 35, 120, 157, 186,
206,207,210,276,301-303,307. Efe, 214, -ler, 183. Efrat, 27, 47, 110, 259, 272, 293,
307. Egemenlik, 87. Eğitim, 83-85.
Ekim 1919’da mühim dahili işler, 210.
Ekrem Bey (Cemil Paşazade,
Bedirhanlı), 103, 105. Elâziz (Elazığ, Mamuretülâziz),
24, 26, 47, 49,77, 103-113, 122,
155, 227, 322. Elbistan, 103, 116. Emekli, 63, 135, 180, -liler, 156,
161.
Emin Efendi (Jandarma Tabur Ku-mandanı, Yüzbaşı, Üsküplü), 135, 136. ,
Emir Faysal, 225.
Emirî Efendi, Ali (Tarihçi, Yazar), 189.
Emperyalist, 87. Enez (İnoz), 186. Entrika, 237. Ereğli, 33,99,151. Erenköy, 160, 275. Ermeni, 91, 216, 238, – dostu, 88, -entrikası, 237, – kıtali, 225, 285,
-ler, 26, 89, 90, 195, 231, 252, 285, 286, -Iik, 80, 90, -lik meselesi, 25, – malları, 25, – mazlumları, 88, – meselesi, 88, – mülteci-ler, 38, – nasyonalistleri, 289, -nüfusu, 103, – özerkliği, 40, -Patriği, 24, 195, – Patrikhanesi, 184, – talebe, 84, – unsuru, 229, -zalimleri, 188.
Ermenistan, 26, 88-90, 92, 100, 231, – hükümeti, 85, – mandater-liği, 84, – özerkliği, 40, – sınırı, 90, – teşekkülü, 85.
Erzin, 232.
Erzincan, 66,73,76,77,90, -h, 68.
Erzincan Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi, 122.
Erzurum, 24,25,28,32-34,36,40-42,49, 50, 52, 56, 60, 66, 69, 72, 73, 75-77, 80, 83, 86, 93, 96, 106, 109, 120, 131, 132, 144, 165, 170, 171, 184, 206, 256, 269, 276, 278, 290, 308, 314, – ahalisi, 130, – Kadısı, 259 -lular, 63.
Erzurum’a hareket, 49.
Erzurumluların yardımları, 63.
Erzurum’u terk lüzumu, 75.
Erzurum Kongresi, 19, 42, 51, 61-68, 75, 76, 78, 84, 97, 98, 124, 125, 151, 154, 157, 162, 182, 187,231,251,267,269, – Beyannamesi, 64, 74, 79, – hükümleri, 123, – Nizamnamesi, 79, 123, -Valisi, 150.
Erzurum Kongresi hazırlıkları, 51.
Erzurum Kongresi, 64.
Erzurum Kongresi beyannamesi ve kararları, 64.
Erzurum Kongresi’nde görülen te-reddütler, 66. Erzurum Kongresi hiçbir suretle
manda kabulü hakkında karar
vermiş değildir, 98. Esaret, 87, 289, 318, – zinciri, 31. Esat (Işık) Paşa (Göz Tabibi), 91,
201, 202, 222. Esir, 27,31, 34, 35,96, 259, 294, –
etmek, 312, -ler, 87. Eskişehir, 101,137, 138, 178, 183,
207, 210, 211, 219, 247, 248,
253, 313. Esnaf, 190.
Eşkıya, 76, 77, 110, 111, 244, -lık,
37, 243, 302. Eşraf, 48, 115, 191. Eşref Bey, 200. Eşref, Şeyh, 259.
Ethem Bey (İzmir Telgraf ve Posta
Başmüdürü), 247. Ezan, 325.
Facialar, 232, 233. \y Fahrettin (Altay) Bey (Miralay, Paşa), 214,260,261. Faik Âli (Ozansoy) Bey, 287. Faruk Bey (Jandarma Yüzbaşı), 113.
Felahı Vatan Grubu, 270, 287, 290,
292, 295, – ittifakı, 286. , . Fellâh,270. Fen, 31.
Fenni, 25, – ihtiyaçlar, 186, – yar-‘ dım, 99.
■ Ferda, 247. : Ferit (Törümküney) Bey, Recai
(Defterdar), 135-137. Ferit (Tek) Bey, Ahmet (Nafıa Nazırı), 44.
Ferit Paşa (Damat) (Sadrazam), 23, 27,39, 65,70,85,117,126,131, 141, 143, 144, 147, 150, 153, 154, 177, 197-199, 214, 221, 260, 266, 287, 296, 298, 300, 301,312.
Ferit Paşa hükümeti, 102,116,120, 121, 129, 133, 138, 143, 146, 148, 152, 161, 163,183.
Ferit Paşa Kabinesi, 175,176,178, 181, 182, 196, 215, 216, 229, 265,268, 272.
Ferit Paşa’ya çektiğim şifre, 70.
Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir, 146.
Ferit Paşa’nın istifası, 153.
Ferit Paşa, Ali (Sulh ve Selamet Fırkası Reisi, Harbiye Nazın),
” 44,52,60, 68.
Fethi (Okyar) Bey, 172,173.
Fetva, 213, 214, 294.
Fevzi Bey (İzmit’te 1. Fırka Ku-mandan Vekili, Kaymakam), 240,243-245.
Fevzi (F^at) Efendi, Şeyh Hacı (Erzincan’da Nakşi Şeyhi, Erzurum Kongresi Heyeti Temsiliye Üyesi), 66,76, 124. ‘V Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbi-yei Umumiye Reisi, 1. Ordu Müfettişi, Harbiye Nazırı), 51, 156, 172, 173, 294.
Fındıklı Sarayı, 293.
Fırka, 19-21,26,37,40,44,45,91, 113, 171, 175, 184, 195, 257, 257, 317, -lar, 89, 90, 97, 212, 213, 298.
Fidye, 238.

Fikir, – cereyanı, 100,304, – muharebesi, 89. Fikri kabiliyet, 32. Filipin, 87. Filistin, 85, 176.
Firar, 23, 66, 106-108, 116, 138, 141, 194, 195, 226, 241, 244, 313, 323,-lar, 156, 161,193.
Firari, 108,115,151, – asker, 242, -jandarma, 242, -ler, 107, 108, 112.
Flood, Solly (Salli Kled) (İtilaf Kuvvetleri Kumandanı, İngiliz General), 138.
Forbes (İngiliz Yüzbaşı, Kontrol memuru), 323.
Franmason teşkilatı, 222.
Fransa, 29, 40, 86, 87, 96, 220, 223, 225, 226, 263,299, – Meclisi Mebusam, 311, – temsilcisi, 229, 274.
Fransız, 100, 133, 293, – Anayasası, 318, – askeri, 210, 232, – binbaşı, 72, – efradı, 293, -lar, 23, 72, 74, 128, 187, 220, 225, 230, 240,247,285,289,293, – matbuatı, 287, – milleti, 74, – ricali, 75, – siyasi ricali, 74, – siyasi temsilcisi, 311,- subayları, 72, – temsilci, 230, 305, – torpidosu, 215.
Fransızca, 25, 227.
Frew, Robert (Rahip Fru, Mister Fru), 27, 46, 191, 217, 220, 226, 227, 299.
Frew’e (Mister) yazdığım mektup, 226.
Fuat Paşa (Keçecizade) Türbesi, 221.
Galatalı Şevket Bey bkz. Şevket
Bey (Galatah). Galip Bey, 223.
Galip Bey, Mehmet (Trabzon Valisi), 101, 131, 143, 149, 150, 155. Gasp, 234,235.
Gayri kanuni, 45, 128, 158-160, 165.
Gayri milli propaganda, 44.
Gayrimüslim, 310, – unsurlar, 39, 139, 186, 195,212,213.
Gazete, 25,63, 174, 180,181,195, 212, 220, 231, 247, -ler, 46, 111, 153, 188,224,290,298,323.
Gazeteci, 80, 89, 93, -ler, 144.
Gaziantep bkz. Ayıntap.
Gebze, 232, 233, 235-239, 242, 244, 246, – Müdafaai Hukuk Heyeti, 243.
Gelibolu, 293.
Gemi, 54, 215, -ler, 35.
Genç, 93, -ler, 23, 222, – subaylar, 261, – vatanperverler, 24.
Genel Kongre, 19, 20, 207, – Be^ yannamesi, 102.
Genel manzarayı dar bir çerçeve içinden görüş, 29.
Genel oy, 165.
Genel vaziyeti idare ve sevk mesuliyetini üstlenenler, en mühim hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunmalıdırlar, 252.
General Harbord heyeti ve Generale verdiğim cevap, 139.
George, Lloyd, 26.
Gerede, 324.
.Geven aşireti, 114.

Geyve, 195, 314, 324, – Boğazı, 118.
Gizli, – antlaşmalar, 83, – oy, 317, –
teşkilat, 223. Göç, 25, 195. Göçmenler, 23. Gölcük yaylası, 295. Gönen, 262.
Göz tabibi, 201, 202, 222. Grafik, 91.
Gümülcineli İsmail Bey bkz. İsmail
Bey (Gümülcineli). Gümüşhane, 149, 151, – delegesi,
150. Güney, 33.
Güneybatı vilayetleri, 252. Gürcistan, 100.
Güvenoyu, 183, 280, 281, 301. Güvensizlik oyu, 305.
Haber, 33, 38, 39, 41, 106, 184, 191, 210, 221, 222, 227, 238, 241, 296,298, 321, -ler, 74, 197, 220.
Haberdar, 247,251,255,277, 279.
Haberleşme, 28,41, 52,53, 56,58, 59, 62, 77, 99, 104, 105, 109, 112-119, 121, 123, 124, 129, 132-134,141-143, 145,148,149, 153, 156, 159, 162, 163, 166, 168, 183, 199, 201, 236, 239, 244, 253, 273, 293, 299, 307, -kanalı, 49, -ler, 71, 80, 127, 131, 134, 137, 150, 155, 158, 174, 198, 200, 205, 218, 263, 272, 274, 277, 280, 296, 301, 317, -mercii, 122.
Hacı Ali Bey bkz. Ali Bey, Hacı.
Hacıbayram Veli Camii Şerifi, 325.

Hacı Bedir Ağa bkz. Bedir Ağa,
Hacı. Hacıbektaş, 248.
Hacı Hafız Efendi bkz. Hafız
Efendi, Hacı. Hacı Musa Bey bkz. Musa Bey,
Hacı. Hadımköy, 302.
Hâdi Paşa (Ticaret ve Ziraat Nazırı), 140, 141. Hâdİ Bey, 306. Hadisat, 25.
Hafız Efendi, Hacı (Vilayatı Şarkiye Müdafaaİ Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi), 63. vHain, 29, 47, 114, 182, 191, 216, 217,240,243, – çeteler, 233,234, – hükümet, 130, -ler, 108, 144, 193,227, -lik, 288.
Hainane, 112, 121, 243, – faaliyet, 210, – harekât, 114, – hareket, 119, 130, 133, – maksat, 115, -muhalefetler, 313, – siyaset, 120, 230, – tertip, 143, – teşebbüsler, 27, – teşkilat, 217.
Hak, 158, -lar, 39,40,50, 161.
Hakemlik, 145.
Hâkimiyet, 30, 37, 85,92,93, 158, 161, 163, 165-167, 171, 186, 225-227, 282,286,289,311-313.
Hakkaniyet, 129.
Hakkâri, 292.
Hakkı Behiç (Bayiç) Bey (Sivas Kongresi Delegesi, Mebus), 208.
Hakkı Bey (Siverek Mebusu), 258.
Hakkı Bey (Üsküdar Süvari Müfrezesi Kumandanı), 238.
Hakkı Efendi (Bandırma Sevkıyat Reisi Topçu Binbaşı, Askeri Ni-
O
gehban Cemiyeti kurucularından), 180.
Halaskar Grubu, 180.
Halep, 115, 116, 289.
Halet (Sağıroğlu) Bey, 106.
Halide Edip (Adıvar) Hanım, 44, 89, 91.
Halife, 27, 29, 30, 67, 112, 117, 174, 191,299, -lik, 130.
Halil Bey (Kastamonu Polis Müdürü), 135.
Halil Rami Bey (Bediıhanlı, Malatya Mutasarrıfı), 101, 103, 107, 112, 116, 155,227.
Halit Bey (Müdafaai Hukuk Cemiyeti Kâtibiumumi Vekili), 298.
Halit (Akmansü) Bey (13. Kolordu Erkânıharbiye Reisi), 103-105.
Halit (Karsıalan) Bey (Trabzon’da 3. Fırka Kumandanı, Kaymakam), 28, 51, 52, 62, 131-133, 150,259, 260.
Halit Bey’in Trabzon ve civarında milli teşkilata memur edilmesi, 131.
Halk, 19,20,24,36,45,46,61,63, 75, 83, 84, 87, 108, 122, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 178, 181, 191, 195, 198, 222, 230, 236, 238, 259, 262, 264, 267, 302, 314, 322, – hükümeti, 87, -ın hayatı, 263, -m namusu, 263.
Halkçılık idaresi, 20.
Halkoyu, 85.
Hamdi Bey, Köprülülü (Akbaş Kah-ramanı), 293,294. (
Hamdi Efendi (Kadı), 219, 224.
Hamdi Efendi, Manastırlı, 306-308, 313.

Hamdi Efendi (Manastırlı), 308! Hamdi Paşa, Kiraz, 137, 157, 180, 200.
Hâmi Bey, 95-98, 100.
Hâmit Bey (Mebus, Hilali Ahmer),
188,258. Hamit Bey (Samsun Mutasarrıfı),
40,56-58,61. Hamit Bey’in İstanbul hükümetince
azli, 57. Hanedan, 31,32, 85. Hapishane (Mahpushane), 138,195,
244.
■\/Harbi Umumi, 23, 29, 173, 260, 309.
Harbiye, 166, 177, 240, 258, 271, 294, 299, 300, 306, – Telgrafhanesi, 163, 300, 307.
Harbord (General), 139, 140. V Harekât, 41, 46, 61, 63, 67, 88, 92, 118, 128, 134, 138-141, 143, 144, 148-150, 152, 153, 155, 156, 161, 165, 167, 175, 177, 178, 181, 182, 188, 193, 195, 196, 198-200, 212, 216, 223, 226, 235, 251, 262, 277, 285,287-289,291,294-296,302, – birliği, 54, – raporları, 145.
114
Harici, – bağımsızlık, 94, – düşman, 195, 197,214. -./Harp, 25, 27, 74, 84, 85, 90, 97, 113, 118, 173, 214, 259, 261, 294.
Harput, 101-103, 105, 108, 113, 143,-Valisi, 106.
115
Hart, – köyü, 259, – meselesi» 260. Hasan Bey (2. Ordu Müfettişliği
Şifre Müdürü), 53. Hasan Çavuş, 194.

Hasan Efendi (İstanbul’da Fetva
Emini), 213, 214. Hasankale, 28.
Hasbi Efendi (Sivas Vali Vekili,
Hâkim), 40, 73. Hatim, 325.
Havza, 33, 34, 36, 40, 43.
Hayati Bey (Heyeti Temsiliye Kâtibi), 196, 307.
Haydar (Vaner) Bey (Konya, Van Valisi), 40, 106, 155.
Haydar (Yuluğ) Bey (Bolu Muta-sarrıfı), 195, 323.
Hayvan, 106.
Hendek, 323, 324.
Hereke, 240.
Hıristiyan, – ahali, 228, 232, 237, 308, – azınlıklar, 87, – düşmanlığı, 89, – halk, 36, -lar, 88, 184, 199, 210, 239, 309, – unsurlar, 38, 39, 65, 186, 197, 208, 213, 232.
Hırsız, 101, -lık, 180. Hısnımansur (Adıyaman), 102, 114.
Hıyanet, 29,66, 104, 113-116,144, 199,216,318.
Hıyanetin müşterek müteşebbislerinden Ferit Paşa Kabinesi’ne taarruz, 116.
Hıyanetkârane, 192, – hareketler, 189, – maksat, 310, – sebepler, 124.
. Hikmet Bey (İzmit Jandarma Alay , Kumandanı), 244.
Hikmet Bey, 195, 198, 199, 220,
221,224,225. Hilafet, 23, 31, 87, 122, 185, – makamı, 66, 121, 158, 170, 194,
209,300, 313, 324,325, – şûrası, 294, 298.
Hilafet merkezi bkz. Darülhilafe.
Hilmi Bey (İstanbul’da Umum Jan-darma Kumandan Muavini), 240, 243.
Hintli Müslümanlar, 60.
Hoca, 73, 138,223, 279,290.
Hoca Abdülâziz Mecdi Efendi, 279. ‘
Hoca Raif Efendi bkz. Raif Efendi.
Hoca Sabri Efendi bkz. Mustafa Sabri Efendi.
Hoca Vehbi Efendi bkz. Vehbi Efendi.
Huda, 147.
Hukuk, 74,229, – müşaviri, 189.
Hükümdar, – hanedanı, 32, -lık, 117.
Hükümet, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 39,40,42,45,49,50,56,57,62, 65-68,70,71,77, 80,83, 87,92, 93, 103, 104, 109, 110, 114-116, 119-121,123,124,126-130,133, 134, 137, 139-145, 151, 155, 157-159,161-170,175-179,181-183,185-188,191,194-199,201, 202, 205-212, 218, 220-223, 228-238,241-245, 253, 254,256, 259, 262, 263, 265, 266, 271, 273, 275-277, 278, 280-282, 285-291,293-297,300,303,305, 308-310,313,314,317, – dairesi, 107, 111, – heyeti, 164, – işleri, 172, 213, 217, – kuvvetleri 108, -ler, 98, – makamı, 325, – memurları, 121, 322, – reisliği, 173, -teşkili, 122, 171, 173.
Hükümeti kayıtsız şartsız düşürmek ve kati mücadele vaziyeti almak lüzumu, 280.
Hükümranlık, 85, – haklan, 84. Hür, 289. Hürrem Bey, 35.
Hürriyet, 83-85,158, 159,175, 184, 197, 311, -çiler, 189, 192, 194, -esasları, 312.
Hürriyet ve İtilafçılar, İ89, 192, 194, 202, 296.
Hürriyet ve İtilâf Fırkası, 26, 37, 40, 175,184,195,197.
Hüseyin (Pektaş) Bey (Robert Kolej Türkçe Muallimi), 189.
Hüseyin Baki Bey (Burdur Mebusu), 254.
Hüseyin Hamdi Bey (Trabzon Belediye Reisi), 126.
Hüseyin Hüsnü Bey (Babıali Müdürü), 160.
Hüseyin Kâzım Kadri Bey (Aydın Mebusu, Meclis Birinci Reis Vekili, Şeyh Muhsini Fâni), 254-256, 258, 279, 300.
Hüseyin Salâhattin bkz. Sâlahattin, Hüseyin.
Hüsnü Bey (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.
Hüsrev (Gerede) Bey (Sefir), 42, 50.
Hüsrev Sami (Kızıldoğan) Bey, 78, 93,97,208. .
Ilıca, 73.
İrak, 84, 85, 176, 225. Irk, 45,308. Irki haklar, 158. -Islahat, 264,266,281. islahiye, 232.
İbrahim (Aktan) Bey (Kastamonu
Valisi), 40, 134, 155. İbrahim Ethem Bey (Mutasarrıf),
57, 216.
İbrahim Süreyya (Yiğit) Bey (Sivas Kongresi’nde Delege, Mebus), 50, 93,208.
İbrahim Tali (Öngören) Bey (3. Ordu Sıhhiye Müfettişi, Miralay), 48, 59.
İdam, 69, 139.
İdari sakıncalar, 205.
İhanet, 146, – hançeri, 130, -ler, 147.
İhanetkârane, 152, 155, – hareketler, 161, – teşebbüs, 143, – vakalar, 125.
İhbar, 304, 305.
İhsan (Eryavuz) Bey (Topçu), 172, 302.
İhtilal, 27, 45, 46, 226, 297, 302, –
kuvveti, 208. İkdam, 180.
İktidar, 109,197,198, 205,- makamı, 173, 174, 230, – mevkii, 125, 144, 162, 221, 225, 226, 265, 268, 275, 278, 296, 298-300, -sahibi, 154.
İktisadi, – çıkış, 303, – hayat, 309, -ihtiyaçlar, 186, – teşkilat, 25, -yardım, 99.
İlhak, 24, 27, 36.
İlhami Efendi (Temyiz Mahkemesi
Üyesi), 213. İlim, 31,-sizlik, 90. İlmi, – teşkilat, 25, – vasıtalar, 25, –
vesikalar, 26. İltica, 228.
İltihak, 322, 323, -lar, 305.
İlyas Bey (Malatya’da 15. Alay Ku-mandanı), 103, 104, 106-108, 112-115, 122.
İman, 312.
İmparatorluk, 179.
İmtiyaz, 25, -lar, 65, 84, 87, 186, 189.
İnebolu, 134, 135, 137, 151, 207,
210. İnfaz, 118,265.
İngiliz, 92, 102, 114, 132, 133, 293, – Akdeniz Donanması, 293, askeri, 306, – askerleri, 23, 302, 307, – bahriye askeri, 307, – binbaşı, 60, 101,103,105,106,113,
– fevkalade temsilcisi, 45, – fırkası, 113, – gemisi, 54, 215, – görüşü, 54, – hesabı, 222, – himayesi, 26, 27, 35, 100, – hükümeti, 115,
– idaresi, 100, – kara kuvvetleri, 208, – kıtaları, 137,210, – kontrol subayı, 138, – kuvvetleri, 101, -ler, 23,26, 56,58-62,71,74, 84, 88, 109, 122, 124, 128,131, 133, 137, 138, 181, 197, 208, 222, 240, 271-274, 276, 277, 289, 293, 294, 299, 300, 302, 306, 307, 318, -terin tecavüzü, 277, -mandası, 39, 96, – matbuatı, 100, 221, – milleti, 27, – notası, 39, -nüfuzu, 122, – ordusu, 115, – siyasi adamları, 87, – siyasi me-murları, 227, – siyasi temsilcisi, 311, – subayı, 227, – taraftan, 223, – temsilci, 294, 305, 323, -temsilciliği, 285J

İngiliz İbrahim, 195. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, 26, 39, 175, 188, 195, 197, 208, 211,
220, 222, 264, – İstanbul İdare Heyeti, 198.
ingiliz Muhipleri Cemiyeti, 26.
İngiltere, 24,29,40, 86-88, 96, 98, 225, – devleti, 27,282, – Fevkalade Komiserliği, 37, – himayesi, 30, – hükümeti, 220, 221, – Meclisi Mebusanı, 311, – mîlleti, 227, – sefaretleri, 299, – temsilcisi, 274.
İnkılap, 232, 322, – safhaları, 300, 321.
İnsaf ve merhamet niyaz etmekle millet işleri, devlet işleri görülemez, 266.
İntihabı Mebusan Kanunu (Mebus Seçimleri Kanunu), 167, 168.
İradei Milliye, 181,212.
İrtica dalgaları, 324.
İrticai harekât, 296.
İrticakârane, 120.
İskeleler, 185.
İslam, 324, – ahali, 25, 26, 33, 39, 45, 144, 155, 210, – âlemi, 209, 225, 277, 308, 313, – beldesi, 285, – camiası, 24, – çoğunluğu, 158, – hükümeti, 186, -lar, 116, 285, 286, 294, – Şûrayı Millisi, 208.
İslami, – eğitim, 84, 85, – hükümler, 85.
İsmail Bey, Gümülcineli, 195. İsmail Fazıl Paşa (Sivas Kongresi
Üyesi, Mebus), 95, 96, 321. İsmet (İnönü) Paşa (Miralay), 20,
51, 156, 188,294,296. İstanbul, 220.
İstanbul, 23-28, 30, 33, 34, 37, 41, 43, 44, 47, 49-56, 58-63, 66, 70-72,74, 75,79, 80, 86-88,91,92, 97, 100, 103, 104, 117-120, 130, 134-138, 141,144,145, 148-153, 156, 157, 162, 163, 165, 174, 175, 179. 180, 183-185, 187, 189, 194-198,200-203,205-210, 212, 213, 215-220, 227, 228, 231-233, 236, 238-246, 248, 253-257,259-261,267,268,270, 272, 273, 275-280, 282, 286, 287,289-291,293,294,296,300 303-305, 307, 308, 310, 311, 313, 317, 318, 323, – buhranı, 301, – gazeteleri, 298, – hükümeti, 57, 70, 129, 134, 137, 142, 215, 234, 300, – Meclisi, 269, -Meclisi Mebusam, 322, – Rum Patrikhanesi, 23, – Şehremaneti, 129, – telgraf merkezleri, 159, 309, – Telgraf Müdürü, 160, -telgrafhanesi, 140, 298, – işgali, 306, 313, 314.
istanbul’a geri çağrılışım, 41.
istanbul’da bazı zatlara gönderdiğim mektup, 44.
istanbul’daki hükümetle münasebeti kesmek kararı, 119.
istanbul’da Kuvayi Milliye aleyhine tahrikler, 196.
istanbul’daki Kuvayi Milliye reislerinin tutuklanması hakkında Londra’dan gelen emir, 304.
İstanbul’un işgali, 306.
İstasyon, 103.
İstatistik, 189.
İstibdat, 200.
İstifa, 41,50,52,54,60,62,63,67, 121, 123, 125, 139, 153, 156, 196, 200, 215, 262, 266, 272, 274, 275, 295-298, -name, 45. V İstihbarat, 38, 181,200,212,215, -kaynağı, 39.
İstihzaratı Sulhiye Komisyonu (Barış Hazırlıkları Komisyonu), 51,231.
İstiklal, 30,31.
İstiklâl, 174.
İstila, 25, 32, 99,177,267,297, -cı
Avrupa, 88. İstilyanos, 236, 238. İstrati Efendi, 37. İsveç, – devleti, 99, – grubu, 99. İsviçre, 226.
İsyan, 27, 31, 67, 122, 191, 198, 199, 259, – dalgalan, 324, -lar, 226.
v İşgal, 23, 24, 33, 34-36, 38-40, 54, 65, 72, 74, 80, 109, 117, 120, 134, 136, 139, 144, 157-159, 169, 176, 181-183, 186, 187, 193, 208, 210, 221, 228-230, 247, 252, 263, 264, 267, 278, 281, 286, 287, 289, 291, 293-295, 300, 306-311, 313, 314, 318, 323, – kuvvetleri, 218, 285, 313, -ler, 64, – meselesi, 73, -mıntıkaları, 285, – orduları, 218, -planı, 122, – sahaları, 312.
işgali, kınanmaya değer bulmayan bir siyaset, 181.
İtalya, 29, 86, 87, 96, 100, 263, -mandası, 223, – Meclisi Mebusa-nı, 311, – siyasi temsilcisi, 311, -temsilcisi, 274.
İtalyan, 226, 293, – askeri, 23, -lar, 285, – temsilci, 312, – Temsilciliği, 311.
İtikat, 141.
İtilaf, – askerleri, 23,247, – devletleri, 23,25, 29, 34, 37, 39-41, 54, 72, 74, 80, 138, 141, 195, 201, 208-210, 220, 247 , 261, 263, 264,266,273,276,280,289,293 295-298, 305, 309-312, 314, -çı, 202, -çılar, 296, – Devletleri Donanması, 203, – devletleri temsilcileri, 277, 311, – donanmaları, 23, – kıtaları, 263, 265, – kuvvetleri, 29, 85, 138, 285, 293, 294, 309, – kuvvetleri kumandanı, 138, – temsilcileri, 118,304.
itilaf devletleri fevkalade temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesi’ne verdikleri müşterek nota, 263.
İtilaf devletlerinin Karadeniz Baş-kumandanı, Osmanlı devletinin Harbiye Nazırı ‘na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir, 264.
İtilaf kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmî tebliğ, 309.
İttifak, 286.
İttihat, – hükümeti, 151, -çı, 79, -çılar, 88, 144,222, -çüık, 152,173, -çı matbuat, 224.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 171, 187, 309.
İzci teşkilatı, 23.
İzmir, 23,24,27,35,36,40,42,87, 96, 97, 169, 176, 188, 210, 286, 290, – ahalisi, 247, – cephesi, 43,
252, 289, 308, 323, – faciaları, 129, 210, – havalisi, 33, -in işgali, 38, 39, 100, 263, 281, 294, -vakası, 40, 54, – Valisi, 169. İzmir Telgraf ve Posta Müdüriyeti, 247.
İzmit, 28, 50, 151, 152, 194, 195, 232-236, 239-241, 243-245, -ahalisi, 152, – Mutasarrıfı, 151, 194.
İzzet (Eyüboğlu) Bey (Erzurum Kongresi HeyetiTemsİHye Üyesi, Mebus), 66,76, 123, 125.
V Jandarma, 72, 74, 107-110, 113, 134, 188, 217, 236, 240, 242-246, 287, 302, – Kumandanı, 136, – kuvveti, 135, – neferleri, 76.
Japon Rıza Bey, 205. Jurnal, 65.
Kabine, 23, 53, 58, 102, 116, 125, 129, 130, 133, 136-139, 141, 144, 145, 148, 151, 152, 155, 157, 159, 161-164, 166, 167, 169-173, 175-177, 179-183, 189, 192, 195-197, 199, 200, 205, 208, 211, 213-219, 225, 226, 228, 229, 230, 247, 251, 262, 263 , 265-268, 271, 272, 274, 277, 278, 280, 281, 286, 287, 294-298, 300, 301, 305, 323, -beyannamesi, 168, – erkânı, 146, -ler, 70, – reisi, 153, – teşkili, 154, 224, – üyeleri, 277.
Kadı, 219,259.
Kadıköy, 196, 272, -İÜ, 224. – Kadın, 88, -lar, 27.
Kafkas, 83, 276-278, – Fırkası, 28.
Kafkasya, 90,139.
Kâğıt, 142. ■J Kağnı arabası, 98.
Kâhta, 106,113.
Kâmil Paşa Kabinesi, 214.
Kâmran Ali Bey (Bedirhani), 101-103, 105.
Kamuoyu, 26, 32, 75, 85, 88, 95, 99, 122,123, 129, 132, 136, 176, 184, 191, 205, 206, 209, 222, 226, 230, 244, 247, 273, 289, 290,297,310,313,318.
Kangal, 106.
Kanlı teşebbüs, 143.
Kanun, 65, 115, 116, 120, 128, 167,168,318,322,-a isyan, 191, -a uygunluk, 216, – hükümleri, 158, 159, 161, -lar, 121, 178, 179, 280, -un dokunulmazlığı, 156,161, – yapma, 187,200,201, 207, 209, 257, 290, 291, 313, 314, – yapma kuvveti, 84,256.
Kanuni, 45,90,160, 166,167, 193, 209, 282, – cemiyet, 127, – ceza, 173, – haklar, 155, 322, – hükümler, 308, – idare, 177, 178, – suç, 246, – şartlar, 129, – takibat, 173, 188, 199, 235, 245, – vasıtalar, 121,-vazife, 161.
Kanunu Esasi, 65, 85, 154, 161, 318, 321, – hükümleri, 144, 156, 158.
Kapitülasyon, 87. Kara Aslan çetesi, 237. Karabaş, 246. Karabiga, 210.
Karacabey, 195,221,227, – hadisesi, 217.
Karadeniz, 26, 43, 264, – Ordusu, 263, – sahih, 24, 37.
Karagümrük, 246.
Karahisar, 61,252.
Karahisarısahip bkz. Afyonkarahisar.
Karakol, 241, 242, 306, 307.
Karakol Cemiyeti, 69, 184, 304, 317, – Nizamnamesi, 304, – Teşkilatı Umumiye Nizamnamesi, 69.
Karakol Cemiyeti Vezaifı Umumiye Talimatnamesi (Karakol Cemiyeti Genel Vazifeler Talimatnamesi), 69.
Karakol Cemiyeti, 69.
Karakol Cemiyeti İstanbul’da teşkilatım genişletmeye çalışıyor, 304. .
Kara kuvvetleri, 208.
Karaman, 226.
Kara Vâsıf (Karakol) Bey (Sivas Kongresi Delegesi, Mebus),.44, 69, 70, 89, 91, 92, 94, 98, 148, 201, 202, 205, 208, 221, 232, 236, 237, 242, 243, 278, 295, 303, 306.
Karesi, 28, 45, 120, 183, 184, 206, 210, 214-216, 226, 233 , 252, 276, 293, 308, 326.
Karma Komisyon, 263.
Kars, 208.
Kartal, 234, 235, 237-239, 246. Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti, ”
235, 238, – Heyeti Temsiliyesi, –
234. Kasaba, 194.
Kasidecizade Ziya Molla bkz. Ziya Molla, Kasidecizade.
Kastamonu, 33, 40, 101, 118, 127, 131, 136, 143, 155, 178, 179, -telgrafhanesi, 134, – Valisi, 134.
■Kastamonu Valisi’nİn İstanbul hü-kümetince değiştirilmesi ve bundan çıkan hadise, 134.
Kastamonu da İstanbul’a karşı harekete geçiyor, 136.
Katil, 138.
Katletme, 38, 239, 242.
Katliam, 26, 113, 121, 202, 210,
228, 286,289,310. Kavak, 54,60.
Kavalah Mehmet Ali Paşa, 270. Kavim, 96, 141.
Kayseri, 33, 99, 216, 222, 223,
225,226,247,248. Kaza, 132. Kâzım, 195.
Kâzım (Dirik) Bey (3. Ordu Müfettişliği Erkâmharbiye Reisi, Miralay, İzmir Valisi), 42, 50, 55, 59, 63, 91, 134.
Kâzım Bey (Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi, Binbaşı), 63.
Kâzım (Özalp) Paşa (61. Fırka Ku-mandanı, Miralay, Meclis Reisi), 172, 183, 184, 206, 210, 214, 215, 326.
Kâzım Karabekir Paşa (15. Kolordu Kumandanı), 28, 40, 50, 56, 60-62,73, 93, 60, 103, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 149, 150,157,169-173,208,251-253, 290-292.
Kâzım Karabekir Paşa’nın tavsiyeleri, 126.
Kâzım Karabekir Paşa’mn benim hükümet İşlerine karışmam hak-kındaki fikri, 169.
Kâzım Karabekir Paşa Heyeti Temsİlİye’nİn Ankara’ya gitmesine taraftar değildi, 251.
Keçeciler, 246.
Keller, 99.
Kemah, 106.
Kemal, 226.
Kemal Bey (Askeri Nigehban Ce-miyeti ve Halaskar Zabitan Gru-bu’ndan, Binbaşı), 180.
Kemal (Doğan) Bey (Topçu Binbaşı), 190,211.
Kemalettin Sami Bey (İstanbul’da 10. Kafkas Fırkası Kumandanı, Kaymakam, Berlin Sefiri), 156, 276-278.
Kemal Paşa (Jandarma Kumandanı), 217,243.
Keskin, 321.
Keşfi Bey (Dahiliye Nezareti Müs-teşarı), 198, 216, 287. Kıblegâh, 147. Kılıç Ali Bey, 211. Kıpti, 270.
Kırım Muharebesi, 95.
Kırşehir, 321.
Kıyafet, 133.
Kızılhaç, 23.
Kızıl Hançerciler, 175.
Kızılırmak, 100.
Kilikya, 186,211.
Kiraz Hamdi Paşa bkz. Hamdi
Paşa, Kiraz. Klerikal sınıf, 87. Kolej, 189.
Komisyon, 51, 88, 89, 231, 263, -lar, 92.
Komite, 69.
Konferans, 40, 45, 100, 120, 140, 158, 188, 206, 208, 221, 228, 263, 267, 277, 278, 309.
154
Kongre, 19-21, 42, 44, 51, 58, 61, 63-68, 71-79, 81, 83-86, 88, 89, 91-95,97,98, 101-103,109,116, 118, 119, 121-125, 132, 134, 135, 139, 151, 154, 182-185, 187, 191, 205, 207, 230, 231, 251,258,266,275,290, – beyan-nameleri, 211, – beyannamesi, 68,157, – heyeti, 75,114, – kararları, 69, 127, -ler, 62, 157, 159, 162, 269, 291, – merkezi, 159, -Merkezi Müdüriyeti, 160, – ni-zamnameleri, 211, – Zabıtnamesi, 100.
Kontrol memuru, 323. Konya, 23, 26, 27, 34, 36, 40, 52, 53, 61, 101, 120, 139, 143, 151, 156, 183, 196, 198, 206, 211, 214, 224, 225, 247, 260, 276, 278, 290, 308, 309, 322, -halkı, 138,-valiliği, 135.
155
Köle, 174, -lik, 173. Köprü, 323.
Köprülülü Hamdi Bey bkz. Hamdi
Bey, Köprülülü. Köy, 112, 113, 194, 233, 234, 238, 240-242, 259, 303, -ler, 61, 85, 87, 130, 136195, 223, 235, 239, 243, 325. Köylüler, 251,270, 303. Kula, 36.
‘V Kumandanlarla fikir alışverişi, 205.
Kumandayı terk etmemek emri, 53. Kur’an, 325.
Kurbanlar, 325. S Kurtuluş, 24,27,29-32,67,71,79, 140, 146, 148, 170-172, 229, 259, 268, 269, 292, 303, 325, -adımı, 154, – çaresi, 143, – emelleri, 313. VKurtuluş çareleri, 24, 30. Kurucu Meclis, 58,314. Kuşçah, 234.
Kuşçah Telgrafhanesi, 233. s/Kuvayi Milliye, 65, 71, 128, 137, 138, 143, 151, 154, 156, 157, 170, 177, 188, 195, 196, 198, 205,212,214,218-221,224-226, 232,233,235-238,240,242-247, 251, 252, 260-263, 265, 266, 270,272,277-279,285-295,297, 299, 304,312, 323,324. SKuvayi Milliye’nin faaliyetinin devam etmesi hakkında kamuoyunu kontrol, 289.
Küçük Aslan çetesi, 236-239, 243.
Kürdistan, 26,102,113,116, 225, -teşkili, 35, 102.
Kürt Teali Cemiyeti (Kürdistan Teali Cemiyeti), 26,225.
Kürt, 107, 108, – ahalisi, 227, – aşiretleri, 102, – atlısı, 101, – bayrağı, 113, – Cemiyeti, 225, – çoğunluğu, 89, – hükümeti, 26, -ler, 35, 76, 77, 89, 90, 102, 105, 106, 109, 113, 114, 225,-lerin bağımsızlığı, 186, -lük, 113, -lük cereyanı, 108, -lük meselesi, 25, – nüfusu, 103, – taarruzu, 114.
Kütahya, 177,178,183.

Lapseki, 293.
Latife köyü bkz. Lûtfiye köyü.
Latinler, 87. Lazistan, 24. Le Pays, 25. Le Temps (Tan), 225. Lihyei saadet, 325. Liman, 100, -lar, 99. Lisan, 220, 228, 278. Lise, 81, 159,-binası, 77. Londra, 84, 85, 299, 304. Lûtfi (Sivas Telgraf Başmüdürü), 191.
Lûtfiye (Latife) köyü, 194. Lüleburgaz, 302.
Maaş, 238, 323, -lar, 122. Mabeyn, 224. Macaristan, 29. ! Macera, 89,149,151. Maceracı, 27, – hareketler, 109. Macit Bey (Sivas Kongresi Delegesi), 94. Maçka, 52. Maden, 254.
Mahalli, – ahali, 34, – hükümet, 33, – tedbirler, 33.
Mahir Sait Bey, 200.
Mahkeme, 156, 161, 188, 213.
Mahkûm, 64, 133, 141.
Mahmut Bey (Ankara’da 20. Ko-lordu Kumandan Vekili, 24. Fırka Kumandanı, Kaymakam), 140, 141, 197,260,324.
Mahmut Nedim Bey (Bolu ve Ha-valisi Kumandanı), 323.
Makedonya, 90, – toprakları, 179. ^ Makineli tüfek, 247.
Maksut Bey (Vilayatı Şarkiye Mü-dafaai Hukuku Milliye Cemiyeti

Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi
Üyesi), 63. Malatya, 101-108, 110-115, 122,
126, 127, 155, 227, 322, – İslam
ahalisi, 144. Mali işler, 186.
Maliye, 188, 189, – işleri, 281. Malta, 188, 306, 317, – zindanları, 306.
Maltepe Endaht Mektebi (Maltepe Atış Mektebi), 236.
Mamahatun, 106, 108.
Manastırlı Hamdi Efendi bkz. Hamdi Efendi, Manastırlı.
Manda, 27, 30, 39, 65, 80, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 96-99, 223, -meselesi, 94, 95, 98, – müzakeresi, 100.
Manda meselesinin Kongre’de mü-zakeresi, 94.
Mandater, 94, -lik,.83-86,88, 99.
Manisa, 33, 36, 43, -nın işgali, 35, 39.
Manyaslı, 194.
Maraş, 23,108,114,210,211,225, 232,280,287,289,290, – cephesi, 282, – hadisesi, 285, – katliamı, 286.
Mardin, 28, – istasyonu, 103.
Marmara, 240.
Marten, 227.
Matbuat, 46, 98, 100, 129, 161, 162, , 174, 211, 212, 216, 221, 223, 224, 277, 287, 289, 291.
Matbuat Cemiyeti, 298, 312.
Mavri Mira heyeti, 23, 24.
Mazhar Müfit (Kansu) Bey (Sivas Kongresi Heyeti Temsiliye Üyee
si, Hakkâri Mebusu, Bitlis Valisi), 50, 93, 155, 208,292.
Mazhar Tevfik Bey (Sinop Muta-sarrıfı), 135.
Mazlum, -lar, 88, milletler, 64, 148.
Mebus, 66, 73, 75, 76, 106, 133, 167, 170, 172, 187, 201, 240, 243-245, 257, 270, 278, 281, 308, 321, -lar, 177, 184, 187, 202, 205, 207, 208, 210, 213, 221, 248, 253-256, 258, 260, 264, 267, 268, 277-280, 292, 296, 297, 313, 314, 324, 325, -seçimi, 119, 120, – seçimleri, 158, 159, 163, 180,212.
Mebus seçimi ile uğraşılmaya baş-lanması, 119.
Mebuslara verilen talimat, 208.
Mebusan, 299, – telgrafhanesi, 307.
Mebus Seçimleri Kanunu bkz. İnti-habı Mebusan Kanunu.
Meclis, 28, 39, 58, 65, 85, 90, 154, 156, 158, 160, 161, 170-172, 174, 177, 182, 183, 186, 187, 189,200-202,205,207-209,218, 248, 255-258, 263, 264, 266, 267, 269, 271, 276, 277, 279-282,286-292,294-297,300,305, 312, 314, 315, 318, 319, 324-326, -ler, 317, – üyeleri, 318,321, 322, – üyeliği, 317.
Meclis’in Ankara’da toplanması kararı, 313.
Meclisi Ayan, 290, 323.
Meclisi Mebusan, 28, 39, 61, 63, 65, 66, 71, 90, 101, 120, 154, 156, 158, 161, 165, 184, 187-189, 196, 200-203, 206, 207, ‘W
209, 210, 212, 217, 218, 229, 231, 248, 253, 255, 261, 262, 267, 268, 270, 271, 274-279, 281, 282, 290, 292, 295, 296, 298, 299, 301, 311, 314, 317, 318, 321, 322. Meclisi Mebusan’ın toplanacağı yer, 184.
Meclisi Mebusan reisi olmam sa-kıncalı görülüyor, 279.
Meclisi Müessisan (Kurucu Meclis), 58.
Meclisi Umumi, 281.
Medeni, – devlet, 90, 129, – devletler, 171,267, – esaslar, 37, – icaplar, 267, – insanlık, 30, 286, – kabiliyet, 308, 313, – millet, 129, -milletler, 36, 312, – teşebbüsler, 27, – toplumlar, 257, – vasıtalar, 25.
Medeniyet, 25,45,3111, – âlemi, 31, 140, 227, – Amerikası, 311, – Av-rupası, 311, – cihanı, 142, 201, 308, – eseri, 312, – muharebesi, 89.
Mehmet Ali Bey (Dahiliye Nazırı, İngiliz Muhipleri Cemiyeti Üyesi)^, 184,226,299.
Mehmet Avni (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.
Mehmet Bey (Baytar Binbaşı), 113.
Mehmet Bey (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.
Mehmet Galip Bey bkz. Galip Bey, Mehmet.
Mehmet Nurettin Bey (Gebze Kay-makamı), 239.
Mehmet Salih Bey (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.

Mektep, 23, 64, 236, – arkadaşı, 238, – ler, 84, 85,159.
Mektup, 44, 71, 75, 91, 98, 100, 127, 138, 148, 149, 191, 195, 218, 219, 221-227, 245, 261, 292, 302, 303, -lar, 46, 217, 220, 262,264, -laşma, 119.
Memleket, 19, 20, 23, 26, 27, 33, 36, 38,45,50,54,57,60,67,73, 75, 80, 83, 85-90, 93, 96; 99, 100, 102, 109, 112, 115, 120-122, 126, 128, 130, 131, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 158, 161, 162, 166, 169, 170, 173, 176, 179-183, 186, 191, 192, 200, 201, 207, 213, 218-220, 227, 228, 230, 232, 235, 247, 248, 252, 257, 259, 262, 265, 277, 285, 286, 289, 292, 297-301, 303, 305, 308, 309, 312, 313, 322, 323, 325, – İdaresi, 68, -menfaati, 171,175, 177, 190,-e hizmet, 212, -in bütünlüğü, 84, 85, 92, 93, 266, 297, 312, -İn menfaati, 127, 251, -in mukadderatı, 124, 165, 217, 251, 253, 318, -ler, 30, 281, 309, 310, -te birlik, 178.
Memleketi mercisiz bırakmamak için, 121.
Memur, 28, 36, 39, 42, 112, 131, 230, 236, 242, 307, 308, 317, 323, – lar, 23, 33, 38, 46, 47, 54, 65, 68, 110, İli, 114, 115, 117-119, 121, 128, 129, 139, 141, 161, 165, 178, 180, 183, 188, 191, 192, 207, 211, 216, 218, 223, 227, 229, 234, 290, 302, 303, 322, – luk, 52, – maaşları, 122.
Memuriyet, 45, 46, 52, 155, 161, 198,-hayatı, 196, -ler, 167, 170. Menteşe, 216. Meriç sınırı, 186.
Merkezi hükümet, 34, 49, 65, 66, 70, 115, 120, 122-124, 128, 133, 134, 139, 141, 144, 151, 165, 185.
Mersinli Cemal Paşa bkz. Cemal
Paşa, Mersinli. Merzifon, 23, 138, 144,181. Meslek, 205.
Mesut (Çankaya) Bey (Vilayatı Şarkiye Müdafaa! Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi), 63.
Meşru cemiyet, 127.
Meşrutiyet, 83, 84, 158, 305, – hü-kümleri, 281, – idaresi, 262, – ka-nunları, 280, – usulü, 161.
Mezalim, 25, 36, 289.
Mezhep, 45,84,85,88,121,309, -ler, 189.
Mısırlı köylüler, 270.
Midye, 186.
Milis, 235.
Millet, 19, 20, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 36, 38-42, 44, 50-52, 55, 57, 58, 64-68, 70, 71, 74, 79, 83, 86-88, 92, 94, 97, 99, 101, 108, 111, 112, 116-121, 123, 125, 128-131,140, 142-144,147,148, 152-158, 161, 162, 166-169, 171-174,178-182,188,192,196, 200, 206, 208, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 227, 229-231, 235, 245 , 258, 265, 267-270, 273, 278-282, 286, 289, 291, 292,296-298, 300,308-314, 319, 322-326, – adamları, 58, – aşkı, 145, – bağımsızlığı, 31, -çe, 175, -e sadakat, 262, – haini, 114, -in bağımsızlığı, 210, 216, 248, 266, 274, 278, 312, 314, 318, -in
273
bekçisi, 180, -in birliği, 92, 93,
199, -in idaresi, 277, -in ikazı,
36, -in kurtuluşu, 170-172, 325,
-in kuvvetleri, 277, -in menfaati, 251, -in mukadderatı, 35,
166,
54, 124,165,217,219,251,253,
-in selameti, 259, -in tam bağım-
sızlığı, 40, -in vekilleri, 176, -in
vicdanı, 32, -ler, 88, 96, 277, –
Meclisi, 156, 182, 183, 312, –
menfaati, 171, 177, 190, – tarihi,
149, – borcu, 269, – düşmanı,
217,-işleri, 266.
Millete yayımladığım beyanname, 312.
Milletler Cemiyeti bkz. Cemiyeti Akvam.
Milletvekilleri, 202, 257, 270, 318. v/ Milli, – arzu, 40, 93, 133,146, 169, 170, 269, 322, – ayaklanma, 279, – azim, 231, 251, – bağımsızlık, 34, 39, 40, 54, 153, 158, 209, 278, 297, 311, 313, – bağlı-
274
lık, 40, – birlik, 88,129,193,199,
212, 216, 218, 219, 229, 230,
251, 258, 261, 268, 282,’ 287,
288, 290, 303, 313, – cemiyet,
257, – cephe, 293, – cereyan, 64,
71, 93, 128, 133, 141, 144, – ço-
ğunluk, 41, – dava, 89, 286, – da-
yanışma, 288, – emeller, 44, 62,
71, 85, 99, 121, 144,. 145, 148,
153-155, 158, 161, 163, 165, 176, 180-182, 188, 198,
167
217, 219, 230, 253, 269, 280-282, 287, 288, 295, 297, 298, 3U, – emniyet, 228, – faaliyet, 51, 139, 267, – feryat, 126, – fikir, 269, – gaye, 50,59, 93, 170,239, 256, 257, 286, 288, – hâkimiyet, 30, 93, 158, 161, 163, 170, 171, 227, 282, – haklar, 25, 26, 147, 148, – hakların kutsiyeti, 161, -harekât, 41, 46, 61, 63, 67, 88, 134, 138-141, 144, 145, 150, 152, 153, 155, 156, 161, 165, 177, 178, 188, 193, 195, 196,! 198, 200, 202, 212, 216, 223, 235, 251, 262, 287, 288, 295, -hareket, 36, 88, 195, 121, 144, -hayat, 32, – heyet, 41, 42, 165, 216, – his, 63, – hizmetler, 178, -irade, 54, 64,65, 67,70,71, 143, 163, 166, 167,. 187, 191, 208, 227, 280-282, 295, 297, – İrade İdaresi, 32, – itimat, 228, – izzetinefis, 265, – kabine, 182, 286, 287, – kamuoyu, 247, – karar, 141, 121, 231, – kıta, 54, – kongre, 65, 92, 134, – kudret, 170, 171, – kumandan, 101, 138, -kuvvetler, 54,137,289,293,314, maksat, 53, 62, 150, 151, 154, 184, 251, 261, 282, – maksatlar, 36, 64, 67, 157, 162, – mefkure, 170, – menfaatlar, 149, 186, 255,
– mesai, 139, 325, – meseleler, 280, 302, – mevcudiyet, 36, 71, 108, 131, 209, 282, – mıntıka, 137, – mukadderat, 93,289, – muvaffakiyet, 164, – mücadele, 32, 220, – mücahede, 273,274, – müdafaa, 279, 280, – müfreze, 194, 233, – müşterek mesai, 69, – namus, 318, – ordu, 69, – propaganda, 44, – sada, 35, – selamet, 61, -sınırlar, 64, 286, – sır, 32,42, – si-lahlı teşkilat, 211, – şekil, 111, 128, – şeref, 170, – şiar, 229, – şûra, 40, 64, 93, – şuur, 27, – tam bağımsızlık, 41, – tarih, 153, -tertibat, 53, – teşebbüs, 37, 66, 67, 70, 121, 131, 144, 153, 179, 182, 231, – teşekküller, 24, – teş-kilat, 33, 35, 36, 41, 54, 62, 97, 121, 131, 139, 152, 154, 157, 161-165, 167, 168, 170, 175, 177, 180, 183, 185, 192, 194, 197-199,206,207, 211-213,215, 217-219,232,234,236-238,251, 257, 258, 261, 262, 269, 282, 290,296,300, 302-304,309, – te-zahürat, 36, 37, 39, 136, 146, -toplantı, 209, – uyanış, 267, – varlık, 26, – vazife, 54, 146, 207, 209,261,292, 308, 314, – vicdan, • 39, 40, 93, 297.

Milli Ahrar, 205.
Milli Kongre, 205.
Milli Meclis, 65,90,120,154,156, 158, 161, 170, 172, 186, 187, 189, 200, 201, 207-209, 258, 276, 279, 280, 282, 287, 288, 291,292, 295, 297.
Milli Talim ve Terbiye binası, 306. ‘MilliTeşkilat Nizamnamesi, 102.
Milli Türk Fırkası, 205.
Milli teşekküller, siyasi maksat ve hedefleri, 24.
Milli varlığa düşman teşekküller, 26.
Milli Sır, 32.

Milli teşkilat vücuda getirilmesi ve milletin ikazı, 36.
Milli tezahürlerin akisleri, 37.
Milli gaye için ortaya atılmak ka-rarı, 50.
Milli teşkilat genişliyor ve kuvvet-leniyor, 183.
Milli teşkilatın düzene sokulması, 232.
Milli fikir ve milli teşkilatın kısa bir zamanda temin ettiği şeref ve mevcudiyeti küçümseyenler, 269.
Milli bir kabine teşkili imkânsızlı-ğı, 286.
Milliyet, 308, – esasları, 99, 312, –
hissiyatı, 311, -siz, 88. ı Milliyetperver, 216, -ane, 216. Milne, George (General Miln, Sir
Corç Milen, Mister Corç Milen,
Karadeniz Ordusu Başkumanda-
m), 101,263-265,295, 301, 303. Misakı Milli, 269. Misakı Milli hazırlanıyor, 269. Mister T.R., 221. Misyonerler, 85, 88. Miting, 24, 38,210, -ler, 23,36,37,
44, 188,312. Mitingler, milli tezahürler, 37. Mitralyöz, 77,293, – bölüğü, 35. Molla, 191,222. >/ Mondros Mütarekesi, 23, 27, 64,
100,144,158,181,208,267,281,
297,311,323. Morisson (Morison), 87. Muallim, 189. V Mudanya, 35. Mudurnu Suyu, 323. Muhabir, 225. Muhacirin Komisyonu, 23.

Muhacirler, 188.
Muhafazai Hukuk Cemiyeti, 24.
Muhafız alayı, 240.
Muhalefet, 32, 73, 101, 105, 129, 134, 144, 150, 151, 167, 287, 288, 303, -kâr hareket, 212, -ler, 313, – vaziyeti, 141.
Muhalif, 46, 64, 65, 67, 92, 114, 129, 171, 188, 198, 199, 211, 216, 220, 223, 239, 244, -blok, 195, – cereyanlar, 44, – fırkalar, 298, – gazeteler, 290, -ler,
121 197, 201, 205, 217, 218, 245, 300, 323.
122
Muhammed’in (Hz.) sakalı, 325. Muharebe, 87,89,95,96,116,122,
259, 261, 285, 293, 302, 309,
323.
Muhasebeci, 134.
Muhittin Paşa (Ankara Valisi), 101, 133, 143,155.
Muhtar Bey (Mühendis, Nafıa işleri), 189.
./Muhtıra, 25, 37, 80, 94-96, 129, 138, 180, -lar, 92.
Musa Bey, Hacı (Mutki Aşiret Reisi, Erzurum Kongresi Heyeti Temsiliye Üyesi), 66, 248.
Mustafa Sabri Efendi (Şeyhülis-lam), 224, 290.
Mutki, 248, – Aşireti, 66, – aşiret reisi, 76, – dağları, 76, -li, 68.
Muzaffer Bey (Yaver), 42 .
Muzıka Karakolu, 306.
Mücadele, 89.
Mücahede, 273,274,313.
Mücahitler, 247, 291.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 76, 80, 120-122,125,155,159,180,184,
D’
187,191,209,234-236,238,251, 257,273-275,282,290,292,297, 298, 304, 309-314, – Grubu, 266, 269, – Heyeti, 200, – Heyeti Mer-keziyesi, 122, 324, – Heyeti Tem-siliyesi, 125, 145, 155-157, 159, 162, 169, 311, – Teşkilat Nizamnamesi, 211.
Müdafaai Hukuk Heyeti, 243, -Trabzon Merkezi, 126.
Müdafaai Hukuk Teşkilatı Nizam-namesi, 304, – Eki, 304.
Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti, 24-26,41,49,51,54,63.
Müfettişlik vazifemin geniş salahi-yetleri, 28.
Müfreze, 33, 47, 102, 103, 105, 107, 108, 194, 238, 240, 241, 247, 259, 293, 301, 324, -ler, 233. –
Müftü, 37,196,197,259.
Mühendis, 189.
Mülakat, 24,62,74, 140,149,185, 199.
Mülki, – kuvvet, 135, – makam, 44, – makamlar, 42, 326, – memur, 65, – memurlar, 28, 36, 38, 54, 110, 111, 115, 119, 139, 183, 207,216, 303, 322.
Mülkiye memuru, 39, 317.
Mülteciler, 38.
Münir (Akkaya) Bey (Erzurum Va-lisi), 40, 49, 50.
Münir (Ertegün) Bey (Hukuk Mü-şaviri), 189.
Münir Bey (Topçu Alay Kumandanı), 113.
Mürit, 141, -ler, 259.
Mürşit, 142.

Müslüman, 24, 310, – ahali, 26, -esirler, 87, – Kürt ahalisi, 227, -lar, 25, 60, 285, 286, 300, -ların halifesi, 31, -Türk hükümeti, 87, – unsurlar, 25.
Müşavir, 189.
Mütareke, 27,100,144, 311,323, –
hükümleri, 23,64,181,208,281,
297, – tarihi, 158. Mütarekename, 23, 267. Müttefik, 214, 248, – askerleri, 38,
-ler, 95, 309. Müttefikler Yüksek Meclisi, 263,
265.
Müzaheret, 39, 85, 88-96, 98, 100, 266.
Müzakere, 19, 47, 50, 75, 83, 84, 94, 95, 100, 101, 127, 128, 172, 192, 195, 200, 207, 252, 253, 266, 278, 290, 296, 297, 305, 312, 322, – gündemi, 79, -ler, 37, 51, 62, 78, 80, 86, 96, 102, 173, 185, 189, 206, 208-210, 255, 275, 299.
Naci (Eldeniz) Bey (Padişah’ın
Seryâveri), 191, 192. Nafıa işleri, 281.
Nahit Efendi (Yüzbaşı), 240, 243. Nahiyeler, 130.
Nail Efendi (Gebze Jandarma Yüz-başısı), 236-239, 246.
Nakşi şeyhi, 66, 68.
Nallıhan, 324.
Namaz, 152,153, 324, 325.
Namus, 108, 164, 198, 263, 265, 285, 313 318, -kâr, 87, -lu, 141, 146,216,222,236, 278, – vazifesi, 305.
Nasyonalist, 289.
Nâzım Paşa, 68,221.
Nazilli, 43, 214, 215, 252, 326.
Nazmi Bey (Üsküdar Jandarma Kumandanı), 240, 243.
Necati (Güneri) Bey, Süleyman (Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hu-kuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi, Al-bayrak gazetesi Müdürü), 63.
Nedim Bey (Nevşehir Kaymaka-mı), 324.
Nefer, 76,240, 243,246.
Neologos, 195.
Nevres Bey (Erkânıharp Binbaşı, Askeri Nigehban Cemiyeti Üye-si), 180.
Nevşehir, 290, 324.
Nigehban Cemiyeti, 180, 195, 208, 210.
Nigehbancı, -lar, 175, 197, 296, –
subay, 210. Niğde, 27,120,127,151,216,247,
290, 324, – Mutasarrıfı, 134. Nizamname, 20,25,64,68,69,79,
80, 98, 102, 122-125, 157, 168,
187, 207, 208, 211, 234, 266,
290, 304. Noell, Edward (Novil) (İngiliz
Binbaşı), 101, 103, 105, 106,
112-116,227. Nota, 221, 262-265, 271-276. Numune Çiftliği, 48. Nurettin Bey (Polis Müdürü), 211,
221.
Nurettin Paşa, 260-262. Of, 24.
sj Ordu, 23, 29, 31, 32, 34-36,41,48, 51,53-55,59,62, 66, 67, 69, 75,
83, 85, 86, 91, 94, 98, 115, 117, 120, 130, 134, 138, 139, 141, 155, 156, 179, 181, 185, 187, 206, 215, 260-265, – birlikleri, 27, – idaresi, 68, -lar, 52, 136, 179,218,296, – mensupları, 180.
V’Ordumuzun vaziyeti, 27.
\/ Ordu ile temas, 32. Orhan Bey, 189.
Osman (Tufan) Bey (Yüzbaşı, Alay Kumandanı), 77, 193, 211.
Osman Bey (Kastamonu Mevki Kumandanı, Miralay), 134-137.
Osman Nuri Bey (Mutasarrıf), 133.
Osmaniye, 232.
Osmanlı, 40, 45, 97, – arazileri, 158, – beldeleri, 45, 158, 325, -camiası, 158, – devleti, 23, 24, 27, 29, 30, 158, 171, 173, 176, 264, 265, 267, 281, 285, 286, 294, 297, 300, 309, 310, 313, -Ermenileri, 90, – hâkimiyeti, 289, 312, – hanedanı, 31, – hükümeti, 31, 65, 80, 263, – idaresi, 310, -İmparatorluğu, 179, – kıtaları, 263, 265, – kıtası, 139, -lar, 309, 311, – memleketi, 29, 176, -memleketleri, 30, 83, 84, 115, 309, – milleti, 309, 311-313, -Milli Meclisi, 90, – ordusu, 23, -padişahı, 27, 31, 227, – saltanatı, 31,- tebaası, 87, – vatanı, 24, – vilayetleri, 309.
Otomobil, 43,47-49,77, 101, 104, 106,286.
Otopsi, 245.
Oy, 20, 79, 87, 165, 305, -lar, 127, 279.
Oybirliği, 100, 127, 128.
Ödemiş, 43.
Öldürme, 235,238,239.
Ölüm, 216.
Ömer Fevzi Bey, 66.
Ömer Halis (Bıyıktay) Bey (20.
Kolordu Erkânıharbiye Reisi),
71.
Ömer Hulusi Efendi (Evkaf Nazırı, Şeyhülislam), 300.
Ömer Lûtfi (Argeşo) Bey (23. Fırka Kumandanı, Mebus), 137, 183.
Ömer Mümtaz (Tanbi) Bey (Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyeti Temsiliye Üyesi), 208.
Öncü, 50.
Önerge, 258.
Padişah, 23,27, 29, 30, 37,41,45, 46, 52, 57, 62, 67, 79, 110, 112, 114,116-119,121,129-131,139-141, 143, 145, 147-150, 154, 168-170,174,176,177,189-191, 194, 195, 197-200, 205, 206, 209, 218, 221, 222, 224, 227, 264, 267, 269, 287, 290, 295-300, 309,323-325, – beyannamesi, 145,146, – iradeleri, 188, – köleliği, 173, -lar, 221, -lık makamı, 147, -perestlik, 322, 323.
Padişah’ın beyannamesi, 129.
Padişah köleliğİyle kazanılan iktidar makamı, iktidarsızlığın nu-munesidir, 173.
Padişah, halin ve vaziyetin icabına göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor, 295.
Papaz, 191,-lar, 72.
Para, 74, 87, 88, 98, 102, 107-109, 116, 151, 188, 194, 195, 219,
224, 230, 236-238, 317, 323,
325, -lar, 221, – meselesi, 96. Paris, 39, 40, 92, 263, 265. Paris Kongresi, 95. Paris Sulh Konferansı, 45, 120,
154, 158, 188, 206, 208, 228,
277, 278, 309. Parti, 46,223, – teşkilatı, 292. Paşa köyü, 238. Paşaeli, 24,35,206,302. Patrik, 24, 195.
Patrikhane, 23,87,184, -lerin imti-yazı, 84.
Payitaht, 212, 285, -lar, 323.
Peel, P. (P. Pİ1) (İngiliz Miralay), 115.
Peygamber, 259, 260.
Pichon (Pişo), M. (Fransa Dışişleri Bakanı), 226.
Piyade, 135, 194, – alayı, 286, -kuvveti, 259, – müfrezesi, 47.
Polidis, İstirati (Polidi) Efendi, 37.
Polis, 135,188,212, 214, 216-218, 221,287, – kuvveti, 208, – Müdü-riyeti, 156.
Politikacılar, 109,213.
Pontus, – Cemiyeti, 24, – hükümeti, 26.
Posta, 52, 85, 119, 161, 247, 253,
292, – hırsızı, 101. Prens Sabahattin Bey, 200. Prensip, 24, 64,128,132,170,171,
176, 180, 219, 260-262, 264,
266, 303, -ler, 65, 89, 158, 172,
267,280, 300,311. Program, 40,55,71,187, 201, 207,
257,269, 281. Propaganda, 23, 35, 44, 46, 102,
103, 105, 140, 209, 223-225,

o

247, -cı, 88, -cı subay, 115, -lar, 71, 80, 98, 100, 128, 222, 259, 267.
Protesto, 123, 181, 188, 197, 247, 265, 303, 310, 311, -lar, 230, -telgrafları, 312.
Protokol, 185, 187,200.

Rahip Frew bkz. Frew.
Rahip, 27,46,191,220,299.
Raif (Dinç) Efendi, Hoca (Erzurum Mebusu, Heyeti Temsiliye Üyesi, Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Reisi), 63, 66,73,75,76, 95, 124.
Raka köyü, 112, 113.
Rasim Bey (Baytar), 302.
Rasim (Basara) Bey (Sivas Mebusu), 73, 75.
Rauf (Orbay) Bey (Bahriye Nazı-n), 43, 44, 49, 50, 63, 66,76, 78, 83, 89, 97, 98, 100, 124, 170, 172, 180, 208, 245, 270, 276-280, 286-293, 295, 299-301, 303-306.
Rauf ve Refet Beylerin tereddüdü, 44.
Rauf Ahmet (Hotinli) Bey (İstiklâl Gazetesi Başyazarı), 91, 201.
Recep (Peker) Bey (BMM Başkâtibi, Fırka Kâtibi Umumisi), 172, 322.
Recep Kâmil, Şeyh, 190-193, – va-kası, 189.
Recep Zühtü Bey, 106, 193.
Reddi İlhak Cemiyeti, 24, 41, 45, 54, – heyetleri, 184.
Refet (Bele) Bey (3. Kolordu Ku-mandanı, Miralay), 28, 40, 43, 54,44,55, 58,59, 62,68,75,77, 84, 95, 96, 138, 139, 156, 184, 198, 214, 215, 308, 312, 324, 326.
Refet Bey’in 3. Kolordu Kuman-danlığı’nı bırakması, 54.
Refet Bey’le haberleşmeler, 58.
Refet Bey’in yerinde olmayan bazı teklifleri, 138.
Refet Paşa Salihli ve Aydın Cephe-lerine kumandan olarak gönderi-liyor, 214.
Refet Paşa, Demirci Efe’nin maiyetine giriyor, 214.
Refet Bey (İstatistik Mütehassısı), 189.
Refi’ Cevat (Ulunay) Bey (Alemdar Gazetesi Başyazarı), 202.
Refik (Saydam) Bey (Doktor), 50.
Refik Bey (Askeri Nigehban Cemiyeti Üyesi, Erkânıharp Miralayı), 180.
Refik Halit (Karay) Bey (Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi), 46,52, 53, 156, 161, 166,221.
Rejim, 314.
Remzi Bey (Sinop’ta Jandarma Ta-bur Kumandam), 135, 136.
Resmi, – istatistik, 91, – memuriyet, 52, – memurlar, 46, 223.
Resmi sıfat ve salahiyetleri bırakarak, milletin şefkat ve civanmertliğine güvenmek ve vicdani vazifeye devam etmek kararı, 52.
Reşat Hikmet Bey (Meclisi Mebusan Reisi), 88, 91, 188, 279, 280.
Reşit Akif Paşa (Ayan Üyesi, Da-hiliye Nazırı), 44.
Reşit (Rey) Bey (Dahiliye Nazırı), 188, 299.
Reşit Bey, Çerkez (Saruhan Mebu-su), 321.
Reşit Paşa (Sivas Valisi), 47-49, 60, 72-75, 110, 112, 127, 155, 193.
Reşit Sadi Bey, 91. Reşit Saffet (Atabinen) Bey (Maliye Kalemi Mahsus Müdürü), 189. Revolver, 113. Rıhtım, 24.
Rıza Bey (Kırşehir Mebusu), 321. Rifat (Börekçi) Efendi (Ankara
Müftüsü, Diyanet İşleri Reisi),
197.
Robert Koleji, 189.
Romancılar, 175.
Ruhani meslek, 227.
Rum, 24, – bekçileri, 236,239, – çe-teleri, 33, – entrikası, 237, -lar, 37,184, 208, 221, 237, 238, 240, -luk, 80, – mektepleri, 23, – patriği, 195, – Patrikhanesi, 23, – Pon-tus hükümeti, 26.
Rumeli, 19, 41, 54, 80, 124, 125, 145, 155, 156, 159, 162, 168, 169, 180, 187, 191, 200, 209, 234, 251, 252, 257, 261, 282, 287, 290, 292, 297, 298, 304, 307, 310, 311,313, – sahili, 293.
Rus, – istilası, 25, – mitralyözü, 293, – tüfeği, 293, – vapuru, 293. ,
Rusya, 293.
Rüstem Bey, Ahmet Alfred (Sivas Kongresi Heyeti Temsiliye Üyesi), 208.
Rüştü Bey (1. Fırka ve Bolu Havalisi Kumandanı), 232, 235-237, 239, 240.
Rüştü Bey (Erzurum’da 9. Fırka Kumandanı), 28, 132.
Sadaret, 45,56,117, 157, 158,166, – makamı, 298, – merkezi, 159.
Sadık Bey (Miralay, Hürriyet ve İtilaf Fırkası Reisi), 40, 59, 60, 92,221.
Sadık çetesi, 237.
Sadrazam, 39-41,92, 97, 117, 119, 126, 143, 149, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 164-166, 177, 200, 201, 220, 258, 262, 266, 274, 275, 280-282, 286, 289, 290, 295, 298, 300, 305, -lar, 171, -hk, 40,296, 299.
Sadüllah Fevzi (Eren) Bey (Erzurum Kongresi Heyeti Temsiliye Üyesi, Bitlis Mebusu), 66, 76.
Safa Bey (Hariciye Nazırı), 300.
Sait Molla (İngiliz Muhipleri Cemiyeti Reisi), 27, 39, 46, 191, 195, 198, 199, 217, 220-225, 227, 246, 290.
Sait Molla nasıl çalışıyordu?, 220.
Sait Paşa, 151, 157.
Salâhattin Bey (Konya’da 12. Ko-lordu Kumandanı, Miralay), 53, 61,90, 138.-
Salâhattin (Köseoğlu) Bey, Çolak Hüseyin (3. Kolordu Kumandanı, Miralay), 54,55,56,58-62,69,73, 75,77,92,206,208,215,322,323.
Salibi Ahmer (Kızılhaç), 23.
Salih Bey, 189.
Salih (Omurtak) Bey (Harbiye Ne-zareti Seryaveri, 8. Kolordu Ku-mandanı), 213, 261, 263, 272, 277,287,288,294, 300,301.
Salih (Kezrak) Paşa (Bahriye Nazırı, Sadrazam), 179, 185, 189-192, 206, 208, 217, 219, 247, 271, 287, 298-301, 305, – Kabinesi, 323.
Salih Paşa Heyeti Temsİliye ile te-mas için geliyor, 179.
Salih Paşa sadrazam oluyor, 298.
Salihli, 273, – cephesi, 214, 215.
Saltanat, 23, 31,37, 185,285, 300, – hanedanı, 85, – idaresi, 158, -makamı, 29, 66, 121, 158, 170, 209,297,310,324,325, – merke-zi, 310.
Saltanat Şûrası, 39, 40.
Samih Fethi (Tan) Bey (Çorum Mutasarrıfı), 134.
Samsun (Canik), 23,24,28, 30,33, 34, 36, 40, 40, 43, 53, 56-60, 74, 103, 109, 127, 133, 134, 138, 144, 181, 207, 210, 216, 322, 323.
Samsun’a çıktığım gün umumi vaziyet ve manzara, 23. \j Samsun’daki subaylar arasında güya padişahperestlik hissiyatı varmış, 322.
Sancakı şerif, 325.
Sancaklar, 120.
Sansür, 161, 212.
Sapanca, 194.
Saray, 41, 46, 50, 52, 119, 131, 154, 200, 293, 296, 299, 300, -ahvali, 150, -lar, 298.
Sanman, 206, 321.
Seçim, 20, 65, 69, 79, 101, 119, 120, 177, 187, 247, 256, 257,
O
279,296, – daireleri, 322, – dairesi, 210, -ler, 61, 129, 158, 159, 163, 167, 173, 180, 208, 212, 213, 217, 224, 232, 314, 317, 322, -ler meselesi, 133, – meclisleri, 317.
Seçimler esnasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çı-kardıkları müşkülat, 322.
Seçmenler, 314.
Sedat (Doğuer) Bey, 61.
Sefaretler, 299. .
Sefir, 42, 276. ‘
Selanik, 141.
Senato, 83, 86, 127.
Sermaye, 99, 186, -darlar, 99.
Servet (Orkun) Bey (Trabzon Me-busu), 66, 76, 123-127, 150.
Seyahat, 42, 115, 133.
Seyit Bey (Mebus), 44.
Seyit Abdülkadir Efendi (Kürt Teali Cemiyeti kurucusu), 221.
Sıhhat, 72, 87.
Sıhhi ahval, 153.
Sıhhiye, 48, 59.
Sınai, – ihtiyaçlar, 186, – yardım,
99. Sınıf, 87.
Sınır, 28, 85, 90, 92, 99, 158, 186, 238, 263, 265, 286, -lar, 64, 84-89,231,266, – hattı, 264, – tayini, 120.
Sırrı (Bellioğlu) Bey (Mebus), 239, 243-245.
Sivas, 28,34, 38,40,41,43,45-49, 54,55,57, 59, 60, 63, 69,70, 72-74, 76, 77, 90, 91, 93, 99, 100, 103-106,108-113,115,121,126-128, 131, 133, 134, 136, 138140, 142, 152, 155, 159, 160, 164-167, 169, 175, 178, 185, 189-191, 193, 196, 199, 205, 206, 212, 216, 218, 221, 226-228, 231, 235, 236, 248, 252, 253, 256, 269, 276, 278, 308, 314,-ahalisi, 101,181,192,-genel toplantısı, 42, – İslam ahalisi, 144, – Lisesi, 77, 81, 159, – Mü-dafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesİ, 122, – Telgrafhanesi, 117, – telgraf merkezi, 159, 233, – Telgraf Müdüriyeti, 118, -vakası, 224.
Sivas’ta genel bir milli heyet toplamak kararı, 41.
Sivas’a hareket, 47.
Sivas Valisi’nin endişeleri, 72.
Sivas yolunda, 76.
Sivas’ta aleyhime yapılan bir teşebbüs: Şeyh Recep vakası, 189.
Sivas (Genel) Kongresi, 19,58, 61, 62, 66, 67, 71,72, 74-76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 89, 97, 101-103, 124, 125, 154, 157, 162, 182, 185, 187, 230, 231, 251, 258, 267, 269, – Beyannamesi, 123, 266, – Heyeti, 98,118, 119, – Heyeti Temsiliyesi, 123, – Nizamnamesi, 80,211,266.
Sivas Kongresi hazırlıkları, 71.
Sivas Kongresi açılıyor, 78.
Sivas Kongresi’nin meşgul olduğu işler, 79.
Sivas Kongresi’ni neticesiz bırakmak teşebbüsleri, 101. Siirt, 28, 76.
Silah, 23, 27, 31, 60, 67, 105, 108, 135, 193, 195, 230, 247, 302, 311, 313, – bırakma, 289, -landır-ma, 121,138,155,240,285,286, 289, 302, -lar, 151, 236, 259, -lı kuvvet, 150, -Iı Kürt, 103, 104, 107, 113, -h müfreze, 233, 301, -h teşkilat, 211, 304, – meselesi, 62.
Sinop, 118,135, – ahalisi, 37, – Mu-tasarrıf Vekili, 136. Sis (Tevfik Fikret’in şiiri), 148. Siverek, 105,113,114, 258. Sivrihisar, 43.
Siyaset, 45, 68, 79, 84, 85, 88, 92, 120, 129, 177, 178, 181, 185, 225 , 227, 229, 230, 262, 286, 302,303,312, – adamı, 228. Siyasi, 210, – adamlar, 87, – ahlaki-
287
yat, 68, – bağımsızlık, 273, 277, -borçlanmalar, 87, – delege, 188, -eğilimler, 264, – esaret, 87, – fırkalar, 19, 97, 213, – fikirler, 156, 161, – gaye, 226, – görüş, 303, -grup, 171, – gruplar, 175, – hâkimiyet, 65, 186, 311, – haklar, 25, – hata, 45, – hedef, 24, – hürriyet, 311, – icaplar, 182, – imtiyazlar, 87, – işler, 188, 219, – kuvvet, – maksat, 24,122,236, – me-murlar, 223, 227, – mevcudiyet, 185, 273, – mutemet, 115, – münasebetler, 158, 159, – nükte,
288 – propaganda, 44, – rical, 74,
225, – sakıncalar, 205, 262, – te-“mas, 115, – teminat, 184, – temsil-
226,
– ci,40,74,138,278,311,-temsilcilik, 282, – teşebbüs, 231, – üstünlük, 226, – vaziyet, 80, 86, 178,184, 231,-zümre, 171,281.
Skandal, 272.

Soma, 247. Sosyalist, 202. -Sömürge, 87, 186, -ler, 312. Suat Bey (İzmit Mutasarrıfı), 151, 152,309.
V Subay, 23,47, 49, 51, 62, 69, 109, 115, 134, 138, 141, 192, 193, 195, 227, 236, 240, 242, 243, -lar, 29, 33, 35, 72, 76, 101, 104-107, 111, 114, 118, 188, 210, 214, 220, 233, 247, 259-261, 272, 278, 294, 302, 314, 322, 323, -hk, 194. Suikast, 39, 102, 310, 311, -lar, 242.
Sulh, – delegeleri, 266, – Komisyonu, 231,-name, 120.
Sulh Konferansı bkz. Paris Sulh Konferansı.
Sulh ve Selamet Fırkası, 26, 44, 205.
Suphi Bey (İngiliz Muhipleri Cemiyeti Üyesi, Konya Valisi), 196, 198,211,309.
Suriye, 84, 85, 87, 88, 97, 176, 225, 289.
Süleyman (Boşnak) Bey'(Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti İdaresi Üyesi, Binbaşı), 63.
Süleyman Şefik Paşa (Harbiye Na-zırı), 108, 110, 111, 143, 146, 161.
%7 Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı, 182.
Süreyya Bey bkz. İbrahim Süreyya Bey.
Sürgün, 208.

Süvari, 105, 109, 112, 137, 194, -alayı, 103, 106-108, 286, – bölüğü, 114, -ler, 110, – Müfrezesi, 238.
Şakir Paşa (Harbiye Nazırı), 29. Şarki Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 80,125.
Vilayatı Heyeti
Temsiliyesi, 123.
Şefik Bey (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.
Şehir, 38,49,61,77, 151,286, -ler, 99, -liler, 63, – telefonu, 160.
Şehit, 89, 241, 243, 246, 259, 294, 307.
Şehzadebaşı, 306.
Şemseddini Sivasî, 190, 191, 193.
Şemsettin (Şener) Bey (12. Kolordu Erkânıharbiye Reisi), 206,208.
Şeref, 19, 30, 31, 117, 138, 140, 167,170,257,269. .
Şeref (Aykut) Bey (Edime Mebusu), 279.
Şeriat ilanı, 259.
Şerif Bey (Kastamonu Piyade Tabur Kumandanı), 135.
Şerif Paşa (Damat), Mehmet (Dahiliye Nazırı), 174, 175, 181, 218, 219, 247, 248.
Şerif Paşa (Damat) milleti zehirliyor, 174. ‘
Şerif Paşa’nın (Damat) (Dahiliye Nazırı) memlekete sevk ettiği nasihat heyetleri, 213.
Şerif Paşa’nın (Damat) (Dahiliye Nazırı) şüphe veren halleri, 215.
Şerif Paşa (Damat) devamlı olarak milli birliği bozmakla, Harbiye o
Nazırı, temsilcimiz Cemal Paşa da hükümetin icraatını müdafaa ile meşgul, 218.
Şevket Bey, Galatalı (Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandanı, Miralay), 156, 184, 201, 232, 236 238,241-243,277,304.
Şevket Hanım (Yahya Kaptan’ın eşi), 246.
Şevket Turgut Paşa (Harbiye Nazırı), 37.
Şevki (Berker) Bey, 189.
Şeyh, 66, 76, 68, 124, 141, 189-193, 200, 256, 259.
Şeyh Eşref bkz. Eşref, Şeyh.
Şeyh Hacı Fevzi Efendi bkz. Fevzi Efendi, Şeyh Hacı.
Şeyh Muhsini Fâni bkz. Hüseyin Kâzım Kadri Bey.
Şeyh Recep Kâmil bkz. Recep Kâmil, Şeyh.
Şeyhülislam, 300.
Şiilik, 259.
Şiir, 148.
Şile, 221.
Şimendifer, 33,248,253, 305, 314, – hattı, 247, -ler, 96, 99.
Şûra, 39, 40, 64, 208, 294, 298.
Şûrayi Devlet, 300.
Şükrü Bey (Sivas Kongresi Afyon-karahisar Delegesi), 100.
VTaarruz, 36, 114, 116, 193, 201, 238, 286, 287, 289, 294, 295, 305, 318, 321, -lar, 96, 128, 273, 290.
Tabip, 201, 222, 292, -ler, 261. Tabur, 135.

Tahir (Barlas) Bey (Adapazarı Kay-makamı), 194, 234. Tahkik Komisyonu, 263. Tahsildar, 194. Tahsin Bey, 258. Talebe, 84.
Tali Bey bkz. İbrahim Tali (Öngören) Bey.
Talostan Bey, 194.
Tampon devlet, 186.
Tarık Bey (3. Fırka Emir Subayı, Mülazımıeyvel), 132.
Tarih, 25, 58, 64, 65, 68, 102, 149, 153, 179, 220, 245, 268, 285, 288, 297,311.
Tarihi, – anlar, 132, – haklar, 26, 158, – mesuliyet, 312, – vesikalar, 26.
Tarikat mensupları, 141.
Tarruzlar, 218.
Tasviri Efkâr, 174, 231.
Tatbikatı safhalara ayırmak ve kademe kademe yürüyerek hedefe varmak, 31.
Tavşancıl, 239, 240, 243, – ahalisi, 246.
Tayyare, 98.
Tealii İslam Cemiyeti, 290, 324.
Tecavüz, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 64, 138, 155, 158,159, 161, 181, 208, 219, 221, 232, 237, 252, 257, 265, 270, 273, 277, 278, J281, 282, 285, 286, 289, 295-
,297,312,313, 317,-kâr, 244.
Tehcir, 25.
Tekkeler, 141.
Teklif Encümeni, 94,95.
Telefon, 107, 117, 118, 160, 239, -hatları, 323.
Telgraf, 34-39, 41, 43, 47, 48, 53-60,62,63,70,72, 73, 75,79, 86, 91, 92, 101, 104-108, 111, 112, 114, 122, 124, 130-134, 136, 140-143, 149-158, 160-163, 165, 166, 169, 174, 177, 178, 181, 184, 189-192, 195-201,211,212, 215, 216, 219, 221, 228-230, 232-235, 238, 240, 241, 243, 246, 247, 251-253, 255, 257, 258, 271-274, 276, 278, 286, 290,291,294,297-300,304-306, 317,318,323,326, -çı, 153,163, -çılar, 233, -lar, 51, 52, 119, 139, 141, 167, 254, 256, 280, 312, -haberleşmeleri, 118, 153, 168, 277, – memurları, 33, 117, 118, 307, – memuru, 308, – merkezi, 138, 159 – merkezleri, 117,309, -müdürleri, 307, -name, 33, 35, 38, 41, 45, 55, 56, 61, 69, 75, 110, 111, 114, 116, 117, 119, 123-127, 129, 143, 149, 150, 152, 157, 159, 163, 166, 140, 171, 172, 178, 179, 182, 191, 202, 211, 217, 228-230, 241, 243, 251, 252, 255, 258, 275, 280, 305,321.
Telgrafhane, 48, 107, 112, 114, 117-1İ9, 127, 134, 140, 159, 163, 190, 193, 233, 234, 298, 300, 306, 307.
Telsiz telgraf, 221.
Temel Bey (Trabzon Belediye Heyeti Üyesi), 126.
Temyiz Mahkemesi, 213.
Teşkilat, 19, 23, 27, 34-36, 41, 48, 49, 53, 54, 62, 69, 97, 121, 125, 131, 139, 151, 153, 154, 157, 161-165, 167, 168, 170, 171, 175, 177, 180, 183-185, 187, 192, 194, 197-202, 205-208, 211-213,215,217-220,222,226, 232-234, 236-238, 241, 242, 245-247, 251, 255, 257, 258, 261, 268, 269, 282, 287, 290, 292, 293, 296, 300-304, 308, 309, 317, 325, -lanma, 54, 244, -merkezi, 168, – merkezleri, 196, -nizamnamesi, 234, -sizlik, 251, 252.
Tevfik Bey (İstanbul Telgraf Müdürü), 160.
Tevfik Bey (Malatya Jandarma Ku-mandam, Mutasarrıf Vekili), 108, 112, 114.
Tevfik Bey (Nafıa Nazırı), 300.
Tevfik Fikret, 148.
Tevfik Hamdi Bey (Dahiliye Nazırı), 200.
Tevfik Paşa (Hariciye Nazırı, Sadrazam), 84, 85, 188, 299, – Kabinesi, 153.
Ticaret, 140, 300.
Ticari işler, 189.
Tifo, 216.
Tokat, 47, 48, 84, 85, 216.
Topçu, 105, 107, 112, 180, 190, 211, 302, – alayı, 105, – kıtaları, 247, – kuvveti, 259.
Tophane, 307..
Toplum, 32, 68,268.
Toplumsal, – ahlakiyat, 68, – denge, 65, 186,-hayat, 309.
Toprak, 30, 88, 90, 92, 297, – bütünlüğü, 158, 208, -lar, 142, 158, 179.
Toros dağları, 92, 120.
Torpido, 98,215. Torul, 131, 149, 150. Trabzon, 24,26,28,37,51, 62,66, 76, 87, 101, 123, 124, 127, 129, 133,143,149-151,155,206, 207, 210, 211, 322, – Belediye Heyeti, 126, – Heyeti Merkeziye-sİ, 124-126.
131-
Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti, 24, 26.
Trabzon’dan gelen teklif, 149.
Trakya, 24, 34, 35, 41, 42, 75, 87, 184, 186, 188, 206, 301-303, -Cemiyeti, 302, – cumhuriyeti, 24, -hlar, 302, – meselesi, 186.
Trakya-Paşaeli Cemiyeti, 24, 35,’ 302.
Tren, 305.
Tufan Bey bkz. Osman (Tufan)
Bey. Turhal, 99.
Tutuklama, 43, 73, 103-105, 108, 135, 151, 155, 161, 192, 193, 208, 216, 239, 278, 279, 304, 305; 311,313,314, 324.
132-
Tutuklu, 135, 138, 195. Tüccar, 190, 191. Tüfek, 113, 135, 247, 293, 302. Türbe, 221.
Türk, 25, 30, 31, 90, – askeri, 89, -ata yurdu, 31, – camiası, 24, – çoğunluğu, 89, – devleti, 30, – dostu, 88, 278, – hükümeti, 87, 139, 278, – idaresi, 309, -ler, 35, 37, 89, 113, 292, 310, – meselesi, 88, milleti, 30,31, 37, 86, 97,266-268,286,292,313, – muhiti, 186,
– nüfusu, 103, – orduları, 179, –

propagandacısı, 88, -ün birliği,
87, – vatanı, 269. Türk Dünyası, 174. Türk milletinin en bariz arzu ve
imanı: Kurtuluş, 268. Türk Ocağı, 306.
Türkçe, 220, 223, 227, – muallimi, 189. |
Türkiye, 39, 86-90, 100, 186, 226,
238, 266, 267, 292, 306, 310, –
sınırları, 87. Türkiye Büyük Millet Mecisi, 28,
174, 322, 324-326, – toplantısı,
39.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor, 324.
Türkiye-Havas-Royter (Reuter) Ajansı, 39.
Türklük-KürtlüJc-Ermenilik meselesi, 25.
Ulema, 190, 191,259. Ulukışla, 314.
Umumi Kongre, 120, 123-125. Urfa, 23, 113, 114, 116, 139, 210, 225, 289, – cephesi, 282.
Ülke bütünlüğü, 36. Ültimatom, 259,274-276. V-Üniforma, 50. Üsküdar, 233, 240, 243, 244. Üsküplü, 135.
Üye, 35, 66, 76, 78, 79, 124, 126, 168, 207, 213, 215, 254, 255, ” 257, 314, -ler, 42, 63, 65, 69, 76, ‘ 80, 93, 94, 97, 122, 123, 125, 171, 183, 192, 198, 208, 211, 222, 231, 270, 277, 279, 318, 321,322, 324, -lik, 317.

o

X. VV tertibi (Sait Molla’nın 6. mek-tubunda geçiyor), 223.
Vahdettin, VI. Mehmet (Padişah), 23,27, 179, 183, 286.
Vakaların gidişatına tabi olamazdık, 291.
Vakit, 174. i
Van, 40, 75, 106J 155.
Vapur, 43, 240,293,-lar, 96.
Vasfİ Efendi, 224.
Vâsıf Bey bkz. Kara Vâsıf Bey.
Vatan, 24, 31, 41, 42, 44, 54, 64, 65,67,70,72,75,79,80,90,93, 108, 112, 116-118, 130, 136, 142-144, 149, 153, 155, 158, 167, 168, 181, 186, 200, 210, 213, 227, 230, 231, 258, 267, 269, 274, 282, 286, 295 , 297, 301, 308, 325, -a hıyanet, 115, 199, 216, 318, -a hizmet, 212, -a sadakat, 262, – aşkı, 145, – borcu, 205, – haini, 114, 216, 240, – ha-inliği, 288, – hissiyatı, 311, -ı istila, 297, -ın bütünlüğü, 210, 248, -m bağımsızlığı, 239, 324, -m bekçisi, 180, -ın bütünlüğü, 39, 99, -ın işgali, 182, -m kurtarılması, 168, -m kurtuluşu, 32, 140, 146, 170-172, 259, 268, 292, 325, -ın menfaati, 122, 229, 256, 275, 290, 296, 308, -ın muhafazası, 177, -ın mukadderatı, 219, -ın müdafaası, 302, -ın parçalanması, 34, – mücahedesi, 313, – ordusu, 34, – sevgisi, 126, -sız, 29, -sızlar, 259.
Vatandaşlar, 213, 232, 295.
Vatani, 173, – menfaatlar, 255, -merasim, 325, – mukadderat, 93, – vazife, 60, 208, 209, 261, 274, 292, 308, 314, 325.
Vatanperver, 24, 41, 64, 67, 68, 141, 142, 233, 246, 311, -ane, 144, 248, 254, 297, 314, -ane gayretler, 230, -ler, 57, 147, 227, -lik, 55, 172, 221, 288, 297, -lik esasları, 312.
Vehbi (Çelik) Efendi, Hoca (Konya Vali Muavini, Konya Mebusu), 138.
Vekiller Meclisi, 154.
Velit Ebuzziya Bey (Tasviri Efkâr
Başyazarı), 174. Vergi toplamak, 229. Vicdani vazifelerimden biri, 245. Vilayatı Şarkiye Heyeti Temsiliye-
sİ, 123. . Vilayatı Şarkiye Kongresi, 51, 58,
83,92.
Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti, 24-26, 51, 75, 76, – Erzurum Şubesi, 49,63.
Vilayet, 23, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 40-42, 47, 48, 51, 65-67, 78-80, 83, 103, 122, 123,132,134, 136, 137, 140, 159, 169, 181, 186, 190, 192, 198, 207, 210, 232, 286, 303, 318, 321, 325, – erkânı, 135, -ler, 75, 89, 90, 119, 120, 125, 126, 155, 162, 165, 183, 184, 216, 229, 251-253, 281, 309, 314, 317, 324, 326.
Vveimar (Vaymar), 187. Wilson (Vilson), 83, 92, – prensipleri, 89, 158, 176, 264, 267, 311.
Withall (Vitel) (İngiliz Temsilcisi), 305.
Wrangel (Vrangel), 293.
Ya İstiklal Ya Ölüm, 30.
Ya istiklal ya Ölüm, 30, 31.
Yabancı, 36, 66,226, – asker, 108, -devlet, 31, 74, – devletler, 282, 310, – düşmanlar, 194, – efendi, 31, – emeller, 298, – gazete, 247, gazeteciler, 144, – himayesi, 26, 40, – hükümet, 308, – idaresi, 312, – işgali, 65, 186, 187, 210, -kıtalar, 313, – komiserler, 265, -kuvvetler, 109, 114, 285, -lar, 38, 50, 93, 102, 112, 116, 127, 128, 139,’143, 144, 150, 158, 159, 182, 184, 189, 192, 201, 202, 208, 218, 219, 223, 244, 256, 257, 262, 266, 269, 270, 276, 279, 281, 296, 302, – mahfiller, 212,229, – matbuat, 212, – müdahalesi, 27, 33, 140, – parası, 188,
– rical, 24, – sansürü, 161, – ser-mayedarlar, 99, – subay, 23, 103, 115, – subaylar, 118, 214, 247, 278, 314, – teklifi, 286, – temsilciler, 129, 220, 228, – tesirler, 287, 313, – tezahüratı, 176, – unsur, 286.

Yabancı devletlere yaptığım protesto, 310.
Yahudi, -ler, 24, – maşatlığı, 24.
Yahya Galip (Kargı) Bey (Ankara Vali Vekili), 196.
Yahya Kaptan (Gebze Kuvayi Mil-liye Kumandanı), 232, 234-244, 246, – meselesi, 233.
Yahya Kaptan meselesi, 233. Yapılan itiraz ve eleştiriler, 122. Yayla, 295.
Yegâne kabahatimiz, 176. Yelkenli, 98. Yemin, 79. Yeni Dünya, 87.
Yeni mebuslarla Ankara’da görüşmek teşebbüsü, 253. Yeniköy Rumları, 237. Yıldızlar, 142. Yozlaşma, 174.
Yunan, 293, – askeri, 24, – eşkıyalığı, 302, – işgali, 24, – kıtaları, 263, 265, -lılar, 37, 40, 97, 120, 210, 247, 264, 265, 273, 285, 286, 291, 294, 295, 302, – ordusu, 23, 35, – reisler, 208, – Salibi Ahmeri, 23, – teşebbüsleri, 301, -yırtıcılığı, 263.
Yunan ordusunun Manisa ve Aydın civarım İşgali, 35.
Yunanistan, 96.
Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey (Gazeteci, Mebus), 162-166.
Yunus Nadi Bey aracı kılınıyor, 162.
Yurt, 30,31.
Yusuf İzzet (Met) Paşa (14. Kolordu Kumandanı, Mirliva), 28, 156, 206.
Yüksek Meclis, 264.
■Zabıtname, 100. ■ Zafer, 55. Zalim, 188. ‘
Zaven Efendi (Ermeni Patriği), 24, 195.

Zaza, 90.
Zeki (Soydemir) Bey (3. Kolordu
Erkânıharbiye Reisi), 61, 62,
104, 192. Zeki (Kadirbeyoğlu) Bey (Erzurum
Kongresi Gümüşhane Delegesi,
Mebus), 123, 150, 151. Zeki Paşa, Müşir, 200, 225. Zenci, 270.
Zeynelâbidin, 290, – Partisi, 46,
223. Zindanlar, 306. Ziraat, 140.
Ziraat Numune Çiftliği, 48.
Ziya Bey (Salih Paşa Hükümeti Ticaret Nazırı), 300.
Ziya Efendi, 226.
Zİya Molla, Kasidecizade, 222,223.
Ziya Paşa (Bitlis Valisi), 196, 198, 211,212, 287.
Zonguldak, 137,272, – Mutasarrıfı, 137.
Zulüm, 210, -ler, 289.
CİLT 2.0


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular