HomeREADERSArt & CultureCities of Poems in Turkish Language outside Turkey

Cities of Poems in Turkish Language outside Turkey

When we look at the map of Turkish poets outside of Turkey, the concentrations are in the Balkans and Caucasus regions.

Within the definition of the Caucasus, there is Iran, and in the east, in the east Turkestan oases, groups of poets stand out, with the city of Turfan in the far east.

There is a sparse distribution image in Asia.

In the Balkan peninsula, which appears to be a settlement between the Mediterranean and the Black Sea, and in the north of the Black Sea, in the Crimea, as well as in the western coasts and hinterland of the Caucasus, poets have been concentrated in the eastern Mediterranean coast, along the line starting from Cairo to the Turkish border.

The coastal lines have mostly hosted poets.

It is essential to examine Turkish poetry in terms of the geographies we have left traces in the world.

Poets who were born in more than 200 cities and settlements in Europe, Asia and Africa wrote poems in Turkish.

Since the subject has been reduced to the geography of Turkey, it remains barren, and thus the concept of Turkish remains abstract, so I pursued this subject.

Various studies were carried out on the poems written in the historical period. Starting from Aprincor Tigin, there are many sources on the Uyghur, Karahanlı, Khwarezm, Çağatay and Ottoman fields. New Turkish Literature experts can give better information about contemporary Turkish poetry. (Prof Ali Akar)

It is important to move through the cities. Eventually, a map will appear. I could not find a source among doctoral theses. The most comprehensive source is the Dictionary of Turkish Literature Names.

Divan, minstrel, dervish lodge tradition and modern Turkish literature after Tanzimat have been dealt with completely. The names of the Old Uyghur, Karahanlı, Khwarezm-Kipchak, Çağatay and Azeri fields were also included.

Google Earth Map

The language was taken as a basis in the determination of the names to be included in the Poetic Cities scope, and the representatives who wrote their works in Arabic and Persian were excluded, except for a few names that deeply influenced Turkish literature, such as Mevlânâ.

Turkish Literature Dictionary of Names Project (TEIS) covers poets and writers of Turkish literature from the beginning to the 21st century (born in 1985).

http://teis.yesevi.edu.tr/kapsam

I created a ranking of the poets outside of Turkey on the basis of cities, from largest to smallest. Our poetry map as the continents of Asia, Rumelia and Africa

These results were very interesting for me.

The traditions of the poets scattered in 218 settlements on the basis of cities

Poets who wrote in Turkish outside of Turkey. Pech (Hungary) in the west, Turfan (East Turkestan – China) in the east, Kazan (Tatarstan – Russia) in the north, Mecca-Taif (Arabia) in the south

 • Pecs-Turfan: 5440 km.
 • Kazan-Taif: 5360 km

Total 10,800 km

……………………………..

Türkiye dışındaki Türkçe şairlerin haritasına baktığımızda yoğunlaşmanın olduğu yerler Balkanlar ve Kafkasya bölgelerinde.

Kafkasya’nın tanımı içerisinde İran da var ve daha doğuda ise Doğu Türkistan vahalarında en doğuda Turfan kenti olmak üzere şairler öbekleri göze çarpmaktadır.

Asya’da seyrek bir dağılım görüntüsü söz konusudur.

Akdeniz ve Karadeniz arasında bir yerleşim olarak gözüken Balkan yarımadasında ve Karadeniz’in kuzeyinde Kırım’da, ayrıca da Kafkasya da Hazar’ın batı kıyıları ve hinterlandında, yine doğu Akdeniz kıyılarında Kahire’den başlayıp Türkiye sınırına kadar gelen çizgi içerisinde yoğunlaşmalar söz konusudur.

Deniz kenarları daha çok şairleri barındırmıştır.

Türk şiirinin dünyada iz bıraktığımız coğrafyalar özelinde incelenmesi elzemdir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 200’ü aşkın şehir ve yerleşimlerde doğan şairler Türkçe şiirler yazmışlardır.

Konu sadece Türkiye coğrafyasına indirgendiği için kısır kalıyor ve böylece Türk kavramı da soyut kaldığı için bu konunun peşine düştüm.

Tarihî dönemde yazılmış şiirlerle ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Aprinçor Tigin’den başlayarak Uygur, Karahanlı, Harezm, Çağatay, Osmanlı sahaları konusunda birçok kaynak var. Çağdaş Türk şiiri ile ilgili olarak Yeni Türk Edebiyatı uzmanları daha iyi bilgi verebilirler. (Prof Ali Akar)

Şehirler üzerinden ilerlemek önemli. Neticede ortaya bir harita çıkacak. Doktora tezleri arasında bir kaynağa rastlamadım. En kapsamlı kaynak ise Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’dür.

Türkiye dışındaki şairlerin şehirler bazında büyükten küçüğe sıralamasını oluşturdum. Şiir haritamız; Asya, Rumeli ve Afrika kıtaları olarak

Benim için çok enteresan oldu bu sonuçlar; 218 yerleşime dağılmış şairlerin şehirler bazındaki adetleri

Türkiye dışında Türkçe yazan şairler. Batıda Peç (Macaristan), doğuda Turfan (Doğu Türkistan -Çin), kuzeyde Kazan (Tataristan-Rusya) güneyde Mekke-Taif (Arabistan)

 • Pecs-Turfan: 5440 km.
 • Kazan-Taif: 5360 km

Toplam 10.800 km

ON FREQUENCY BASIS OF

CITIES OF THE POETS

City/Location  (Şehir/Yerleşim) Poet (Şair) Continent (Kıta)
Azerbaycan 256 ASYA
ŞAM 22 ASYA
Bağdat 85 ASYA
Selanik 51 RUMELİ
Tebriz 49 ASYA
BOSNA 48 RUMELİ
Üsküp 47 RUMELİ
KERKÜK 43 ASYA
Manastır 40 RUMELİ
Prizren 35 RUMELİ
Bulgaristan 33 RUMELİ
KIRIM 31 ASYA
Şamahı 30 ASYA
Filibe 27 RUMELİ
Yenişehir (Larissa) 25 RUMELİ
Buhara 25 ASYA
Saraybosna 24 RUMELİ
SEREZ 24 RUMELİ
Vardar Yenicesi 24 RUMELİ
HALEP 23 ASYA
MORA 22 RUMELİ
Şirvan 22 ASYA
Mostar 20 RUMELİ
Horasan 20 ASYA
LEFKOŞA 19 ASYA
Sofya 18 RUMELİ
Gence/Azerbaycan 18 ASYA
Azerbaycan/Nahcivan 17 ASYA
Nahcivan 17 ASYA
Azerbaycan/Baku 16 ASYA
HANYA 15 RUMELİ
İŞKODRA 15 RUMELİ
SİROZ 15 RUMELİ
Şumnu 15 RUMELİ
Azerbaycan/Karabağ 15 ASYA
Kefe 15 ASYA
Girit 14 RUMELİ
Rusçuk 14 RUMELİ
Şuşa 14 ASYA
Gümülcine 12 RUMELİ
Kandiye 12 RUMELİ
Razgrat 12 RUMELİ
Varna 12 RUMELİ
Yanya/Leskovik 12 RUMELİ
Herat 12 ASYA
Kaşgar 12 ASYA
URMİYE 12 ASYA
Priştine 11 RUMELİ
İsfahan 11 ASYA
MUSUL 11 ASYA
Kazan, Tataristan 10 ASYA
Tırhala 9 RUMELİ
ERBİL 9 ASYA
Hokand/Hocent 9 ASYA
Hoten 9 ASYA
KAZVİN 9 ASYA
Türkistan 9 ASYA
DİMETOKA 8 RUMELİ
Drama 8 RUMELİ
Kırcaali 8 RUMELİ
Köprülü/Makedonya 8 RUMELİ
Silistre 8 RUMELİ
Azerbaycan/Gazah 8 ASYA
Harezm/Harzem 8 ASYA
HEMEDAN 8 ASYA
Taşkent 8 ASYA
BELGRAT 7 RUMELİ
Eğridere(Ardino) 7 RUMELİ
Tiran 7 RUMELİ
HOY 7 ASYA
İskeçe 7 RUMELİ
KAHİRE 6 AFRİKA
Arnavutluk 6 RUMELİ
Dobruca 6 RUMELİ
İştip 6 RUMELİ
Karaferye 6 RUMELİ
Kosova / Vıçıtırın 6 RUMELİ
Yanbolu (Bulgaristan) 6 RUMELİ
Belh 6 ASYA
Dağıstan 6 ASYA
KUDÜS 6 ASYA
Mekke 6 ASYA
Yarkent 6 ASYA
MISIR 5 AFRİKA
Libya 5 AFRİKA
Niğbolu (Nikopol) 5 RUMELİ
Şemkir/Azerbaycan 5 ASYA
Şiraz 5 ASYA
Florina 4 RUMELİ
Hersek 4 RUMELİ
Kesriye 4 RUMELİ
Köstendil 4 RUMELİ
Larissa 4 RUMELİ
Lofça 4 RUMELİ
SEMENDİRE 4 RUMELİ
Tırgovişte (Eskicuma) 4 RUMELİ
Tırnova 4 RUMELİ
USTRUMCA, Usturumca 4 RUMELİ
Aksu 4 ASYA
Erdebil 4 ASYA
TİFLİS 4 ASYA
Dobriç 3 RUMELİ
Hacıoğlu Pazarcığı (Dobriç) 3 RUMELİ
Leskovik 3 RUMELİ
PRAVADİ 3 RUMELİ
Redoviş 3 RUMELİ
SIRBİSTAN 3 RUMELİ
ZAĞRA 3 RUMELİ
Andican/Endican 3 ASYA
Batum 3 ASYA
Çimkent 3 ASYA
Dehli/Dihli (Delhi) 3 ASYA
Hive 3 ASYA
Kırım/Bahçesaray 3 ASYA
Medine 3 ASYA
Meraga 3 ASYA
Ordubad 3 ASYA
SEMERKAND/Semerkant 3 ASYA
Serab 3 ASYA
FERECİK 2 RUMELİ
İpek, Kosova 2 RUMELİ
KAVALA 2 RUMELİ
Krumovgrat(Koşukavak) 2 RUMELİ
Mora/Gördes 2 RUMELİ
PEÇ 2 RUMELİ
Petriç 2 RUMELİ
Preveze 2 RUMELİ
Vidin 2 RUMELİ
Fergana 2 ASYA
Hamedan 2 ASYA
Kerbelâ 2 ASYA
REVAN 2 ASYA
Tekelü 2 ASYA
Turfan 2 ASYA
Bender 1 RUMELİ
Dedeağaç 1 RUMELİ
GÖRİCE, Arnavutluk 1 RUMELİ
HERSEG 1 RUMELİ
Köstence 1 RUMELİ
Leskofça 1 RUMELİ
Mora, İzdin 1 RUMELİ
Osmanpazarı (Omurtag) 1 RUMELİ
Azerbaycan/Üştibin 1 ASYA
Badehşan 1 ASYA
Balasagun 1 ASYA
Cimyon 1 ASYA
Çiçektü 1 ASYA
Daşhovuz/Garamazı 1 ASYA
Deşt-i Kıpçak 1 ASYA
Dîlmekân (Dilmeğan) 1 ASYA
Encan 1 ASYA
Endhod 1 ASYA
Etrek, Gürgen 1 ASYA
Fit Kalesi, Şamahı 1 ASYA
Gazne 1 ASYA
GAZZE 1 ASYA
Gırag Salahlı köyü/Gazah 1 ASYA
Göyçay/Melikballı 1 ASYA
Göyçe/Daşkend Köyü 1 ASYA
Gulca (İli) 1 ASYA
Güney Azerbaycan/Serab 1 ASYA
Gürcistan/Borçalı/Fahralı 1 ASYA
Halhal, İran 1 ASYA
Hanegâh köyü, Ordubad, Nahçıvan 1 ASYA
Harizm 1 ASYA
Horasan Bistam 1 ASYA
İran/Garacadağ/Eher 1 ASYA
İsferâyîn (Horasan) 1 ASYA
Kazvîn’e bağlı Sâfîâbâd beldesi 1 ASYA
Kermine 1 ASYA
KEŞMİR 1 ASYA
Kitâb 1 ASYA
Kokan 1 ASYA
Kzah/Şıhh Köyü 1 ASYA
Lahıç/Şirvan 1 ASYA
Margılan 1 ASYA
Mâverâunnehir 1 ASYA
Merv 1 ASYA
Meshed 1 ASYA
Meymene 1 ASYA
Nemengan/Namangan 1 ASYA
Nişabur 1 ASYA
Sarahs 1 ASYA
Sayram 1 ASYA
Sebzvâr 1 ASYA
Sığnak 1 ASYA
Suriye/Kamışlı 1 ASYA
Şahâbâd (İsfahan yakınlarında) 1 ASYA
Şakak/İran 1 ASYA
Tahran 1 ASYA
TAİF 1 ASYA
Tirmiz 1 ASYA
Ustaca 1 ASYA
Ustaclu 1 ASYA
Vardan köyü/Oğuz/Azerbaycan 1 ASYA
Yüknek 1 ASYA
Kuklen 0 RUMELİ
Nevrokop (Gotse Delçev) 0 RUMELİ
Resne, Girit 0 RUMELİ
218 yerleşim
AFRİKA
Cezayir AFRİKA
RUMELİ
Akova, Mora RUMELİ
Anapoli/Mora RUMELİ
Ardino (Eğridere) RUMELİ
Arnavutluk/Mat RUMELİ
Balçık RUMELİ
Batı Trakya RUMELİ
Bulgaristan/Çırpan RUMELİ
Bulgaristan/Silistre RUMELİ
Caferler RUMELİ
Diraç RUMELİ
Dobriç(Hacıoğlupazarcık) RUMELİ
Ercek RUMELİ
Evros/Dimetoka RUMELİ
Gevgili RUMELİ
Haskovo(Hasköy) RUMELİ
Kalaycı RUMELİ
Kalkandelen, Göllikesriye RUMELİ
Katerina/Selanik RUMELİ
Mora/Yenişehir RUMELİ
Suhindol RUMELİ
Tuna Boyları RUMELİ
Uziçe RUMELİ
Yaşlıköy(Jenda) RUMELİ

 

ON CONTINENTAL BASIS

AFRICA

 • KAHİRE
 • MISIR
 • Cezayir

EUROPE (RUMELİ)

Akova, Mora
Anapoli/Mora
Ardino (Eğridere)
Arnavutluk
Arnavutluk/Mat
Balçık
Batı Trakya
BELGRAT
Bender
BOSNA
Bulgaristan/Çırpan
Bulgaristan/Silistre
Caferler
Dedeağaç
DİMETOKA
Diraç
Dobriç
Dobriç(Hacıoğlupazarcık)
Dobruca
Drama
Eğridere(Ardino)
Ercek
Evros/Dimetoka
FERECİK
Filibe
Florina
Gevgili
Girit
GÖRİCE
Gümülcine
Hacıoğlu Pazarcığı (Dobriç)
HANYA
Haskovo(Hasköy)
HERSEG
İpek
İskeçe
İŞKODRA
İştip
Kalaycı
Kalkandelen, Göllikesriye
Kandiye
Karaferye
Katerina/Selanik
KAVALA
Kesriye
Kırcaali
Kosova / Vıçıtırın
Köprülü/Makedonya
Köstence
Köstendil
Krumovgrat(Koşukavak)
Kuklen
Leskofça
Leskovik
Lofça
Manastır
MORA
Mora, İzdin
Mora/Gördes
Mora/Yenişehir
Mostar
Nevrokop (Gotse Delçev)
Niğbolu (Nikopol)
Osmanpazarı (Omurtag)
PEÇ
Petriç
PRAVADİ
Preveze
Priştine
Prizren
Razgrat
Redoviş
Resne, Girit
Rusçuk
Saraybosna
Selanik
SEMENDİRE
SEREZ
SIRBİSTAN
Silistre
SİROZ
Sofya
Suhindol
Şumnu
Tırgovişte (Eskicuma)
Tırhala
Tırnova
Tiran
Tuna Boyları
USTRUMCA, Usturumca
Uziçe
Üsküp
Vardar Yenicesi
Varna
Yanbolu (Bulgaristan)
Yanya/Leskovik
Yaşlıköy(Jenda)
Yenişehir (Larissa)
ZAĞRA

 

ASIA (ASYA)

Aksu
Andican/Endican
Azerbaycan/Baku
Azerbaycan/Gazah
Azerbaycan/Karabağ
Azerbaycan/Nahcivan
Azerbaycan/Üştibin
Badehşan
Bağdat
Balasagun
Batum
Belh
Buhara
Cimyon
Çiçektü
Çimkent
Dağıstan
Daşhovuz/Garamazı
Dehli/Dihli (Delhi)
Deşt-i Kıpçak
Dîlmekân (Dilmeğan)
Encan
Endhod
ERBİL
Erdebil
Etrek, Gürgen
Fergana
Fit Kalesi, Şamahı
Gazne
GAZZE
Gence/Azerbaycan
Gırag Salahlı köyü/Gazah
Göyçay/Melikballı
Göyçe/Daşkend Köyü
Gulca (İli)
Güney Azerbaycan/Serab
Gürcistan/Borçalı/Fahralı
HALEP
Halhal, İran
Hamedan
Hanegâh köyü, Ordubad, Nahçıvan
Harezm/Harzem
Harizm
HEMEDAN
Herat
Hive
Hokand/Hocent
Horasan
Horasan Bistam
Hoten
HOY
İfsicab
İran/Garacadağ/Eher
İsfahan
İsferâyîn (Horasan)
Kasan
Kaşgar
KAZVİN
Kazvîn’e bağlı Sâfîâbâd beldesi
Kefe
Kerbelâ
KERKÜK
Kermine
KEŞMİR
KIRIM
Kırım/Bahçesaray
Kitâb
Kokan
KUDÜS
Kzah/Şıhh Köyü
Lahıç/Şirvan
LEFKOŞA
Margılan
Mâverâunnehir
Medine
Mekke
Meraga
Merv
Meshed
Meymene
MUSUL
Nahcivan
Nemengan/Namangan
Nişabur
Ordubad
REVAN
Sarahs
Sayram
Sebzvâr
SEMERKAND/Semerkant
Serab
Sığnak
Suriye/Kamışlı
Şahâbâd (İsfahan yakınlarında)
Şakak/İran
ŞAM
Şamahı
Şemkir/Azerbaycan
Şiraz
Şirvan
Şuşa
Tahran
TAİF
Taşkent
Tebriz
Tekelü
TİFLİS
Tirmiz
Turfan
Türkistan
URMİYE
Ustaca
Ustaclu
Vardan köyü/Oğuz/Azerbaycan
Yarkent
Yüknek

Sources: Kaynaklar.

 • NHB1:Niyazi Hüseyin Bahtiyar Balkanlarda Türk Ünlüleri 1
 • NHB2:Niyazi Hüseyin Bahtiyar Balkanlarda Türk Ünlüleri 2
 • NHB3:Niyazi Hüseyin Bahtiyar Balkanlarda Türk Ünlüleri 3
 • AEA Ahmet Emin Atasoy
 • RUYİAD: Rumeli Yatırımcı ve İşadamları Derneği
 • YÖ,Yalçın Öcal, Gayrimüslim Türkler
 • BN: Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
 • http://teis.yesevi.edu.tr/arama
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular