HomeBEYOND TURKEYBalkans & Eastern EuropeUrosh flag and Mirditas in Albania

Urosh flag and Mirditas in Albania

“Because the Mirdites appreciated with the state with their good service in the Battle of Kosovo, and the privilege of plating copper on the tip of the aforementioned Uroş flag was granted”. Ahmet Cevdet Pasha

“Çünkü Mirditler Kosova Muharebesi’nde hüsn-i hizmet eylemekle mazhar-ı nazar-ı devlet olmuş ve mezkûr Uroş bayrağının ucuna bakır kaplamak imtiyâzı ihsân buyurulmuş idi”.  Ahmet Cevdet Paşa

When the famous Skanderbeg deserted many of his houses, the continent called Mirdita remained. The Mirdita tribe, residing in the vicinity of Yakova, on the other hand, made a reference to the edict of the eight hundred and forty years, when they asked that this continent be bestowed on them, since they were a state of honor by serving well in the Kosovo war and were not sheltered even where they were. At that time, the ruler of Zadrima, Hasan- Efendi, who was in charge of Dukakin, gave a stanza of evidence to the Mirdit tribe between Fandi-i sagîr and Fandi-i kebir. Quite a few people came to Mu’ahharen Mirdita and they multiplied, and even the flags of Ispah and Dibri joined the moments and became mirdits, and their population increased and extended the border of Mirdita.

Bib Doda Pasha for a while, claiming to be from the generation of Skender Bey, worked with the rehabîn to write such a line-name, and even for a while, he claimed to be the heir of Lek Dukakin and even Dukakin had a seal engraved on the envelopes of letters he sent to the bazaars. the moment struck. The truth of the matter is that Bib Doda Pasha lost these sani’as, since the Albanian language is known and the Dodas are not from the descendants of either Skanderbeg or Dukakin, and that they are made from one of the most famous tribes of the Mirdits in the Ishkodra estates. ‘ remained secret.

“Meşhur İskender Bey bir çok hâneleri istishâb[en] firar ettikte hâlen Mirdita denilen kıta hâli kalmış idi. Yakova havâlisinde sâkin olan Mirdita kabilesi ise Kosova muhârebesinde hüsn-i hizmet etmekle mazhar-ı nazar-ı devlet olup bulundukları yerlerde dahi barınmaz olduklarından bu kıt’anın kendilerine ihsan buyrulmasını istid’â etmeleri üzerine sekiz yüz kırk tarihinde sâdır olan fermân-ı âlîye imtisâlen ol vakit -Dukakin muzâfâtından olan Zadrima hâkimi Haşan- Efendi Fandi-i sagîr ve Fandi-i kebîr arasını Mirdit kabilesine îtâ ile buna dâir kendilerine bir kıt’a hüccet vermiş idi. Mu’ahharen Mirdita’ya etraftan hayli ahâli gelerek çoğalmışlar ve îspah ve Dibri bayrakları dahi anlara katılıp mirditleşmişler ve nüfûsu çoğalarak Mirdita hudûdunu tevsi’etmişlerdir.

Bib Doda Paşa bir aralık İskender Bey neslinden olmak iddiâsında bulunarak rehâbîn ile öyle bir silsile-nâme te’lîfine çalışmıştır ve bir aralık dahi Lek Dukakin’in vârisi olmak iddiâsında bulunup hattâ Dukakin deyu bir mühür kazdırıp ba’z-ı mahallere gönderdiği mektub zarflarının üzerine anı basardı. Hakîkat-i hâl ise Arnavudluk’ça ma’lûm ve Doda’ların gerek İskender Bey ve gerek Dukakin neslinden olmadıkları emr-i meczûm olmağla ve Işkodra malisyaları içinde Mirditler en ednâ kabilelerden ma’dûd bulunmağla Bib Doda Paşa’nın bu sanî’aları te’sirsiz kalmıştır.”

The lower part of the flags with Albania is tin plated, but the Oroş flag is copper-plated, a privilege given by Sultan Murad.

It is the Orosh flag, which is the captain’s flag of Mirdita, and it is a privilege of this flag to have copper plating on the tip as it is done in honeymoon, and myrdites accept it.

“Arnavutluk’la olan bayrakların alt tarafında ucu teneke kaplama olup fakat Oroş bayrağına bakır kaplanmak Sultan Murad tarafından verilmiş bir imtiyâz-ı mahsus imiş.

Mirdita’nm kaptan bayrağı olan Oroş bayrağıdır ve bâlâda iş’âr olunduğu üzere ucuna bakır kaplamak bu bayrağın bir imtiyâz-ı mahsûsu olup mirditler bununla mübâhât ederler.”

https://archive.org/stream/tezakiricevdet_201705/s.t2_djvu.txt

Hot Malisyası’nın sağ ve sol iki bayrağı vardır ve İzlav memâlikine sefer olundukda Hot bi-
rinci olup mevki‘-i harbe en ibtidâ dahil olur ve en sonra avdet eyler ve Hotlar tayin almadıkça sairleri tayin alamaz. Cedvel-i mezkûr işte bu tertib üzere yazılmışdır. Ama sair tarafa sefer olundukda tertib-i mezkûr ber-aks olarak birinci bayrak Mirdita’nın Uroş Bayrağı’dır ve ucuna bakır kaplamak bu bayrağın imtiyâz-ı mahsusudur.

Sair bayrakların uçları hep tenekedir. Çünkü Mirditler Kosova Muharebesi’nde hüsn-i hizmet eylemekle mazhar-ı nazar-ı devlet olmuş ve mezkûr Uroş bayrağının ucuna bakır kaplamak imtiyâzı ihsân buyurulmuş idi ve meşhur İskender Bey birçok hâneleri bi’l-istishâb İtalya’ya firar [47] eylemiş olduğundan şimdi Mirdita denilen kıt‘a hâlî kalıp Mirditler ise o zaman Yakova havalisinde mutavattın oldukları hâlde yerleri dar olmakla barınamaz olduklarından mezkûr kıt‘a-i hâlîyenin kendilerine ihsân buyurulmasını istid‘â etmeleri üzerine sekiz yüz kırk tarihinde sâdır olan fermân-ı âlî mûcebince ol vakit Dukakin muzâfâtından olan Zavrime Hâkimi Hasan Efendi tarafından Fandi-i Sağîr ile Fandi-i Kebîr arasındaki yerler Mirditlere teslim ile buna dair yedlerine bir kıt‘a hüccet verilmiş ve ondan sonra bu kıt‘aya
Mirdita denilmişdir.

O zaman Mirditler Uroş ve İspaç ve Kuşnani nâm üç bayrakdan ibaret iken sonra Fandi ve
Dibri Nahiyeleri dahi onlara katılarak Mirdita beş bayrağa münkasim olmuşdur. Ba‘dehû nüfus dahi tekessür ederek Mirdita’nın hududu tevessü‘ etmişdir.

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_arsiv_belgelerinde_arnavutluk.pdf

The Mirdita tribe

The Mirdita tribe is the only tribe where the Albanian language and religion is still the same as centuries before. The oldest families (which are brothers in the same time) are: Oroshi, Kushneni and Spaqi (they came from southern Kosovo) migrate to today Mirdita region when they meet Fandi and Dibri family who hosted them, later those five tribes did not want to obey the rules of the Ottoman Empire, thus the perfect place for this was Mirdita.

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_in_Albania

Orosh

Orosh (or Albanian: Oroshi) is a small village in Mirditë within the county of Lezhë in the northwest of the Republic of Albania. Geographically, it is located inside the mountainous region of northern Albania in the Valley of Fan.

The seat of the former municipality was the town of Reps. The former Orosh Abbey was located in the municipality. Terenzio Tocci gathered the Mirdita chieftains on April 26, 1911, in Orosh, proclaimed the independence of Albania, raised the flag of Albania and established the provisional government.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orosh


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


Most Popular