HomeREADERSLEADERSHIPAtatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 17 ( 1924 - 1925 ): İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 17 ( 1924 – 1925 ): İNDEKS

ONYEDİNCİ CİLT

Abbas Halim Paşa (Türk Ticaret ve Sanayi Bankası Heyeti İdare Reisi), 226.
Abbas Hilmi Paşa, 75.
Abdal, 299.
Abdi Develi, 156,159.
Abdullah Bey (Tarsus Belediye Reisi), 192.
Abdullah Bey (Tokat Belediye Reis Vekili), 306.
Abdullah Efendi (Balıkesir Müftüsü), 304. Abdullah Sabri Bey (Edirne Valisi), 118, 124.
Abdürrahman Bey (Mübadele Cemiyeti Kâtibi Umumisi), 193.
Abİdİn Bey (Ahmet Mahir Efendi’nin damadı), 302^
Acemî Paşa, 263.
Adalet, 81, 122,308.
Adana, 163-166, 188, 196, -lılar, 146, 188,
-nın kurtuluşu, 146. Adana Cumhuriyet Halk Partisi, 165. Adana Türk Ocağı, 166. Adana Ziraat Mektebi, 165. Adil Bey, 323. Adilane, 122.
Adliye, 132, 186, – dairesi, 23, – memurları, 121.
Afgan, 122, – Emiri, 147.
Afyonkarahİsar, 30, 110, 155, 268, – gençleri, 289.
Ağa, 223.
Ağaç, 80.
Ahali, 32,38,39,54, 60, 63,154, 186,205,
263,312,315. Ahlak, 286.
Ahmet Ferit (Tek) Bey (Londra Büyükelçisi, Kütahya Mebusu), 107,253.
Ahmet Hamdİ Bey (Kilis Belediye Reis Vekili), 306.
Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu Mebusu), 302.
Aile, 76, 78, 102,106, 229, 299, – bütçesi,
142, – hayatı, 285, 286, – huzuru, 143. Ajans, 27, 61, 67, 70. Akdeniz, – sahili, 64, – şehirleri, 23. Aksaray, 181. Alâeddin Tepesi, 154. Alafranga, 156.
Ali (Çetinkaya) Bey (Afyonkarahİsar Mebusu), 110, 268. .
Ali (Mehmet) Cenani Bey (Gaziantep Mebusu, Ticaret Vekili), 132, 201.
Ali (Ursavaş) Saib Bey (Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Üyesi, Kozan Mebusu), 224.
Ali Bey (Cide Müftüsü), 287.
Ali Bey (Trabzon Cumhuriyet Halk Fırkası Mutemedi), 306.
A1İ Efendi, 158.
Ali Fethi (Okyar) Bey (İstanbul Mebusu, Başvekil, Müdafaai Milliye Vekili), 88, 132, 133, 167, 195, 196, 199, 200.
Ali Galip Bey (Şehitlikleri İmar Komisyonu Reisi, İstanbul Merkez Kumandanı), 307,313.
Ali Haydar Mithat Bey (Mithat Paşa’nm oğlu), 101.

o

Ali Hikmet Paşa (2. Kolordu Kumandanı),
115,325,326.
Ali Kfımi Bey (Darüşşafaka Müdürü), 311.
Ali Münir’Bey (Adana Belediye Reisi), 188.
Ali Ratip Elendi (Piyade Binbaşı). 249.
Ali Rıza (Direkoğlu) Bey (Kastamonu Mebusu, Bahriye Miralayı), 108,180, 292.
Ali Said Paşa, 275,325,326.
Âlim kisvesi, 108.
Allah, 55,93, 156, 158, 160, 162, 263,284,. 293.
Almanca Muallimi, 297.
Almanya, 208, 236,59, – Büyükelçisi, 208, Devleti Reisicumhuru, 236, – gemisi, 316, – Reisicumhur Vekili, 208.

Altın, 273, 285.
Amanullah Han (Afgan Emiri), 147. Amasya, 55, – belediyesi, 54, – halkı, 53, -lılar, 53.
Amerika, 122, 244,4ı, 142.
Ana, 157, 158, 161, 162, 296,-lar, 156.
Anadolu, 43, 98, 122, 152, 156, 180, 308, şehirleri, 142. Anafarlalar,307,313. Anavatan, 76, 120. Anayasa, 139.

Ankara, 23, 33, 34, 57, 67, 68, 72-74, 78, 80, 82, 88, 91, 98, 100-102, 104-106, 108, 109, 111, 112, 118, 121, 122, 125, 127-129, 133, 134, 137, 140, 142, 144, 145, 150, 152, 156, 159, 161, 167, 169, 171, 178, 180-184, 189, 191; 192, 195, 200, 202, 204, 208, 210-212, 216, 218, 220-225, 228, 231, 233, 234, 236, 237, 240, 241, 243-247,-250, 252-254, 256, 257, 260, 266-268, 270, 271, 274, 281, 284, 291, 300, 303-307, 312, 314, 321, 324, 327, 328, – eşrafı, 97, -lılar, 97.
Ankara Hukuk Mektebi, 314.
Ankara-Musaköyü demiryolu, 83.
Ankara-Sivas demiryolu, 85.
Antlaşma, 120.
Araba, 76, 94.
Araç, 277.
Arazi vergisi, 281.
Ardahan, 76, 108.
Argyropoulos (Yunanistan’ın Ankara Elçisi), 267. Arif Bey, 142.
Arslan (Toğuz) Bey (Maraş Mebusu), 216.
Asayiş, 80, 94, 119, 205,206.
Âsim İsmail Bey (Doktor, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Hıfzıssıhhayt Umumiye Müdürü, Umum Sıtma Mücadele Reisi), 305.
Asım Paşa (Kolordu Kumandanı), 60.
Asi, – kuvvetler, 207, -ler, 187, 204, 205, 207, – reisleri, 223.
Asker, 39, 230, 231, 250, 275, 297, 325, -ler, 29, 154,290,307,-lik dünyası, 120.
Askeri, – daire, 67, – devlet memurları, 206, faaliyet, 67, – fırka, 325, – kışla, 325,
– kıta, 44, 60, 298, – üniforma, 275, – vazife, 79, 115, – yardım, 76, – zafer, 289.

Askeriye, 80. Asrın icapları, 98.
Asri, 294, – aile hayatı, 286, – gelişme, 165.
306. Aşar, 298. Aşiret, 217, 263. Atatürk Heykeli, 261, 282. Ateşe tapanlar, 279. Atina bkz. Pazar. Av ine, 246.
Avni (Doğan) Bey (Diyarbakır’da İstiklal Mahkemesi Üyesi, Bozok Mebusu), 94, 224.
Avni Bey (Balıkesir Türk Ocağı Üyesi), 323. Avrupa, 102,324.
Avusturya, 256, – Elçisi, 129, 256, -lı hey-keltraş, 282, – milleti, 256, – Reisicumhuru, 129,256.
Ayaklanma, 207;
Aydın, 107, 132, 178.
Aydın, 121, 255, 299, – gençlik, 203, 213, 303.
Ayet, 47.
Azınlık, 138.
Aziz Bey (Yozgat Valisi), 94.
Babalık, 156. Babıâli Caddesi, 77.
Bağımsız, 47, 281, -lık, 47, 54, 64, 138, 155,244.
Bağış, 70, 71, 77, 176,244,259,276.
Bahçckapı, 304.
Bahriye, 35, 41, 120, 180.
Balıkesir bkz. Karesi.
Banka, 66, 70, 71, 95, 160, 226, 268, 270, 272,281,306.
Bankı Osmanİ bkz. Osmanlı Bankası.
Barış, 120, 122, 183, 220, 250, 256, 267.
Basın, 137, 138.
Basmahane, 306.
Başhemşire, 276.
Başkent, 91.
Başlık,298.
Başyazar, 138, 166.
Bataklık, 159.
Balı memleketleri, 231.
Bayazıl Kadın Birliği, 197.
Bayrak, 42, 53, 316, -lar. 298.
Bayram, 90, 108, 109, 136, 146, 229, 230, 232, 258,300,315,319.
Behçet Kemal (Çağlar) Efendi, 89.
Belçika, – Elçisi, 220, – Kralı, 220, -lılar, ‘ ‘ .
220. ”
Belediye, 28, 30, 38,39, 52, 54, 60, 63, 76, 91, 94, 101, 105, 110, 111, 136, 151, 159, 163, 174, 188, 190, 192, 196, 214, 215, 217, 229, 276-279, 283, 287, 295, 306, 315, 320. 325, 326. – dairesi, 95, 323, – Meclisi, 280.
Bergama, 312.
Beyanname, 205,250.
Beynelmilel Mektebi Sınaiye İttihadı (Mil-letlerarası Sanayi Mektepleri Birliği) Konferansı, 327.
Beyoğlu, 102,327.
Beyşchri, 306.
Biga, 196.
Bilgi Yurdu, 29, 30.
Bilim, 303.
Bir Türk dünyaya bedeldir, 275.
Birinci İnönü Meydan Muharebesi, 154, .155.
Birinci İnönü Zaferi, 154, 155. Birinci Milletlerarası Malarya Kongresi, 305.
Bitlis, 79, 80, 300, 327. Bizans papazları, 285. Bodosaki, 240. Bolu, 169, 193. Bolu Türk Ocağı,193. Boşama kâğıdı, 271. BozDk, 224.
Britanya Dominyonları, 252, – Kralı, 253. Britanya İmparatorluğu, 253. Bu memleketin efendisi çiftçidir, 165. Buğday, 220.
Burhan Bey (Kastamonu Türk Ocağı Üyesi), 288.
Bursa, 107, 123, 155, 318, 320-322, 324,
326, 328, -lı, 320. Bursa Cumhuriyet Halk Fırkası, 323. Bursa Türk Ocağı, 323. Bükreş Elçiliği, 183. Bütçe, 26,58, 84, 142, 160. Büyük Britanya, 211.
Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallı-. ğı, 252,253.
Büyükelçi, 128, 137, 208, 209, 211, 218, 236, 245, 252-254,-lik, 182.
Cafer Tayyar Paşa (7. Kolordu Kumandanı), 115, 116. Cahil, 294. Camii Şerif, 54, 159. Cebbarî aşireti, 263 Cebelibereket, 201. Cebranlı,223.’ Cehalet, 44, 121,291,293. Ceket, 295.
Celal (Bayar) Bey (İzmir Mebusu, Hariciye Vckâleli Vekili, İş Bankası Umum Müdürü), 66,71, 107, 305.
Celal Bey Hanı, 304.
Cemal Bey (Kastamonu Lisesi Almanca Muallimi), 297.

o

Cemal Bey (Kastamonu Türk Ocağı Üyesi), 288.
Cemil (Mehmet Uybadın) Bey (Tekirdağ Mebusu, Dahiliye Vekili), 150, 170, 201, 214.
Cemil Bey (Ankara Valisi Şehremini Vekili), 91, 97. Cemil Kaptan, 280.
Cemiyet, 52, 60, 110, 114, 184, 193, 198, 239, 244, 247, 255, 258, 259, 262, 280, 300, 311,318, 320, -ler, 111, 186, 296.
Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti), 122.
Cenabı Hakk bkz. Allah.
Cevad Abbas (Gürer) Bey (Bolu Mebusu), 169.
Cevad Bey (Paris Büyükelçisi, Bükreş Ortaelçisi), 182.
Cevat (Çobanlı) Paşa (3. Ordu Müfettişi), 115, 116.
Cevat Bey (Yunanistan Büyükelçisi), 218. Ceyhan, – halkı, 164, – istasyonu, 164. Ceyhan Tayyare Cemiyeti, 239. Ceylan yavrusu, 164. Cide, 287.
Cihan, 32,285,286,291,300,324, – medeniyet ailesi, 285, – tarihi, 155.
Cumhuriyet, 36, 39, 55, 57, 61, 67-73, 75, 79, 83, 92,107,112,119, 121, 122,124, 134, 135, 138, 144; 152, 153, 169-171, 173, 180, 181, 183, 184, 187-191, 193, 196, 200, 202, 204, 205, 210, 215, 217, 221-225, 229, 231, 233, 234, 236, 237, 240, 242, 244, 248, 250, 251, 255, 268, 270, 271, 284-287, 293, 298, 305, 312, 322, 327, 328, – bayrağı, 53, – bayramı, 108, – devri, 120, – donanması, 35, – düşmanları, 229, 230, – fikri, 98, – hayatı, 64, – hükümeti, 37, 42, 80, 91, 119,
127 129, 205,208, 209, 211,218, 220, 243, 245, 264-267, 294, 295, 303, – idaresi, 64, 65, 109,120, 139, 172, -in ilanı,
128
110, III, 114, 118, 137,-in muhafazası, 250, – jandarması, 206, – Mahkemesi, 229, – marşı, 326, – muallimleri, 121, -ordusu, 205, 206, -perver, 26, 110, 121, 192, – polisi, 206, – tarihi, 52, 55, – zabı-tası, 205. Cumhuriyet, 98.
Cumhuriyetçi, 138, – hisler, 192.
Cumhuriyet Caddesi, 63.
Cumhuriyet İlkokulu, 177.
Cumhuriyet Halk Fırkası, 32, 38, 60, 76, 93, 111, 138-140, 142, 151, 157, 163, 165, 168, 173, 174, 192, 194,210,217, 229, 232, 235, 269, 277, 288, 292, 306,’ 318, 320,323.
Cüppe, 278, 279, 285.
Çanakkale, 231, – harbi, 307.
Çankaya, 129,156,208,209,220,255,266.
Çankırı, 132, 275, 283, 284, 297-299.
Çankırı Türk Ocağı, 299.
Çarsancak, 204.
Çarşamba, 42, 43.
Çatalzeytin, 281.
Çay, 26.
Çekirge, 325.
Çekoslovakya, 122, – milleti, 257, – Reisicumhuru, 257. Çeltik Fabrikası, 281. Çiftçi, 157, 160, 165, 172, -ler, 76, 277. Çiftçiler Birliği, 277, 309. Çiftlik, 240.
Çocuk, 30, 56, 98, 157, 159, 298, -lar, 77,
156,161,162. Çocuk Esirgeme Kurumu bkz. Himayei Et-
fal Cemiyeİi. Çorum, 108,210, 298,299.
Daday, 277, 299, – halkı, 291, -lılar, 278,291.
Dahili, – mücadele, 138, – siyaset, 194.
Darülfünun, 113, 196,255,262. •
Darülfünun Fen Fakültesi, 303.
Darülfünun Hukuk Mektebi, 283.
Darülfünun Talebe Birliği, 213.
Darülmuallimin ve Darülmuallimat Mezunları Cemiyeti (Erkek ve Kız Öğretmen Okulu Mezunları Derneği), 258.
Darüşşafaka, 311.
Darüşşafaka Mezunları Cemiyeti, 311.
Dedikodu, 322. Delege, 191,305,327. Demiryolu, 43, 83, – hattı, 42, 145, – Seyrüseferi, 327, – talimatnamesi, 83. Demiryolu refah ve ümran yoludur, 121. Demokrasi, 108. Deniz, 244. Denizciler, 280.
Denizler aşırı Britanya Dominyonları, 252, 253.
Deprem bkz. zelzele.
Deraliye bkz. İstanbul.
Ders programlan, 94. .
Derviş, 294, 320, -ler, 324.
Devlet, 36, 55, 118, 120-122, 142, 154, 157,160, 172, 173,205, 250,281, – hastanesi, 94, – memuru, 206, 295, – meseleleri, 120,-teşkilatı, 274.
Devrekani, 277, -liler, 278.
Devrimci güçler, 173.
Dış, – borçlar, 120, – politika, 316.
Din, 186, 187, 196, – kardeşleri, 263, -maskesi, 205, – oyunları, 110, – perdesi, 110,-serbestisi, 139.
Dindaş, 244.
Dini,-eser, 142,-Fikir, 139, – ilimler, 47, –
mazi, 135, – terbiye, 47. Diplomatik münasebetler, 211. Divanıharpler, 250. Diyanet İşleri Riyaseti, 294, 298. Diyarbakır (Diyarbekir), 132, 207, 205,
224, 328. Diyarbakır-Ergani demiryolu, 83. Doğanbey, 306.
Doğru Katarlar Konferansı, 327. Doğrudan oy kullanma hakkı, 138. Doğu, 79, 231, – Türkiye, 135. Doktor, 29, 94, 101, 172, 178, 244, 256,
299,305. Dominik, 125, 126.
Don Alfonso, XIII. (İspanya Kralı), 265. Donanma, 35-37, 39,316. Doumergue, Gaston (Fransa Cumhurbaşkanı), 68,69,100,103.
Dölek, 73. Dörtyol, 163. Dua, 160.
Dumlupınar, 30, 110, 155, 289,301.
Dumlupınar Harbi, 301.
Dünya, 44,46, 89,161,245, 275, 278,-300, – görüşü, 173.
Düşman, 39, 40, 63, 187, 229, 230, 250, 275, 300, – devletler, 281, – donanması, 39, – işgali, 30,57, 153, – kuvveti, 155, -lar, 138, 154, -lık, 121, – ordusu, 155, -tayyareleri, 155
Düyunu Umumiye, 281.
Ebe, 94.
Edebiyat âlemi, 100. ■
Edirne, 118, 124, -nin Kurtuluşu, 136.
Efrat, 47, 223.
Eğitim, 121,177, 285, – aletleri, 25. Ekonomik kalkınma, 172. Elazığ (Elaziz), 187, 205. Elçi, 127, 129,182,252. Elham, 160.
Emin (Kulaksızzade) Efendi (Giresun Nahiyesi Süvari Müfrezesinden, Balıkesirli), 141.
Emin Bey (Doktor, İstanbul Şehremini),
90, 282, 322. Emin (Sazak) Bey (Eskişehir Mebusu), 142. Emin Paşa (Kolordu Kumandam), 275. Emniyet, 205. Emrekum,-73.
Emvali metruke, 30, 57, 153. En hakiki mürşit ilimdir, fendir, 44. Ereğli, 227. Ergani, 83, 204.
Erkek, 50, 52, 59, 121, 154, 164, 165, 258, 283, 286,292, 295,298, 321, 324, 326, -çocuk, 157, – mektebi, 164, -ler, 160, 296, – muallimler, 288.
Erkek Muallim Mektebi, 59, 165, 258, 326.
Erkek Numune Mektebi, 164.
Erkek vc Kız Öğretmen Okulu Mezunları Demeği, 258.
Erler, 187, 207.

o

Ermeni, 57. Ertugrul Yatı, 318.
Erzincan, 61, 82, – halkı, 60, -Iılar, 60.
Erzincan Cumhuriyet Halk Fırkası, 60
Erzurum, 26, 35, 61, 65-67, 69, 70-78, 80, 83, 104, 119, 185, – felaketi, 23, 64, – felaketzedeleri, 33, 34, 70, 73, 96, – halkı, 68, -lu kardaşlar, 64, -1 ular, 63,64, – zelzelesi, 34.
Erzurum Belediyesi, 63
Erzurum Hareketi Arz Felaketzedegânı Komisyonu (Erzurum Zelzele Felaketzedeleri Komisyonu), 70, 71, 73, 76.
Erzurum Lisesi, 84.
Esaret, 47, – zincirleri, 286.
Eser, 52, 102, 108; 142.
Esir, 286.
Eskişehir, 142, 155, 320, 321, – istasyonu, 142.
Esnaf, 32. 278, 298, 324, – cemaatleri, 95,
– cemiyetleri, 60, 280. Eslonya, – Cumhuriyeti, 127, delegesi, 127. Eşkıya, 119.
Eşraf, 95, 97, 156, 280, 320. Eşref Bey, 248. Evliyalar, 294. Eytam İdaresi, 167.
Fabrika, 59,281.
Fahrettin (Akay) Paşa (2. Ordu Müfettişi, 5. Kolordu Kumandanı), 115, (17, 154, 157,165.
Faik Bey (Ordu Mebusu), 32.
Faiz Bey (Erzincan Valisi), 60,
Fakülte, 303.
Fatih, 86.
Fazıl Berki Bey (Cumhuriyet Halk Partisi
Adana Reisi), 165,239. Federal Şûrası üyeleri, 191. Fehmi Bey (Samsun Valisi), 145. Felemenk, 122, – Kraliçesi, 266, – milleti,
266.
Fen, 44, 294, 295,298,303. Fen Fakültesi, 303.
Fener alayı, 280 Ferdi saltanat, 90.
Ferdinand, Birinci (Romanya Kralı), 182, 183.
Ferİd (Hüseyin, Törümküney) Bey (Çorum
Mebusu), 108,210. Ferid (Tek) Bey bkz. Ahmet Ferit (Tek). Ferit Celal Bey (Türk Sözü Başyazarı), 166. Fes, 278, 285, 295. Fesih hakkı, 138, 139. Fethi (Okyar) Bey bkz. Ali Fethi (Okyaı). Fethi Bey (Cide Belediye Üyesi), 287. Fetva, 155.
Fevkalade delege, 127, 129,182, 183,211, 218, 236, 243, 245, 252-254, 256, 257, 264-267.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbiyci Umumiye Reisi), 78, 115, 250.
Feyzi (Pİrinççioğlu) Bey (Nafıa Vekili, Diyarbakır Mebusu), 132.
Feyzi Bey, 246.
Fındık, 26.
Fırka, 138-140, 142, 151, 156, 157, 163, 168, 174, 192, 194, 210, 217, 229, 232, 235, 269, 277, 288, 292, 306, 318, 320, 323, 325, – mensupları, 152, – programı, 142.
Fikri Bey (Cide Kaymakamı), 287.
Fİkvi inkılap, 39, 289.
Fotin, 285.
Fotoğraf, 323.
Fötr şapka, 320,321,324.
Frak, 285.
Francc, Anmole, 100. Frank, 104.
Fransa, 68, 69, 100, 122, 134, 135, 245, -Büyükelçi, 245, – Cumhuriyeti, 122, -hükümeti, 103, – Reisicumhuru, 245. ■
Fransız. 100, 102, 103, 135, – milleti, 1(10, 245.
Fransızca, 30.
Fransız Hastanesi, 102.
Fuad (Umay) Bey (Doktor, Kırklareli Mebusu), 225, 244.
Fuad Bey (Konya Mebusu), 168. Fuat (Ahmet Bulca) Bey (Rize Mebusu), 325, 326.
Fuat (Carım) Bey (İzmit Mebusu), 179. Fuat Bey, 52. Fukara, 156.
Galata, 261. Gâvur, 160.
Gayrimüslim, 30, – unsurlar, 57, 153. Gazete, 50, 98, 101, 134, 136, 138-140,
152,196,274, 299,303,321, -çiler, 159,
308, -cilik, 142. Gazi Mustafa Kemal Caddesi, 63. Gazi, 173,-ler, 155.
Gaziantep (Gazi Ayıntap), 132, 181,201.
Geçit İstasyonu, 320.
Gediz, 155.
Gelibolu, 307,313.
Gemi, 35-37,41,316.
Gemlik, 323.
“Genç, 161, 188, 196, – beyinler, 47, – cur? huriye!’. 55, – fikirler, 277, – fikirli, 278, -ler, 29-31,86, 165, 173, 175, 281, 283 289, -lik, 30, 76, 172, 173, 203, 213 303, – nesil, 48. y
Genç isyanı, 205.
Gençlik Yükselme Birliği, 32.
Georgc (Büyük Britanya İmparatoru), 252, 253.
Gerici, 89.
Geyve, 227.
Giresun, 23, 14i, – gençleri, 29,30. Girid’i Ali Galip Bey (Nakibüleşrafzade, Kayseri Osmanlı Bankası Veznedarı), 306. Göztepe, 118. Grip, 108. Gümüş, 272. Gümüşhane, 132. Güney, 185. Güneydoğu, 79. Gürcistan harekâtı, 27. Güzclyalı (Kokaryalı) Sineması, 56.

V

Haberleşme, 12!, 185.
Hacer Hanım (Kastamonu Muallimler Birliği Üyesi), 288
Hacı Bedir (Malatya Mebusu), 181.
Hacı Halil Efendi (Müftü, Ceyhan Tayyare Cemiyeti Reisi), 239.
Hacı Hüseyin Ağa (Abdi Dcvelili, Konya), 156-162.
Hacı Mehmet Paşazade, 240.
Hacı Musa Bey, 79, 80.
Hacı, 79, 80, 161,156-162, 181,239,240.
Hafız (Mehmet Şahin) Bey (Gaziantep Mebusu), 181. –
Haham, 285.
Hain, 143, 190, -ler, 155, 204, 214, 215, 281.
Hainisch (Doktor, Avusturya Cumhurbaşkanı), 256. Hak, 89, 122, 138, 139. Hâkim, 121.
Hâkimiyet, 54,64,109, 121,135, 138,139, 284.
Hâkimiyeti Milliye, 137. Hakkâri, 119.
Hakkı Hızır Efendi (Mardin Cumhuriyet
Halk Fırkası Reisi), 306. Haksızlık, 149.
Halife, 54, 135, 281, 285, – felvaları, 155.
Halim Sabit Bey, 102.
Halk, 24-26, 29. 30, 32, 38-40, 43, 50, 52-54, 56, 60,63, 68, 70, 73, 76, 80, 81, 89, 90, 93,95,98, I0IJ05; 108, 110, I1L 116, 120-122. 136, 139, 140, 151, 156, 163-165, 170, 172, 173, 187, 189, 190, 192, 196, 204, 206, 214, 215, 217, 239, 259, 277, 278, 280-283, 285, 286, 288, 291-293, 297-299, 310, 318. 319, 323, -Çilık, 173, -ın desteği, 173, -ın devleti, 173, -ın sağduyusu, 293, -ın temsilcisi, 294, – idaresi, 119, – kitleleri, 138, 154. -oyu, 138.
Halk Fırkası bkz. Cumhuriyet Halk Fırkası.
Hamallar, 299.

o

Haindi (Ahmet Aksoy, Osmanzade) Bey
(İzmir Mebusu), 312. Hamdi (Mehmet Arpağ) Bey (Türk-Yunan
Mübadele Komisyonu üyesi, Avusturya
Elçisi), 256. Hamdi Bey (Mardin Belediye Reisi), 306. Hamdi (Ahmet Divanlıoğîu) Bey (Yozgat
Mebusu), 94. Hamdi Emin Bey (Kastamonu Cumhuriyet
Halk Fırkası Üyesi), 288. Hamdi Kaptan, 280.
Hamdullah Suphi (Tannöver) Bey (İstanbul Mebusu, Maarif Vekili), 71, 201, 213,255, 258.
Hami Bey (Malatya), 326.
Hamidiye, 23, 41, – Kruvazörü, 32, 35, 36.
Hanedan, 138, 147.
Hapis cezası, 167.
Harekât, 24, 27, 35,217, 231.
Hareketi Arz Felaketzedegânı Komisyonu, 80.
Harp, 62,231,301,307, – etmek, 138, – fe-laketzedeleri, 33, – gemileri, 36,41, – hayatı, 120,-seneleri, 122.
Hasan (Hüsnü Saka) Bey (Trabzon Mebusu), 201.
Hasan Ali (Giritli) Bey (Doktor, Silifke
Sağlık Müdürü), 172. Hasan Fehmi (Ataç) Bey (Ziraat Vekili,
Gümüşhane Mebusu), 132. Hasan Fikret Bey (Giresun Hazine Vekili),
30.
Hasan Paşa, 80. Hasan, Hz., 263. Hasankale, 73. Hasta, 299, 302. Hastabakıcı, 94. Hastalık, 142.
Hastane, 93, 94, 102, 276, 299. Hatip, 294, 298.
Hava, – kuvvetleri, 184 , – ulaşımı, 103. Havadis, 67.
Havza,-halkı, 52,-lılar, 52. Hayreddin Bey (Karesi Belediye Reisi), 315, 323.
Hayri Bey (Türk Mürcttibin Cemiydi Reisi), 114. Hayvan, 158,328. Hazine, 30. Hazine Çiftliği, 240. Heddaya Paşa (Mısır Sefiri), 243. Hekim, 94. Hemşireler, 156. Heykel, 261, 282. Heykehras, 261,282. Hıfzıssıhha, 305. Hırsızlık, 159. Hıyanet, 143.
Hıyaneti Vataniye Kanunu, 186. Hicaz, 158, 161.
Hikmet Bey (İstanbul İhtiyat Zabitan Cemiyeti Reisi), 198.
Hilafet, 135, 137, 138.
Hilali Ahmer (Kızılay) Cemiyeti, 32, 262.
Hilmi Bey (Muallim), 281, 323..
Himayei Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 244.
Hindenburg, von (Mareşal, Alman Devleti Reisicumhuru), 236.
Hindistan, 252,253.
Hintliler, 135.
Hirefi Ekrem Teşebbüsalı Sanayii Fenniye
Müessesesi, 261. Hoca, 25,47, 93, 160, 324. Hoca hanım, 177. Hollanda, 266.
Hukuk, 191,245,283,314, – Mektebi, 283,
314. Hukuki, 274.
Hurafe, 286, 294, -ler, 303. Hususi mektep, 281. Hutbe, 160. Hükümdar, 128.
Hükümet, 30,32,37,42,55, 57, 60, 64, 65, 76, 80, 81, 88, 91, 94, 100, 103, 106, 109, 119, 120, 128-131, 135, 137, 139, 140, 142, 147, 152, 153, 158, 160, 173, 195, 202, 205, 208, 209, 211, 218, 220, 243, 245, 256, 263-267, 271, 278, 279, 294,295,303,305,328, – dairesi, 24, 63, 93, 132, 133,298,299,323, – konağı, 23, 163, 172, 174, 283, – memurları, 206, -merkezi, 152.
Hür, 47, 64, 281, – gençlik, 203.
Hürriyet, 54, 64, 139, 205.
Hüsameddin Bey (Hamidiye Süvarisi Binbaşı), 35.
Hüsamettin (Ertürk) Bey, 248.
Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey, 142.
Hüseyin Kaşif Bey (İnebolu Belediye Reisi), 281.
Hüseyin Ragıp Bey (Türkiye Bükreş Büyükelçisi), 183.
Hüseyin Suat (Yalçın) Bey (Doktor), 101.
Hüsnü Bey (İstanbul Türk Ticaret Birliği Kongre Reisi), 238.
Hüsnü Bey (Kastamonu Cumhuriyet Halk Fırkası Mutemedi), 192, 292, 288.
Hüsnü Hamit Bey (İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi Reisi), 303.
Islahat, 121.”
İsparta Muallimler Birliği, 260. İbadet, 23.
İbrahim Alaaddin Bey (İstanbul Erkek Muallim Mektebi Müdürü), 326.
İbrahim Bey (Edirne Belediye Reisi), 136.
İbrahim Bey (Kars Belediye Reisi), 105.
İbrahim Bey (Yazıcızade), 228.
İbrahim Hilmi Bey (Kitapçı), 77.
İbrahim Rauf Bey (Ankara Cemiyeti Umumiye Belediye Reis Vekili), 91..
İbrahim Tali (Öngören) Bey (Türkiye Varşova Elçisi), 127.
İbrahim Veysi Efendi (Samsun Belediye üyesi), 38.
İç Anadolu, 98.
İç, – borçlar, 120, – siyaset, 194.
İçtimai Şûra Cumhuriyetleri İttihadı bkz.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. İdari, 30, 57, – inkılap, 284. İdman Yurdu, 31, 32, 174-176, – Bandosu,
24.
İdman Yurttu gençlik, 173.
İdman bedeni olduğu kadar, fikri olmalıdır,
31. İhanet, 229. İhracat, 281.
İhsan (Mehmet Eryavuz) Bey (Cebelibereket Mebusu), 201.
İhtiyar, 161, 162, -1ar, 156.
İhtiyat Zabitan Cemiyeti, 198.
İkinci İnönü Zaferi, 155.
İkinci Meşrutiyet, 290.
İktisadi, 165, – gelişme, 206, 220, 229, -hayat, 226, – münasebetler, 122, 128, 208, 209, 220.
İktisat, 43, 86, 151,-hayatı, 145.
İlerici, 168.
İlim, 44, 77, 213, 294, 298, -ler, 293, –
ocakları, 277, – teşkilatı, 25. İlköğretim, 281. İlmi kıymet, 324. ‘ ” İlyas Kaptan (Kayıkçılar Kâhyası), 280. İmam, 294, 298. İman, 159.
İmparator, 252, 253, 285, -luk, 138, 172. İmtiyaz, 138, 324.
İnebolu, 28, 277, 279, 280, 283, 284, 287, 295, 299, – denizcileri, 28Q, -lular, 278, 280,281,284.
İnebolu Ticaret Odası, 280.
İnebolu Türk Ocağı, 283.
İngiliz 137, – Büyükelçiliği, 137, – hâkimiyeti, 135, -ler, 161, – memuru, 299.
İngiltere, – Büyükelçisi, 211, – Dışişleri Bakanlığı, 137, – Kralı, 211.
İnkılap, 38, 39, 52, 54, 55, 60, 142, 143, 188, 193, 194, 196, 197, 203, 215, 231, 245, 280, 284, 288-290, 292-295, 314, -lar, 288,-tarihi, 154.
İnkılapçı, 295, -lar, 293.
İnönü Meydan Muharebesi, 154, 155.
İnönü Zaferi, 154, 155.
İnönü sırtları, 155.
İnzibat, 35, 120.
İran, 24, 122, 255, – Büyükelçisi, 128, -Iılar, 24.
İrfan Bey (Erkek Numune Mektebi Müdürü), 164.
İrfan, 77, – müesseseleri, 152, – ordusu,
121,-teşkilatı, 25. İrlanda, 252, 253.
İrtica, 110, 165, 187-189, 192, 196, 197, 203, 213-215, 229, 230, 250, – hareketi, 185.
İrticai, – eğilimler, 109, – hareketler, 196. İsaköyü, 324. İskarpin, 285. İskele, 320. ..İskilip, 298. İslam, 47, 279, – âlemi, 278. İslamiyet, 279.
İsmail Bey (Osman Ağa’nın oğlu), 25.
İsmail Efendi (Dava Vekili), 298.
İsmail Hakkı (Tekçe) Bey (Muhafız Kıtaları Kumandanı), 71. v
İsmail Hakkı Bey (Binbaşı, İzmir Umum Birinci Sınıf İhtiyat ve Mütekait Zabitan Cemiyetleri Merkezi Umumi Reisi), 193.
İsmail Hakkı Bey (Cumhuriyet Halk fırkası Mutemedi), 157.
İsmail Kemal (Alpsar) Bey (Çorum Mebusu), 298,299.
İsmayıl Hakkı (Baltacıoğlu) Bey (İstanbul Darülfünun Emini), 113.
İsmet (Abdullah Eker) Bey (Meclis Birinci Reis Vekili), 122, 123.
İsmet (İnönü) Paşa (Başvekil, Malatya Mebusu), 25-27, 41, 50, 57, 58, 66, 67, 69, 73-76, 78, 80, 82, 83, 85, 96, 107, 130, 131, 200-202, 214, 226, 238, 258, 262, 322, 321,327, 328.
İspanya, 122,265, – Kralı, 265, – Sefiri, 265.
İstanbul, 39-41, 52, 55, 67, 77, 94, 102, 110, 113, 114, 132, 135, 137-140, 152, 180, 181, 185, 199, 201, 210, 213, 226, 248, 261, 262, 281, 303, 304, 307, 313, 321, 322, 326, – basını, 137, 138, -gazeteleri, 50, 152, – halkı, 90,101, 111, 282, 318, 319, – heyetleri, 320, -lu, 318,
318 326, 320, – matbuatı, 101, – şehre-maneti, 112, – vilayeti, 106.
319
İstanbul-Anadolu meselesi, 152. İstanbul Cemiyeti Umumiyei Belediyesi, 110.
İstanbul Darülfünunu Emaneti, 196. İstanbul Erkek Muallim Mektebi, 326. İstanbul İhtiyat Zabitan Cemiyeti, 198. İstanbul Milli Mecmua Müdürlüğü, 118. İstanbul Türk Ticaret Birliği, 238. İstasyon, 142, 164, 320. İstifa, 115, 116, 123, 130, 131, 150, 199,
200, -name, 115. İstikbal, 142.
İstiklal, 141, 169,179, 181, 216, 219, 224, 246, 250, 225, 237, 241, 248, 249, 274, 275,308, – muharebeleri, 242.
İstiklal Madalyası, 141, 169, 179, 181, 216,219,225,237,241,248,249, 275,-Kanunu, 181.
İstiklal Mahkemesi, 224, 246, 250, 274, 308.
İstiklal Ticaret Mektebi, 44. İstila, 281. İstimbot, 30.
İsveç, 122, 264, – Kralı, 264, – Sefiri, 264.
İsviçre, 191,-Cumhurbaşkanı, 191, -Cumhuriyeti, 191.
İsyan, 67, 185, 194, 196, 205, 214, 229, 250, 308,-cı, 187.
İş Bankası, 66, 70, 71, 95, 268, 270, 272.
İşçi, 172.
İşgal, 30, 57, 110, 153. İtalya, 122, 209, – Büyükelçisi, 209, – Kralı, 209. İtikat, 139.
İtimatname, 208, 209, 211, 220, 243, 245, 264-267.
İzmir, 39, 62, 78, 94, 107, 108, 132, 193,
201,306,312,-halkı, 56. İzmit, 179, 227,321. İzmit Belediyesi, 192. İzoli, 187.
İzzettin (Çalışlar) Paşa (1. Kolordu Kumandanı), 115.

Jandarma, 206, – subayları, 29.
Kabil Elçiliği, 147. Kadastro, 299. Kadıköy, 318.
Kadın, 50, 52,56,121, 154, 157, 158, 162, 164, 283, 286, 292, 295, 298, 321, 324, -lar, 156,160, 161,296.
Kadın Birliği, 197.
Kadın efendi, 158.
Kafkas isyanı, 67.
Kafkasya, 27.
Kağnı arabası, 298.
Kahire, 135.
Kalinin, Mihail İvanoviç (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İcra Merkezi Komitesi Reisi), 212.
Kâmil Bey (Avineli), 246.
Kâmil Efendi (Amasya Müftüsü), 54,55.
Kamuoyu, 149.
Kanun, 24, 88,96,107,133, 169,181,186, 200-202, 205, 206, 221, 222, 227, 242, 248, 298,-lar, 119, 121.
Kanuni, 274, – hükümler, 206, – muameleler, 139.
Karacabey, 323.
Karadeniz, 39, – sahili, 23,64, – şehirleri, 35.
Karesi (Balıkesir), 141, 192, 304, 315,323, 326, – Kurtuluş Bayramı, 315.
Kars, 76, 105, 119, – Belediyesi, 105.
Kars Cumhuriyet Halk Fırkası, 76.
Kars Kız Mektebi, 76.
Kars Ticaret Odası, 76.
Kars Türk Ocağı, 76.
Kasaba, 52,217.
Kasım (Binbaşı, Cebranlı), 223.
Kastamonu, 23, 28, 108, 180, 192, 275-278, 283, 284, 289, 291, 299, 3Q2, 309, -halkı, 277, 297, – hanımları, 290, – kışlası, 275, – sanatkârları, 310.
Kastamonu Cumhuriyet Halk Fırkası, 192, 288, 292.
Kastamonu Çiftçiler Birliği, 277, 309. Kastamonu Kütüphanesi, 276. Kastamonu Lisesi, 297. Kastamonu Muallimler Birliği, 196, 277, 288.
Kastamonu Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 28. Kastamonu Türk Ocağı, 28, 277, 288, 292. Kayık, 23.
Kayseri, 82, 88-90, 92, 94, – halkı, 93. Kayseri Bankı Osmani (Osmanlı Bankası), 306.
Kayseri Hastanesi, 93.
Kayseri Lisesi, 92.
Kayseri Ticaret Odası, 93.
Kâzım (Dirik) Paşa (3. Ordu Müfettişi), 79, 204, 207.
Kâzım (Özalp) Paşa, 150, 199, 201.
Kâzım Bey (Konya Belediye Reisi), 157.
Kâzım Karabekir Paşa, 137,328.
Kâzım Paşa (Fırka Kumandanı), 275.
Kemal Bey (Bursa Fırka Müfettişi), 323.
Kemalettin Sami Paşa (Almanya Fevkalade Delegesi, Ortaelçi), 236.
Kereste, 80, 96.
Kerkük, 263.
Keşan, 83.
Kılıç, 165.
Kılıç Ali Bey (Yozgat Mebusu), 71,79,94.
Kılıçla alınan memleketler gider, sabanla kurtarılanlar gitmez, kalır, 165.
Kınalıada Vapuru, 318, 320.
Kırklareli, 225.
Kırşehir, 120, 181,224.
Kıyafet, 278,285, 294, 295, 327, – meselesi, 298.
Kız, 156,296,-lar, 177, – Lisesi, 97, – mektebi, 76, 97,164, – Muallim Mektebi, 59, 165,258.
Kızıl hastalığı, 142.
Kızılay bkz. Hilali Ahmer Cemiyeti.
Kiğı, 189, 190,215,228,233.
Kiğı Cumhuriyet Halk Fırkası, 217.
Kilis, 306.
Kitap, 46, 47, 77, 272, 276. Kokaryalı bkz. Güzelyalı. Komisyon, 256. Konferans, 327.
Kongre, 55, 235, 238, 244, 255, 260, 305, 311.

o

Konya, 108, 142-146, 148, 149, 152, 154,
156,160, 168, 178, 262, – halkı, 151. Konya Türk Ocağı, 153. Kozan, 224. Köprü, 277. Köprüköy, 73. Köşk, 323.
Köy, 157,160, -ler, 32,76, 80, 94,286,299. Köylü, 108, 156, 157, 159-161, 281, 298,
-ler, 43,299,320, – yemeği, 161. Kral, 161, 182, 183, 209, 211, 243, 252,
253,264, -Iık hükümeti, 211. Kral, August (Avusturya Elçisi), 129. Kraliyet, 252, 253. Kravat, 285.
Krippel, Heinrinck (Avusturyalı heykeltraş),
261,282. ‘ Kulüstepe, 53. Kumkapı, 242.
Kunduracı, 32, -lar şirketi, 281.
Kunduriyotis (Amiral, Yunanistan Reisi-
■ cumhuru), 218.
Kurban Bayramı, 90,258, 315.
Kurtuluş, 64,143, 146, 250, 263,284,300,
– çaresi, 54, – günü, 312, – yolu, 149. Kuvayi İnzibatiye, 227. Ku vay i, M ili iye, 233. Kültür, 86, – sahası, 60. Kümes hayvanı, 158. Kütahya, 107, 132,201,326. Kütüphane, 276.
Lâtife (Uşakîzade) Mustafa Kemal, 52, 53, 56, 71, 78, 82, 92, 95, 97102, 156-162, 27 İ, 272.
Latife Hikmet Hanım (Kastamonu Mual-
limlerBirlİğİ Üyesi), 288. LeMatin, 134. Lehistan bkz. Polonya. Leman Hanım (Kastamonu Muallimler
Birliği Üyesi), 288. Liberal, 135. Liman, 23.
Lindsay, Ronald Charles (İngiltere Büyükelçisi), 211.
Lise, 25, 84, 92, 97, 174, 177, 297. .
Londra, 107, 137,254, – Elçisi, 254, – Elçiliği, 107.
Lozan Barış Antlaşması, 122.
Lütfı Fikri Bey, 142, 274.
Lütfi Müfit (Özdeş) Bey (Diyarbakır’da İstiklal Mahkemesi Üyesi, Kırşehir Mebusu), 224.
Maarif, 84, 132, 213, 255, 257, 258, – teşkilatı, 121.
Macartney, Maxwell (77ıtj Times muhabiri), 137.
Maden, 95.
Madenler, 284.
Mahalle mektebi, 280.
Mahkeme, 224, 229, 246, 250, 274, 308.
Mahmut Esat (Bozkurt) Bey (İzmir Mebusu, Adliye Vekili, Ankara Hukuk Mektebi Tedris Heyeti Reisi), 62, 108, 132, 201, 314.
Malarya Kongresi, 305.
Malatya, 130, 131, 181, 187, 200, 201,
214, 326,-halkı, 187. Mali vaziyet, 120. Maliye, 132, 153. Mandalina, 26. Maraş/216,219. Mardin, 306. Marmara, 318, 321. Marş, 326.
Masaryk (Çekoslovakya Reisicumhuru), 257.
Maslahatgüzar, 183.
Matbuat, 101, 139, 299.
Mazhar (Germen) Bey (Doktor, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Aydın Mebusu), 132.
Mebus, 32, 60, 62, 71, 94, 107, 108, 110, 123, 130-132, 142, 150, 168, 169, 178-181, 199-201, 204, 210, 216, 224, 225, 227, 262, 268, 275, 276, 292, 294, 298-300, 302, 309, 312, 315, 320, 322, -lar, 88,154,318, -luk, 115, 116.
Meclis, 58, 88,91, 107-109, 116, 119-123, 131-134, 137, 141, 150, 169, 181, 185, 186, 199, 201, 202, 205, 206, 210, 216, 219, 221, 222, 225, 234, 237, 241, 242, 248-250, 253, 256,262,295.
Mecmua, 118.
Meczup, 299.
Medeni, 65, 285, 296, 324, – devletler, 120, dünya, 299, – dünya ailesi, 299, – gelişme, 229, 293, – insan, 278, 295, – kabiliyet, 38, – kıyafet, 295, – millet, 119,280,
– toplum, 294.

Medeniyet, 39, 62, 122, 229, 245, 250, 278, 280, 281, 284, 286, 294, 298, 303, 314, – ailesi, 285, – cihanı, 324, – düsturları, 229, – merkezi, 122, – tarikatı, 294, -yolu, 121.
Medrese, 23-25, 47, 62, 285.
Mehmed Fahri Bey (Trabzonlu, Silifke Vali Vekili), 170, 171.
Mehmet Bey (Beyşehri Doğanbey Nahiyesi Belediye Reisi), 306.
Mehmet Fuat (Müftüoğlu) Bey (Kastamonu Çiftçiler Birliği Üyesi, Kastamonu Mebusu), 292, 309.
Mehmet Mesih Bey (İstanbul Milli Mecmua Müdürü), 118.
Mektep, 23-25, 43, 44, 46, 54, 59, 60, 76, 97, 121, 142, 160, 164, 255, 280, 281, 285,299, 314, 326, 327, -üler, 89, 164, -talebeleri, 94, 298.
Mektep Vergisi Kanunu, 221, 222.
Mektup, 69,78, 79, 82,103, 180,244, 272, 274, 328.
Memduh Bey (Yaver), 71.
Memleket, 23,25,29,30,35,38-40,42,45-47, 53-55, 57, 60, 63-65, 77, 79, 81, 86, 93,95,97, 102, 103, 109, 111, 119-122, 128, 129, 134, 135, 139, 140, 143, 145, 149, 157, 182-184, 191. 197, 205, 208, 209, 211, 213, 218, 220, 226, 228, 230, 231, 236, 245, 254-257, 259, 263, 264,
■ 267, 276-278, 280, 281, 283-285, 291, 294, 296, 323, 324, – halkı, 30, – idaresi, 43, 121, -ler, 153, 165, – müdafaası, 120.
Memur, 57, 60, 94, III, 172, 205, 206, 278, 294, 295, 299, -lar, 121, 154, 279^ 281,298, 323,327!
Memuriyet, 171, 183.
Menteşe, 107, 132.
Mersin, 167, 259, – halkı, 259.
Mersin Cumhuriyet Halk Fırkası, 192.
Mersin Tayyare Cemiyeti, 259.
Mersin Vilayeti Eytam İdaresi, 167.
Merzifon, 39.
Meşrutiyet, 290.
Meydan muharebesi, 155.
Mısır, – Kralı, 243, -lılar, 135, 243, – milleti, 243, – Sefiri, 243.
Millet, 23-25, 30, 32,38-40, 45-47,49, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 70, 77, 88, 89, 91, 93, 94, 100, 102, 106-110, 119, 121-123, 128, 130-133, 135, 141, 143, 148, 150, 154, 155, 169, 172, 173, 181, 186, 188. 196, 199, 201, 205, 206, 210, 216, 219-222, 224, 225, 228, 229, 234, 237, 241-245, 247-250, 253, 254, 256, 257, 264-266, 274, 278, 280, 281, 284, 285, 289, 290, 292-295, 298, 300, 303, 306, 316, 319, – anası, 296, – efradı, 47, – ferdi, 42, işleri, 149, – kızı, 296, – menfaati, 149,
– ordusu, 120, – şerefi, 45, – vazifesi, 283,
– vicdanı, 293,-in anası, 161, -İn hİssiya-‘ tı, 324, -in kurtuluşu, 64, 143, -ler hukuku, 245.

Milletlerarası, 229, 278, 285, 305, – terbiye, 47.
Milletler Cemiyeti bkz. Cemiyeti Akvam.
Milli, 46, 285, 299, – ahlak, 286, – bağımsızlık, 138, – eğitim, 121, – hâkimiyet, 138, 139, – harekât, 24, – hareket, 303, -kıyafet, 295, – mecmua, 118, – menfaat-lar, 318, – mesele, 143, 196, – mevcudi-yet, 45, – mücadele, 181, 188, 227, 263, mücahede, 35, – namus, 45, – neşideler, 94, – sermaye, 42, – sınırlar, 173, – siyaset, 172, – şarkılar, 44, 280, – terbiye, 47.
– teşebbüs, 42, – vazife, 299, – vicdan, 293.

Milli Türk Ticaret Birliği, 238.

o

Mİsakı Milli, 138. Mithat Cemal Kuntay, 296. Mithat Paşa, 101. Mithat Paşa Oteli, 29. Miting, 299.
Montagna, Giulio Ccsare (İtalya Büyükel- ■
çisi), 209. Moskova, 212, – Büyükelçiliği, 252. Motor, 23.
Mougin, General, 134. “Muallim, 44, 46, 92, 94, 121, 165, 29^7
297, 323, 326, – hanımlar, 288, -ler, 32,
49, 196, 255, 260, 277, 280, 281, 288,
320, 326, – mektebi, 59, 255. Muallime (bayan öğretmen), 44, 177. Muallimler Birliği, 32, 49, 196, 260, 277,
280, 288, 326. Muallimler Cemiyeti, 320, – Kongresi, 255. ^Mudanya, 318, 320, 321, 323, -tı, 320, -h-“^
lar, 323.
Muhabir, 23, 24, 98, 109, 137, 146, 165,
174, 188,231. Muhacir, 57, 94, -ler, 57, 58. Muhafazakâr, 168, – program, 137. Muhalefet, 50, 138-140, – üyeleri, 138. Muhalif, 45, 168, – fikirler, 50. Muhammed, Hz. bkz. Peygamber. Muharebe, 154, 155, 157, 227, 242, 275, –
meydanları, 29. Muhiddin Nami Bey (Bitlis Mebusu, Türk
Tayyare Cemiyeti Reis Vekili), 300. Mukaddes Emanetler, 161. Mukaddes kitaplar, 46. Murad Bey (Cide İdare Meclisi Üyesi), 287. Musaköyü, 83. Musiki heyeti, 318.
Mustafa Abdüihalik (Renda) Bey (Maliye
Vekili, Çankırı Mebusu), 132. Mustafa İzzet Bey (Erkânıharbiye Reisi),
142.
Mustafa Selim Bey (Darülfünun Hukuk talebesi), 283.
Mustafakemalpaşa, 323.
Musul, 122, 142, – ahalisi, 263, – davası, 263, – meselesi, 88.
Muş, 80.
Mutemet, 157, 210, 232,269, 292, 306. Muvazenei Umumiye Kanunu, 96. Muzaffer Bey (Yaver), 71. Mübadele, 120, 123, 193. Mübadele İmar ve İskân Vekâleti, 132 Mücahit, 255.
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti, 28. Müdafaaİ Milliye, 123, 150. Müddeiumumi (Savcı), 246, 308. Müderris, 196. Müfreze, 227.
Müftü, 23-25, 54, 55, 239, 279, 287, 294,
298, 304, -ler, 62. Mühendis, 281,-ler, 301. Mülakat, 109, 134,.137, 321. Mülki, – devlet memurları, 206, – vazife, 79. Mümtaz Bey (Karesi Valisi), 315, 323. Münevverler, 295.
Münir Bey (Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri, İsviçre Ortaelçisi), 191.
Münir Ziya Bey (Erzincan Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi), 60.
Mürebbi, 46.
Mürit, 294, 324.
Mürteci, 110,190.
Müslümanlar, 135.
Müstebit, -çe, 149, -ler, 149.
Mütefekkir, 102, 106,-ler, 299.
Müzakere, 73.
Müzayede, 240.
M. Zekeriya Bey, 102.
Naci Bey (Miralay, 6. Kolordu Kumandan
Vekili), 154, 185. Nadolny, Rudolplı (Alman Büyükelçisi),
208.
Nakdi yardım, 281. Namaz, 160; 161. Namus, 45. Namus-ül akvam, 142. Nasturi eşkıyası, 119.
Necati Bey (Donanma Kumandanı Yarbay), 316. Necdet Bey (Doktor), 29.
Nefer, 275.
Ncmlioğulları, 43.
Nemlizade Galip Bey, 42.
Nerîmanof, Neriman, 212.
Neşet Bey (Aksaray Mebusu), 181.
Neşriyat, 205.
Nevşehir Türk Ocağı, 196.
New York, 244.
New York Himayei Etfal Kongresi, 244. Nezihe Muhiddin Hanım (Bayazıt Kadın
Birliği), 197. Nine, 157.
Nizameddin Bey (Sinop Meclisi Umumi Reisi), 144.
Nuri (Mehmet Conker) Bey (Kütahya Mebusu), 325, 326.
Nuri Aziz Bey, 226.
Nuri Efendi (Halil Oğlu, Piyade MUlazımı-
evvel), 242. Nüfus, 120.
Nüshet Bey (Cumhuriyet gazetesi muhabiri), 99.
Oğlanlar, 177. Okul, 23, 177. Operatör, 282.
Ordu, 31, 33, 34, – ahalisi, 32, – halkı, 32, -lular, 32.
Ordu, 115-117, 120, 154, 155, 204, 205, 207, 229, 230, 250, 275, 290, 291, -mensupları, 206.
Ordu İdman Yurdu, 31.
Orhaneli, 323.
Orhangazi, 323.
Orman, 80, -lar, 284.
Orta, 299.
Orta mektep, 299.
Ortaçağ zihniyetleri, 286.
Ortaelçi, 129,182,183,191,218, 236,243, 252, 256, 257, 264-267.
Osman Ağa, 25.
Osman Bey (Miralay, 17. Fırka Kumandanı), 187.
Osman Bey (Samsun İskân Müdür Muavini), 57.
Osman Paşa (12. Fırka Kumandanı), 223. Osmangazi, 325. Osmaniye, 164.
Osmaniye Cumhuriyet Halk Fırkası, 163. Osmanlı, – hanedanı, 138, – İmparatorluğu,
138, – siyaseti, 172, – Türklüğü, 46. Osmanlı Bankası (Bankı Osmani), 306. Otel, 135.
Otomobil, 30, 97, -ler, 156, 162, 292, 320. Oy, 138.
Öğretim, 172,285,314. Öğretmen, 44, 177. Öksüz, 167, -ler, 298. Ömer Bey (Mersin Tayyare Cemiyeti Reisi), 259.
Padişah, 54, – idaresi, 173.
Pakize Hanım (Kastamonu Muallimler
Birliği Üyesi), 288. Palu, 204. Pamuk, 220. Pangaltı, 102. Pantolon, 285. Papaz, 285.
Para, 23, 96, 161, 272, 278, 281, – cezası, 167.
Paris, 68,182,183, – Büyükelçiliği, 182. Parti, 137, 165, 173, -ierüstü, 137, -liler,
165. Pasinler, 63.
Pazar (Atina), 23-25, – müftüsü, 23.
Peçe, 177.
Pera Palas, 226.
Peygamber, 263, 284.
Peykişcvket Torpido Kruvazörü, 36, 41, –
süvarileri, 35. Piııın, 185.
Piyade, 227, 242, 249, – subayları, 29. Piyano, 30,44, 272. Platin, 285. Polis, 206.
,Politika, 173,316,-cılar, 110, 143. Polonya (Lehistan), 104, 122, – Cumhuriyeti, 122.
Portakal, 26.
Posta vc Telgraf Başmüdürlüğü, 279.
Pozilif bilimler, 303.
Prensip, 138, 139.
Profesör, 314.
Program, 137-139, 142.
Protesto, 196.
Pulluk, 72.
Ragıb (Ahmet Özdemîroğlu) Bey (Zonguldak Mebusu), 225.
Ragıp (Yoğun) Bey (Gaziantep Mebusu), 181.
Rahmetullah Han, 147. Rahmi (Mustafa, Köken) Bey (İzmir Mebusu), 108. Ramazan, 161, -Bayramı, 229, 230. Rapor, 328. Rasathane, 59.
Rasit Bey (İstanbul İhtiyat Zabitan Cemiyeti Üyesi), 198.
Rauf (Benli) Bey (Rize Mebusu, Piyade Binbaşı), 227.
Rauf(Oıbay) Bey, 71, 137, 138.
Rauf Bey (Yozgat Mebusu), 94.
Recep (Peker) Bey (Dahiliye Vekili, Mübadele İmar ve İskân Vekili, Kütahya Mebusu), 101, 107, 123, 132, 150,201.
Recep Bey (Mülga Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Üyesi, Yazar), 118.
Refah, 26, 43, 64, 103, 121, 209, 243, 267, 278, 291,296,315.
Refahiye, 60.
Refct (Bele) Paşa, 108.
Refet (Canıtez) Bey (Bursa Mebusu), 107, 123,320.
Refik (İbrahim Saydam) Bey (Doktor, İstanbul Mebusu), 201.
Refik (Koraltan) Bey (Konya Mebusu), 262.
Refik İsmail Bey (Cumhuriyet Halk Fırkası 13. Mıntıka Müfettişi), 318.
Refik İsmail Bey (İstanbul’da Cumhuriyet Halk Fırkası Başmutemet Vekili), 210, 232.
Rençbcrler, 298.
Rcngers, Baron (Hollanda’nın Ankara Elçisi), 266.
Resim, 261.
Reşat Behçet Bey, 249.
Reşit Bey (Trabzon Türk Ocağı Reisi), 193.
Reşit Galip Bey (Doktor, Aydın Mebusu), 178.
Reşit Paşa Vapuru, 317. Revolution, 142. Rıfat Bey, 102. Rıhtımhane, 261.
Rıza (Ali Benliağa) Bey (Kırşehir Mebusu), 181.
Rıza ficy (Hâkim, Üsküdar Cumhuriyet
Halk Fırkası Mutemedi), 232, 269. Rifat Bey. (Ordu Valisi), 32. Riga, 67.
Rize, 23-28, 62, 227, 326, -liler, 23, – müftüsü, 23. Rize-Erzurum şosesi, 26. Roma, 305.
Romanya Kralı, 182, 183. – Rufai Şeyhi, 304. Rus Askerî Şûrası, 67. Ruslar, 227.
Rusya bkz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Rüsuhi Bey (Başyaver), 71, 82. Rüştü Bey (Palulu, Ergani Mebusu), 204.
Saadettin Bey, 323. Saban, 165.
Sabit Bey (İstanbul İhtiyat Zabitan Cemiyeti Üyesi), 198. Sabit Bey, 137.
Sabri (Mehmet Toprak) Bey (Saruhan Mebusu), 201.
Sabrİ Bey (Muallim), 296.
Sadık Bey (Hacı Mehmet Paşazade), 240.
Sadık Bey (Silvanlı), 246.
Sadi Bey (Cumhuriyet Halk Fırkası Mutemedi), 232.
Sadri İbrahim Bey, 142.
Safranbolu, 277.
Sağlık bkz. sıhhat.
Sağlık ocağı, 94.
Said Bey (Silifke Türk Ocağı Reisi), 192. Sakarya, 155.
Salih (Bozok) Bey (Yozgat Mebusu), 71,
82, 94, 268. Saltanat, 90, 281.
Samsun, 35,40, 41,43,44, 50,51,57,299, – ahalisi, 38, – Belediyesi, 38, – halkı, 39, -lular, 39,40.
Samsun Muallimler Birliği, 49.
Samsun Türk Ocağı, 196.
Samsun-Sivas demiryolu, 83, 145.
Sanatkâr, 310.
Sanayi, 226,278.
Sarayburnu, 261,282.
Sarık, 276, 278, 295, -Iılar, 279.
Sarıkamış, 74-76, 80.
Sarraut, Albert (Fransa Büyükelçisi), 245.
Saruhan, 201.
Savaş, 155.
Savcı bkz. Müddeiumumi. Sayım vergisi, 120. Seccade, 162.
Seçim, 107, 116, 119, 139, 150, 242, -ler, 323.
Sedirler Mahallesi, 156. Sefer, 120.
Seferberlik, 250,251.
Sefir, 104, 128, 183, 208, 211, 220, 243, 245, 264-267.
Selahaltin Bey (Çatalzeytin Nahiye Müdürü), 281.
Selçuk Türkleri, 46.
Sermaye, 281.
Serveti (İspanya Sefiri), 265.
Servet kaynakları, 284.
Seyahat, 27, 35, 36, 41, 47, 64, 76, 78, 94,
98, 99, 134, 151, 156, 172, 283, 286,
299,307,313,318,321. Seyyid Muhammed Cebbâri, 263. Sıhhat (Sağlık), 93, 94,102, 120, 130,172,
295.
Sıhhi, – ahval, 52, 130, – teşkilat, 120. Sıhhiye, 132, 142. 278, 305, – ahvali, 299.
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti,
305. Sınıf, 156, 196.
Sınır, 60,65, 88, 205, – hadiseleri, 122, -lar,
36, 173, – vilayetleri, 76. Sırrı Bey, 29. Sıtma, 108, 120, 305. Silah, 63, 67, 159, 187, 204, 205, 227, 229,
230, 250, 251. 316, -lı kuvvetler, 187, -lı
vasıtalar, 206. Silifke, 170, 171, 174-176, 192, 240, -lilcr,
172,173. Silifke Hükümet Konağı, 172. Şililice Merkez İdman Yurdu, 175, 176. Silifke Sultani Mektebi, 177. Silifke Türk Ocağı, 173, 174,177, 192. Silvan, 246. Sinema, 56. Sinop, 144.
Sivas, 43, 83, 85, 88, 145, 185. Sivas Kongresi, 55. Siyaset, 172.
Siyasi, 30,57, – fırka, 139, – fırkalar sistemi, 138, – fikir, 274, – gayeler, 186, – inkılap, 284, 293, – lüzum, 153, – mücadele, 138, – müessese, 109, – münasebetler, 122, 128,191,208,209, 256, – tecrübe, 138.
Smokin, 285.
Sorinnes, Baron de Villefange de (Belçika
Elçisi), 220. Sovyet askeri dairesi, 67. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(Rusya Sovyet Cumhuriyeti), 67, 122,
212, 254.
Subay, 29, 36, 39, 207, 223, 230, 234, 237,
250, 255, 275, 290, -lar, 32, 35, 154. Suikast teşebbüsü, 189, 203, 215. Sultan, 281,284. Sultani Mektebi, 177. Suşehri, 59, 60, 88.
Süleyman Sami Bey (İstanbul Valisi), 226. Süleyman Sırrı Bey (İstanbul Mebusu), 201.
Süleyman Sim (İçöz) Bey (Yozgat Mebusu), 94.

o

Süngü, 307.
Süreyya (Emiroğlu) Paşa (Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet Kongre Reisi), 235.
Süreyya Bey (İstiklal Mahkemesi Savcısı), 246.
Süreyya Bey, 29.
Süvari, 35, 248.
Şah, 128.
Şahinzade Remzi Bey, 51.
Şakir (Kınacı) Bey (Ankara Mebusu), 108.
Şalvar, 278.
Şapka, 285, 310,320, 321, 323, 324, – devrimi, 306.
Şark İstiklal Mahkemesi, 308.
Şebinkarahisar (Şarkikarahİsar) Türk Ocağı, 86, 87.
Şehir, 23, 28, 35,38, 39, 55,60, 86, 88,94,
97, 101,112,209,219,231,298, – halkı,
54, -ler, 142, 286, -liler, 161. Şehit, 157, 173, 244, 307, -ler, 29, 155,
313,-anası, 157, 162. Şehitlikler İmar Komisyonu, 307, 313. Sere!-‘, 45, 78, 89, 206, 223, 230, 243, -li
mevki, 324. Şeriat, 187, 189, – oyunları, 110, – perdesi,
203,215. Şeyh, 185, 187, 194, 223, 294, 304. Şeyh Abdullah, 223.
Şeyh Said, 223, – isyancıları, 187, – İsyanı,
185, 194. Şiir, 296.
Şimendifer, 42, 65, 85, 95, 121, 320. Şirket, 281. Şûra, 67, 118.
Şûra İttihadı bkz. Sovyetler Birliği.
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi, 118.
Şükrü (Saraçoğlu) Bey (Maarif Vekili, İzmir Mebusu), 132.
Şükrü Efendi (Tokat Mülga Rufai Şeyhi), 304.
Şükrü Kaya Bey (Menteşe Mebusu, Hariciye Vekili), 107, 132.
Şükrü Naili (Gökbcrk) Paşa (İstanbul’da Kolordu Kumandanı, 3. Kolordu Kumandanı), 115, 185.
TaaiTuz, 65, 120.
Taassup, 213,286, 291.
Tabatabai, Mirza Sadek (İran Büyükelçisi),
128. Tabip, 93. Tahsil, 165.
Tahsin Efendi (Vekilharç), 270. Tahsin Nahid Bey (Çankırı Türk Ocağı Reisi), 299. Takke, 278.
Talaknamc (Boşama kâğıdı), 271. Talat (Sönmez) Bey (Ardahan Mebusu), 108.
Talat Bey (Müfettişlik Yaveri, Mülazım), 157.
Talebe, 23, 25, 44, 89, 92, 94, 121, 164,
165, 196,283,298,326. Talebe Birliği, 203, 213. Tank, 275. Tanzimat, 255. Tapu kayıtları, 299.
Tarih, 35, 52, 55, 86, 98, 108, 122, 143, 154, 155, 173,231,285, 286,294, – devri, 108.
Tarihi gün, 300.
Tarikat, 294, -lar, 294.
Tarsus, 166, 192..
Taşköprü, 277, 288, 299, -lüler, 278.
Tayyare, 103,155,239,247,275,320,321.
Tayyare Bayramı (31 Ağustos), 300.
Tayyare Cemiyeti bkz. Türk Tayyare Cemiyeti.
Tecavüz, 65,81,89, 207.
Tekirdağ (Tekfurdağı), 150, 201.
Tekke, 321, -ler, 294, 298, 299, 306.
Telgraf, 28, 33, 59, 62, 67, 68, 77, 80, 82, 84, 88, 90,91, 100-102, 109, 111, 115, 124, 136, 146, 147, 168, 192, 196-198, 210, 213, 224, 226, 229, 232, 235, 238, 239, 255, 258, 259, 262, 287, 289, 301, 302, 311, 312, 315, 327, -çılar, 279, -hane, 185, -name, 68, 90, 101, 188, 190, 214,303,308,313.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 139, 168.
Terakkiperverler, 137-139, 168. Terzi; 32, 278.
Teşkilat, 25, 41, 52, 120, 121, 227, 274,
277,298, 309. Teşkilatı Esasiye Kanunu, 88, 107,. 133,
138, 139,200-202. Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey (Başkâtip), 71. Tevtlk Bey (Refahiye Mebusu), 60. Tevfik Rüştü (Aras) Bey (İzmir Mebusu),
201.
Tevhidi Efkâr, 69.
Tevhidi Tedrisat Kanunu, 23, 24.
The Times, 137.
Tıbbiye, 255.
Ticaret, 26, 132, 226, 238, 278, – hayatı, 145.
Ticaret Odası, 32, 76, 93, 280. Ticari, – ahval, 120, – gelişme, 206, – münasebetler, 220. Tilkilik, 306.
Tilkilik Türk Gençler Birliği, 306.
Titayna (Le Matin gazetesi yazarı), 134.
Tokat, 57, 185,304, 306, 328.
Tokat İskân Müdürlüğü, 57.
Top, 39, 60, 298.
Topçu Kışlası, 165.
Toplum, 47, 295, – meselesi, 45.
Toplumsal, – birlik, 152, – hayat, 286, – inkılap, 39, 284, 289, 293, 295, – nizam, !49,-ocakIar,231.
Toprak, 46, 89, 134, 143.
Tosya, 277, 28 i.
Tosya Çeltik Fabrikası, 281. _
Trabzon, 28, 64, 66, 185, 192, 193, 201, 306, -lu, 170.
Trabzon Cumhuriyet Halk Fırkası, 306.
Trabzon Türk Ocağı, 193.
Tren, 76, 142, 164,320.
Troçki, 27.
Trup, 59.
Tunuslular, 135.
Turan kıyafeti, 285.
Tutuklanma, 246.
Tüccar, 95, 160, 172,281,320.
Tüfek, 275.
Tüketici, 277. Türbeler, 294.
Türk, 86, 87, 102, 110, 114, 275, – âlemi, 106, 278, – bağımsızlığı, 155, – bayrağı, 316, – camiası, 64, 70, 154, – devleti, 36. 55, 122, 154, – devri, 46, – donanması, 36, -. hakikati, 292, – halkı, 108, 173, 285, – hükümeti, 100, 137, 256, – idaresi, – inkılabı, 154, 314, – kadını, 157, -kahramanları, 244, – köylüsü, 108, 157, -ler, 161, 173, 220, 229, 243, 250, 266, -milleti, 32, 45, 46, 49, 70, 89, 93, 106, 108, 110, 119, 122, 128, 135, 143, 154, 155, 172, 173, 208, 220, 243, 245, 254,
263 266,.285, 292, 295, 303, 316, – milletinin vicdanı, 293, – ordusu, 154, 155,-süngülerİ, 307, – tabipleri, 93, – tarihi, 98, 108, 122, 173, 231, – toprağı, 134,
264, – vatanı, 89, 122, 155, 251, 300, -vatanperverliği, 251, – yavruları, 158, -zekâsı, 173.
143
Türk Cumhuriyeti, 36,47,55, 65, 113, 231, 255.
Türk Gençler Birliği, 306.
Türk Medeniyeti Tarihi, 102.
Türk Mühendisleri Ocağı, 301.
Türk Mürcttibİn Cemiyeti, 114.
Türk Ocağı, 28, 30, 65, 86, 87, 153, 166,
173, 174, 177, 192, 193, 196, 231,277,
283, 288, 292, 299, 323, 324. Türk Sözü, 166.
Türk Tayyare Cemiyeti, 184, 239, 247, 259, 300, 244.
Türk Ticaret ve Sanayi Bankası (Türk Ticaret Bankası), 226.
Türkçe, 47, 137.
Türkiye, 27, 49, 50, 57, 58, 66-73, 75, 79, 80, 83, 88, 91, 107, 109, 110, 116, 119-123, 126-129, 131-135, 137-139, 141, 150, 152, 153, 169, 179-181, 189, 208, 209, 211, 225, 230, 241, 242, 244, 245, 248-252, 254, 256, 257, 260, 262,
144 267, 294, 295, 327, – Elçisi, 147, –
265
halkı, 110, – hükümeti, 103, 147, 211,
263, 267.

o

O

N Türkiye Büyük Millet Meclisi. 58, 88. iti. 107-109, 116, 119-123, 131-134, 137, 141, 150, 169, 179,181, 186, 199,201, 202, 205, 206, 210, 216, 219, 221, 222, -225, 234, 237, 241, 242, 248-250, 253, 256, 295.
Türkiye Cumhuriyeti, 27, 50, 57, 66-73, 75, 79, 80, 83, 107, 122, 127, 139, 144, 152, 153, 169-171, 180, 181, 183, 184, 191, 200, 202, 204, 210, 216, 218, 221-225, 234, 236, 237, 240, 242, 244, 248, 253, 254, 256, 257, 260, 268, 270, 271, 284, 287, 293, 298, 306, 312, 322, 327, 328, – halkı, 285, 286, 294, – Hükümeti, 128,305.
Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz, 294.
Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 262. Türk-Yunan Mübadele Komisyonu, 256.
Uludağ, 323.
Umum Sıtma Mücadele, 305. Uşakizadc, 271. Uygarlık kabiliyeti, 173. Uzunköprü, 249. UzufıkÖprü-Keşan demiryolu, 83. Uzunköprü Türk Ocağı, 196.
Ülke, IR7. Üniforma, 275. Üretici, 277. Üretim, 206.
Üsküdar Cumhuriyet Halk Fırkası, 269. Üye, 38, 97, 118, 119, 138, 181, 191, 198,
200, 224, 231, 235, 238, 253, 255, 256,
287,-ler, 121.
Vakit, 109, 143. Vapur, 23, 317,318, 320. Varşova, 127. Varto, 223.
Vasıf (Hüseyin Çınar) Efendi (Maarif Vekili, Türkiye’nin Çekoslovakya Elçisi), 84, 257.
Vasquez, Horacîo ‘(Dominik Cumhurbaşkanı), 125, 126.
Vatan, 39, 45, 54, 64, 89, 122, 130, 155, 190, 206, 230, 244, 250, 280, 285, 296, 300, 314, – aşkı, 220, – çocukları, 98, -evlatları, 229, 250, – haini, 186, -ın bütünlüğü, 206, 251, – müdafaası, 239, 251.
Vatandaş, 42, 45, 53, 109, 135, 205, 206, 229, 250, 251, -lar, 142, 143, 152, 206, 283.
Vatani, – mesele, 143, 196, – vazife, 224. Vatanperver, 26,35, 89, 189,193, 197, 198,
214,215, 259, – halk, 39, -lik, 40, 251. Vecihc (Gökalp) Hanım (Ziya Gökalp’in
eşi), 102, 106. Vergi, 120, 221,222, 281. Veto hakkı, 138, 139. Veznedar, 306.
Vilayet, 23,33,42, 57, 66,76, 88,94, 106, 119, 122, 124, 153, 167, 235, 291, 310, 315, 323,-sınırı, 60.
Viyana, 261.

Wallenberg (İsveç Sefiri), 264.
Yabancı, 278, – asker, 39, – işgalleri, 110, -lar, 135, 324, – memleketler, 30, 57, 153,281.
Yahudi hahamları, 285.
Yahya Galip Bey (Kırşehir Mebusu), 120.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey, 142.
Yargılanmak, 308.
Yasin (Mehmet Kutluğ) Bey (Gaziantep
Mebusu), 181. Yaşayış tarzı, 285. Yat, 318.
Yavuz Gemisi, 316. Yazar, 118. Yerli malı, 278.
Yetim, – hakları, 167, -ler, 244, 298. Yıldız Lokantası, 30. Yozgat, 94-96.
Yunan, 160, 256, – başlığı, 285, – ordusu, 155.
Yunanistan, – Büyükelçisi, 218, 267, – Reisicumhuru, 218, 267. Yunus Nadi Bey, 75. Yurt, 213.
Yurt Duygulan, 296.
Yusuf Bey (Kastamonu Türk Ocağı Üyesi), 288.
Yusuf Bey (Ordu Belediye ve Cumhuriyet
Halk Fırkası Reisi), 32. Yusuf Ziya Bey (Kiğı Belediye Reisi,
Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi), 190,
215,217. Yusuf Ziya Bey (Bitlis Mebusu), 80.
Zabıta, 205. –
Zafer, 154, 206, 230, 289, 307, – güneşi,
155,-marşı, 326, – takı, 53. Zafer “zafer benimdir” diyebilenindir, 155. Zanaat, 278. Zaviye, 321.
Zekâi (Apaydın) Bey (Aydın Mebusu, Londra Ortaelçisi, Moskova Büyükelçisi), 107,252, 254.
Zelzele, 28, 33, 34, 63, 64, 70, 73-75, 77, 80, 96, 108, 119.
Zeybek, 326.
Zeynelabidin Bey, 93.
Ziraat, 26, 120, 132, 277, 278, -çı, 165. -memleketi, 154.
Ziraat Bankası, 160,281.
Ziraat Mektebi, 165.
Ziya Gökalp Bey. 102, 106.
Zonguldak, 225.
Zübeyirzade Nafiz Bey, 52.

CİLT

S

DİZİN


Subscribe For Latest Updates
And get notified every monday at 8:00 am in your mailbox
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular